What do you need help on? Cancel X

BOOKMARK
Jump to:
Would you recommend this Guide? Yes No Hide
Send Skip Hide

Walkthrough (Turkish) by oyuncuistanbul

Version: 1.0.1 | Updated: 07/30/08 GTA 4|| R | E | H | B | E | R ) ( P | S | 3 )


|----------------------------------------------------------------------|
|Yazan: OyuncuIstanbul
|Versiyon: 1.0.1
|Bitiþ tarihi: 23.7.2008
|______________________________________________________________________|

________________________________________________________________________


|----------------------------------------------------------------------|
             ÝÇÝNDEKÝLER 
 
      1-Önsöz
      
      2-GTA 4'de Kim Kimdir?
       a-Kahraman ve arkadaþlarý
       b-Görev alýnan karakterler

      3-GTA 4'deki Mafya ve Çetelere Genel Bakýþ
       a-The Commission
       b-Russian Bratva
       c-Çeteler

      4-Ana Görevlerin Çözümü

|----------------------------------------------------------------------|


1-Ö N S Ö Z
-----------

Türk oyuncularýn her zaman en büyük problemlerinden biri oyunlarla 
ilgili Türkçe rehber veya çözüm bulamamak olmuþtur. Sadece çözüm de
deðil, oyunun hikayesini, akýþýný yeterince anlayamamak da oyun oynarken 
giderek bir ýzdýrap halini alýr ve insaný oyundan soðutur.

Beni bu rehberi hazýrlamaya iten temel sebep de de zaten bu oldu.
Rehbere Önce karakterleri ve oyun içindeki mafya ve çeteleri anlatarak 
baþladým. Bu sayede oyuna baþlamadan oyunun hikayesine hakim olabilecek,
oyundan daha çok zevk alabileceksiniz. 

Þunu da özellikle belirtmek isterim ki, bu rehber herhangi bir ingilizce
rehberden çeviri deðildir. El emeði, göznurudur ve GTA4 için yazýlmýþ
ilk Türkçe rehberdir. Umarým iþinize yarar...
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------


2-G T A 4'DE K Ý M K Ý M D Ý R?
---------------------------------

--[A-Kahraman ve Arkadaþlarý]--


Niko Bellic:

Oyunun kahramaný ve sizin kontrol edeceðiniz kiþi. Oyunda açýk açýk
belirtilmemekle birlikte, Niko muhtemelen Sýrp asýllýdýr. 30
yaþlarýndadýr. Delikanlýyken Bosna’da (tabi yine büyük bir ihtimalle
Sýrp saflarýnda) savaþmýþtýr. Annesinden (Milica Bellic) baþka kimsesi
yoktur. Abisi yýllar önce öldürülmüþ, kuzeni Roman ise Amerika’ya göç
etmiþtir.

Niko’nun Bosna savaþýnda mensubu olduðu müfreze bir gece pusuya
düþürülür ve 12 kiþi ölür. Pusudan sadece 3 kiþi kurtulmuþtur. Niko,
Florian Cravic ve Darko Brevic. Ancak Niko, Florian ya da Darko’nun
müfrezeye ihanet edip düþmana sattýðýna ve bu yüzden pusuya düþtüklerine
inanmaktadýr.

Savaþtan sonra Niko için hayat zorlu geçmeye baþlar. Bir yandan
müfrezeye ihanet eden iki adamý ararken, bir yandan da suç dünyasýnýn
içine dalar ve hatta hapishaneye bile düþer. Hapisten çýktýktan sonra
Yugoslavya’dan Ýtalya’ya insan kaçakçýlýðý yapan Rodislav Bulgarin’le
tanýþýr ve onun ekibine girer. Bu sýrada da Florian’ýn Liberty City’e
gittiðini öðrenir.
Yine Ýtalya’ya botla insan kaçýrdýklarý bir gece bot kayalara çarpýp
batar. Niko yüzerek kendini kurtarýr. Ancak Bulgarin, botu Niko’nun
batýrdýðýna ve paralarla kaçtýðýna inanmaktadýr. Bu yüzden o da Niko’yu
aramaktadýr.

Niko “Platypus” adýnda bir yük gemisinde çalýþmaya baþlar. 7 ay
denizlerde dolaþtýktan sonra Liberty City’e gelir. Zaten kuzeni Roman’da
sürekli ona mektuplar yazýp yanýna gelmesini istemektedir. Böylece Niko
kuzeni Roman’ýn zengin ve eðlenceli hayatýný paylaþmak için
“Platypus”dan iner. Ancak onu büyük bir süpriz beklemektedir. Roman
mektuplarýnda yazdýðý gibi son model arabalarý olan, para içinde yüzen,
malikanede yaþayan ve güzel kýzlarla gezen biri deðildir. Tam tersi,
sadece bir taksi duraðýnýn sahibir ve fazla parasý da yoktur.
Niko kýsa zamanda kendini hem kuzeninin hem de bütün bir þehrin belalý
iþlerinin içinde bulur..


Roman Bellic:

Niko’nun kuzeni olan Roman, Niko’dan 10 sene önce Liberty City’e
gelmiþtir. Geride annesinden baþka kimseyi býrakmamýþtýr ve o da evinde
çýkan bir yangýnda ölmüþtür. Daha doðrusu Roman olayýn böyle olduðunu
zannetmektedir. Niko yanýna gelince acý gerçeði ondan öðrenir; annesi
savaþ sýrasýnda kaçýrýlmýþ ve öldürülmüþtür.

Roman, Broker’da bir taksi duraðý iþletir. Kumar hastalýðý vardýr.
Üstelik kumar oynamak için parasý olmadýðý halde Arnavut tefecilerden ve
Rus mafyasýndan borç para almýþtýr ve baþý ciddi biçimde beladadýr. Niko
kuzenini onlardan kurtarmak için devreye girer. Böylece Liberty City’nin
suç dünyasýna da adýmýný atmýþ olur.

Roman her daim iyimser ve Amerikan Rüyasý’na inanan bir adamdýr. Liberty
City’e ilk geldiðinde beþ parasýzken taksi þöförlüðü yapmaya baþlamýþ,
sonra para biriktirerek kendisine bir taksi almýþ, sonra bir taksi daha,
derken en sonunda taksi duraðý sahibi olmuþtur. Mallorie Bardas adýnda
bir kýz arkadaþý vardýr ve onunla evlenmeyi düþünmektedir. Ne varki
bitmek tükenmek bilmez kumar tutukusu, sonunda hayatýný ciddi biçimde
tehlikeye sokacaktýr.

Roman oyundaki potansiyel arkadaþlarýnýzdan biri olacak. Ýliþki
seviyeniz %75’e gelince Romaný cep telefonundan arayýp taksi
göndermesini isteyebileceksiniz.


Little Jacob (Jacob Hughes):

Niko’nun Jamaikalý arkadaþý olan Little Jacob, Dukes bölgesinde silah
satýcýsýdýr. Ortaðý olan Badman’le beraber takýlýr. Aðýr bir jamaika
aksanýyla ingilizce konuþur ve konuþmasýný Niko pek anlayamaz. Little
Jacob ayný zamanda bir Rasta’dýr. Yani Rastafari dinine mensupdur.
Sürekli marihuana içer. Bu yüzden Niko’yla birlikte arabada giderlerken
arabanýn camýndan sürekli duman çýkar. Hatta helikopterle yapýlan bir
görevde Niko marihuana dumaný yüzünden helikopteri kullanamadýðý için
Jacob’a kýzar.

Jacob oyunun sonuna kadar Niko’nun en iyi dostu olacak ve ona birkaç
görevde yardým edecektir. Ayný zamanda Niko’ya birkaç görev de
verecektir. Little Jacob’la arkadaþlýk seviyeniz %75’e ulaþýnca cep
telefonundan onu arayýp ucuza silah alabileceksiniz.


Brucie Kibbutz:

Brucie oyunun en eðlenceli ve fakat ayný zamanda en geveze, çoðu zaman
boþ konuþan karakteridir. Niko onunla Roman sayesinde tanýþýr.
Brucie’nin Broker’da otomobilleri modifiye ettiði bir garajý vardýr.
Zengindir ama ayný zamanda biraz kýrodur. Vücut geliþtirmeye kafayý
takmýþtýr. Kadýnlarla gezmeye ve spor arabalara binmeye bayýlýr. Evinin
çatýsýnda duran bir helikopteri vardýr. Kendisinin ruhen ve bedenen özel
bir insan olduðunu, farklý bir hayat felsefesi geliþtirdiðine inanýr ve
bu düþüncelerini “Brucie's Executive Lifestyle” adýnda kendine ait bir
internet sitesinde anlatýr.

Oyunda Brucie Niko’ya bazý görevler verir. Niko baþlarda onu yeraltý
dünyasý için çalýþan biri zanneder. Sonra öyle olmadýðýný hatta bazý
iþlerde polise yardým ettiðini öðrenir. Bir zaman sonra Brucie Niko’yu
illegal sokak yarýþlarýna da sokar. Brucie’yle arkadaþlýk seviyeniz
%75’e ulaþýnca cep telefonundan onu ararsanýz sizi helikopteriyle
bulunduðunuz yerden alacaktýr.


Dwayne Forge:

Bohan ve Algonquin bölgelerinde faaliyet gösteren “North Holland
Hustlers” çetesinin kurucusu olan Dwayne, 1993 yýlýnda hapise girmiþ ve
15 sene yattýktan sonra çýkmýþtýr. Ýronik bir biçimde Dwayne,
gençliðinde polis olmak istemiþ ama LCPD (Liberty City Polis Department)
o zamanlar zencileri polis yapmadýðý için bu sadece bir hayal olarak
kalmýþtýr.

Dwayne hapishanedeyken dünya çok deðiþmiþtir. Dwayne’nin çetesinin
baþýna eski sað kolu olan Playboy X geçmiþ ve eskiden ondan korkan
insanlar artýk onu takmaz olmuþlardýr. Dwayne bunu büyük bir ruhsal
sorun haline getirir, hatta intihar etmeyi bile düþünür. Fakat Niko onun
hikayesinde kendi hayatýna benzer yönler bulur ve Dwayne’e yardým etmeye
baþlar. Sonunda Niko Palyboy X’le Dwayne arasýnda bir seçim yapmak
zorunda kalacaktýr.

Dwayne’le arkadaþlýk seviyeniz %75’e ulaþýnca cep telefonundan onu
ararsanýz size iki adamýný yardýma gönderecektir.


Patrick McReary:

Packie olarak da tanýnýr. Ýrlanda çetesinin üyesidir. Abilerinden biri
kirli bir polis olan Francis McReary’dir. Diðer abileri Derrick McReary
ve Gerry McReary’nin gölgesinde büyümüþtür. Kýz kardeþi Kate McReary ve
annesiyle beraber oturur. Packie küçük bir uyuþturucu çetesinin patronu
olan Elizabeta Torres’le ve Pegorino mafya ailesi ile çalýþýr. Niko
onunla birkaç görevde beraber olunca arkadaþlýklarý ilerler.

Packie’yle arkadaþlýk seviyeniz %75’e ulaþýnca cep telefonundan onu
ararsanýz istediðiniz yere bombalý araç gönderecektir.--[B-Görev Alýnan Karakterler]--


Dimitri Rascalov:

Rus mafyasýnýn en önemli adamlarýndan biri ve Niko’nun baþ düþmanýdýr.
Dimitri oyunun baþýnda yine bir rus mafya babasý olan Mikhail Faustin’le
beraber çalýþan bir adamdýr. Ýkisi yýllar önce, Sovyetler zamanýnda
Sibirya’da sürgüne gönderilmiþlerdir. Kardeþ gibi olan bu iki adamýn
yolu bir zaman sonra Liberty City’e düþer. Burada kendilerine güçlü bir
suç örgütü kurarlar.

Ne var ki Mikhail’in uyuþturucu müptelasý ve alkolik olmasýyla birlikte
aralarý bozulmaya baþlar. Mikhail, Bratva’nýn (bütün rus mafyalarýnýn
toplandýðý birlik) önemli üyelerinden Kenny Petrovic’in oðlunu Niko’ya
öldürtünce bütün Bratva’nýn ve tabiki Petrovic’in nefretini kazanýr.
Bratva’nýn gazabýna uðramak istemeyen Dimitri, hemen Mikhail’den ayrýlýr
ve onu Niko’ya öldürtür. Niko’nun bu iþi yapmasýnýn temel nedeni
Mikhail’in Niko’ya derse vermek için bomba dolu bir kamyonu kullanmasýný
istemesi ve Niko’nun hayatýný tehlikeye atmasýdýr.

Mikhail ortadan kalkýnca Dimitri onun örgütünün baþýna geçer ve bir
baþka rus mafya patronu olan Rodislav Bulgarin’le ortak olur. Yani
Niko’nun bir zamanlar beraber çalýþtýðý ve Niko’yu parasýný çalmakla
suçladýðý kiþiyle...

Dimitri Niko’yu ödeme yapmak bahenesiyle bir depoya çaðýrýr ve orada
Bulgarin’le beraber kurduklarý pusuya düþürür. Fakat Little Jacob
Niko’yu daha önceden uyarýr. Depoya beraber giderler. Bu olaydan sonra
Niko ve Dimitri düþman olurlar ve oyunun sonuna kadar bu düþmanlýk
sürer.


Mikhail Faustin:

faustin, Broker bölgesinin en güçlü rus mafyasýnýn baþýdýr. Ne varki
uyuþturucu müptelasý ve alkolik olduðu için öfkesini kontrol edemez hale
gelmiþtir. Karýsý Ýlyana ve kzý Anna’ya da kötü davranmaktadýr. Sonunda
ortaðý Dimitri kontrolü ondan alýr ve onu sahibi olduðu Perestroika
kulübünde Niko’ya öldürtür.


Don James "Jimmy Peg" Pegorino:

Pegorino mafya ailesinin babasý olan Jimmy’nin en büyük derdi kendisini
mafyadan saymayan diðer mafya ailelerine gücünü göstermektir. Niko’yla
ortaðý Phil Bell sayesinde tanýþýr ve ona önemli görevler verir. Ne var
ki oyunun sonlarýna doðru Jimmy, Dimitri’yle ortak iþ yapmak ister. Bu
noktada Niko Jimmy’le Dimitri arasýnda bir seçim yapmak zorunda
kalacaktýr.


Phil Bell:

Yarý Ýrlandalý, yarý Ýtalyandýr. Jimmy’nin iþ ortaðý ve Pegorino mafya
ailesinin önemli adamlarýndan biridir. Legal bir iþ adamý görüntüsü
altýnda uyuþturucu kaçakçýlýðý yapar ve ayný zamanda Jimmy’nin sahibi
olduðu Honkers Strip Kulübü’nü iþletir. Niko onunla birkaç uyuþturucu
iþinde beraber olur.


Ray Boccino:

“Capo” Ray Boccino, Pegorino ailesi için çalýþýr. Genelde Little Ýtaly
bölgesinde, sahibi olduðu “Drusilla's” restoranýnda takýlýr. Ray’in en
önemli görevi Pegorino ailesiyle Ýrlanda çetesi arasýnda baðlantýyý
saðlamaktýr. Zaten Niko’da Ray’le Packie sayesinde tanýþýr. Ray sýký bir
adammýþ gibi görünse de Jimmy Pegorino onun bir muhbir olduðundan
þüphelenmektedir. Niko Ray’e iþlerinde yardýmcý olur çünkü Ray Niko’nun
aradýðý adamlardan biri olan Florian Cravic’i bulacaðýný söylemiþtir.
Sonunda da sözünü tutar.


United Liberty Paper:

Gazete görüntüsü altýnda çalýþan gizli bir hükümet kurumudur. Burada
adýný hiçbir zaman söylemeyen bir müdür Niko’ya görevler verir.
U.L.Paper þehri suç ve suçlulardan temizlemek için kurulmuþ, polisten ve
diðer resmi devlet kurumlarýndan ayrý çalýþan bir örgüttür. U.L.Paper’ýn
müdürü ayný zamanda mafya babasý Jon Gravelli’nin de yakýn dostudur.
Niko’ya aradýðý adamlardan birini (Darko Brevic) bulmasýnda çok yardýmcý
olur.


Gerald McReary:

Ýrlanda çetesini yönetir. Ýlk baþlarda Niko’ya güvenmez çünkü Niko
Ýrlandalý deðildir. Fakat kardeþi Packie Gerald’ý ikna eder ve Niko bu
sayede oyunun en güzel ve belki de en zor görevlerinden birinde onlara
katýlarak Liberty City bankasýný soyar. Bu görevden sonra Gerald Niko’yu
sevmeye baþlar. Ne varki polis onun peþindedir ve kýsa bir zaman sonra
kendisini hapishanede bulur.


Derrick McReary:

McReary kardeþlerin en yaþlýsýdýr. Bir zamanlar Ýngilizlere karþý IRA
için çalýþmýþtýr. Ýki eski arkadaþý onu ihbarcý olarak suçlarlar ve
kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ederler. Aslýnda bu kýsmen de
olsa doðrudur. Derrick bu yüzden vicdan azabý çekmektedir. Kendisini
uyuþturucu ve alkole vermiþtir. Packie Niko’dan abisine gözkulak
olmasýný ister ve Niko’da Derrick için bir kaç iþ yapar.


Francis McReary:

McReary kardeþlerin polis olanýdýr. Kendisi polis müdürü yardýmcýsýdýr
ve müdür olmayý hayal etmektedir. Kafasýný “sokaklardaki pislikleri
temizlemekle” bozmuþtur. Ne varki Francis pek temiz bir polis deðildir.
Rüþvetçidir. Niko’nun suç dünyasýnda attýðý her adýmdan haberi olan
Francis, Niko’yu onunla çalýþmaya zorlar. Niko ona þantaj yapan
suçlularý temizler ve birkaç çeteyi ortadan kaldýrýr.

Francis, Niko’nun Derrick’le çalýþtýðýný öðrenince çok kýzar. Çünkü
Derrick’i sevmemekte ve onun yarýn bugün para için medyaya Francis
hakkýnda konuþacaðýndan korkmaktadýr. Bu yüzden Niko, Francis ya da
Derric’i öldürmek arasýnda bir tercih yapmak zorunda kalacaktýr.


Don Jon Gravelli:

Gambetti mafya ailesinin baþý olan Gravelli artýk çok yaþlanmýþtýr ve
hastadýr. Hastahanedeki yataðýnda þantaj ve haraç toplamak suçundan
mahkemeye çýkacaðý tarihi beklemektedir. Hükümetle sýký baðlantýlarý
vardýr ve Niko’ya aradýðý diðer adamý (Darko Brevic) bulmasýnda yardýmcý
olacaðýný söyleyerek beraber çalýþmayý teklif eder.

Gravelli’nin derdi þehirde giderek etkinliðini arttýran Rus mafyasýdýr.
Rus mafyasý onun haraç iþlerine göz koymuþ vaziyettedir ve Gravelli bu
konuda Niko’ya birkaç görev verir. Ayrýca hükümet için de bir kaç iþ
yaptýrýr.


Playboy X (Trey Stewart):
Uyuþturucu satýcýsý Elizabeta Torres’in ortaðýdýr. Bir zamanlar Bohan ve
Algonquin bölgelerinde faaliyet gösteren “North Holland Hustlers”
çetesinin kurucusu olan Dwayne’nin sað kolu olan Playboy, o hapise
girince ortamý boþ bulmuþ ve iþlerin baþýna geçmiþtir. Dwayne’i eski
kafalý bulmakta ve iþleri artýk 21.yüzyýlýn þartlarýna göre yürütmek
gerektiðine inanmaktadýr.

Niko onunla Elizabeta sayesinde tanýþýr ve onun için birkaç iþ yapar. Ne
varki Dwayne hapishaneden çýkýnca Playboy X’in paçasý tutuþur ve
Niko’dan Dwayne’i öldürmesini ister. Niko Playboy X’le Dwayne arasýnda
bir seçim yapmak zorunda kalacaktýr.


Elizabeta Torres:

Latin asýllý, küçük çaplý bir uyuþturucu çetesinin baþýdýr. Niko onunla
Packie sayesinde tanýþýr ve birkaç iþ yapar. Fakat son iþlerinde polis
Elizabeta’yý yakalar ve 2308 yýlýnda þartlý tahliye olmasý kaydýyla
hapise atar.


Manny Escuela

Porto Riko’lu olan Manny bir zamanlar uyuþturucu kullanan bir çete
elemanýyken artýk bu iþlere tövbe etmiþ ve kendisine yeni bir hayat
kurmuþtur. Artýk amacý sokaklarý uyuþturucu satýcýlarýndan temizlemek ve
insanlara baþka hobiler edindirerek uyuþturucudan uzak kalmalarýný
saðlamaktýr. Bu amaçla da bir rehabilite merkezi açmýþtýr. Orada dans
hocalýðý yapmakta ve ayný zamanda bir belgesel çekmektedir.

Niko onunla kuzeni Roman’ýn sevgilisi olan Mallorie sayesinde tanýþýr.
Manny Niko’yu bazý çeteleri yok etmesi için görevlendirir ve Niko onlarý
öldürürken o da bunlarý belgeseline çeker. Fakat bu belgesel sonunda
onun hayatýna malolacaktýr.


Vladimir "Vlad" Glebov:

Niko’ya Liberty City’de ilk iþ veren adam olan Vlad, bir Rus
tefecisidir. Mikhail Faustin için çalýþýr ve kendisini önemli bir
adammýþ gibi gösterir. Niko onu baþtan itibaren hiç sevmez. Çünkü kuzeni
Roman ona borçlanmýþtýr ve Vlad sürekli Roman’ý tehdit etmekte, üstüne
üstlük Mallorie’ye de asýlmaktadýr.


Bernie Crane:

Bernie Crane, asýl adýyla Florian Cravic, Niko’nun Liberty City’de
aradýðý iki adamdan biridir. Sonunda Niko onu bulur ve Roman’la birlikte
yaþadýðý apartmana giderek onu basarlar. Fakat ortada garip bir durum
vardýr. Florian Cravic artýk erkek deðildir. Gay olmuþtur ve adýný
Bernie olarak deðiþtirmiþtir. Bernie Niko’dan onu tehdit eden bazý
adamlardan kurtulmak için yardým ister.
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------


3-GTA IV’DEKÝ MAFYALAR VE ÇETELERE GENEL BAKIÞ
--------------------------------------------

----[A-The Commission]----

Komisyon, Liberty City’de faaliyet gösteren 5 büyük mafya ailesinin
kurduðu bir birliktir. Týpký Sicilya kökenli mafyalar gibi “Cosa Nostra”
sistemiyle yani gizli ve hiyerarþik bir teþkilatlanmayla çalýþýrlar.

Komisyon aþaðýdaki mafya ailelerinden oluþur;

Gambetti Ailesi
Komisyonun içindeki en güçlü mafya ailesidir. Ailenin baþý “Don” Jon
Gravelli’dir. Broker bölgesinde faaliyet gösterirler.

