What do you need help on? Cancel X

General FAQs

FAQ/Walkthrough (PS2) 12/20/07 Rampidzier 1.1 324K

Character FAQs

Cao Ren (PS2) 03/23/08 Rydain 1.9 46K
Da Ji (PS2) 10/17/08 Magpie 1.11 19K
Diao Chan (PS2) 10/17/08 Magpie 1.09 21K
Dong Zhuo (PS2) 10/17/07 Mythril Wyrm 1.11 30K
Guan Ping (PS2) 08/01/07 Kelifrag 1.0 12K
Hattori Hanzo (PS2) 01/02/08 Mik_ONE 1.0 23K
Hideyoshi Toyotomi (PS2) 11/04/07 Tmetal5788 1.0 23K
Ieyasu Tokugawa (PS2) 03/23/08 Rydain 1.2 32K
Jiang Wei (PS2) 11/30/07 Mythril Wyrm 1.01 25K
Keiji Maeda (PS2) 10/17/08 Magpie 1.02 19K
Kenshin Uesugi (PS2) 10/17/07 Mythril Wyrm 1.11 27K
Kotaro Fuma 10/20/07 ArabianSharkCT 1.00 20K
Kunoichi (PS2) 10/17/08 Magpie 1.58 23K
Liu Bei (PS2) 02/03/09 Equinox523 1.0 29K
Lu Meng (PS2) 01/13/08 Berserker_Blade 1.00 19K
Magoichi Saika (PS2) 01/21/08 Berserker_Blade 1.00 20K
Mitsuhide Akechi (PS2) 11/26/08 Axel7174 1.00 29K
Nobunaga Oda (PS2) 01/03/08 Crimsondramon 1.00 10K
Orochi (PS2) 10/21/07 Mythril Wyrm 1.03 19K
Ranmaru Mori (PS2) 05/01/08 XForce23 1.10 36K
Sun Shang Xiang (PS2) 10/16/07 Chosis 1.12 12K
Xiahou Dun (PS2) 01/20/08 Falconer 1.2 50K
Xing Cai (PS2) 10/31/07 piranagi 1.00 15K
Zhu Rong (PS2) 10/17/08 Magpie 1.14 18K
Zuo Ci (PS2) 10/17/07 Mythril Wyrm 1.01 32K

Want to Write Your Own FAQ?

You can write and submit your own FAQ or guide for this game too! Read the Help Files to find out how.