Pavano Ailesi
Liderleri 60 yaþýndaki Maria "Mary" Valvona’dýr. Oyun içinde görünmez.
Pegorino ailesiyle kavgalýdýr.

Ancelotti Ailesi
50’li yýllarýn baþýnda Napoliden göçmüþ Giovanni Ancelotti’nin
yönetimindedir. Bir çok adamý Alderney adasýndaki sebze halini kontrol
eder. Gambetti Ailesinin baþý olan Jon Gravelli, yýllar önce
Giovanni'nin amcasýný öldürmüþ, fýrsatý olduðu halde Giovanni’yi
öldürmeyip hayatýný baðýþlamýþtýr.

Ancelloti’ler 5 büyük ailenin içinde en zayýf olanýdýr. Bu yüzden
Arnavut çetesinden yardým alýrlar. Pegorino’lar ve onlarýn ortaðý gibi
çalýþan Ýrlanda çetesi baþ düþmanlarýdýr.

Messina Ailesi
Liberty City’deki en eski mafya ailelerinden biridir. Dukes bölgesinde
faaliyet gösterirler. Ailenin lideri 66 yaþýndaki Harvey Noto’dur.

Lupisella Ailesi
Bohan bölgesinde faaliyet gösterirler.Lupisella ailesi’nin bütün Cosa
Nostra aileleri üzerinde büyük gücü vardýr. 78 yaþýndaki Vincent
Lupisella tarafýndan yönetilir. Gambetti Ailesinin düþmanýdýr.


Pegorino Ailesi
James "Jimmy the Peg" Pegorino tarafýndan yönetilir.Pegorino ailesi 5
büyük mafya ailesinden biri deðildir ve komisyonunun dýþýnda kalmýþtýr.
Önemli adamlarý Phil Bell ve capo Ray Boccino’dur.

Komisyondaki aileler Pegorino’larý ciddiye almaz hatta mafyadan bile
saymazlar. Bu yüzden Jimmy Pegorino’nun en büyük amacý iyice güçlenip
komisyona girmek, hatta “Babalarýn Babasý” olmaktýr.
------------------------------------------------------------------------


----[Russian Bratva]----

GTA IV’ün hikayesi içindeki en önemli mafyadýr. Hikayede Vlad Glebov,
Mikhail Faustin, Dimitri Rascalov, Rodislav Bulgarin ve Kenny
Petrovic hep Rus mafyasýnýn karakterleri olarak gözükürler. Nasýl ki
Ýtalyan kökenli mafyalar bir komisyon altýnda birleþmiþlerse, Rus
çeteler de Bratva altýnda birleþmiþlerdir.

Russian Bratva aþaðýdaki çetelerden oluþur;

Faustin / Rascalov Ekibi:

Mikhail Faustin liderliðinde çalýþan bu çete Dukes ve Broker bölgesinde
faaliyet gösterir. Uyuþturucu baðýmlýsý olduðu için artýk aldýðý
kararlarda ve çeteyi yönetmekte etkisiz kalan Faustin, üstüne üstlük
kýzýyla takýlýyor diye, Rus mafyasýnýn en güçlü adamý Kenny Petrovic’in
oðlunu öldürtür. Bardaðý taþýran bu son damladan sonra Faustin’in sað
kolu olan Dimitri Rascalov, Faustin’i Niko’ya öldürtülür. Çetenin
kontrolünü eline alan Dimitri, Niko’nun bir zamanlar Avrupa’da beraber
çalýþtýðý Rodislav Bulgarian’ý da yanýna alarak güçlenir. Oyunun
hikayesi bu noktadan itibaren Dimitri’nin Niko’nun baþ düþmaný haline
gelmesi biçiminde þekillenir.

Petrovic Ekibi:

Broker, Dukes, ve Bohan’da faaliyet gösteren en güçlü Rus mafya
ailesidir. Liderleri Kenny Petrovic’dir. Mikhail Faustin’le barýþ
içindelerken, Faustin’in Petrovic'in oðlunu Niko’ya öldürtmesiyle azýlý
düþman olurlar. Kenny Petrovic oyunun sadece multiplayer modunda gözükür
ve oyuncular ondan aldýklarý görevleri yaparlar.
------------------------------------------------------------------------

----[C-Çeteler]----

McReary (LC Irish Mob):

Ýrlanda kökenli bu çete Derrick McReary ve Gerald "Gerry" McReary
tarfýndan yönetilir. Kardeþleri, Patrick "Packie" McReary ve polis müdür
yardýmcýsý Francis McReary’dir.

Torres Cartel ve Pegorino ailesiyle ortak çalýþýrlar. Önceleri Liberty
City’de çok etkin ve güçlülerken, Rus mafyasý ve Ýtalyan mafyasý
yüzünden etkinlikleri azalmýþtýr. Oyun içinde Niko Packie’yle çok iyi
dost olur ve onun sayesinde büyük bir banka soygununa katýlýr.

M.O.B.:

"Money Over Bitches" ya da M.O.B. Firefly Lojmanlarý’nda takýlan, Afrika
kökenli siyahlarýn oluþturduðu bir çetedir. Oyunun baþlarýnda Niko,
kuzeni Roman’ýn bir arkadaþý olan Jermaine Andrews’i Firefly
Lojmanlarýna götürür.

North Holland Hustlers:

Siyahlarýn oluþturduðu en büyük çetelerden biridir. Algonquin’deki North
Holland bölgesinde faaliyet gösterirler ve Bohan’daki Torres Carteli’yle
baðlantýlarý vardýr.

Çete ilk olarak Dwayne Forge tarafýndan kurulmuþtur. O hapse girince sað
kolu olan ve Playboy X diye bilinen Trey Stewart yönetimi ele
geçirmiþtir. Çetenin önemli adamlarý Marlon Bridges ve Jayvon Simson
oyun içinde Niko tarafýndan öldürülür. Money Over Bitches (M.O.B.)
çetesiyle düþmandýrlar.

East Holland Drug Crew:

Clarence Little tarafýndan yönetilen bu çete East Holland civarýnda
faaliyet gösterir. Oyun içinde Niko, polis Francis McReary’in emriyle
Clarence’i öldürmesi için gönderilir.

Korean Mob:

Alderney City’de faaliyet gösterirler ve genelde Mr. Fuks Rice Box
restoranýnda takýlýrlar. Liderleri Kim Young-Guk’dur. Ýrlanda çetesiyle
baðlantýlarý vardýr. Alderney City bölgesini Spanish Lords çetesiyle
paylaþýrlar.

Torres Cartel:

Bohan’da faaliyet gösteren küçük bir çetedir.Liderleri Elizabeta
Torres’dir. Spanish Lords, Lost Outlaw Motorcycle Gang, the North
Holland Hustlers ve McReary ailesi dahil bir çok çeteyle ortak iþ yapar.

Northwood Dominican Drug Dealers:

Liderleri Willy Valerio ve Teddy Benavidez’dir. Küçük bir çetedir. Ray
Boccino’dan iþ alarak Pegorino ailesi için çalýþýrlar.

The Spanish Lords:

Porto Riko kökenli insanlarýn kurduðu bu çete Cervesa Heights, South
Bohan, East Holland ve Alderney City gibi büyük bir alan içinde faaliyet
gösterir. Önemli üyeleri Manny Escuela ve Lyle Rivas’dýr. Sarý ve siyah
renklerden oluþan kýyafetler giymeyi tercih ederler.

Hillside Posse:

Dukes civarýnda uyuþturucu ve silah satan Jamaika kökenli insanlarýn
kurduðu bir çetedir. Oyunun önemli karakterlerinden biri olan "Little"
Jacob Hughes’da bu çetenin üyesidir ve çetenin patronu Real Badman’e çok
yakýndýr. Çete ayný zamanda Homebrew Cafe’nin sahibidir. Araba olarak
genelde Huntley Sport ya da Voodoo kullanýrlar.

Albanian Mob:

Niko’nun Liberty City’e geldiðinde ilk karþýlaþtýðý çetedir. Genelde
tefecilik yaparlar. Niko’nun kuzeni Roman onlara borçlanmýþtýr. Arnavut
çetesi oyunun ilerleyen bölümlerinde Ancelotti ailesiyle çalýþýr.
Multiplayer modundaki "Bomb Da Base II" görevinde Arnavutlar öenmli bir
rol oynar.

The Lost Outlaw Motorcycle Gang:

En önemli adamlarý Johnny Klebitz’dir. Oyun içinde Johnny’nin ayarladýðý
iki satýþ iþi olur. Ýlkinde uyuþturucu satmaya kalktýðý adamlar polis
çýkar. Ýkincisin de Ray Boccino’nun elmaslarýný satarken iþler ters
gider ve Johnny iki milyon dolar parayla yok olur.
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------


4-ANA GÖREVLERÝN ÇÖZÜMÜ
---------------------

Bölüm 1

T h e C o u s i n s B e l l i c
Roman
Ödül: $25

Oyun açýlýyor ve kendinizi Liberty City limanýna yanaþan bir gemide
buluyorsunuz. Niko kuzeni Roman Bellic’in yanýna Amerikaya gelmiþtir.
Ýskeleye inip etrafa bakýnýrken Roman arabasýyla sizi karþýlamaya gelir.
Ancak çok sarhoþtur. Onu evine götürmenizi ister. Bu ev uzun bir zaman
sizin save house’unuz (oyunu kayýt yeri) olacak. Haritada iþaretli
noktaya arabayý götürün. Ara sahneyi seyrettikten ve oyunla ilgili temel
bilgileri aldýktan sonra artýk þehirde gezmek için özgürsünüz. Ya da “R”
ile iþaretli yere yani Roman’ýn taksi duraðýna gidip görev
alabilirsiniz.


I t ' s Y o u r C a l l
Roman
Ödül: $30

Roman’ýn taksi duraðýna gittiðinizde Vlad adýnda kendini mafya zanneden
bir Rus’un Roman’ý sýkýþtýrdýðýný görüyoruz. Roman’ýn Vlad’a borcu var.
Vlad borcunu ödemesini istiyor. Roman kumar oynayýp parayý kazanacaðýný
söylüyor ve yakasýný þimdilik kurtarýyor.

Vlad gittikten sonra Roman size onu kumar oynayacaðý dükkana yani
Hardware Store’a götürmenizi istiyor. Roman’ýn taksilerinden birine
binip haritada iþaretli yere Roman’ý götürün.
Dükkana varýnca Roman size bir de cep telefonu verecek, arabadan inecek
ve dükkana girmeden önce, sizden arabadan inmeden etrafý kolaçan
etmenizi isteyecek. Bunun nedeni Roman’ýn Arnavut tefecilere de kumar
borcu olmasýdýr. Yani Roman’ýn baþý hem Vlad hem de Arnavut tefecilerle
derttedir. Herneyse, Roman dükkana girerecek ve bir süre sonra sizi
cepten arayacak.

Konuþma bittikten 5-10 saniye sonra Roman’ýn týrstýðý Arnavut
tefecilerin arabayla geldiðini göreceksiniz. Yapmanýz gereken þey hemen
cepten Roman’ý aramak ve dükkandan çýkmasýný söylemek. Roman dükkandan
çýkýnca arabaya binecek. Artýk taksi duraðýna doðru gazlamanýz ve
Arnavut tefecilere izinizi kaybettirmeniz lazým. Oraya varýnca görev
tamamlanacak.

[Bu görevde baþarýlý olursanýz, random (bir belirip bir kaybolan)
karakterlerden Brian ortaya çýkacak. Onu haritada mavi adam iþareti
þeklinde görebilirsiniz. Size bir kaç basit görev verecek.]


T h r e e ' s A C r o w d
Roman
Þehirde gezinirken Roman sizi cepten arar ve taksi duraðýna gelmenizi
ister. Oraya vardýðýnýzda ara sahne baþlayacak. Arnavut tefeciler
Roman’ý hýrpalýyor ama siz þimdilik birþey yapamýyorsunuz. Tefeciler
gittikten sonra Roman, sevgilisi Mallorie ve onun arkadaþý Michelle’i
metro istasyonundan almanýzý isteyecek.
Roman’ýn taksisine binin ve gidip kýzlarý metro istasyonundan alýn.
Michelle’in evine gideceksiniz. Yol boyunca giderken Mallorie sizi
Michelle’le tanýþtýracak ve Michelle de size telefon numarasýný verecek.

Kýzlarý býraktýktan sonra Niko otomatik olarak cepten Roman’ý arayacak
ve üstüne yeni kýyafetler almasý gerektiðini söyleyecek. Haritada çýkan
Rus elbise dükkanýna gidip üstünüze birþeyler alýn. Sonra Michelle
arayacak ve isterseniz onunla takýlabileceðinizi söyleyecek. Evet ya da
hayýr demek size kalmýþ.

Hemen arkasýndan Roman arayacak. Basketbol sahasýnda Arnavut tefeciler
onu sýkýþtýrmýþlar. Yardým istiyor. Kýzý þimdilik boþverin ve Roman’a
yardým etmeye gidin.


B l e e d O u t
Roman
Ödül: $50
Basketbol sahasýna vardýðýnýzda Arnavut tefeciler Bledar ve Kalem’i
Roman’ý döverken bulacaksýnýz. Onlarý güzelce bir pataklayýn. Eðer
yanýnýza bir baseball sopasý alýrsanýz iþiniz daha kolay olur.
Bu ikisini patakladýktan sonra üçüncü bir kiþinin, Darden’in sizi
izlediðini göreceksiniz. Herif hemen arabasýna atlayýp kaçacak. Siz de
Roman’la birlikte bir arabaya atlayýp herifin peþine takýlýn. Dikkat;
Dardan’dan çok fazla uzaklaþýrsanýz görev iptal olur!.Nihayet Dardan bir
deponun önünde durup en üst kata çýkacak.

Dikkatli olun elinde býçak var. Onu döverek, ya da silahla öldürerek
iþini bitirin. Sonra da Roman’ý duraða götürün. Roman taksiden indikten
sonra Michelle’den buluþmak istediðine dair bir mesaj alacaksýnýz.

[Bu görevde baþarýlý olursanýz, Roman sizin için ayný zamanda arkadaþ
olacak. Yani onunla buluþup yemek yiyebilir, dart oynayabilir, strip
kulube vs. gidebilirsiniz.]


F i r s t D a t e
Michelle
Michelle’le ilk buluþmanýz.. Bu kýzla her buluþmanýzda habire sizinle ve
Roman’la ilgili sorular sorduðunu göreceksiniz. Michelle’i alýp
karnavala götürün. Karnavala vardýðýnýzda kapandýðýný öðreneceksiniz.
Hemen sol tarafta Memory Lanes bowling salonu var. Michelle’le orada
takýlabilirsiniz.

Michelle strip kulüpler dýþýnda her aktiviteyi seviyor. Yani kolay bir
kýz. Bowling olayý bitince kýzý evine götürüp görevi tamamlayýn.

[Not: Michelle ileride Niko’ya çok büyük bir süpriz yapabilir. Bu kýz
için para ve zaman harcamaya deðmez. Þimdiden sizi uyarayým.]


E a s y F a r e
Roman
Ödül: $100
Roman’ýn taksi duraðýna gittiðinizde bir ara sahne seyredeceksiniz:
Vlad, Roman’ýn sevgilis Mallorie’ye asýlmaktadýr. Roman daha
gelmemiþtir. Nihayet Roman gelir ve Vlad ondan parasýný isteyince Roman
ona Niko’nun Arnavutlara yaptýðýný anlatýr. Vlad bunun üzerine ya paramý
verirsin ya da kuzenin benim için çalýþmak zorunda kalýr diyerek gider.
O gittikten sonra Roman devamlý müþterisi olan Jermaine’i almanýzý
isteyecek. Jermaine, bazý çalýntý mallarý almak için Masterson Street’e
gitmek istiyor. Onu alýp istediði yere götürün. Ne varki oraya vardýktan
bir süre sonra polisler gelecek. Artýk iki yýldýzla aranýyor
olacaksýnýz. Polislerden kurtulmak için aranma çemberinden dýþarý
çýkmanýz ve bir süre beklemeniz lazým.

Polislerden kurtulduktan sonra Jermaine’i Gibson Street’e götürün. Size
PayNSpray’i gösterecek. Ýsterseniz polislerden kaçarken buraya girip
polislerden kurtulabilirsiniz. Yalnýz dikkatli olun, polisler sizi
PayNspray’e girerken görmesin.


J a m a i c a n H e a t
Roman
Ödül: $150
Roman sizden sýký arkadaþý olan Little Jacob’u almanýzý istiyor.
Haritada iþaretli yere gidip onu alýn. Jacob bir silah satýcýsý ve iþ
için onu Schottler bölgesinde bir yere götürmeniz gerekiyor.
Haritada iþaretli yere onu götürün. Oraya varýnca Jacob size bir tabanca
verecek ve alýþveriþ kötü giderse kýçýný kollamanýzý isteyecek. Beraber
bir sokak arasýna gireceksiniz. Siz yukarýda, merdivenlerin üstünde
kalýp çömelin. Birazdan üç tip gelecek. Tipleri gebertin.

Hemen solunuzdaki çatýdan dördüncü bir herif daha çýkacak. Onu da
indirin ve Jacob’la arabaya binip onu Homebrew cafeye götürün.

[Bu görevde baþarýlý olursanýz, Hem Vlad hem de Little Jacob cepten
arayacak ve isterseniz size iþ verebileceklerini söyleyecekler. Haritada
Vlad “V” Little Jacob ise “Lj” iþaretleriyle görünecek. Ayrýca Roman’dan
taksicilik iþi de alabileceksiniz.]


B u l l i n a C h i n a S h o p
Vlad
Ödül: $50
Vlad’la buluþmak için Comrade Bar’a gidin. Vlad ona koruma parasý
vermeyen bir Çinli dükkan sahibini korkutmanýzý istiyor. Görev çok
basit. Haritada iþaretli dükkan gidip adamla konuþun. Adam kapýyý
açmýyor. Yolun karþýsýndaki toprak alandan bir tuðla alýp dükkanýn
camýna atýn ve kýrýn. Adam dýþarý fýrlayacak ve parayý verecek.
Vlada gidip görevi bitirin. Biraz arabayla etrafý gezin ya da ne
istiyorsanýz onu yapýn. Vlad’dan baþka bir görev için mesaj alacaksýn.


H u n g O u t t o D r y
Vlad
Ödül: $100
Comrade Bar’a gidin. Ara sahne girecek. Vlad telefonda Malorie’yle
konuþuyor ve hala ona asýlýyor. Niko Vlad’ý ondan uzak durmasý için
uyarýr. Vlad yine bir adam korkutma iþi yapmanýzý istiyor. Bu sefer
çamaþýrcý dükkaný iþleten bir adamý korkutacaðýz. Haritada iþaretli yere
gidip dükkan girin. Adam sizi görünce arka kapýdan kaçacak ve minibüsüne
binip tüyecek. Hemen peþinden koþun ve orada park etmiþ arabalardan
birine atlayýp peþine düþün. Kurnazlýk yapýp önceden dükkanýn arka
tarafýnda duran minibüsün tekerleklerini falan patlatmaya kalkarsanýz
görev iptal olur.

Amacýnýz adamýn minibüsüne çarparak onu durdurmak. Ateþ edip onu
öldürürseniz görev yine iptal olacaktýr. Üç-dört çarpmadan sonra adam
minibüsü durduracak. Bir ara sahne baþlayacak ve Vlad’a para ödemeyi
kabul ettiðini söyleyecek. Niko Vlad’ý arayýp durumu anlatacak. Görev
tamamdýr..


C l e a n G e t a w a y
Vlad
Ödül: $150
Bu sefer Vlad’la dýþarýda konuþuyor ve arabasýna gidip oturuyoruz. Vlad
sizden Dukes’deki metro istasyonuna gitmenizi ve bir Blista Compact
arabayý çalmanýzý istiyor. Oraya arabayla gidemeyeceksiniz. Metroya
binmeniz gerekiyor. Haritada iþaretli metro istasyonuna gidip gelen
trene binin ve arabanýn bulunduðu istasyonda inin.

Metro istasyonundan çýkýp haritada iþaretli olan yere yürüyün. Gümüþ
renkli Blista Compact’ý temizleyen bir adam ve arkadaþýný göreceksiniz.
Adamlarý pataklayýp arabayý çalýn.

Niko otomatik olarak Vlad’ý arayacak ve arabayý çaldýðýnýzý söyleyecek.
Ne var ki þimdi de onu yýkamaya götürmeniz gerekiyor. Haritada
iþaretlenen araba yýkamacýsýna gidin ve arabayý yýkatýn. Sonra da onu
yine haritada iþaretli olan garaja götürüp park edin.


I v a n t h e N o t S o T e r r i b l e
Vlad
Ödül: $200
Vlad size Ivan diye birinin Roman’ýn taksi duraðýný soyacaðýný söylüyor.
Onu durdurmak için öldürmeniz lazým. Hemen arabaya atlayýp taksi
duraðýna gidin. Oraya yaklaþýnca Ivan’ýn arabayla uzaklaþtýðýný
göreceksiniz. Hemen peþine takýlýn. Arayý fazla açarsanýz görev iptal
olur. Sonunda adam Kid Street’de ki bir inþaat alanýnda duracak ve üst
katlara kaçacak. Takip edin ve vincin yanýndaki merdivenlerden yukarý
týrmanýn.

Binaya girin ve üst katlara çýkýn. En sonunda bir ara sahne girecek ve
adam vincin tepesinden diðer binanýn çatýsýna atlayacak. Sizde koþarak
diðer çatýya atlayýn. Düþerseniz ölürsünüz dikkat edin.

Bir kaç çatý geçtikten sonra artýk Ivan’ýn kaçacak yeri kalmayacak. Ýþte
bu noktada oyun size Ivan yaþasýn mý ölsün mü diye soracak. Seçim size
kalmýþ..

*[Eðer Ivan’ý sað býrakýrsanýz ileride random karakter olarak tekrar
ortaya çýkacak.]


U n c l e V l a d
Roman
Bu görev’in açýlmasý için Vlad’ýn önceki dört görevini yapmýþ olmanýz
gerekiyor.

Roman’ýn taksi duraðýna gidin. Onu çok üzgün bir halde bulacaksýnýz.
Sonunda manitasý Malorie’yi Vlad’a kaptýrmýþtýr. Niko Comrade Bar’a
gidip Vlad’a bir ders vermek ister ama Roman hala Vlad’dan korkmaktadýr.
Bu yüzden onu vazgeçirmeye çalýþýr.

Ýkiniz Roman’ýn taksisine binip Comrade bara gidin. Oraya vardýðýnýzda
Roman içeri girmek istemeyecek. Siz içeri girince bir ara sahne
baþlayacak. Ara sahneden sonra Vlad arka kapýdan tüyecek ve geride iki
adamýný sizi engellemesi için býrakacak.

Adamlarla uðraþmayýn ve hemen Vlad’ýn arkasýndan koþun. Vlad arabasýna
binip kaçarken Roman onu durduramadýðýný söyleyecek size. Herneyse,
Vladýn peþine düþmek için hemen arabaya atlayýn ve Roman’ýn da arabaya
bindiðinden emin olun. Yoksa görev iptal olur. Vlad bir süre kaçacak.
Arayý fazla açmadan takip edin. Sonunda arabasý Algonquin köprüsünün
altýnda kaza yapacak ve iskeleye doðru kaçmaya baþlayacak. Arabadan inip
yanýna gidin. Bir ara sahne baþlayacak. Bunu seyrettikten sonra Vlad’ý
öldürün. Eðer tabanca kullanýrsanýz özel infaz sahnesini
seyredebilirsiniz.

Sonra tekrar bir ara sahne baþlayacak. Bu ara sahneye dikkat! Çünkü bu
sahnede Niko Liberty City’e aslýnda niçin geldiðini az çok açýklýyor:
Niko Bosna savaþýnda 15 kiþilik bir müfrezede askerdir. Bir gün müfreze
pusuya düþer ve sadece üç kiþi kurtulur. Kurtulanlardan biri Niko’ diðer
iki kiþi ise Darko Brevic ve Florian Cravic’dir. Florian’ýn müfrezeye
ihanet edip düþmana sattýðýna ve pusuya düþmelerine sebep olduðuna
inanmaktadýr. Ýþte Niko’nun gerçek niyeti onlara ihanet eden bu
Florian’ý bulmaktýr.


C r i m e a n d P u n i s h m e n t
Roman
Haritada “R” iþaretli yere gittiðinizde Roman’ýn bir çöp kutusuna
saklandýðýný göreceksiniz. Vlad’ý öldürdüðünüz için çok korkmaktadýr ve
eninde sonunda Vlad’ýn baðlý olduðu üst patron Mikhail Faustin'in
peþinize düþeceðini bilmektedir. Keza bir kaç saniye sonra Niko kafasýna
bir dipçik yer ve bayýlýr. Ara sahne baþlar. Niko ve Roman, Mikhail
Faustin’in evinin bodrumuna getirilmiþ ve her ikisi de bir sandalyeye
baðlanmýþtýr. Mikhail’in sað kolu Dimitri’de oradadýr. Roman sürekli
aðlayýp zýrlamaktadýr. Sonunda Mikhail onu midesinden vurur ama tabi ki
öldürmez. Mikhail Niko’dan onun için çalýþmasýný ister aksi takdirde
Roman’ý gerçekten öldürecektir.

Þehirde dolaþan üç minibüsün birinde televizyonlar vardýr. Minibüsler
varacaklarý yere ulaþmadan onlarý durdurup televizyon dolu olan minibüsü
Mikhail’e getirmeniz lazým.

Önce bir polis arabasý çalýn. Polislere yakalanýrsanýz arama çeberinin
dýþýna çýkýp onlarý atlatýn. Niko polis arabasýna binince Dimitri’yi
arayacak. Dimitri size üç minibüs olduðunu ama hangisinde
televizyonlarýn bulunduðunu bilmediklerini söyleyecek. Her minibüsü tek
tek durdurup içine bakmanýz lazým.

Sirenleri açýn ve haritanýzda görünen ilk minibüsü yakalayýn. Yanýna
yaklaþýnca duracak. Arabadan inin ve þoför kapýsýna yürüyün. Ara sahne
baþlayacak. Fakat ne ilk ne de ikinci minibüste televizyonlar yok.
Üçüncü minibüste onlarý bulacaksýnýz.

Üçüncü minibüsteki adamlar size biraz zorluk çýkaracak. Onlarý ister
öldürün isterseniz minibüsü alýp gidin. Minibüsü Concord Avenue’deki bir
depoya götürmeniz gerekiyor. Ancak depoya giderken peþinize polisler
takýlabilir. Onlarý atlatýp depoya varýn ve görevi bitirin. Roman sizi
arayacak. Hastanede olduðunu ve yarasýnýn iyileþeceðini söyleyecek.

[Bu görevde baþarýlý olursanýz, haritada “F” iþareti çýkacak ve Mikhail
Faustin’den görev almaya baþlayacaksýnýz. Ayrýca Vigilante ve Most
Wanted görevleri açýlacak (Polis arabasýyla suçlu takibi).]


D o Y o u H a v e P r o t e c t i o n?
Faustin
Ödül: $400
Mikhail’in villasýna gittiðinizde Mikhail’in uyuþturcu ve alkolden
kafayý iyice yediðini ve duygularýný kontrol edemediðini göreceksiniz.
Bir öfkeli, sonra birden aþýrý duygusaldýr. Saðkolu Dimitri onun bu
hallerini idare etmektedir. Herneyse.. Mikail Delaware Avenue’de bir sex
shop olduðunu ve adamlarýn dükkanda porno film çektiklerini ama ona
ödeme yapmadýklarýný anlatýr. Adamlarýn gebermesini istemektedir.

Dimitri Niko’yu da yanýna alarak bu iþle ilgileneceðini söyler.
Arabaya binin ve Dimitri’yle haritada iþaretli dükkana gidin. Oraya
vardýðýnýzda Dimitri içeri girecek. Takip edin. Ýçeride üç adam oturmuþ
porno film seyredip yorum yapýyorlar. Dimitri’yi görünce adamlar da
þafak atar. Bu noktada Dimitri sizin elinize bir tabanca tutuþturacak ve
adamlarý korkutmanýzý isteyecek. Yani aslýnda Mikhalin emrine uymayacak.
Önce saðdaki adamý hedef alýn ama sakýn ateþ etmeyin. Sonra silahý
ortadaki adama çevirin ve onu bacaðýndan vurun. Sakýn kimseyi öldürmeyin
yoksa görev iptal olur. Adamý bacaðýndan vurduktan sonra size para
vermeyi kabul edecekler.

Dimitriyi takip edip dükkandan çýkýn ve arabaya binin. Dimitri sizi
silaha ihtiyacýnýz olduðunda alabileceðiniz bir dükkana götürecek.
Haritada iþaretli silah dükkanýna gidin. Bir Micro SMG alacaksýnýz ama
para vermeyip Mikhail’in hesabýna yazdýracaksýnýz. Þimdilik bir kaç
silah dýþýnda baþka silah alamýyoruz. Oyun ilerledikçe silah sayýsý
artacak.


C o n c r e t e J u n g l e
Little Jacob
Ödül: $200
Little Jacob’a gittiðinizde size ot yüzünden kafasýnýn iyi olduðunu ve
ona yamuk yapan bir kaç adamý temizlemek için yardým edip
edemeyeceðinizi soracak. Jacob’u alýp haritada iþaretli yere götürün.

Burasý bir sokak arasý. Üç adam Jacob’a silah çekecek. Ýki herifi
temizlerken üçüncüsü yaya olarak kaçacak. Peþine düþün ve onuda
halledin. Dönüp Little Jacob’u alýn.

Bu seferki hedefiniz þehirdeki bir evde kalan birkaç herif. Eve varýnca
Little Jacob kapýyý kýracak. Siz hemen merdivendeki herifi öldürün.
Sonra soldaki pencereye yönelip içerdeki adamý dýþarýdan vurun. Þimdi
içeri dalmanýn zamaný. Sol taraftaki odaya dalýn ve diðer iki herifi de
gebertin. Little Jacob’u alýp Homebrew cafeye býrakýn ve görevi
tamamlayýn.


S h a d o w
Little Jacob
Bu görevi ancak Faustin’in verdiði “Do You Have Protection?” görevini
bitirdiyseniz yapabilirsiniz.

Little Jacob’un evine gittiðinizde bir ara sahne baþlayacak. Jacob’un
arkadaþý Badman sizi yabancý biri zannedip üstünüze atlýyor. Yanlýþ
anlaþýlma giderildikten sonra göreviniz size anlatýlýyor. Little Jacob,
South Bohan tarafýnda sokaklarda silah satan ve onlarýn iþlerini bozan
birkaç adamý temizlemenizi istiyor.

Haritada iþaretli yere vardýðýnýzda bir ara sahne baþlayacak. Ýki satýcý
konuþuyor. Biri diðerinden ayrýlacak ve yolun karþýsýndaki bir aralýða
girecek. Hemen arabadan inip adamý takibe baþlayýn. Ancak mesafenizi iyi
ayarlamanýz lazým. Ne adamýn dikkatini çekin, ne de kaybedecek kadar
uzak kalýn.

Bu sýrada Roman cepten sizi arayacak. Eðer onunla konuþursanýz adam sizi
fark eder ve görev iptal olur. O yüzden telefonu kapatýn. Adam iki
aralýktan geçtikten sonra baþka bir sokaða girecek ve yolun karþýsýndaki
tel örgülerden atlayacak. Takibe devam edin. Sonunda adam sol taraftaki
bir kapýdan içeri girecek ve beþinci kata çýkacak. Siz de çýkýn.
Kata vardýðýnýzda oyun sizden kilitli bir kapýyý kýrmanýzý isteyecek.
Ýçeride üç herif bekliyor. Kapýya ateþ edip kýrýn. Kapýyý siper alýp
üçünü de gebertin.

*[Bu görevde baþarýlý olursanýz, Badman random karakter olarak size
görev verecek. Ayrýca Little Jacob’la uyuþturucu daðýtým iþi
yapabileceksiniz.]

**[Bu noktadan sonra size tavsiyem, diðer görevlere baþlamadan önce
Little Jacob’la arkadaþlýðý ilerletmeniz. Onu Chuckin Bell’e ve Dart
oynamaya götürün. Ýliþki seviyeniz %75’e ulaþýnca Little Jacob sizi
arayacak ve silaha ihtiyacýnýz olursa onu aramanýzýn yeteceðini
söyleyecek. Cepten Jacob’u arayýp “Gun” ý seçerseniz onunla buluþup
arabasýyla getirdiði silahlarý çok ucuza alabilirsiniz.]


F i n a l D e s t i n a t i o n
Faustin
Ödül: $500
Bu görevi Faustin’in kulübü Perestroika’da alýyoruz. Polis Faustinin
çetesinin telefon konuþmalarýný dinlemiþ ve bazý iþlerinden haberdar
olmuþtur. Faustin çete içinde bir köstebek olduðunu düþünmektedir.
Þüphelendiði kiþi ise Dimitri’nin kuzeninin erkek arkadaþý Lenny’dir.
Dimitri ona birþey yapmamasýný ister fakat Faustin Lenny’i ortadan
kaldýrmaya kararlýdýr. Niko South Bohan’da ki Guantanmo Avenue’ye
gidecek ve Lenny’i temizleyecektir.

Arabanýza atlayýp haritada iþaretli yere gidin. Lenny Guantanmo Avenue
istasyonunda bir arkadaþýyla bekliyor. Arkadaþý sizi görünce ateþ edecek
ve Lenny kaçacak.

Herifi indirip Lenny’in peþinden tren raylarýnýn karþý tarafýna geçin.
Dikkat edin karþý taraftan gelen tren sizi ezmesin.
Lenny merdivenlerin altýndaki arabasýna binecek. O sýrada onu öldürmeye
çalýþýn. Eðer arabasýna binmiþse arabanýn lastiklerine ateþ edip
patlatýrsanýz iyi olur. Hemen bir araba çalýn ve Lenny’nin peþine düþün.
Arabasý ateþ alana kadar ateþ edin.

Lenny ölünce Niko otomatik olarak Dimitri’yi arayacak. Dimitri ona
öldürdüðü Lenny’nin, Faustin’in baþ düþmaný Kenny Petrovic’in oðlu
olduðunu söyleyecek. Niko’nun baþý þimdi ciddi biçimde beladadýr.

*[Romandan bir mesaj alacaksýnýz. Sizi birisiyle tanýþtýrmak istiyor ve
Taksi duraðýna gelmenizi istiyor.]


L o g g i n g O n
Roman
Roman sizi Brucie’yle tanýþtýracak. Brucie’nin Broker’da araba modifiye
eden bir garajý var. Bu herif kafayý vücut geliþtirmeye bozmuþ. Bunun
için Þili’den getirdiði testosteron ilaçlarýný kullanýyor ve bu onu
manyak gibi yapýyor. Onunla daha sonra iþleri ilerleteceðiz.
Roman size bir email adresi almanýzý söyleyecek. Haritadaki TW@ internet
café’ye gidin ve asistanla konuþun. Sonra web’e girin ve 'Check Mail' a
týklayýn. Sonra 'Eyefind Web Team' den gelen maili cevaplayýn. Böylece
hesabýnýz aktif olacak. Cafeden çýkýp görevi tamamlayýn.

*[Romandan bir mesaj alacaksýnýz. Brucie’nin istediði bazý arabalar var.
Arada sýrada mailinizi kontrol edip hangi arabayý istiyorsa bulmanýz ve
ona götürmeniz gerekiyor. Toplamda 10 araba bulduktan sonra bir daha
mail almayacaksýnýz.]


N o L o v e L o s t
Faustin
Faustin kýzý Anna yüzünden karýsý Ileyna’yla kavga etmektedir. Anna’ya
çok öfkelidir çünkü onun bir kaltak gibi davrandýðýný düþünmektedir.
Niko’ya Firefly adasýna gitmesini ve kýzýný bulmasýný ister. Eðer
kýzýnýn motorcu arkadaþý oradaysa onu da öldürecektir.

Haritada iþaretli yere gidin. Niko motorcuyu kýzla beraber görecek ve
kýzý býrakmasý için uyaracak. Ne varki motorcu lavuk buna çok bozuluyor
ve diðer motorcu arkadaþlarýný toplamak ve sizin iþinizi bitirmek için
oradan kaçmaya baþlýyor.

Hemen orada hazýr olan bir baþka motora atlayýn ve herifi takip edip
öldürmeye çalýþýn. Motorda giderken ateþ edip hedefi vurmak oldukça zor.
Ama önemli deðil, adamý gözden kaçýrmayýn yeter. Bir süre takipten sonra
bir ara sahne girecek ve motorcu lavuk diðer arkadaþlarýyla birleþecek.
Takip edin, adamlar sizi aðaçlýk bir alana götürecek. Motorunuzdan inin
ve aðaçlarý siper alarak hepsini orada gebertin.


R i g g e d t o B l o w
Faustin
Ödül: $700
Roman’ýn “Logging On” görevini yapmadýysanýz bu görev aktif hale
gelmeyecektir.

Faustin’in villasýna gittiðimizde karýsý Ileyna sizi karþýlayacak.
Kocasý hakkýnda konuþacaksýnýz. Nihayet Mikhail Faustin ve Dimitri eve
gelecek. Faustin sizden ona borcu olan bir adamýn kamyonunu çalmanýzý
istiyor.

Kamyon Montauk Avenue’de eski bir fabrikada duruyor. Oraya varýp kamyona
bindiðinizde Niko otomatik olarak Faustin’i arayacak ve kamyonun
patlayýcýyla dolu olduðunu öðrenecek.

Þimdi göreviniz kamyonu fazla hazar vermeden South Bohan’daki garaja
götürmek ve orada patlatmak. Kamyonun arkasýnda yeþil bir ýþýk var. Iþýk
çok hýzlý yanýp sönüyorsa her an havaya uçabilirsiniz demektir. O yüzden
kamyonu iyi kullanmaya bakýn.

Garaja varýnca bombayý kurun ve patlatýn. Ara sahne girecek ve güzel bir
patlama izleyeceðiz. Sonra olay yerinden koþarak uzaklaþýn ki polis sizi
aramasýn. Daha sonra ayný yere dönüp hala yanan kamyonu
seyredebilirsiniz.

Patlamadan sonra Niko otomatik olarak Faustin’i arayacak ve bir daha ona
böyle saçma iþler vermemesini söyleyecek. Aralarýndaki konuþmadan
Faustin’in bu kamyonu patlayýcýyla doldurup Niko’ya bir ders vermeye
çalýþtýðýný, Dimitri’yle Niko’nun ona daha saygýlý davranmasýný
istediðini anlayacaðýz.

*[Roman sizi arayacak ve Brucie’nin size iþ vereceðini söyleyecek.
Haritadaki “B” iþaretine gidip Brucie’den görev alabilirsiniz. Ayrýca
Dimitri’den bir mesaj alacaksýnýz. Firefly’da sizinle buluþup konuþmak
istiyor.]


T h e M a s t e r a n d t h e M a l o t o v
Dimitri
Niko, Kenny Petrovic’in oðlu’nu öldürerek (Final Destination görevinde
ölen Lenny) Dimitri’yi çok zor durumda býrakmýþtýr. Dimitri þimdi bir
seçim yapmak zorundadýr. Ya Petrovic onu öldürecek, ya da o Faustin’i
öldürerek kýçýný kurtaracaktýr. Tabi iþ yine Niko’ya düþer.

Faustin’in kulübüne gidin. Gitmeden önce iyi silahlanmanýzda fayda var.
Faustin korumalarýyla kulübe gelecek. O içeri girdikten sonra
Dimitri’den bir mesaj alacaksýnýz. Sizin için kulübün arkasýna çelik
yelek býrakmýþ. Çelik yeleðiniz yoksa gidip önce çöp konteynýrýnýn
yanýndan onu alýn ve sonra içeri girin.

Ýçeri girince bir ara sahne baþlayacak. Sahnenin sonunda Faustin
korumalarýyla sizi baþbaþa býrakýp barýn arkasýna kaçacak. Hemen siper
alýp korumalarý temizleyin. Burada yuvarlanma tekniði iþinize
yarayabilir. Bunun için önce L2 tuþuna basýlý tutun. Sonra kare tuþuna
basarken L3’ü saða ya da sola çekerseniz Niko yerde yuvarlanarak
kurþunlardan kurtulacak.

Faustin barýn arkasýndan çýkýp arka kapýdan fuayeye geçecek ve oradan da
çýkýp çatýya týrmanacak.Takip edin ama dikkatli olun, fuayede bir kaç
bodyguard daha sizi bekliyor. Onlarý da halledip kýrmýzý iki kanatlý
kapýdan dýþarý çýkýn.

Buradaki denyolarýda saf dýþý ettikten sonra merdivenlerden çatýya çýkýn
ve Faustin’le yüzyüze gelin. Fazla výdý výdý etmesine izin vermeden
iþini bitirin.

Ýþ bitince oyun size Dimitri’yi aramanýzý, ya da siz aramayacaksanýz
onun sizi aramasýný beklemenizi söyleyecek. Hangisini yapacaðýnýz size
kalmýþ. Sonuç olarak Niko Dimitri’yle konuþacak ve Dimitri ona parasýný
almasý için iskeledeki depoya gelmesini söyleyecek. Niko telefonu
kapattýktan kýsa bir süre sonra Little Jacob arayacak ve bu iþde bir bit
yeniði olduðunu size yardým etmek için depoya geleceðini söyleyecek.


R u s s i a n R e v o l u t i o n
Dimitri
Depoya gitmeden önce yanýnýza bol bol silah ve mermi alýn. Çelik yelek
(zýrh) giymeyi de unutmayýn. Ayrýca “Auto Save” kapalýysa onu da açýn.
Haritada iþaretli yere vardýðýnýzda Lt.Jacob sizi karþýlayacak ve sonra
bir ara sahne baþlayacak. Bu ara sahne bize Niko’nun geçmiþiyle ilgili
bazý ipuçlarý veriyor. Dimitri yanýnda Bulgarian diye bir adamla
Niko’nun karþýsýna çýkar. Niko Ýtalya’da insan kaçakçýlýðý yaparken
Bulgarian’ýn parasýný çalmýþ ve kaçmýþtýr. Þimdi Bulgarian için intikam
vaktidir.

Oyunun bu sahnede size verdiði bilgi bu kadar. Fakat kafa karýþýklýðýný
gidermek için ben size daha fazlasýný anlatmak zorundayým:
Daha önce Niko’nun Bosna savaþýnda 15 kiþilik timiyle pusuya düþtüðünü
ve pusudan onunla birlikte iki kiþinin daha kurtulduðunu söylemiþtik.
Niko bu iki kiþiden birinin onlara ihanet ettiðini düþündüðü için adamý
bulmak üzere Liberty City’e gelmiþti.

Ancak Niko savaþ biter bitmez Libert City’e gelmiyor. 10 yýl boyunca bu
iki adamý arýyor ve adamlarý bulmak için suç aleminin içine dalýyor.
Hatta hapishaneye bile giriyor. Hapisten çýktýktan sonra Niko
Adriyatiðin öbür tarafýna yani Ýtalya’ya insan kaçýran bir çetenin
patronu olan Bulgarian’la tanýþýyor ve onunla çalýþmaya baþlýyor. Bir
gece Ýtalya’da iþ üzerindelerken kullandýklarý tekne batýyor ve Niko
yüzerek kurtulmayý baþarýyor. Ne var ki Bulgarian tekneyi Niko’nun
batýrdýðýný ve parasýný da alýp kaçtýðýný iddia ediyor. Ve iþte þimdi
Dimitri alçaðý, arkadaþý Bulgarian’a sizi teslim etmek için depoda pusu
kurmuþ durumda.

Ara sahne bitince kendimizi bir demir yýðýnýn arkasýnda siperde
buluyoruz. Etrafta Bulgarian’ýn bir sürü adamý var ve hepsini öldürmek
zorundayýz. Bu konuda Lt.Jacob’a fazla güvenmeyin ve kendi iþinizi
kendiniz görün. Oyunun siper alma sistemi en çok bu görevde iþe yarýyor
diyebiliriz. Sütunlarý ve eþyalarý kendinize siper alýp ateþ ettiðiniz
sürece iþiniz çok kolay. Deponun ortasýndaki ikinci demir yýðýnlarýnda
bir zýrh var. Ayrýca sað tarafta molotof kokteyli de bulabilirsiniz.

Son adamý öldürmeden önce bir ara sahne baþlayacak. Dimitri ve
Bulgarian’ýn deponun arka kapýsýndan kaçtýðýný göreceksiniz. Son adamý
da öldürünce polisler gelecek ve kapýyý tutacaklar. Artýk iki yýldýzla
aranýyoruz. Kapýnýn önündeki ilk polis arabasýna doðru koþun ve Lt.
Jacob’un da binmesini bekleyin. Hemen gaza basýp aranma çemberinin
dýþýna çýkýn ve çember yok olana kadar bekleyin. Lt.Jacob’u Homebrew
cafeye býrakýn ve görevi tamamlayýn.

*[Little Jacob’u býrakýr býrakmaz oyun sizden Roman’ý aramanýzý ve
durumu anlatmanýzý isteyecek.]


R o m a n 's S o r r o w
Roman
Roman’ý aradýðýnýzda fýsýltýyla konuþtuðunu ve sizi Forge Avenue’de bir
aralýkta beklediðini söyleyecek. Haritadaki iþaretli yere gittiðinizde
bir ara sahne baþlayacak. Roman taksinin bagajýna saklanmýþtýr.
Baþlarýnýn iyice belada olduðunu düþünmektedir. Bir an önce apartmana
gidip eþyalarýný almalarý gerektiðini ve Mallorie’nin evinde
saklanabileceklerini söyler. 

Ancak apartmana (save house) gittiðinizde alev alev yandýðýný 
göreceksiniz. Roman bu sefer taksi duraðýna gidelim diyecek. Oraya 
vardýðýnýzda taksi duraðýnýn da yandýðýný göreceksiniz.

Artýk Roman hayatta sahip olduðu herþeyi kaybetmiþtir ve bu yüzden sizi
suçlamaktadýr. Nihayet haritada iþaretli baþka bir yere, Mallorie’nin
Bohan’daki evine gideceðiz. Burasý yeni save house’umuz. Mallorie,
Niko’ya Bohan’daki community center’da çalýþan bazý kiþileri tanýdýðýný
ve eðer oraya uðrarsa iþ bulabileceðini söyleyecek.

*[Bu görevi tamamladýðýnýzda community center’daki Manny Escula’dan
görev alabileceksiniz.]


S e a r c h a n d D e l e t e
Brucie
Brucie’yle bir an önce arkadaþ olmak ve telefon ettiðinizde helikopter
göndermesini saðlamak için bu aþamada onun vereceði diðer görevleri
tamamlarsanýz iyi olur. Haritada “B” ile iþaretli yere giderek bu
görevleri alacaksýnýz. Ýlk görevimizde Brucie, Lyle Rivas adýnda bir
adamý öldürmemizi istiyor. Çünkü bu adam mahkemede þahitlik yapan suçlu
bir köstebek. Ancak adamýn yerini bilmiyorsunuz. Bunun için bir polis
arabasý çalmanýz ve sonra da database’den aramanýz lazým.

Polis arabasýný çaldýktan sonra bilgisayarýna girin ve “Search Police
Records”u seçin. Daha sonra, “Search by Name” deyip çýkan klavyeyle Lyle
Rivas yazýn ve enter’a basýn. Hedefi radarýnýzda iþaretledikten sonra
bilgisayardan çýkýn ve haritada iþaretlenmiþ yere gidin.

Burasý Lyle Rivas'ýn oturduðu apartman. Apartmandan içeri girin. Bir ara
sahne baþlayacak ve Rivas tuvalet camýndan atlayýp arabasýyla kaçacak.
Hemen apartmandan çýkýn ve sizde arabanýza atlayýp adamý takip edin.
Ýsterseniz arabaya patlayana kadar ateþ edebilirisiniz. Bu size zor
gelirse hiç ateþ etmeden sadece adamýn arabasýný takip edin. Sonunda
Rivas durmak zorunda kalacak. Artýk onu öldürüp görevi
tamamlayabilirsiniz.

*[Brucie size bir mesaj atacak ve daha çok iþ verebileceðini
söyleyecek.]


E a s y a s C a n B e
Brucie
Ödül: $3500
Brucie bu sefer de öldürdüðümüz Rivas’ýn arabasýný çalmamýzý istiyor ve
bu iþin çok kolay olacaðýný söylüyor. Haritada iþaretli yere gidin ve
park etmiþ olan arabaya binin. Ara sahne baþlayacak ve iþin Brucie’nin
dediði gibi kolay olmayacaðýný anlayacaðýz. Rivas’ýn arkadaþlarý sizi
arabayý çalarken görecek. Arkanýz ve sað tarafýnýz þimdi iki arabayla
kapatýlmýþ durumda.

Ara sahne biter bitmez saða dönün ve orayý kapatan arabanýn arkasýndan
geçip gazlayýn. Ýki arabada sizi takibe baþlayacak ve size kurþun
yaðdýracaklar. Görevimiz adamlarý vurmak deðil, arabayý bir an önce
Brucie’nin garajýna götürmek. O yüzden hiç durmadan gazlayýn ve garaja
ulaþmaya bakýn. Arabanýn hasar görmesinin bir önemi yok. Garaja girin ve
görevi tamamlayýn.


O u t o f t h e C l o s e t 
Brucie
Ödül: $6750
Yine Rivas’la alakalý bir görev. Rivas’ýn kuzeni French Tom’un Brucie’ye
borcu vardýr ve ödememektedir. Brucie’nin evine gidin. Roman oradadýr ve
Niko gelmeden önce internete girerek onu “love-meet.net” sitesine üye
yapmýþtýr. French Tom bir “gey”dir ve Brucie’nin planý Niko’yu da
“love-meet.net” de bir gey gibi göstererek Frech Tom’la buluþmasýný
saðlamaktadýr. Tabi Niko buna çok bozulur ama yapabileceði birþey
yoktur.

Haritada iþaretli olan internet cafeye gidin ve internete girin.
Love-meet.net sitesine týklayýn. Sonra “male” ikonuna týklayýp French
Tom’u bulun. Ona bir mesaj gönderin ve internetten çýkýn.

Bir süre ortalýkta takýlýn. Roman’dan mailinize bakmanýz için bir mesaj
alacaksýnýz. Tekrar internet cafeye gidin ve mailinizi kontrol edin.
French Tom’dan gelen mesaja bakýn. Sizinle saat 8’de “69 th. Street
Dinner”da (eski save house’umuzun köþesindeki cafe) buluþmak istediðini
yazacak. Saat 8’de oraya gidin. (Eðer bu buluþmayý kaçýrýrsanýz saat
12’de buluþmak için bir mesaj daha alacaksýnýz.) Ýçeri girip French
Tom’la bir süre konuþun. Konuþmanýn sonunda French Tom ayaða kalkýp
kaçmak isteyecek. Hemen oracýkta iþini bitirin ve görevi tamamlayýn.
Dýþarý çýktýðýnýzda size ateþ eden birileri olabilir. Umursamadan
arabanýza atlayýp gazlayýn.

*[Ýsterseniz bir ara tekrar internet cafeye gelip
www.libertytreeonline.com adresinden French Tom’u öldürmenizle ilgili
gazete haberini okuyabilirsiniz. Ayrýca oyunda meydana gelen bir çok
olayýn haberi de orada.]

**[Artýk Carmen Ortiz kýz arkadaþýnýz olabilir. Carmen bir hemþire.
Ýnternet cafeden “Love-meet.net”e girin ve “SoBoHoe” nickli kýza
týklayýn. Sayfanýn altýndaki “date”e basýp mail gönderin. Oyunda bir-iki
gün geçtikten sonra tekrar mailinizi kontrol edin. Carmen den gelen
maile cevap verin. Arkadaþlýðýnýz %75’e gelince Carmen saðlýðýnýz
azaldýysa size “saðlýk” verecek.]


N o. 1
Brucie
Brucie’nin garajýna gittiðinizde Brucie size yeni modifiye ettiði bir
arabayý göstermek istiyor. Bu arabayla sokak yarýþýna katýlacaksýnýz.

Fakat ne yazýk ki araba çalýþmýyor. Brucie bunun üzerine arkadaþý
Steve’in sarý Comet’ini alýp yarýþa katýlmaya kara verir.
Brucie’yle birlikte Comet’in olduðu yere gidin. Comet’e binince haritada
yarýþýn baþlayacaðý yer iþaretlenecek. Oraya gidip yerinizi alýn ve
startla birlikte gaza basýn. Kontrol noktalarýný tek tek geçerek yarýþý
birinci bitirin. Burada iþin püf noktasý gazý sonuna kadar kökleyip
gitmek deðil, virajlarý savrulmadan ve saða sola çarpmadan alabilmek.
Diðer beþ yarýþçýnýn sizden iyi olmadýðýný ve sürekli kaza yaptýðýný
göreceksiniz. Eðer arabayý sürekli bir yere çarpmazsanýz yarýþý kolayca
birinci bitirebilirsiniz.

Yarýþ bitince Brucie’yi evine götürün ve görevi tamamlayýn. Brucie sarý
Comet’in sizde kalabileceðini söyleyecek.

*[Bu görev tamamlanýnca Brucie arkadaþýnýz olacak. Daha sonra Brucie’den
bir mesaj alacaksýnýz. Ýsterseniz ona telefon edip sokak yarýþlarýna
katýlabileceðinizi yazýyor mesajda. Ayrýca sizi arayacak ve helikopter
istediðinizde telefon etmenizin yeterli olacaðýný söyleyecek]


E s c u l a o f t h e St r e e t s 
Manny
Ödül: $1000
Göreve baþlamadan önce zýrhýnýzý giyin ve silahlarýnýzý kuþanýn.
Haritada “M” ile iþaretli yere gittiðinizde Mallorie sizi Manny
Escuela’yla tanýþtýracak. Manny bir zamanlar kanunsuz iþlere bulaþmýþ
biridir. Ama þimdi kendini topluma adamýþ ve sokaklarý kötü adamlardan
temizlemek gibi bir görev icat etmiþtir. Ayný zamanda bununla ilgili bir
belgesel de çekmektedir.

Manny sizden Bohan’daki bazý uyuþturucu satýcýlarýný halletmek için
yardým isteyecek. Beraber arabanýza atlayýn ve haritada sarý iþaretli
yere gidin. Bir ara sahne baþlayacak ve bir uyuþturucu satýcýsý
arabasýna binecek. Manny uyuþturucu satýcýsýný takip etmenizi
söyleyecek. Satýcýyý iki-üç araba uzaktan izleyin. Fazla yaklaþýrsanýz
görev iptal olur. Sonunda bir depoya geleceksiniz. Manny kameramaný
Jay’i almak için sizi orada býrakýp gidecek. O gittikten sonra deponun
kapýsýna ateþ edip açýn. Ýçeride 7-8 adam var. Kutularý siper alarak
hepsini temizleyin. Oyun size dýþarý çýkmanýzý söyleyecek. Dýþarý
çýkýnca Manny kameramaný Jay’le gelecek ve belgesel olayýna girecekler.
Görev tamamlanmýþtýr..

*[Bu görevi tamamlayýnca Random karakterlerden Mel ortaya çýkacak. Eski
save housumuzun bulunduðu Masterson Street’le Mohawk Avenue’nün köþesine
giderseniz Mel haritanýzda mavi adam ikonu olarak belirir.]


S t r e e t S w e e p e r
Manny
Manny sizi polis Francis McReary’le tanýþtýracak. McReary aslýnda pis
iþlere bulaþmýþ biri ama buna sonra deðineceðiz. Francis gittikten sonra
Manny sizden yine sokak çetelerinden birini temizlenemenizi isteyecek.

Haritada iþaretli yere gittiðinizde bir garajla karþýlaþacaksýnýz. Ýki
kiþi dýþarýda konuþuyor. Fakat garajýn yan tarafýnda arabada bekleyen
iki kiþi ve ayakta takýlan baþka iki kiþi daha var. Eðer önce arabanýn
dýþýndaki tiplere ateþ ederseniz arabadakiler kaçacaktýr. Takip edip
uðraþmak istemiyorsanýz size tavsiyem, arabanýzdan hiç inmeyin. Garajýn
karþýsýna park edip direksiyondaki tipe niþan alýn ve öldürün. Sonra
hemen yanýnýnda oturanýn iþini bitirin. Dýþarýdakilerden biri yine
arabaya binmeye çalýþabilir. Onu da halledin ve sonra diðer herifleri
temizleyin. Polis iki yýldýzla sizi aramaya baþlayacak. Aranma
halkasýndan çýkýn ve onlarý atlatýn.

*[Mallorie arayacak ve sizi Elizabeta adýnda bir arkadaþýyla tanýþtýrmak
istediðini söyleyecek.]


L u c k o f t h e I r i s h
Elizabeta
Ödül: $1500
Öncelikle Auto Save (Otomatik kayýt) açýk deðilse açýn. Haritada “E” ile
iþaretli yere gidin. Mallorie Niko’yu Elizabeta ve Patrick "Packie"
McReary’le tanýþtýracak. Elizabeta Bohan’da uyuþturucu satan bir kadýn.
Polis þu sýralar kýçýnda olduðundan asabi bir hali var. Packie ise onun
ortaðý, Ýrlandalý bir eleman. McReary suç ailesinin bir üyesi.
Kardeþleri; polis Francis McReary, Gerry, Derrick ve Kate McReary.
Elizabeta, Packie’yi bir uyuþturucu alýþveriþine gönderecek ancak
Packie’nin malý alacaðý heriflere çok güvenmiyor. Tabi tahmin
edebileceðiniz gibi bu konuda sizden yardým istiyor. Görevimiz alýþveriþ
sýrasýnda Packie’yi korumak.

Ara sahneden sonra Packie sizden ayrýlacak. Arabanýza atlayýp haritada
sarý iþaretli yere gidin. Apartmandan içeri girip merdivenlerden çatýya
çýkýn. Çatýda bir sniper tüfeði duruyor. Onu alýn. Oyun size hedef alma
noktasýna gitmenizi söyleyecek. Çatýnýn öbür ucuna yürüyün ve iþaretli
yere gidin. Bir ara sahne baþlayacak ve Packie arabasýyla gelecek.
Yanýnda bir arkadaþýyla arabadan inip aralýða yürüyecekler. Niko
otomatik olarak çömelecek. Oyun bu noktada size dürbünlü tüfeði nasýl
kullanacaðýnýza dair birkaç bilgi verecek. Aþaðýda karþý tarafta bir
aralýkta Packie uyuþturucu satýcýlarýyla konuþuyor. Ekranda “Take out
all of the attackers” yazdýðý anda adamlarý vurmaya baþlayýn. Packie ve
arkadaþý sol taraftaki çöp konteynerlerinin arkasýna geçip siper
alacaklar ve ateþe baþlayacaklar.

Þimdi buraya dikkat! :
Adamlar 5 kiþi (sonradan 4 kiþi daha gelecek).Tüfekte 25+5 kurþun var.
Adamlarý baþlarýndan ya da dizlerinden vurun ki, iki üç kere ateþ etmek
zorunda kalmayýn.
“Take out all of the attackers” yazýsý çýkýnca Packie ve arkadaþý hemen
önlerinde duran adamý vurup öldürecek. Bu yüzden siz bu adama niþan alýp
zaman kaybetmeyin. Önce Packie’nin konuþtuðu adamýn arkasýndaki duran
adama niþan alýn.

Siz adamlarý vurmaya uðraþýrken içlerinden biri Packie’ye saldýracak ve
ekranda “Packie is in the trouble, find him and help him” yazýsý
çýkacak. Bu yazýyý gördüðünüz anda zoom out yapýn. Packie’nin ön tarafta
bir adamla boðuþtuðunu göreceksiniz. Hemen o adama niþan alýp öldürün.
Bundan sonra aralýðýn sað üst köþesinden 4 adam daha çýkacak. Adamlarý
indirmeye devam edin. Dördüncüsünün arkada park etmiþ minibüse bindiðini
göreceksiniz. Ekranda “Take down the last man before he makes a getaway
in the van.” Yazýsý çýkacak. Adam minibüsle kaçmadan ön cama ateþ edip
öldürün. Görev tamamlanmýþtýr..

Eðer cephaneniz yetmiyorsa çatýya çýktýðýnýzda hiç ateþ etmeden görevde
baþarýsýz olun ve görevi tekrar deneyin. Bu sayede sniper tüfeði sizde
kalacak. Çatýya çýkýnca oradakini de alýn ve mermi sayýnýzý arttýrýn.
Bütün mermilerinizi harcamayýn ki tüfek sizde kalsýn. Hele de bir sniper
tüfeðinin 5000 dolar olduðunu düþünürsek.

*[Bu görev tamamlanýnca silah dükkanýna ve Little Jacob’a sniper tüfeði
gelecek.]


B l o w Y o u r C o v e r
Elizabeta
Ödül: $2000
Göreve baþlamadan önce silahlanýn ve zýrh (çelik yelek) takýn.
Elizabeta’ya gittiðinizde evde bir parti verdiðini göreceksiniz. Sizi
motorsikletli bir çetenin elemaný olan Johnny’le ve Playboy X diye
bilinen Trey Stewart’la tanýþtýracak.

Playboy X eskiden, Dwayne Forge adýnda bir uyuþturucu lordunun adamýdýr.
Fakat Dwayne hapise girince Playboy X onu satmýþ, iþleri kendi yürütmeye
baþlamýþtýr. Algonquin’de lüks bir çatý katýnda oturmaktadýr. Johnny
yeni parti eroin getirmiþtir ve Elizabeta’da onu satacak müþteri
bulmuþtur. Playboy X, Johnny’le birlikte malý satmaya gidecektir.
Elizabeta Niko’dan bu alýþveriþ sýrasýnda yanlarýnda olmalarýný ister.

Ara sahne bitince Playboy X’le birlikte, haritada sarý renkle iþaretli
Cassidy Street’deki apartmanýn önüne gidin. Playboy X üçüncü kata
çýkacak ve Johnny’nin malý satacaðý motorsiklet çetesiyle buluþacak. Onu
takip edin ve beraber 3.kata çýkýn. Ara sahne baþlayacak. Malý
satacaklarý çetenin elemanlarý çok soru sormaya ve þüpheli hareketler
yapmaya baþlayacaklar. Çünkü adamlar çete deðil, tam tersi narkotik
polisleridir.

Ara sahne bitince kendinizi duvarýn dibinde siper almýþ bulacaksýnýz.
Playboy X’le birlikte odadaki üç kiþiyi temizleyin. Fakat artýk S.W.A.T
apartmaný kuþatmýþ durumda. Odadan merdiven tarafýna yönelerek siper
alýn ve merdivenlerin baþýnda sizi bekleyen iki SWAT’ý indirin. Playboy
X üst kata çýkacak. Onu takip edin ama dikkat!.. Merdivenleri çömelerek
yavaþ yavaþ çýkýn ve siper alýn çünkü her katta SWAT elemanlarý sizi
bekliyor.

Sonunda çatýya ulaþacaksýnýz. Burada hemen önünüzde duran saðlýk
paketini alýn ve çatýdaki iki SWAT’ý temizleyin. Playboy X diðer çatýya
geçecek. Onu takip edin. Bu çatýda üç SWAT daha sizi bekliyor. Sol
tarafta havalandýrma pervanesinin önünde çelik yelek var. Gerekiyorsa
onu alýn ve üç SWAT’ý öldürün.

Polisler ölünce Playboy X sizden onu Algonquin’deki evine býrakmanýzý
isteyecek. Ancak artýk iki yýldýzla aranmaktasýnýz. Tekrar aþaðýya
merdivenlere yönelin ve katlarý inmeye baþlayýn. Ancak dikkatli olun
çünkü apartman kapýsýnýn önü polis kaynýyor ve siz aþaðýya inene kadar
bir kaçý içeri girmiþ olacak. Polislerle uzun uzun çatýþmaya girmeyin,
sadece yolunuza çýkanlarý temizleyin ve oradaki polis arabalarýndan
birine ya da karþý kaldýrýmdaki arabaya binin. Playboy X’i evine býrakýn
ve görevi tamamlayýn.

*[ Bu görevi tamamlayýnca Algonquin Adasý açýlacak ve Playboy X’den
görev alabileceksiniz. Ayrýca Manny tekrar aktif hala gelecek. Roman
arayacak ve sigortadan para aldýðýný, taxi duraðýný yeniden
açabileceðini söyleyecek.]

**[Artýk Algonquin Adasý açýldýðý için Kiki ve Alexandra’yla arkadaþ
olabilirsiniz. Kiki bir avukat. “Love-meet.net”e girip “LawChick”e
týklayýn ve buluþma maili yazýn. Ýliþkiniz %75’i geçince Kiki’yi
aradýðýnýzda sizin üç yýldýza kadar olan aranma seviyenizi
silecek.Yalnýz bunu günde bir defa yapýyor. Dikkatli olun.]

***[ Alexandra’yla tanýþmak için ise “Craplist.net”e girin. "Liberated
Woman" a týklayýn. Açýlan sayfada "Party girl seeks man for NSA fun and
blog material - 29 (Lancaster)." yazan yere týklayýn ve buluþmak için
mail atýn. Ýliþkiniz %75’i geçince Alexandra bütün giyim maðazalarýnda
size %50 indirim yaptýrýyor.]
Bölüm 2


T h e P u e r t o R i c a n C o n n e c t i o n
Manny
Ödül: $1250
Manny’nin yanýna gittiðinizde kameramanýyla birlikte çektikleri
belgeseli izlerken bulacaksýnýz. Manny çok öfkelidir çünkü belgeseli
beðenmemiþtir ve onu topluma kötü tanýttýðýný düþünmektedir. Hatta
belgesel yayýnlandýktan sonra ona bok atan insanlar bile çýkmýþtýr.
Manny Niko’dan, onun hakkýnda atýp tutan birkaç adama ders vermesini
ister.

Ara sahneyi seyrettikten sonra haritada sarý iþaretli yere gidin. Bir
ara sahne daha baþlayacak ve oyun bize hedefin trene bindiðini
söyleyecek. Arabayla treni takip etmemiz ve hedefi gözden kaçýrmamamýz
gerekiyor. Haritada kýrmýzý renkle gösterilen treni takip edin. Tren
yolunun altýndan gitmeye çalýþýn. Bunun mümkün olmadýðý yerlerde trene
en yakýn sokaklardan geçerek takibi sürdürün. Sonunda hedefimiz South
Slopes’daki Schottler istasyonunda inecek. Yanýnda iki kiþi daha var.
Siz yukarý, platforma çýkmayýn, onlarýn merdivenlerden inmelerini
bekleyin ve inince üçünü de temizleyin. Eðer kaçýrýrsanýz adamlar
arabaya binecekler. Arabayla takip edip öldürebilirsiniz ama bu sefer
iþin içine polis karýþabilir.

Bu görevi hekopterle yapmanýz da mümkün. Artýk Algonquin adasýna
geçebildiðimiz için adanýn güneydoðusundaki helikopter kiralama yerine
gidin ve bir helikopter çalýn. Sonra hedefin trene ilk bineceði yere
gidin (sarý iþaret) ve yavaþça iniþ yapýn. Ara sahneyi seyredin ve sonra
treni helikopterle takip etmeye baþlayýn. Sonunda South Slopes’daki
Schottler istasyonuna inin ve hedefle yanýndakileri öldürün.

*[Görev tamamlanýnca bir mesaj gelecek. Mesaj bilinmeyen bir kiþiden.
Niko’yla Castle Gardens’daki iskelede buluþmak istediðini yazýyor. Bu
kiþi aslýnda Francis McReary. Ama þimdilik onu haritada soru iþareti (?)
þeklinde göreceksiniz. Sonra Elizabeta arayacak ve hemen gelmenizi
isteyecek. Ayrýca random karakterler Ilyena, Hossan, Sara, ve Pathos
açýlacak.]

**[Herzaman aklýnýzda bulunsun; bazý görevlerde çatýþmayý uzatmak, olaya
polislerin de karýþmasýna sebep oluyor. O yüzden iþinizi mümkün
olduðunca çabuk yapýn.]


T h e S n o w S t o r m 
Elizabeta
Ödül: $2500
Francis McReary’e gitmeden önce Elizabeta, Playboy X ve Dwayne’in
görevlerini bitirelim..

GTA4’de “zor görev” diyebileceðimiz 4-5 tane görev var. Snow Storm’da
bunlardan birisi. Göreve baþlamadan önce iyice silahlanýn ve mutlaka
zýrh (çelik yelek) takýn.

Elizabeta’ya gittiðinizde Little Jacob’la kavga ettiklerini
göreceksiniz. Sebebi, Little Jacob’un Elizabeta’ya tanýþtýrdýðý bazý
adamlarýn Elizabeta’nýn kokainini çalmasý. Bir çanta dolusu kokain eski
bir hastane binasýnda duruyor. Niko’nun gidip adamlarý temizlemesi ve
kokaini oradan almasý lazým.

Ara sahne bitince haritada sarý iþaretli yere, yani eski hastahene
binasýna gidin. Bina Colony Adasý’nda. Yol uzun gelecekse taksi tutun.
Sarý iþaretli yere geldiðinizde bir ara sahne baþlayacak ve oyun size
binanýn etrafýndaki silahlý adamlarý gösterecek.

Fakat sadece dýþarýda deðil, içeride de bir sürü adam var. Binanýn ana
giriþinden, yani kuzeydoðudan girmeye çalýþýrsanýz iþiniz oldukça zor.
Kokain çantasý binanýn güney ucundaki bir odada ve baþýnda bir adam
bekliyor. Bu yüzden binanýn güney tarafýna gidin. Yukarý çýkan bir
merdiven göreceksiniz. Merdivenlerden týrmanýn. Damda üç adam sizi
bekliyor. Fakat AI (oyunun yapay zekasý) burada çuvalladýðý için
adamlarýn dibinde olmanýza raðmen sizi görmüyorlar. Ateþ etmeden önce
hemen önünüzdeki metal bloðun önüne çömelip siper alýn ve en öndeki
adamdan baþlayarak bu üç kiþiyi kolayca halledin.

Damdan inmeyin. Aþaðý bakýn, karþýnýzda ve solunuzda bir adam daha var.
Onlarýda çatýdan ateþ ederek haklayýn. Etrafta duran kýrmýzý tüplere
ateþ edip patlatýrsanýz iþ çok daha kolay oluyor. Aþaðýda daha bir sürü
adam var. Ama siz yakýnlarýnýzda kimsenin kalmadýðýna emin olduktan
sonra damdan sola atlayýn. Þimdi ufak bir meydandasýnýz ve bu meydan bir
koridora açýlýyor. Solda ve saðda bir çok oda var. Kokain çok
yakýnýnýzda, hemen soldaki ikinci odada. Kapý pervazýný siper alýp
içerideki herifi öldürün. Odaya girdiðiniz anda oyun size Elizabeta’nýn
kokainini bulduðunuzu söyleyecek. Kokain hemen saðýnýzdaki masada.

Þimdi buraya dikkat !!!.. Kokaine dokunduðunuz anda bir ara sahne
baþlayacak ve Niko, Little Jacob’u aracak. Konuþma biter bitmez üç
yýldýzla aranýyor olacaksýnýz. Bütün bina SWAT ve polislerle sarýlacak
ayrýca tepede bir polis helikopteri uçmaya baþlayacak. Ýþte bu görevi
zor hale getiren þey bu. Önce bu kuþatmadan ölmeden kurtulmalý, binanýn
dýþýna çýkmalý ve bulduðunuz ilk araçla üç yýldýz aranmadan
kurtulmalýsýnýz. Ýþte size birkaç naçizane tavsiye. Bunlarý uygularsanýz
bu görevin inanýlmaz kolay olduðunu göreceksiniz;

Öncelikli amacýmýz ölmemek.. Damdan odaya atladýktan sonra binadaki
diðer adamlarý öldürmekle uðraþmayýn. Çünkü swat geldiðinde onlarý sizin
için öldürüyor. Yok ben hepsini öldüreceðim sonra kokaini alacaðým
derseniz, bu seferde öldürecek son bir-iki kiþi kaldýðýnda daha swat
gelmeden tek yýldýzla aranmaya baþlýyorsunuz. Bu yüzden kendinizi hiç
riske atmayýn.

Kokainin olduðu odada bir çelik yelek var. Eðer çelik yeleðiniz zarar
gördüyse kokaine dokunmadan önce hemen bunu giyin ve full saðlýk ve
çelik yelek halinde olun.

Ara sahne bitince hemen karþýdaki odaya geçin. Burada ikinci bir koridor
olduðunu göreceksiniz. Sakýn durup polislerle çatýþmaya girmeyin.
Koridorun ucuna doðru koþun!.. Sonunda ana kapýnýn olduðu büyük odaya
çýkacaksýnýz. Durup polislerle çatýþmayýn, koþun ve kapýdan çýkýp saða,
deniz tarafýna yönelin!..

Kýyýda baðlý bir jetmax sürat teknesi var. Ýskeleye inen merdivenlerden
inmeye uðraþmayýn, aþaðý atlayýn ve jetmax’e binin. Tekneyi hýzla Broker
köprüsünün altýna sürün.

Köprünün altýna gelince bekleyin. Artýk aranma dairesinin dýþýndasýnýz.
Üstten geçen polislere aldýrmayýn, birkaç saniye sonra üç yýldýzýnýz
kaybolacak.

Birçok oyuncunun görevi baþaramamasýna sebep olan yanlýþlar:
1-Binaya kuzeydoðudaki ana kapýdan girmek: Bu siz kokaine ulaþana kadar
çelik yeleðinizin ve saðlýðýnýzýn azalmasýna sebep oluyor çünkü kokainin
olduðu odaya gidene kadar öldüreceðiniz çok adam var. Evet binanýn bazý
odalarýnda bir saðlýk paketi ve bir çelik yelek mevcut. Ancak bunlar
size asýl, SWAT geldiði zaman lazým olacak.
2- Binaya güneyden girmek ama kokaine dokunmadan önce binadaki herkesi
temizlemeye uðraþmak: Birinci maddede yazan durumla ayný durum burada da
var. Saðlýðýnýz ve çelik yeleðinizi SWAT’a saklayýn!
3-Kokaine dokunduktan sonra SWAT’la ve öldürmediðiniz birkaç uyuþturucu
satýcýsýyla çatýþmaya girmek: Binadan çýkmak için uzun bir koridoru
geçmeniz lazým. Üstelik binadan çýktýktan sonra da dýþarýda bekleyen
polisler var. Binadan kaçmadýðýnýz sürece ne kadar SWAT ve polis
öldürüseniz öldürün bitmeyecekler. Oyun sürekli yeni SWAT’lar ve
polisler çýkaracak. O yüzden kaçýn!..
4-Binadan çýktýktan sonra arabayla kaçmak: Birçok oyuncu binadan
çýktýktan sonra sol taraftaki kamyonete ya da binanýn güneyindeki
otoparktan bir arabaya binerek polis çemberinden kurtulmaya çalýþýyor.
Üç yýldýzla arandýðýnýz için çemberden kurtulmak kolay gibi görünüyor.
Oysa oyunun yapay zekasý burada üç yýldýzla deðil de sanki altý yýldýzla
aranýyormuþsunuz gibi davranýyor. Yani görünürde aranma dairesi ufak ama
siz nereye kaçarsanýz kaçýn sürekli haritada bir çok polis devriyesi
çýkýyor ve kaçmayý imkansýz hale getiriyor. Bu yüzden en kolay kaçýþ
aracý jetmax.

Polis çemberinden kurtulunca Niko otomatik olarak Jacob’u arayacak.
Jacob South Bohan’daki Chase Point’de bir ara sokakta sizi beklediðini
söyleyecek. Haritada mavi iþaretli yere gittiðinizde Jacob’u
bulacaksýnýz. Ama o da ne!.. Birden karþýnýza Michelle çýkacak ve size
hükümet için çalýþtýðýný söyleyecek. Meðer Niko’yu izlemekle
görevliymiþ!. Niko’ya Elizabeta’nýn polisler tarafýndan yakalanacaðýný
söyleyip, binbir zorlukla aldýðýnýz kokain çantasýný geri alacak ve
gidecek. Hadi geçmiþ olsun..


H a v e a H e a r t
Elizabeta
Ödül: $3000
Kolay bir görev ve yaptýðýmýz iþe göre baya iyi para alacaðýz..
Elizabeta’nýn evine gittiðinizde onu iyice paranoyaklaþmýþ bir halde
bulacaksýnýz. Artýk polis kýçýndadýr ve yakalanmasý an meselesidir. Bu
sýrada kapý çalar ve Manny ile kameramaný Jay içeri dalar. Manny
Elizabeta’yý belgeseline çekmektedir. Elizabeta buna çok sinirlenir ve
bir anda tabancasýný kapýp ikisinide kafasýndan vurur. Ortada iki ceset
vardýr ve yok edilmesi lazýmdýr. Tabi iþ yine Niko’ya düþer.

Ara sahne bitince kendinizi Elizabeta’nýn arabasýnýn yanýnda
bulacaksýnýz. Arabaya atlayýn ve East Island City’deki sarý noktaya
gidin. Yolda giderken saða sola çarpmayýn ve polisin dikkatini çekmeyin
yeter. Hedefe varýnca organ ticareti yapan bir doktor sizi bekliyor
olacak. Kadere bakýn ki, insanlýða faydalý olmak isteyen Manny, dramatik
bir biçimde artýk organlarýyla bunu baþaracak. Ara sahne bitince görev
tamamdýr..

*[Bu görev tamamlanýnca silah dükkanýna Combat Shotgun gelecek. Ayrýca
bir polis arabasý bulup bilgisayarýna girer ve Elizabeta’yý ismine göre
ararsanýz tutuklandýðýný göreceksiniz.]


D e c o n s t r u c t i o n f o r B e g i n n e r s
Playboy X
Ödül: $6500
Bu görev GTA4’ün en hareketli görevlerinden biri.. Fakat çok zor deðil.
Playboy X’in malikanesine gittiðimizde onu bir kaç kýzla otururken
bulacaksýnýz. Beraber terasa çýkýp konuþacaksýnýz. Bu sýrada eve Dwayne
Forge gelecek. Daha önce belirttiðimiz gibi Dwayne bir uyuþturucu lordu.
Hapise girince Playboy X onun iþlerinin üstüne yatmýþ.
Fakat Dwayne artýk hapisten çýkmýþtýr ve iþlerini geri almak
istemektedir. Dwayne’den korkan Playboy X, hem ona yalakalanmakta hem de
ondan kurtulmak için fýrsat kollamaktadýr.

Ara sahneyi seyrettikten sonra Dwayne’i evde býrakýp dýþarý
çýkacaksýnýz. Playboy X Castle Gardens’da bir ara sokak içinde araba
býrakmýþ. Arabada makinalý tüfek, sniper tüfeði ve el bombalarý var.
Haritada iþaretli yere beraber giderken Playboy X size görevi anlatacak.
Playboy X’in arkadaþý Yusuf Amir adýnda Dubai’li bir emlakçý, Castle
Gardens’da bir inþaat yaptýrmaktadýr. Ýtalyan mafyasýnýn kontrolündeki
sendika inþaata el koymuþtur. Göreviniz inþaat alanýný kontrol eden üç
sniper’ý indirmek ve daha sonra da üç sendika liderini öldürmek.

Haritada iþaretli yere gelince silahlarýn olduðu arabaya binin. Kýsa bir
ara sahneden sonra Playboy X solunuzdaki cam silme asansörüne binecek.
Sizde binin ve asansörü çalýþtýrarak en üst kata, çatýya çýkýn. Playboy
X dürbünle inþaat alanýna bakarken siz de sniper tüfeðiyle vinçlerde
bekleyen niþancýlarý öldüreceksiniz. Üç niþancý var ve bunlar kýrmýzý
nokta olarak haritanýzda iþaretli. Öldürdüðünüz her niþancýdan sonra
kýsa bir ara sahneyle nasýl öldüklerini göreceksiniz. Niþancýlarý
öldürdükten sonra Playboy X sizden inþaat alanýna gitmenizi ve sendika
liderlerini öldürmenizi isteyecek.

Ýþin püf noktasý inþaat alanýna yaya gitmemek. Çünkü inþaata girdiðiniz
anda birçok yerden üzerinize ateþ açýlacak. Asansörle tekrar aþaðýya
inin ve silahlarý aldýðýnýz jipe binip yolun karþýsýndaki inþaat alanýna
gidin. Ýnþaat alanýnýn güney batý tarafýna yönelin. Böylece bütün
düþmanlarýnýz sol tarafýnýzda ve uzakta kalacak.

Arka arkaya duran inþaat halinde iki bina göreceksiniz. Sizi bir sürü
silahlý adam bekliyor ve bunlar haritada gözükmüyor. Arabadan inmeyin ve
önce ayak altýndaki adamlarý temizleyin. Allahtan sendika liderleri yine
kýrmýzý noktayla iþaretli ve kafalarýnýn üzerinde kýrmýzý oklar var.
Playboy X’de size telsizden adamlarýn yerlerini söyleyecek. Ancak ilk
anda üçünün yerini göremiyorsunuz. Haritada tek tek çýkýyorlar. Ýlk
sendika lideri öndeki binanýn birinci katýnda. Onu arabadan inmeden bile
öldürebilirsiniz. Daha sonra arabayla bu binanýn arkasýna dolanýn.
Ýkinci binayý ve üst katlarýna giden sarý metal bir rampa göreceksiniz.

Arabayla rampadan üst kata çýkýn. Bu katta 2. Sendika lideri ve adamlarý
bekliyor. Yine arabadan inmeden öldürebildiðiniz kadar adamý öldürün.
Sarý platformda devam edin. Oyun kýsa bir ara sahne baþlatacak ve size
el bombalarýný verecek. Ýster el bombalarýný kullanarak isterseniz baþka
bir silahla adamlarý ve sendika liderini öldürün. Dikkat etmeniz gereken
þey kendinizi hiçbir zaman ortaya atmamak. Siper alýp ateþ ettiðiniz
sürece iþiniz çok kolay.

2. sendika liderini de öldürünce Playboy X size binanýn arka tarafýnda
güneyde 3. liderin olduðunu söyleyecek. Yine çevredeki materyalleri
siper alarak haritada iþaretli kýrmýzý noktaya doðru ilerleyin ve
karþýnýza çýkan adamlarý temizlemeye baþlayýn. Bir noktadan sonra bir
helikopter gelecek ve çatýya yedek adamlar indirecek. Ýsterseniz
helikopter adamlarý indirmeden helikoptere ateþ açýp iþinizi
kolaylaþtýrabilirsiniz. Ya da adamlar inince bombalarýnýzý burada
kullanabilirsiniz.

Çatýdaki büyük halat bobinin yanýnda saðlýk paketi var. Ýhtiyacýnýz
olursa alýn. Bütün adamlarý öldürünce sendika liderinin baþka bir çatýya
geçmeye çalýþtýðýný göreceksiniz. Takip edin ve iþini bitirin. Herkes
ölünce Niko Playboy X’i arayacak ve görev tamamlanmýþ olacak.

*[Daha sonra Playboy sizi arayacak ve Dwayne için de çalýþmanýzý
isteyecek. Dwayne’e borcu olduðu için parayý da Playboy’dan alacaksýnýz.
Dwayne’i haritada “D” iþaretiyle göreceksiniz. Ayrýca silah dükkanýna
AK47 (Kalaþnikov) ve el bombasý gelecek.]


R u f f R i d e r
Dwayne
Ödül: $6000
Dwayne hayatýndan oldukça mutsuzdur. Hapishaneden yeni çýkmýþtýr ve
kimse artýk onu eskisi gibi ciddiye almamakta, eskisi gibi
korkmamaktadýr. Özellikle Playboy X onunla arkadaþlýk bile etmemektedir.

Dwayne’in bir baþka derdi de kýz arkadaþýdýr. Kýz arkadaþý Cherise,
Dwayne hapisteyken baþka bir adamla takýlmaya baþlamýþtýr. Üstelik bu
adam (Jayvon) Dwayne’in hapise girmesine sebep olan kiþilerdendir ve
Dwayne’nin bir miktar parasý da onda kalmýþtýr. Niko, Dwayne’in durumunu
biraz kendi hayatýndaki durumlara benzetir ve ona yardým etmeye karar
verir.

Ara sahneyi seyrettikten sonra haritada sarý iþaretli yere yani
Jayvon’la Cherise’in takýldýðý Çin mahallesindeki çarþýya gidin. Oraya
gidince bir ara sahne daha baþlayacak ve Niko Jayvon’dan Dwayne’in
parasýný isteyecek. Ara sahne biter bitmez oyun size “-Cherise ölsün mü
yaþasýn mý?” diye soracak. Seçim size kalmýþ. Her iki durumda hikayenin
akýþýný etkilemiyor. Ama Cherise yaþasýn derseniz ileride random
karakter olarak ortaya çýkacak ve size bir iþ verecek. Çabuk karar verin
çünkü bu sýrada Jayvon motorsiklete atlayýp kaçacak ve siz de peþine
düþeceksiniz.

Hemen orada duran NRG 900 motora atlayýn ve Jayvon’u takip edin.
Jayvon’un bindiði motor sizinkinden daha yavaþ. Köþeleri dikkatli
dönerseniz ona kolayca yetiþirsiniz. Ateþ edip iþini bitirin ve
düþürdüðü parayý alýn. Niko Dwayne’i arayacak ve Cluckin' Bell’de
buluþacaklar. Parayý götürün ve görevi tamamlayýn. NRG 900’de sizde
kalmýþ oldu..


U n d r e s s t o K i l l 
Dwayne
Ödül: $6250
Göreve baþlamadan önce eðer yanýnýzda yoksa bir AK47, Sniper tüfeði ve
bol mermi alýn.

Niko Dwayne’e gittiðinde onu çok düþünceli bir halde bulur. Eskiden
sahip olduðu strip kulübü o hapisteyken düþmanlarýnýn eline geçmiþtir.
Ve tabi Niko Dwayne’e bir kýyak daha yapmak ister ve kulubü geri
alacaðýný söyler.

Ara sahne bitince haritadaki sarý iþaretli yere, yani Bohan’daki
"Triangle Club"a gidin. Ýçeri girmeden önce sakýn silahýnýzý çýkarmayýn
ki, korumalarýn dikkatini çekmeyesiniz.

1.metod: Ýçeri girince oyun size 3 tane kulüp müdürü olduðunu söyleyecek
ve hepsini öldürmenizi isteyecek. Ancak kulüp müdürlerinin yeri haritada
gözükmüyor. Oyun yine size onlarýn konuþmalarýný dinleyerek yerlerini
bulabileceðinizi belirtecek.
Burada iþin püf noktasý korumalarýn dikkatini çekmeden üç müdürün de
iþini bitirmek. Yani biraz Hitman tarzý takýlacaðýz.
Ýlk müdür, kulüpten içeri girer girmez barýn solunda kalan odada
oturuyor. Kapýnýn üstünde “PRIVATE STAFF ONLY” yazýyor. Kapýnýn önüne
gelin, býçaðýnýzý çýkarýp içeri dalýn. Müdür telefonla konuþuyor.
Konuþmasýnýn bitmesini beklemeden öldürün. Aksi halde tabancasýna
davranýp ateþ edecek ve korumalar baþýnýza üþüþecek. Býçaðýnýzý tekrar
saklayýn ve odadan çýkýn.

Ýkinci müdür büyük diktörtgen strip sahnesinin sað tarafýnda stripzci
bir kýzla ayakta konuþuyor. Kýza adýnýn Javier olduðunu söylüyor. Artýk
onu haritada kýrmýzý bir nokta olarak görebileceðiz. Fakat Javier’i
þimdilik geçin ve kulübün arka tarafýna ilerleyin. 3-4 basamakla inilen
hole girin. Soldaki ilk özel dans odasýnda üçüncü müdür var. Adý
“Jesus”.. Korumasý “-buraya giremezsin.” diye sizi uyaracak. Artýk diðer
iki müdürün de yerini bulmuþ durumdasýnýz.

Geri dönün ve basamaklarý çýkýp kapýnýn sol pervazýný kendinize siper
alarak sniper tüfeðinizi çýkarýn. Bu noktadan stripzci kýzla konuþan
Javier’i görebileceksiniz. Niþan alýp iþini bitirin. Hemen arkanýza
dönün ve kaçmaya çalýþan Jesus’u öldürün.

2.metod: Üçüncü müdürün yani Jesus’un odasýna gittikten sonra AK47’nizi
çýkarýn ve hem korumayý hemde kafasýnýn üzerinde mavi ok iþareti olan
müdürü öldürün.

Hýzla odadan çýkýp Javier’i býraktýðýnýz salona koþun. Javier ana giriþ
kapýsýndan kaçmaya çalýþacak. Kaçmadan onu öldürün. Eðer müdürlerden
biri kaçarsa içeride kalýp korumalara ateþ etmekle uðraþmayýn. Çünkü
çatýþma uzun sürerse polis de iþin içine giriyor. Siz hemen kaçan
müdürün peþine düþün.

Kaçan müdür, sizin pozisyonunuza göre ya ana kapýdan ya da arka kapýdan
kaçýyor. Dýþarý çýktýðýnýz anda müdürün bir kamyonetle kaçmaya
çalýþtýðýný göreceksiniz. AK47’nizi hazýr edin ve önünüzden geçip
gitmeden vurmaya çalýþýn. En kötüsü lastiklerini ateþ edin. Aksi halde
arabayla kovalamak zorunda kalacaksýnýz ve iþiniz zorlaþacak.

Son müdür de öldürülünce Niko Dwayne’i arayacak ve iþin hallolduðunu
söyleyecek. Sonra Playboy X arayacak. Niko’ya kulübe saldýrýp
saldýrmadýðýný soracak. Niko’da “-sen bana Dwayne’e yardým et
demiþtin..” diyecek. Playboy X öfkelidir çünkü kulübün ortaklarýndan
biridir.


P h o t o S h o o t
Playboy X
Ödül: $6750
Playboy’un evine gittiðinizde onu tek baþýna bilardo oynarken
bulacaksýnýz. Kulüp baskýnýndan sonra Dwayne’le aralarýndaki gerginlik
giderek artmýþtýr ve alemde Playboy X için “-artýk iþi bitti”, ya da
“-zaten gammazcýnýn tekiydi..” gibi laflar edilmektedir.

Playboy X kendisi hakkýnda ileri geri konuþanlardan birinin “Marlon”
olduðunu öðrenmiþtir. Niko’dan gidip herifin iþini bitirmesini ister.
Fakat Niko “Marlon”u tanýmamaktadýr. Bunun üzerine Playboy X ona yeni,
kameralý bir cep telefonu verir. Marlon’un arkadaþlarýyla takýldýðý
basketbol sahasýna gidip fotoðraf çekecek, Playboy’a gönderecek ve
Playboy’da Marlon’un hangisi olduðunu söyleyecektir.

Ara sahneyi seyrettikten sonra basketbol sahasýna gidin. Oyun size cep
telefonuyla nasýl fotoðraf çekeceðinizi anlatacak. Üç adam var ve biri
Marlon. Adamlara fazla yaklaþmadan fotoðrafý çekin. En basit yol sahanýn
etrafýný çeviren tel örgülerin giriþ yerinde durup zoom girmek ve üçlü
bir poz çekmek. Bunu Playboy X’e gönderin. Birkaç saniye sonra Playboy
sizi arayacak ve Marlon’un hangi renkte kýyafet giydiðini söyleyecek.
Kýyafetin rengi her defasýnda deðiþtiðinden buna kafayý takmayýn, çünkü
zaten Marlon’un kafasýnda kýrmýzý bir ok iþareti beliriyor.

Þimdi basketbol sahasýndan çýkýn ve yolun karþý tarafýna geçin. Marlon’u
görebileceðiniz bir noktada durup Sniper tüfeðini çýkarýn ve Marlon’un
kafasýna niþan alýn. Tel örgülerin olmasý önemli deðil. Ateþ edin ve
Marlonu kafasýndan vurun. Diðerleri hemen ateþe baþlayacaklar ama bu
arada siz çoktan topuklamýþ olursunuz.

Görev bitince Niko Playboy’u arayacak ve Marlon’un öldüðünü söyleyecek..

*[Daha sonra bir kaç telefon alacaksýnýz. Önce Michelle arayacak.
Sizinle önemli birþey konuþacaðýný söyleyecek ve “United Liberty Paper”
binasýna gelmenizi isteyecek. Bu bina da þimdilik haritanýzda soru
iþareti biçiminde gözükecek. Sonra Mallorie arayacak. Roman’ýn dün gece
eve gelmediðini ve çok endiþelendiðini anlatacak. En son olarak Playboy
X arayacak ve Dwayne’e yardým etmemenizi söyleyecek. Ayrýca Random
karakterlerden Jeff aktif hale gelecek.]


H o s t i l e N e g o t i a t i o n
Roman
Þimdi haritamýzda görev alabileceðimiz 3 yer var. Biri Playboy X, ve
diðer ikisi soru iþaretleri. Soru iþaretlerinin biri Michelle’in
bulunduðu yer yani U.L Paper binasý. Öteki ise esrarengiz kiþi’nin
(Francis McReary) beklediði iskele.

Eðer henüz bunlardan birinden görev almadýysanýz aniden telefonunuz
çalacak ve Mallorie arayacak. Roman Rus mafyasý tarafýndan kaçýrýlmýþ ve
Bohan’da eski bir fabrika binasýna götürülmüþtür. Sebebi, salak Roman’ýn
hala akýllanmayýp kumar oynamasý ve ruslara borçlanmasýdýr. Niko
Mallorie’ye Roman’ý kurtarmaya gideceðini söyleyip telefonu kapatýr.
Birkaç saniye sonra Dimitri’den resimli bir mesaj gelir. Resimde
Roman’ýn kafasýna silah dayanmýþtýr.

Ýþin gerçeði Dimitri Niko’ya tuzak kurmak için Roman’ý kullanmýþtýr.
Onun kumar tutkusunu bildikleri için kendilerine borçlandýrmýþlar ve
sonrada kaçýrmýþlardýr. Niko bu duruma oldukça sinirlenir ve kuzenini
kurtarmak için eski fabrikaya gider.

Fabrikaya gitmeden önce iyice silahlanýp çelik yelek takýn. Özellikle
bir sniper tüfeði de yanýnýzda bulunursa iyi olur. Haritada sarý
iþaretli yere gittiðinizde kapýnýn yanýnda duran AK47’yi de alýn ve sarý
ok iþaretine yürüyün. Bir ara sahne baþlayacak ve size hem
düþmanlarýnýzýn pozisyonlarýný hem de Roman’ýn tutulduðu katý
gösterecek.

Fabrika üç katlý ve her katta bir sürü silahlý adam sizi bekliyor. Ara
sahne biter bitmez kendinizi giriþ koridorunda bulacaksýnýz. Siper
aldýðýnýz duvar dibinden önünüzdeki meydanda duran adamlara ateþ etmeye
baþlayýn. Niko çatýþma boyunca intikam laflarý edip baðýracak, karþý
taraftan bir ses de ona cevap verip alay edecek.
Meydanýn sizin bulunduðunuz taraf dýþýnda diðer üç tarafýnda adamlar
var. Bunlarý temizledikten sonra siper alarak ilerlemeye devam edin ve
kendinizi sakýn meydana atmayýn. Önünüzde bir saðlýk paketi duruyor.
Gerekiyorsa alýn. Kolonlarý siper alarak ikinci kattaki adamlarý
temizleyin. Dikkatli olun çünkü az önce sizin bulunduðunuz giriþ
tarafýnýn üst katýnda bekleyen adamlar var ve siz meydandaki kolonlara
doðru giderken onlar arka tarafýnýzdan ateþ edecekler. Burada yuvarlanma
tekniðini kullanýn. Önce L2 tuþuna basýlý tutun. Sonra kare tuþuna
basarken L3’ü saða ya da sola çekerseniz Niko yerde yuvarlanarak
kurþunlardan kurtulacak.

Ýkinci katta herkesi öldürdüðünüze emin olunca merdivenlere yönelip
çömelerek yavaþ yavaþ çýkmaya baþlayýn. Ýkinci katta herkesi
öldürdüðünüzü düþünüyorsunuz ama öyle deðil. Siz merdivenleri çýkarken
oyun oraya yeni adamlar koyuyor. Merdivenlerin sað tarafýndan ve
arkanýzdan ateþ açýlmaya baþlanacak. Karþýnýzdaki karanlýk bölgeye koþun
ve oradaki beton bloðu siper alarak dört adamý da öldürün. Artýk ikinci
kat tamamen temiz. Öldürdüðünüz adamlarýn tarafýna doðru yürüyün.

Gerekirse düþürdükleri silahlarý alýn. Biraz ötede metal bidonun yanýnda
bir çelik yelek duruyor. Ýsterseniz onu da alýn ve tekrar çömelerek
merdivenlerden bir üst kata çýkmaya baþlayýn. Tam karþýnýzdan,
solunuzdan ve saðýnýzdan ateþ etmeye baþlayacaklar. Sað tarafýnýzda üç
kiþi karþý tarafta üç kiþi ve sol tarafta bir kiþi var. Merdivenler
baþka yere çýkmadýðýndan mecburen sað tarafa yöneleceksiniz. Arka arkaya
duran dört beton bloðun ilkini siper alýp bu kattakileri de temizleyin.
Beton bloklarýn arkasýndan devam edip sola dönün, önünüze büyük bir
metal presi çýkacak. Az önce oradan size ateþ eden adamlar vardý. Hemen
o presin sað tarafýna siper alýn çünkü sol üst taraftaki havalandýrma
borularýnýn tepesinde bekleyen üç kiþi size ateþ açacak. Bu üç kiþiyi de
hallettikten sonra önünüzdeki merdivenlere koþun ama hemen çýkmayýn.
Merdivenlerin sað tafaýnda durup kafanýzý kaldýrýn ve yukarý bakýn.
Kýrýk olan çatýda bekleyen iki adam göreceksiniz. Niþan alýp herifleri
indirin.

Þimdi tekrar çömelerek merdivenleri çýkmaya baþlayýn. Sol uzak köþedeki
kapý dibinden ve önünüzde duran havalandýrma fanlarýnýn yanýnda bekleyen
üç adamdan ateþ yiyeceksiniz. Hýzlý davranýn ve ilk havalandýrma fanýný
siper alarak önünüzdekileri öldürün. Artýk sol uzak tarafta, kapý
dibinde bekleyen adam kaldý. Bu adam sabahtan beri kafanýzý ütüleyip
alay eden adam. Ýþini bitirin ve havalandýrma fanlarýnýn yanýndan devam
edip o kapýya gelin.

Durun! Ýçeri girmeyin!.. Önce sniper tüfeðinizi çýkarýn. Þimdi içeri
girin. Kýsa bir ara sahne baþlayacak ve bir adam kafasýna silah dayadýðý
Roman’la birlikte çýkacak. Bu noktada oyun size “free aim” (serbest
niþan alma) yaparak Romaný tutan adamý vurmanýzý isteyecek. Fakat sniper
tüfeðini çýkardýðýnýz için böyle birþeye gerek yok. L2’ye basýn, L3’le
zoom girip, R3’le hedefi ayarlayýn ve adamý baþýndan ya da sol kolundan
vurun. Yok ben iyi niþancýyýmdýr diyorsanýz istediðiniz silahý kullanýp
L2’ye yarým basýn, R3’e basýp hedefi büyütün ve ayarlayýp ateþ edin.
Adamý doðru vurduysanýz kýsa bir ara sahne baþlayacak ve Roman’la
beraber yere düþecekler. Sonra Roman arka tarafta bir araba olduðunu
söylecek. Onu takip edip arabaya gidin ve binip Roman’ý eve býrakýn.
Görev tamamlanmýþtýr.

*[Roman daha sonra arayacak ve Algonquin’de yeni bir daire kiraladýðýný
söyleyecek. Artýk bir save house’nuz daha oldu.]


W r o n g i s R i g h t
Michelle (Karen) ve U. L. Paper
Ödül: $6500
Göreve baþlamadan önce kendinize hýzlý, küçük ve köþeleri iyi dönebilen
bir araba bulun. Ya da bir polis arabasý kullanýn.

Triangle bölgesindeki soru iþaretine gittiðinizde Michelle sizi
karþýlayacak ve bir ara sahne baþlayacak. Michelle gerçek adýnýn Karen
olduðunu söyleyecek. Sonra sizi müdürü konumundaki bir adamla
tanýþtýracak.

U.L.Paper hükümetle baðlantýlý çalýþan gizli bir organizasyon ve iþleri
Liberty City’deki terörist aktiviteleri bitirmek. Biraz FBI gibi ama FBI
deðil. Karen’in müdürü Niko’dan Oleg Minkov adýnda bir Rus gangsteri
takip etmesini istiyor. Niko hakkýnda herþeyi bildikleri için Niko
sýkýþmýþ durumda ve mecburen görevi kabul ediyor.

Hatýrlayacaðýnýz üzere Niko’nun Liberty City’e gelmesinin asýl nedeni
Bosna Savaþý’nda timinin pusuya düþmesine neden olan haini bulmaktý ve
bu konuda iki kiþiden þüpheleniyordu. Ýþte müdür Niko’ya bu iki adamý
bulmasýnda yardým edecekleri imasýnda da bulunuyor.

Ara sahne bitince Oleg’in evine gidin. Yine bir ara sahne baþlayacak ve
Niko kapýyý kýrýp içeri girecek. Fakat Oleg evde yoktur. Niko cepten
müdürü arayacak ve adamýn orada olmadýðýný söyleyecek. Müdür ondan
Oleg’in laptopuna bakýp emaillerini kontrol etmesini isteyecek.

Sehpada duran laptoptan emailleri kontrol edin. “Vasily” yazan maili
açýp okuyun. Oleg onunla Tulsa caddesindeki mücevhercide buluþacak.
Ýnternetten çýkýn. Niko müdürü arayacak ve müdür ona mücevherci
dükkanýna gidip Oleg’in iþini bitirmesini söyleyecek.

Arabanýza atlayýn ve Tulsa caddesindeki sarý okun önünde durun. Kýsa bir
ara sahne girecek ve Vasily’i sizi farkedip Oleg’i uyaracak. Oleg
arabasýyla kaçmaya baþlayacak. Gazý topuklayýn..

Oleg oldukça hýzlý ve köþeleri çabuk dönüyor. Arabanýzýn küçük ve hýzlý
olmasý bu yüzden önemli. Eðer polis arabasýyla bu takibi yaparsanýz
sirenlerini açýn. Böylece diðer arabalar duracak ya da kenara
çekecekler. Oleg’i arayý fazla açmasýna izin vermeden takip edin. Oleg
hemen Broker köprüsüne yönelecek ve Algonquin adasýna geçecek. Onu
öldürmek için üç seçeneðiniz var; birincisi fýrsat bulduðunuzda sürekli
camýna ateþ ederek vurulmasýný saðlamak. Ýkincisi sürekli arabasýna ateþ
edip patlatmaya çalýþmak, ve sonuncusu da, arabaya sürekli vurarak
sonunda durmasýný ya da devrilmesini saðlamak.

Dikkat etmeniz gereken bir þey var; Oleg, Algonquin’de Little Italy
bölgesine geldiðinde bazý ara yollara sapýyor ve bunlardan birinde su
borularýný devirerek sizin önünüzü kesiyor. Ýþte bu noktada onu
kaçýrmanýz muhtemel. Bu yüzden dikkatli olun ve onu takip ederken bu ara
yollara girmektense sýk sýk haritanýzý açýp onun bulunduðu noktayý
iþaretleyerek önüne çýkmaya çalýþýn.

Görev bitince Niko müdürü arayacak. Artýk soru iþareti haritanýzda “U”
harfiyle görülecek.


T h e  H o l l a n d P l a y
Playboy X
Ödül: Dwayne’i öldürürseniz.$25000. Playboy X’i öldürürseniz evini
alacaksýnýz.
Playboy X’e gittiðinizde bir ara sahne baþlayacak. Playboy X Niko’ya
Dwayne’i öldürüp öldüremeyeceðini soruyor. Niko düþünmek için zaman
istiyor ve ayrýlýyor. Ara sahne bitince kendinizi apartmanýn önünde
bulacaksýnýz. Bir zaman sonra Dwayne arayacak ve Niko’dan Playboy X’i
öldürmesini isteyecek. Niko ondan da düþünmek için zaman isteyecek. Yine
aradan belli bir zaman geçtikten sonra bu seferde Playboy X arayacak ve
karar verip vermediðinizi soracak. Bu noktada oyun hem Playboy X’in hem
de Dwayne’in yerlerini haritada kýrmýzý renkle gösterecek ve bir seçim
yapmanýzý söyleyecek.

Seçiminizi Playboy X’den yana yapmanýzý tavsiye ederim. Onu öldürürseniz
evi size kalacak ve ayrýca Dwayne’de arkadaþýnýz olacak. Arkadaþlýðýnýz
%75’i geçince çetesinden 2 adamý yardýmýnýza yollayacak. Dwayne’i
öldürürseniz 25000 dolar alacaksýnýz fakat sonra Playboy X sizi arayacak
ve bir daha görüþmek istemediðini söyleyecek.

Playboy X’i öldürmeyi seçtiyseniz haritada kýrmýzý X iþaretine yani onun
evine gidin. Bir ara sahne baþlayacak ve sahnenin sonunda Playboy X
kaçarken dört adamýný orada býrakacak. Adamlarý öldürün. Bunun en kolay
yolu odaya bir bomba sallamak.

Sonra kýsa bir ara sahne girecek ve Playboy karþý dama atlayýp
merdivenlerden aþaðý inecek. Sahne bitince siz de karþý dama atlayýp
damdaki kapýyý açýn ve merdivenlerden aþaðý inin.

Apartmandan çýktýðýnýzda Playboy’un adamlarý bir arabanýn içinden size
ateþ edecekler. Playboy kaçacak diye korkmanýza gerek yok çünkü o çoktan
bir çýkmaz sokaða girdi. Arabaya birkaç kurþun sallayýn, korkup
kaçacaklar. Sonra kýrmýzý noktayla iþaretli yere yani çýkmaz sokaða
gidin ve tabancanýzý çýkararak Playboy X’i vurun..

Dwayne’i öldürmeyi seçtiyseniz onun evine gidin. Ara sahneyi
seyrettikten sonra Dwayne’in baseball sopalý arkadaþýný öldürün. Sonra
Dwayne’in iþini bitirin. Dwayne silahsýz olduðu için iþ oldukça kolay.


P o r t r a i t o f a K i l l e r
U.L. Paper
Ödül: $6750
U.L Paper’a gitmeden önce bir polis arabasý bulun. Oraya varýnca bir ara
sahne baþlayacak ve adýný bir türlü bize söylemeyen müdür, Niko’dan
teröristleri finanse eden bir hedefi bulup öldürmesini isteyecek.

Ara sahne bitince kendinizi binanýn önünde bulacaksýnýz. Müdürden bir
mesaj gelecek. Mesajda hedefin fotoðrafý var. Þimdi bu fotoðrafý cep
telefonundan polis bilgisayarýna aktarýp arama yapacaksýnýz. Polis
arabasýna binin ve bilgisayarýna girin. Önce “Search Police Records” a
sonra “Search by Photo” ya basýn. Oyun sizden fotoðrafý upload etmenizi
isteycek ve “X” tuþuna basmanýzý söyleyecek. Fotoðrafý upload edilince
bilgisayar fotoðraftan hedefin kimliðini bulacak.

Hedefin ismi “Adam Dimayev”. Dimayev’in yerini radarýnýzda iþaretleyin
ve yola çýkýn. Hedefin bulunduðu yer Cerveza Tepeleri’nde bir depo. Depo
altlý üstlü iki taraçadan oluþuyor. Alt taraça da otopark var. Üst
taraçada ise yük konteynýrlarý duruyor. Aþaðý yukarý on kadar silahlý
adam var. Oraya varýnca Niko müdürü arayacak ve müdür ona hepsini
öldürmesini söyleyecek.

Otoparkýn önündeki rampalý giriþten yaklaþarak adamlarý temizlemeye
baþlayýn. Siper aldýðýnýz sürece iþiniz oldukça kolay. Buradaki herkesi
temizleyince duvara monte edilmiþ metal merdivenlerden üst taraçaya
çýkýn ve ateþ etmeye hazýr olun. Burada konteynýrlarý siper almýþ olan
herifleri de temizledikten sonra Dimayev’in çatýya çýkýp kaçmaya
çalýþtýðýnýu göreceksiniz. Takip edip iþini bitirin.

Kolay yol: Oraya vardýðýnýzda otoparka girmeyin. Otoparkýn tam
karþýsýnda sarý kýrmýzý renklere boyanmýþ ve üzerinde grafitiler olan
bir bina göreceksiniz. Çevreden jip, kamyonet gibi yüksek bir araba
bulun. Binanýn arka tarafýna dolanarak güney batý tarafýna geçin ve
oradaki yangýn merdivenlerinin altýna park edin.

Arabanýn üzerine zýplayýn. Sonra merdivenlere zýplayýn ve en üste kadar
çýkýp çatýya týrmanýn. Þimdi tepede ve bütün düþmanlarýnýzý aþaðýda
görecek bir konumdasýnýz. Sniper tüfeðini çýkarýp çömelin ve bütün
adamlarý buradan tek tek avlayýn.


D u s t O f f
U.L. Paper
Ödül: $7000
Müdür, Niko’dan bu seferde teröristlere para taþýyan birkaç adamý takip
etmesini istiyor. Adamlar “Civilization Plaza”dalar. Ara sahneyi
seyrettikten sonra bir araca atlayýn ve yola çýkýn. Müdür telefon edecek
ve adamlarýn helikopterle binadan ayrlmak üzere olduklarýný söyleyecek.
Haritada sarý okla iþaretli yere gittiðinizde kýsa bir ara sahne
baþlayacak ve helikopter havalanacak. Oyun size helikopteri takip
etmenizi bildirecek. Gözden kaçýrmamaya çalýþarak aþaðýdan takip edin.
Sonunda helikopter Westminster’deki Kunzite caddesinde civarýnda bir
alana inecek. Þimdi helikopteri çalmanýz gerekiyor. Kapýda iki güvenlik
elemaný var. Arabadan inmeden onlarý halledin ve süratle helikopterin
yanýna gidip araçtan inin. Ateþ eden bir kaç adam daha çýkabilir. Hiç
aldýrmadan hemen helikoptere binip havalanýn.

Helikopteri havaalanýnýn güneyindeki bir yere götürüp indirmemiz
gerekiyor. Haritada sarý noktayla iþaretli yere doðru uçun. Oraya
vardýðýnýzda radar kulesiyle hangar binasýný göreceksiniz. Ýkisinin
arasýna helikopteri indirin. Ara sahne baþlayacak ve iki hükümet ajaný
gelip helikopteri alacaklar. Görev tamamdýr..


P a p e r T r a i l
U.L. Paper
Ödül: $7500
Göreve baþlamadan önce iki önemli uyarý yapayým; Birincisi helikopterle
uçmakta iyi deðilseniz, bu görevi almadan önce bol bol antreman yapýn.
Ýkincisi görevi mutlaka gündüz alýn.

Dust Off görevinden sonra U.L Paper’ýn simgesi haritanýzda kaybolacak.
Fakat kýsa bir süre sonra müdürden bir telefon alacaksýnýz. Müdür,
Grummer Road’daki hurdalýkta Little Jacob’un bir helikopterde sizi
beklediðini söyleyecek. Yani iþin özü Little Jacob’da U.L Paper’a para
karþýlýðý yardým edenlerden biri.

Göreviniz, baþka bir helikopterle uçan iki adamý yok etmek. Hurdalýða
gidip helikoptere binin. Little Jacob’da bir RPG var ve bununla diðer
helikopteri vuracak. Kýsa bir ara sahne baþlayacak ve helikopterdeki
hedefleri göreceksiniz. Ara sahne biter bitmez havalanýn ve
radarýnýzdaki kýrmýzý noktayý takip edin. Kýrmýzý noktanýn üzerinde bir
ok iþareti var. Ok aþaðý yöndeyse diðer helikopter sizden aþaðýda,
yukarý yöndeyse sizden yukarýda, eðer ok iþareti yoksa ayný
irtifadasýnýz demektir.

Bunu özellikle hatýrlatmakta fayda görüyorum çünkü oka dikkat
etmezseniz, kýrmýzý noktayý radarda size çok yakýnmýþ gibi görseniz
bile, sizden çok yukarýda ya da aþaðýdaysa oyun hedefi kaybettiðinizi
söyleyecek ve tekrar etmek zorunda kalacaksýnýz. Bu yüzden hedef
helikoptere mümkün olduðu kadar yakýn uçun.

Hedefiniz kýsa bir müddet güneye doðru uçtuktan sonra saða keskin bir
dönüþ yapýp binalarýn arasýna girecek. Takip etmeyi sürdürün. Helikopter
binalarýn üzerindeyken Little Jacob ateþ etmeyecek çünkü U.L Paper’daki
adam sivillerin zarar görmesini istemiyor. Sonunda hedef helikopter
Broker köprüsüne yönelecek ve kýsa bir süre köprüye paralel uçacak.
Burada siz güneye doðru yönelin çünkü hedef helikopter birazdan sizinle
ayný yöne dönmüþ olacak.

Þimdi yapmanýz gereken iþ hedef helikopterin sürekli saðýnda ve onunla
ayný yükseklikte kalmak. Bunu yaparsanýz Little Jacob RPG’yi
ateþleyecek. 3-4 atýþtan birinde hedef helikopter vurulup parçalanýyor.
Little Jacob onu Güney Fishmarket’deki helikopter pistine býrakmanýzý
isteyecek. Helikopteri oraya götürüp görevi tamamlayýn.

*[Daha sonra internete girip www.libertytreeonline.com sitesine
bakarsanýz helikopterde öldürdüðümüz adamýn Rus iþ adamý Eduard Borodin
olduðunu ve bütün hikayeyi okuyabilirsiniz.]


C a l l a n d C o l l e c t
Bilinmeyen Kiþi (Francis McReary)
Ödül: $1000
Castle Gardens’daki soru iþaretine gittiðinizde Polis Francis
McReary’nin sizi beklediðini göreceksiniz. McReary’le “Street Sweeper”
görevinde Manny vasýtasýyla tanýþmýþtýk. McReary, Liberty City polisinde
þube müdür yardýmcýsý. Þube müdürü olmak istiyor fakat bazý pis iþlere
bulaþmýþ ve bunlarýn açýða çýkmasýndan korkuyor. Üstelik kardeþleri
Packie, ve Derrick Ýrlanda mafyasýndan, büyük kardeþi Gerry ise bu
mafyanýn patronu. Bir de kýz kardeþleri var; Kate.. Kardeþler arasýnda
suça bulaþmamýþ tek kiþi o..

Niko Francis’le çalýþmak istemiyor ama Francis Niko’nun Libert City’de
iþlediði suçlarý biliyor ve bunu Niko’ya karþý kullanýyor. Bu arada,
Francis’in de pis iþlerini bilen ve ona þantaj yapan bir adam var.
Francis adamý tanýmýyor. Fakat adamla Silicon Street’deki parkta
buluþacak ve para verip ondaki þantaj disketini alacak. Ancak McReary
oraya gitmek ve para ödemek istemiyor. Niko’dan adamla buluþup
öldürmesini ve disketi almasýný istiyor.

Ara sahne bitince Francis McReary haritanýzda “Fm” olark iþaretlenecek.
Arabanýza atlayýp haritada iþaretli yere gidin. Oraya vardýðýnýzda bütün
parký gören yüksek bir yerde olacaksýnýz. McReary telefonla arayacak ve
adamýn telefon numarasýný verecek. Yapmanýz gereken þey adamý aramak ve
onu telefonda tutarken bir yandan da kim olduðunu bulmak. McReary’nin
verdiði numara telefonunuza otomatik olarak eklenecek. Numarayý arayýn
ve aþaðýya parka doðru bakýn. Arkasý dönük telefonla konuþan bir adam
arayýn. Bulamazsanýz ikinci bir defa daha arayýn. Adam telefonu
kapatýnca önünüzdeki banklardan birine gelip oturacak. Sniper tüfeðiyle
adamý vurun. Ya da yanýna yaklaþýn. Kaçmaya baþlayacak. Ateþ edip
öldürün ve düþürdüðü disketi alýn. Artýk iki yýldýzla aranýyorsunuz.
Polisi atlatýn ve disketi McReary’e götürüp görevi tamamlayýn.

*[ Luck of the Irish görevinde yardým ettiðimiz Packie arayacak ve size
iþ verebileceðini söyleyecek. Onu haritanýzda “Pm” iþaretiyle
göreceksiniz.]


F i n a l I n t e r v i e w
Francis McReary
Ödül: $1000
Francis baþýna bela olan Tom Goldberg adýnda bir avukatý ortadan
kaldýrmamýzý istiyor. Avukatta Francis’le ilgili bir dosya var ve bunu
savcýya verirse Francis’in iþi bitecek. O bunu yapmadan önce hem dosyayý
almamýz, hem de Goldberg’i öldürmemiz lazým.

Ara sahneyi seyrettikten sonra internet kafeye gidin. Ýnternete girin.
Ana sayfada "Goldberg, Ligner & Shyster" reklamý var. Ona týklayýn, ya
da maillerinize girip Francis’in gönderdiði maili açýn. O mailde de
"Goldberg, Ligner & Shyster" avukatlýk sitesinin linki var. Linke
týklayýn. Her iki alternatif de sizi firmanýn sitesine gönderecek.

Sitede "Careers" sekmesine týklayýn ve sonra “submit your resume”
butonuna týklayýn. Sayfada Niko için yazýlmýþ sahte bir cv açýlacak.
Sözde Niko çok iyi ve deneyimli bir avukat ve "Goldberg, Ligner &
Shyster"de çalýþmak için baþvuruyor. Sayfanýn altýna gidin ve oradaki
“submit your resume” butonuna tekrar týklayýn.

Ýnternet kafeden çýkýn. Auto Save’iniz açýksa oyun burada kayýt yapacak.
Bir kaç saat sonra (oyunun saatiyle bir kaç saat sonra) avukatlýk
þirketinden Karen sizi arayacak ve ertesi gün saat 12 için randevu
verecek. Þimdi bol bol vaktiniz var. Önce Perseus maðazasýna gidin ve
daha önceden satýn almadýysanýz kendinize kravatlý bir takým elbise
alýn. Çünkü görüþmeye ancak takým elbiseyle gidebilirsiniz. Bunun
dýþýnda gözlük, þapka falan takmayýn.

Ertesi gün saat 12’de avukatlýk bürosuna gidin. Avukatlýk bürosunun yeri
haritanýzda “kravat iþareti” olarak gözükecek. Randevuyu kaçýrýrsanýz
yeni bir randevu için mesaj alacaksýnýz.

Oraya vardýðýnýzda kýsa bir ara sahne baþlayacak. Sahneden sonra içeri
girin ve resepsiyondaki kýzla konuþun. Sizi Tom Goldberg’in ofisine
götürecek ve kapýnýn önünde býrakacak. Ýçeriye girin. Ama sakýn ne
binaya, ne de ofise girmeden önce silahýnýzý çýkarmayýn. Aksi halde üç
yýldýzla aranmaya baþlarsýnýz ve görüþme iptal olur.

Bir ara sahne daha baþlayacak ve oyun diyaloglarýn bir yerinde size
ayaða kalkýp Goldber’i öldürmeye hazýrlanmanýzý söyleyecek. L1’e basýp
kalkýn ve býçaðýnýzý, ya da sopanýzý çýkarýn. Goldberg’i öldürüp masanýn
üstünde duran dosyayý alýn. Býçaðýnýzý tekrar saklayýn, odadan ve
binadan çýkýn. Arabaya atlayýp dosyayý haritada sarý iþaretli yere, yani
Francis’in çalýþtýðý polis merkesizinin arka tarafýna götürün.

Eðer Goldberg’i silahla vurursanýz herkes alarma geçecek ve üç yýldýzla
aranmaya baþlayacaksýnýz. Bu durumda odadaki camý kýrýp aþaðýya atlayýn.
Eðer kapýdan çýkarsanýz binanýn ana kapýsýnýn kilitli olduðunu
göreceksiniz. Merdivenlerden aþaðý inip arka kapýdan çýkýn ve polisleri
atlatarak dosyayý Francis’e götürün.


H o l l a n d N i g h t s
Francis McReary
Ödül: $5000
McReary Niko’dan Clarence adýnda bir uyuþturucu satýcýsýný öldürmesini
istiyor. Çünkü Clarence McReary’yi hapise gönderecek þeyler biliyor. Ara
sahne bitince haritada iþaretli yere gidin. Burasý siyahlarýn oturduðu
kooperatif evleri. Niko McReary’yi arayacak. McReary ona binanýn 2.
katýna çýkmadan ateþ etmemesini söyleyecek. Ara sahne bitince hedefiniz
kýrmýzý nokta olarak radarda belirecek.

Avluda bir sürü adam var. Siz sað taraftaki merdivenlere yönelin ve
McReary’nin sözünü dinleyerek þimdilik kimseye ateþ etmeyin. 2. katýn
merdiven baþýnda durup silahýnýzý çýkarýn, çünkü sol tarafýnýzda
bekleyen iki tip siz kata çýkýnca ateþ edecekler. Onlarý temizledikten
sonra ayný koridorda devam edin. Koridorlarda ve her katta bir çok adam
var. 3. Katta duvarda bir saðlýk paketi bulabilirsiniz. Adamlarý
temizleyerek çatýya kadar ulaþýn. Çatýdaki bir kaç tipi de bertaraf
ettikten sonra, Clarence onu öldürmemeniz için yalvaracak. Tercih size
kalmýþ. Öldürmezseniz ileride random karakter olarak ortaya çýkacak ve
sizi öldürmek isteyecek. O yüzden þimdiden iþini bitirin. Üç yýldýzla
aranmaya baþlanacaksýnýz. Polisleri atlatýn ya da Kiki’yi arayýp
yýldýzlardan kurtulun. Niko iþ bitince Francis’i arayacak. Görev
tamamdýr..

Kolay yol: Sarý noktaya gidin. Niko Francis’i aradýktan sonra sitenin
avlusuna girip bir kaç el ateþ edin ve tekrar avludan çýkýn. Yolun
karþýsýnda “00:01” yazan reklam panolu bir bina var. Binanýn arkasýndaki
sarý vince çýkýn. Buradan sniper tüfeðiyle 2. Katýn balkonunda duran
Clarence’i avlayýn.


L u r e
Francis McReary
Ödül: $5000
Bu görevi Francis McReary’le Caste Gardens’da sahildeki parkta buluþup
alacaksýnýz. Haritadaki “Fm” iþaretine gidin. Bir ara sahne baþlayacak
ve McReary kooperatif apartmanýnda bütün uyuþturucu þebekesini
öldürmediðiniz için kýzacak. Oysa sadece Clarence’i öldürmemizi
istemiþti. Fakat McReary’nin üstleri onu bu konuda sýkýþtýrmaktalar.
Çetenin bir patronu daha var ve McReary onu da ortadan kaldýrmamýzý
istiyor.

Ara sahne bitince önce McReary’nin içine sniper tüfeði býraktýðý arabayý
almaya gidin. Arabayý aldýktan sonra çetenin patronunun evine yollanýn.
Oraya varýnca Niko cepten McReary’i arayacak. McReary çatýya çýkmasýný
ve karþý binada oturan adamý camdan vurmasýný isteyecek.

Karþý kaldýrýmdaki kýrmýzý kapýdan girip merdivenleri týrmanýn ve çatýya
çýkýn. Sarý ok iþaretinde durunca bir ara sahne baþlayacak ve adamýn
odada oturmuþ televizyon izlediðini göreceksiniz. Oyun ayný zamanda evin
içindeki telefona zoom yapacak ve adamýn numarasýný gösterecek.
(545-555-0122)

Yapmanýz gereken þey cepten bu numarayý aramak ve adamýn ayaða
kalkmasýný saðlamak. Ayaða kalkýnca sniper tüfeðinizle onu vurun. Adamýn
ayaða kalkmasý için iki yol daha var; ilki camýn kenarýndaki uydu
antenine ateþ etmek. Televizyon yayýný bozulunca adam ayaða kalkacak.
Ýkincisi direkt televizyona ateþ etmek. Adam ölünce çatýyý terk edin.
Görev bitmiþtir..


H a r b o r i n g a G r u d g e
Packie
Ödül: $7500
Göreve baþlamadan önce yanýnýza sniper tüfeði alýn ve çelik yelek giyin.
Haritanýzdaki “Pm” iþaretine gittiðinizde bir ara sahne baþlayacak.
Packie annesi ve kýz kardeþi Kate’le oturuyor. Sizi onlarla
tanýþtýracak. Kate Niko’yu görünce ondan hoþlanacak ama Packie bu konuda
Niko’yu uyaracak. Kate ve annesi odadan çýkýnca Packie Emerald
Street’deki limana gideceðinizi söyleyecek.

Ara sahne bitince Packie’yle arabaya atlayýn ve limana doðru yola çýkýn.
Packie arabada giderken niçin limana gittiðinizi anlatacak. Asyalý bir
takým adamlar bazý uyuþturucu haplar ve ilaçlar getirmiþ ve bunlarý
limanda bir kamyona yükleyecekler. Packie bunlarý çalmak ve Ray Boccino
adýnda bir adama götürmek istiyor.

Oraya varýnca arabadan inin ve Packie’yi takip edin. Kerestelerin
üzerine çýkacak, sonra bir tabelanýn kenarýna tutunup diðer kereste
yýðýnýna atlayacak. Tabelaya bakarsanýz Gta SanAndreas’dan
hatýrladýðýmýz RS Haul taþýmacýlýk þirketinin olduðunu görebilirsiniz.
Packie en sonunda deponun çatýsýna çýkacak.

Beraber çatýya çýktýktan sonra kýsa bir ara sahne izleyeceksiniz.
Ýlaçlarý getiren tekne iskeleye yanaþacak ve mallar kamyona konacak.

Þimdi kamyonu çalmamýz ve Packie’yle birlikte Ray Boccino’ya götürmemiz
lazým. Oyun size damdan aþaðýdaki kulübeye atlamanýzý söyleyecek ama siz
bunu yapmayýn. Sniper tüfeðinizi çýkarýp çömelin ve aþaðýdaki adamlarý
avlamaya baþlayýn. Packie’de size yardým edecek. Herkesi öldürünce
aþaðýdaki sarý konteynýra atlayýn ama tetikte olun. Kamyonun durduðu
yükleme garajýnda 4-5 adam daha var. Onlarýda temizledikten sonra
kamyona binin ve Packie’nin de binmesini bekleyin.

Þimdi haritanýzda sarý bir nokta göreceksiniz. Burasý çýkýþ kapýsý ve
hemen yakýnýnýzda bir yerde. Oraya varýnca haritada tekrar bir sarý
nokta çýkacak ve radarýnýz rotayý çizecek. Rotayý takip ederek kamyonu
sürün. Kýsa bir süre sonra asyalýlar iki araçlýk bir grupla kamyona ateþ
etmeye baþlayacak ve polis de peþinize düþecek. Oyun size onlardan
kurtulmak için bomba atmanýzý söyleyecek. Bunu yapmayýn çünkü kamyon
yavaþ gittiðinden bombalar size zarar verebiliyor. Araçlarýn solunuza
geçmesine izin vermeyin yeter. Saðda kalsýnlar ki hem Niko vurulmasýn
hem de Packie onlara ateþ edebilsin. Sakin bir þekilde kamyonu sürün.
Polislere bulaþmamaya çalýþýn, çünkü hem aranma yýldýzýnýz artar hem de
onlar zaten sadece size deðil asyalýlara da ateþ etmekle meþguller.

Kamyonu Ray’in garajýna sokunca ara sahne baþlayacak ve Ray arabasýyla
gelecek. Packie Niko’yu onunla tanýþtýracak ve görev tamamlanmýþ olacak.

*[Francis arayacak. Niko’nun Packie’yle çalýþtýðýný öðrenmiþ. Onun
kardeþi olduðunu söyleyecek ve diðer iki kardeþine hiç bulaþmamasýný,
onlarý hiç sevmediðini belirtecek.]


W a s t e N o t W a n t K n o t s

Packie
Ödül: $8000

Göreve baþlamadan önce iyice silahlanýn ve dört kapýlý bir araba bulun.
Packie’ye gittiðinizde onu iki arkadaþýyla konuþurken bulacaksýnýz.
Ýtalyan mafyasýný soymaya hazýrlanýyorlar. Ray Boccino onlara Algonquin
köprüsünün altýndaki bir depoda mafyanýn para sakladýðýný söylemiþ.
Anlaþýlan o ki Ray mafyanýn içindeki köstebek.

Ara sahne bitince Packie ve arkadaþlarýyla arabaya atlayýn ve Algonquin
köprüsünün altýndaki depoya gidin. Oraya gelince Packie ve arkadaþlarýný
takip ederek tel örgülerden atlayýn. Deponun bahçesine girince mafyanýn
adamlarý ateþe baþlayacaklar. Packie ve arkadaþlarýna çatýþmada eþlik
edin ve onlarýn ölmemesi için önünüze kim gelirse vurun. Bu arada
adamlardan biri yanýnýza bomba atacak. Dikkatli olun. Gri-mavi renkte
iki kanatlý bir kapý göreceksiniz. Orasý deponun kapýsý ve önünde saðlýk
paketi var. Gerekiyorsa alýn.

Sonra Packie deponun kapýsýnýn önünde duracak. Ýçeri girin. Asma kattan
ve yerdeki adamlardan ateþ yiyeceksiniz. Yine önünüze kim geliyorsa
öldürün. Burada da biri üzerinize bomba atabilir. Dikkatli olun. Sonunda
Packie ve arkadaþlarý ateþi kesecek ve silahlarýný asma kata doðru tutup
bekleyecekler. Yani para çantasý asma katta ve sizin gidip almanýz
gerekiyor. Asma katta son bir adam kalmýþ olabilir. Merdivenleri
çýkarken dikkatli olun.

Saðlýk durumunuz kritikse hemen dýþarý çýkýp depo kapýsý önündeki paketi
alýn. Bunu istediðiniz kadar yapabilirsiniz, çünkü her depoya girip
çýkýþýnýzda saðlýk paketi kapýnýn önünde tekrar beliriyor. Parayý alýnca
aþaðýda yine kýyamet kopacak. Merdivenleri inince sað tarafta kalan
kapýdan gelenleri temizleyin.

Sonra sol tarafta bir kapýnýn açýldýðýný göreceksiniz. Burasý kaçýþ
yolunuz. Packie’nin arkadaþlarýný adamlarala býrakýn ve hýzla dýþarý
çýkýn. Packie arkanýzdan gelecek. Dýþarýda sizi beklemekte olan iki kiþi
var. Onlarýda öldürün. Oyun Packie’yi takip etmenizi söyleyecek.
Packie’yi takip falan etmeyin. Direkt denize atlayýn ve radarýnýzdaki
mavi noktaya yani bota doðru yüzün. Botun yanýna gelince gamepad’inizin
üçgen butonuna birkaç saniye basýlý tutun. (taksiye binerken yaptýðýmýz
gibi) Niko bota binecek. Parmaðýnýzý kaldýrýp tekrar üçgene basýn ve
botun kontrolünü alýn. Bu arada Packie’nin de bota bindiðini
göreceksiniz. Artýk yapmanýz gereken tek þey rahat rahat haritanýzdaki
sarý noktaya gitmek ve Packie’yi býrakmak.

*[Ray Boccino arayacak ve sizinle çalýþmak istediðini söyleyecek. Onu
haritada “Rb” iþaretiyle göreceksiniz.]

**[Packie arayacak ve kýz kardeþi Kate’le çýkabileceðinizi söyleyerek
numarasýný verecek.]

***[Packie bir mesaj atacak. Büyük bir iþ planladýklarýný ama bunun için
bir takým elbiseyle kýravat giymeniz gerektiðini yazacak.]


T h r e e L e a f C l o v e r
Packie
Ödül: $250000
Hayýr yanlýþ okumadýnýz. Bu görevin ödülü tam 250.000 dolar. Heyecanlý,
uzun ve zor bir görevi yapmaya hazýr olun. Liberty City Bankasýný
soyacaðýz!..

Göreve baþlamadan önce Packie’nin mesajýnda yazdýðý gibi takým elbise ve
kravat giymeniz þart. Sonra dört kapýlý bir araba bulun ve Packie’ye
gidin. Packie’ye gittiðinizde abileri Derrick, Gerry ve “Waste Not Want
Knots” görevinde beraber takýldýðýmýz arkadaþlarý Michael Keane’i kokain
çekip konuþurlarken bulacaðýz. Belliki aðýr bir iþe hazýrlanýyorlar ve
kafalarýný iyi yapmaya çalýþýyorlar. Packie Niko’yu abisi Gerry’le
tanýþtýracak ve onunda bu iþte yer almasý gerektiðini söyleyecek. Abisi
buna itiraz edecek ama sonunda ikna olacak. Niko hala iþin ne olduðunun
farkýnda deðil. Sonunda ona bankayý soyacaklarýný söyleyecekler.

Ara sahne bitince dördünüz birden arabaya atlayýn ve bankaya doðru yola
çýkýn. Yol boyunca Packie planý anlatacak. Plan basit; Niko, Packie ve
Michael müþterilere ve banka çalýþanlarýna gözkulak olurken Derrick de
kasayý patlatacak. Parayý alýp kaçacaksýnýz. Ve tabi tahmin ettiðiniz
gibi, plan yolunda gitmeyecek.

Bankaya gelince bir ara sahne baþlayacak ve herkesi yere yatýrýp
Derrick’in kasayý patlatmasýný beklemeye baþlayacaksýnýz. Fakat bu
sýrada kahraman olmak isteyen bir müþteri Michael’ý vuracak ve iþte o
noktadan sonra olay kopacak. Packie ve Derrick müþteriyi öldürürken kasa
da patlayacak.

Kasa patlayýnca ara sahne bitecek ve alarmlar çalmaya baþlayacak. Sakin
olun. Þu an için ne polis ne de baþka biri içeri girmeyecek çünkü.
Merdivenlerden kasa dairesine inin ve para balyasýna yürüyün. Kýsa bir
ara sahne girecek ve para çantalarýyla yukarý çýkacaksýnýz. Packie ve
Derrick arka taraftan kaçamayacaklarýný konuþacaklar. Tekrar bir ara
sahne baþlayacak ve Liberty City’nin neredeyse bütün polislerinin, SWAT
dahil, banka kapýsýna yýðýldýðýný göreceksiniz.

Ara sahne bitince 5 yýldýzla aranýyor olacaksýnýz ve oyun size “Packie
ve Derrick’i korumanýzý” söyleyecek. Packie ya da Derrick (yüzlerinde
maske olduðu için hangisi bilemiyorum) dýþarý fýrlayýp soldaki aðacý
siper alarak polislere ateþ etmeye baþlayacak. Diðeri de kapýnýn saðýnda
kalýp ateþ edecek. Siz hemen kapýnýn solunda siper alýn. El bombasýný
seçin ve dýþarýdaki polislere fýrlatýn. Ýki, üç tane yeter. Packie ve
Derrick’i fazla sorun etmeyin onlar baþlarýnýn çaresine bakýyorlar.

Bir kaç saniye sonra oyun “Packie ve Derrick’i takip etmemizi”
söyleyecek. Onlarý iki mavi nokta þeklinde radarda göreceksiniz. Ýkisi
de bankanýn hemen sað tarafýndaki bir aralýða doðru koþuyorlar. Peki
niçin hemen önümüzde duran polis arabalarýndan birini kapýp
kaçamýyoruz?. Çünkü oyun bütün araçlarý kilitlemiþ ve sadece yaya
kaçmamýza izin veriyor.

Tekrar makineli tüfeðinizi seçip dýþarý çýkýn ve peþlerinden aralýða
girin. Oyun “çok fazla polis olduðunu ve yolu temizlememiz gerektiðini”
söyleyecek. Aralýða girince yolun bir polis arabasýyla kapatýldýðýný
göreceksiniz. Ve tabi bir sürü polis ateþ ediyor olacak. Sol duvardaki
çýkýntýlarý siper alarak polisleri saf dýþý etmeye çalýþýn.

Þimdi bir saniye durun...
Oyun niye az önce “çok fazla polis olduðunu ve yolu temizlememiz
gerektiðini” söyledi?

1-Yani Packie ve Derrick ölecek diye endiþe etmeyin. Sadece kendinizi
koruyun!.
2-Packie ve Derrick’den fazla uzaklaþmayýn. Yoksa yakalanýrlar ve görev
biter.

Aralýktaki polisleri saf dýþý ettikten sonra Packie ve Derrick sað
tarafa koþmaya baþlayacak ve oyun tekrar “Packie ve Derrick’i takip
etmemizi” söyleyecek. Siz aralýðýn sol tarafýna koþun, köþede siper alýn
ve o taraftaki polisleri halledin. Sað tarafý kardeþlere býrakýn.

Bir kaç saniye sonra Packie ve Derrick’in de sizin tarafýnýza geldiðini
ve o taraftan caddeye çýkýp yolun karþýsýna, yine sol tarafta bir sokaða
koþtuklarýný göreceksiniz. Oyun tekrar “Packie ve Derrick’i takip
etmemizi” söyleyecek. Arkalarýndan koþun. Sokaðýn çýkýþýný kapatmýþ olan
polis arabasýnýn önünde çelik yelek var. Onu alarak ana caddeye çýkýn.
Durup caddenin sað ve sol tarafýnda bekleyen polislerle çatýþmayýn.
Sadece karþý sokaða koþun..

Bu sokaða girdiðinizde yolun ikiye ayrýldýðýný ama her iki tarafýnda
SWAT tarafýndan tutulduðunu göreceksiniz. Sol duvardaki aralýklardan
birinde siper alýp bomba, makineli elinizde ne varsa kullanýp polisleri
öldürmekte Packie ve Derrick’e yardým edin. Bütün polisler sol
tarafýnýzda. Ama sað tarafýnýza da dikkat etmeyi unutmayýn. Bazen
bir-iki polis de o taraftan gelebiliyor. Bir kaç saniye sonra oyun
tekrar “Packie ve Derrick’i takip etmemizi” söyleyecek. Yolun saðýndaki
sokaða girecekler. Arkalarýndan koþun.

Bu sokakta ve sokaðýn çýkýþýnda da polisler var. Fazla oyalanmadan
yolunuza çýkan varsa temizleyin ve diðerleriyle uðraþmayýn. Çünkü Packie
ve Derrick çoktan o sokaðýn karþýsýnda bir aralýða girdiler. Siz de altý
kýrmýzý boyalý binanýn saðýndan aralýða girin. Yanlarýna gittiðinizde
bir ara sahne baþlayacak ve bir polis helikopteri görünecek. Derrick
artýk kaçamayýz derken, Packie ona sakin ol diyecek ve bir planý
olduðunu söyleyecek. Polis helikopterinin ateþi altýnda slow-motion,
üçünüz metroya doðru koþacaksýnýz..

Ara sahne bitince metroya inen merdivenlerin baþýndasýnýz. Oyun tekrar
“Packie ve Derrick’i takip etmemizi” söyleyecek. Merdivenlerden inin ve
sað tarafta sizi bekleyen iki polisi temizlemek için hazýr olun.
Polisleri temizleyip soldan aþaðý devam edin. Turnikelere yaklaþýnca
oyun “çok fazla polis olduðunu ve yolu temizlememiz gerektiðini”
söyleyecek.

Turnikenin diðer tarafýnda polisler sizi bekliyor. Hayatta kalýn ve
kardeþler için endiþe etmeyin. Beraber polisleri temizleyin. Turnikenin
öbür tarafýna geçince hemen önünüzdeki sütunda duran saðlýk paketini
alýn. Bu sütunun sað tarafýndaki merdivenlerden 5-6 tane SWAT yukarý
çýkacak. Hepsini temizleyin ve aþaðý yönelin. Dikkat edin burada
bekleyen bir kaç polis daha olabilir.

Merdivenlerden aþaðý, platforma inerken oyun tekrar “Packie ve Derrick’i
takip etmemizi” söyleyecek. Platformda arka arkaya duran üç sütun var.
Bunlardan ilk ikisine kardeþler yerleþecek. Siz üçüncünün arkasýna geçip
siper alýn. Karþý platformda iki polis var. Bu sýrada bir tren geçecek.
Tren geçer geçmez ateþ edin. Onlarý öldürürken karþý platformun
merdivenlerinden 4-5 SWAT’ýn daha indiðini göreceksiniz. Durmak yok!
Ateþ.. Bu sýrada bir tren daha geçecek ve Packie “-tren raylarýna
atlayalým baþka çare yok!” diyecek. Oyun tekrar “Packie ve Derrick’i
takip etmemizi” söyleyecek. Tren raylarýna atlayýn ama gözünüz arkanýzda
olsun çünkü saðdan ve soldan üç-dört SWAT daha arkanýzdan atlayacak.
Çömelin ve ateþ edin. SWAT’lar ölünce durmayýn ve kardeþlerin arkasýndan
koþun. Dikkat edin, sað taraftaki raylardan gitmeyin çünkü oradan tren
geçecek..

Koþarken Packie ve Derrick olayýn bu hale gelmesinden birbirlerini
sorumlu tutan konuþmalar yapacaklar. Sonunda Packie sað tarafta bir
servis çýkýþý olduðunu söyleyecek. Çýkýþ radarýnýzda sarý bir nokta
olarak gözükecek. Sað tarafýnýzda bir kaç basamakla çýkýlan bir platform
göreceksiniz. Üzerinde sarý ok var. Platforma çýkýnca oyun size “caddeye
çýkýn” diyecek. Sol taraftaki merdivenlerden çýkmaya baþlayýn. Üçüncü
kata gelip metal köprüyü geçince aniden bir polis telsizi duyacaksýnýz
ve 5 yýldýzlý aranma seviyeniz 3 yýldýza inecek. Bu arada radarda
kaybolmuþ olan bütün polis iþaretleri tekrar gözükecek..

Þimdi durun ve bir derin bir soluk alýn..
Bu kadar badire atlattýktan sonra hala caddeye çýkmaya, sizi bekleyen
polislerle ve tepenizde uçan helikopterlerle çatýþmaya deðer mi? Üstelik
daha Algonquin köprüsünü geçip kardeþleri eve býrakmak zorundasýnýz.
Köprüde de polis barikatý var. Belki de saðlýðýnýz çok azaldý. Hatta
kýrmýzý halka yanýp sönüyor. Ve hatta ilk kurþunda iþiniz bitecek.
Karar sizin..
Ama artýk yeter diyorsanýz caddeye çýkmayýn. Merdivenlerden geri inin.
Packie ve Derrick sizi takip edecek. SWAT’la çatýþtýðýmýz istasyon
tarafýnýn tersine yani kuzeye, yani Easton istasyonu tarafýna doðru
koþmaya baþlayýn. Easton istasyonunu geçin. Koþmaya devam edin. Yavaþ
yavaþ aranma halkasýndan çýktýðýnýzý göreceksiniz. Sonunda, tren
raylarýnýn iki ayrý yöne bölündüðü yerde halkadan çýkmýþ olacaksýnýz.
Üç-beþ saniye bekleyin. Yýldýzlar tamamen gidecek ve Niko’yla kardeþler
maskelerini çýkaracaklar.

Þimdi silahýnýzý saklayýn ve kardeþlerle birlikte Easton istasyonuna
geri dönün. Ýstasyondan caddeye çýkýn. Oyun size dört kapýlý bir araba
bulmanýzý söyleyecek. Araba çalmaya kalkýp riske girmeyin. Taksi tutun.
Üçünüz de binin ve Packie’nin annesinin evine gidin. Packie size çok
teþekkür edecek ve payýnýza düþen 250.000 dolarý verecek.
Geçmiþ olsun..

*[Alderney Adasý açýlacak. Packie arkadaþýnýz olacak. Arkadaþlýðýnýz
%75’e ulaþýnca istediðiniz zaman size bombalý araba gönderecek.]

**[Gerry McReary arayacak ve sizinle çalýþmak istediðini söyleyecek. Onu
haritada “Gm” iþaretiyle göreceksiniz.]

***[Packie arayacak ve abisi Derrick’le çalýþmanýzý isteyecek. Onu
haritanýzda “Dm” iþaretiyle göreceksiniz.]

****[Silah dükkanýna ve Lt.Jacob’a M16 gelecek.]
Bölüm 3

A L o n g W a y t o F a l l
Ray Boccino
Ödül: $8500
Banka soygunundan sonra bu görev size çocuk oyuncaðý gibi gelecek..
Ray Boccino’yla buluþmaya gittiðimizde onu bir italyan restoranýnda
otururken bulacaðýz. Boccino italyan mafyasý için çalýþýyor. Mafya
içinde çok önemli bir adam olmadýðý halde önemli bir adammýþ gibi
davranýyor ve Pegorino mafya ailesinin en tepesindeki Don Jimmy
Pegorino’nun arkadaþý olduðunu söylüyor.

Ray’in derdi, ona parasýný ödemeyip canýný sýkan Dominikli uyuþturucu
satýcýlarýnýn lideri Ted Benavidez. Ted, Galveston bölgesindeki
apartmanlarda oturuyor. Öte yandan Niko’da Ray’in ona Florian Cravic’in
bulmasýnda yardýmcý olabileceðini düþünüyor ve “special someone” (özel
birini) aradýðýný söylüyor. Hatýrlayacaðýnýz üzere Niko’nun Liberty
City’e gelmesinin asýl nedeni bu Florian Cravic’i bulmaktý..

Ara sahne bitince arabanýzý binin. Bu sýrada Ray size fotoðraflý bir
mesaj atacak ve Alonzo diye bir adamdan Ted’in hangi katta oturduðunu
öðrenebileceðinizi söyleyecek. Haritada iþaretli yere gidin. Oyun,
Alonzo’yu bulup konuþmanýzý söyleyecek. Hemen meydanda, tiþörtünün
üzerinde “72” yazan adam..

Fakat Alonzo konuþmaya pek niyetli deðil. Oyun size onu biraz
korkutmanýzý söyleyecek. Silahýnýzý ona tutun yeter. Alonzo hemen ötecek
ve Ted’in “151 K” numaralý apartmanda oturduðunu ama asansörün bozuk
olduðu için 20. kata kadar çýktýðýný anlatacak.

Apartman kapýsý sol tarafanýzda. Dwayne’i arayýp iki adamýný yardýmýnýza
göndermesini isteyebilirsiniz. Apartmandan içeri girin ve saða dönün.
Asansöre binmeden önce silahýnýzý hazýr edin. Asansöre binince ara sahne
baþlayacak ve Alonzo cepten Ted’i arayýp uyaracak. Ara sahne biter
bitmez kendinizi 20. kattaki asansör önünde iki ateþ arasýnda
bulacaksýnýz. Arkanýzdan ve önünüzden ateþ eden iki kiþiyi hemen
temizleyin.

Çýkmanýz gereken üç kat var ve her katta silahlý adamlar sizi bekliyor.
Merdiven boþluklarýndaki duvarlarda saðlýk paketleri bulabilirsiniz. Son
kata geldiðinizde sarý bir ok göreceksiniz. Ona yürüyün. Oyun size
Ted’in apartmanýn içinde bir yerde olduðunu ve apartmaný aramanýz
gerektiðini söyleyecek.

Ted çatýya çýkmadan bir önceki katta, kýrmýzý kapýsý olan dairede. Fakat
içeride üç silahlý adam var. Girerken dikkatli olun. Onlarý temizleyip
mutfaða yürüyün. Kýsa bir ara sahne baþlayacak ve Ted çatýya kaçacak.
Takip edin ve karþýnýza çýkan adamlarý öldürün. Sonunda Ted sýkýþýp
kalacak ve sizden merhamet dileyecek. Ateþ edin ve binadan aþaðý
düþmesini seyredin..


T a k i n g i n t h e T r a s h
Ray Boccino
Ödül: $9000
Ray onun için bazý elmaslarý getirmemizi istiyor. Elmaslar iki ayrý
sokakta çöplerin içine býrakýlmýþ. Ara sahne bitince oyun size çöp
kamyonuna gitmenizi söyleyecek. Hemen birkaç sokak aþaðýda duruyor.
Oraya gittiðinizde Ray’in çöpçü kýlýðýna girmiþ üç arkadaþýnýn yani
Luca, Tunafish ve Johnny’nin sizi beklediðini göreceksiniz. Size de bir
çöpçü kýyafeti verecekler. Ýþiniz çöp kamyonunu kullanmak.

Kamyona binince haritada sarý bir nokta çýkacak. Ýçinde elmaslarýn
olduðu ilk çöp torbasý orada. Ray’in arkadaþlarý çöp torbasýný alacak ve
size kamyonun arkasýndaki çöp ezicisini çalýþtýrmanýzý söyleyecek. “X”
tuþuna basarak eziciyi açýn. Sonra ikinci sarý noktaya yollanýn. Burada
elmaslarý aldýktan sonra bir araba peþinize düþecek. Gaza basýn. Kamyon
çok yavaþ ama oldukça saðlam. Yine de kamyona aþýrý hasar vermeyin yoksa
görev iptal oluyor. Takip eden araba sizin solunuza geçmesin yeter. Buna
dikkat ederek sadece aracý sürün çünkü Ray’in arkadaþlarý zaten arabaya
ateþ ediyorlar. Kamyonu haritada iþaretli yere götürün ve görevi
tamamlayýn.

Görev bitince Niko Ray’i arayýp Luca ve elemanlarýnýn elmaslarý
topladýklarýný bildirecek. Ray “-Dikkat ettin deðil mi, bir þey
almadýlar çöpün içinden?..” diye soracak. Niko bilmediðini söyleyecek.
Bu ayrýntýyý yazdým çünkü bir sonraki görev bununla ilgili..


M e l t d o w n
Ray Boccino
Ödül: $9500
Anlaþýlan Luca ve arkadaþlarý elmaslarý araklamýþlardýr. Ray, Niko’ya
gidip onlarý Luca’dan almasýný söyler.

Ara sahne bitince haritada iþaretli yere gidin. Kýsa bir ara sahne
baþlayacak ve Luca ve diðer elemanlar bir arabayla gelecek. Niko
elmaslarý isteyecek ancak Luca ve yanýndakiler elmaslarý almadýklarýný
söyleyip kaçacaklar. Niko oradaki bir Banshee’ye atlayacak.

Ara sahne biter bitmez gazý topuklayýp adamlarýn peþine düþün. Ateþ
etmenize gerek yok. Sadece gözden kaçýrmayýn yeter. Sonunda Middle
parkta havuza çarpacaklar ve hepsi dýþarý çýkacak. Ýlk üçünü temizleyin.
Luca tuvaletlere kaçacak. Oyun size tuvalet kapýlarýna ateþ edip Luca’yý
bulmanýzý isteyecek. Tek tek ateþ edin. Sonunda Luca kýrmýzý nokta
olarak belirecek. Silahý yok, öldürüp elmaslarý alýn.

Niko Ray’i arayacak ve herkesi öldürüp elmaslarý aldýðýný söyleyecek.
Ray adamlarý öldürdüðü için Niko’ya kýzacak. Niko ona köprünün üstünde
elmaslarý vereceðini söyleyecek. Ara sahne bitince sarý noktayla
iþaretli yere gidin ve elmaslarý Ray’e verip görevi tamamlayýn..


M u s e u m P i e c e
Ray Boccino
Ödül: Ödül: $9500
Ray Niko’ya hala sinirlidir. Elmas iþi istediði gitmemiþ, Niko o
söylemediði halde Luca ve adamlarýný öldürmüþtür. Niko’da Ray’e kýzar.
Ray ona Florian Cravic’i bulmasýnda yardým edeceðini söylediði halde bu
konuda hiçbir þey yapmamýþtýr. Ray tamam der, ama önce bir iþi daha
halletmelisin..

“Blow Your Cover” görevinde tanýþtýðýmýz ve getirdiði alýcýlar polis
çýkan motorcu Johnny bu seferde elmaslarýn satýlmasýna aracýlýk
edecektir. Tahmin edebileceðiniz gibi Johnny yine baþýmýza iþ açacak.

Ara sahne bitince Jonny’le buluþmak üzere Libertonian Müzesi’nin önüne
gidin. Bir ara sahne baþlayacak ve satýþ yolunda gitmeyecek. Johnny
parayý alýp kaçarken birileri de elmaslarý götürecek.

Ara sahne bitince kendinizi müzenin ikinci katýnda bir sandýðýn
arkasýnda bulacaksýnýz. Burasý aþaðýda dinazor iskeleti olan salona
bakan kat ve salonun etrafýnda diktörgen þeklinde büyük bir balkon gibi
duruyor. Solunuzdan ve saðýnýzdan ateþ açýlacak. Sizin bulunduðunuz
sandýðýn arkasýnda peþ peþe dizilmiþ sandýklar var. Bu sandýklarýn
arkasýnda, duvar çýkýntýlarýnda, solunuzda kalan balkonda ve koridorun
en sonunda saklanmýþ bir sürü adam var. Her zaman siper alarak adamlarý
tek tek temizleyin.

Koridor boyunca ilerleyip balkonu geçin oralardaki bir duvarda saðlýk
paketi var istiyorsanýz alýn. Þimdi sol taraftaki avluya dönüp büyük
merdivenlerden aþaðý ineceðiz. Ama dikkat!.. Merdivenlere yaklaþtýðýnýz
anda aþaðýdan dört adam koþarak gelecek. O yüzden merdivenlerin çapraz
köþesinde siper alýn. Onlarý temizledikten sonra çömelerek ve siper
alarak merdivenlerden aþaðý, dinazor iskeletinini olduðu salona inin.
Burada saklanmýþ adamlarýda öldürün. Oyun az önce temizlediðiniz üst
katýn sol ve sað balkonlarýna tekrar iki adam koyacak. O adamlara da
dikkat edin..

Dinazor iskeletinin arka tarafýnda salonun diðer ucunda iki kanatlý
beyaz bir kapý var. O kapýdan girin. Ama yine dikkat, sizi burada da
silahlý adamlar bekliyor. Hepsini temizleyince yine soldan aþaðý inen
merdivenlere yönelin. Sað tarafýnýzda sokaða açýlan kapýyý göreceksiniz.
Burada da duvarda bir saðlýk paketi var.

Kapýnýn dýþýnda üç siyah PMP 600 arabanýn yanýnda konuþlanmýþ adamlar
sizi bekliyor. Oyun size “adamlardan kaçýp izinizi kaybettirmenizi”
söyleyecek. Adamlarý dýþarýya çýkmadan vurun ve o arabalardan birine
atlayýp gazlayýn. Fakat müzenin ön tarafýnda park etmiþ baþka bir araba
sizi tekrar takipe baþlayacak. Duruma göre iþin içine polis de
karýþabilir ve hem polisi hem de onlarý atlatmak zorunda kalabilirsiniz.
Ýzinizi kaybettirince Niko durumu Ray’e bildirecek ve görev tamamlanmýþ
olacak.

Kolay yol 1: Müzeye gittiðinizde Johnny’le buluþmadan önce kapýnýn
önünde duran Üç PMP 600’ün ikisini bir yere götürüp býrakýn. Birini
kaçmanýz için siz kullanacaðýnýzdan o kalsýn. Sonra müzenin ön giriþinin
önünde duran dördüncü PMP 600’ü de birkaç sokak öteye býrakýn. Böylece
müzeden çýktýðýnýzda adamlarý kolayca öldürüp sizi takip etmelerini
engelleyebilirsiniz. Ayrýca Dwayne’i arayarak birkaç adamýný
göndermesini de isteyebilirsiniz.

Kolay yol 2: Bir baþka metod da, adamlardan ya da polislerden kaçarken
metroya girmek. Týpký banka soygunu görevinde yaptýðýmýz gibi.. Kapýdan
dýþarý çýkýnca parkýn öbür ucuna yani güneye doðru koþun. East Park
metro istasyonuna inen merdivenleri göreceksiniz. Metro raylarýna kadar
inin ve raylarda aranma halkasýndan çýkana kadar koþun.

Kolay yol 3: Yine parkýn güneyine doðru koþun ve Roman’ý arayýp taksi
göndermesini isteyin. Taksi gelince binin ve X’e basýp yolculuðu
atlayýn.

*[Bu görevden sonra silah dükkanýna Desert Eagle gelecek.]


N o W a y o n t h e Subway
Ray Boccino
Ödül: $9500
Hem motosiklet sürüp hem de ateþ etmek GTA’larda her zaman en çok
zorlandýðým þey olmuþtur. Bu görev tam da böyle bir þey..

Ray’e gittiðinizde onu Phil Bell’le otururken bulacaksýnýz. Phil, Ray’in
bazý iþlerde ortaðý ve mafya içinde Ray’den daha üstte bir konumda.
Kaybolan elmaslar ve giden 2 milyon dolar onlar için ciddi bir sorun
olmuþtur. Phil Bell Niko’ya motorculardan parayý geri almasýný ve onlarý
temizlemesini söyler.

Ara sahne bitince haritada iþaretli yere gidin. Burasý bir sokak arasý.
Tekrar bir ara sahne baþlayacak ve iki motorcu sizinle dalga geçip
motosikletlerle kaçacak.

Sahne bitince hemen yanýnýzda duran motora atlayýn ve takibe baþlayýn.
Motorcularý radarda 2 kýrmýzý nokta olarak göreceksiniz. Birkaç köþe
döndükten sonra motorcular metroya girecekler. Metroya girdikleri yer
yolun aþaðýsýnda ve siz motorla oraya uçarak ineceksiniz.

Ýner inmez motorcular arkanýzda kalacak. Hemen dönün ve tünelin içine
giren motorcularý takibe baþlayýn. Bütün buraya kadar motorcularý vurmak
için uðraþmayýn çünkü görev onlarý tünele girince belli bir noktadan
sonra vurmanýz için ayarlanmýþ. Ne kadar ateþ etseniz de ölmüyorlar.

Þimdi birkaç püf noktasý;
1- Motorcular hangi taraftaki raylardan gidiyorsa sizde o raylardan
gidin.
2-Motorculara mümkün olduðu kadar çok yaklaþýn ve onlarý uzaktan vurmaya
uðraþmayýn.
3-Viraj dönerken ateþ etmeye çalýþmayýn. Kontrolü kaybedersiniz.

Tünele girince raylar sol ve sað olarak iki istikamete ayrýlacak ve
motorcular sola girecek. Siz de takip edin. Sola doðru keskin bir viraj
döneceksiniz. Solda kalmaya devam edin çünkü viraj biter bitmez sað
taraftaki rayda sizinle ayný yöne giden bir tren var. Ateþ etmeyin.
Sadece motorcularla arayý açmamaya çalýþýn ve onlar motorla hangi
taraftaki raydan gidiyorsa siz de o taraftaki raylardan gidin. Saðdaki
treni geçer geçmez motorcular ortadan devam edecek ve beraber bir
istasyonu geçeceksiniz. Hala ateþ etmeyin ve sadece takip edin.

Tekrar bir tünele gireceksiniz ve bu sefer saða doðru bir viraj
döneceksiniz. Yine sað tarafta sizinle ayný yönde giden bir tren var.
Dikkat edin çarpmayýn. Bu treni geçmek için bir an sol taraftaki raylara
geçin, ama treni geçer geçmez yine saðdaki raylara geçmeyi sakýn
unutmayýn. Çünkü soldan üzerinize süratle bir tren gelecek.

Þimdi buraya dikkat!.. Sol taraftan gelen treni görür görmez saðdaki
raylara geçin (zaten motorcular da öyle yapacak) arkadaki motorcunun
yavaþladýðýný göreceksiniz. Ona ateþ edin. 2-3 kurþunda hemen öldüðünü
göreceksiniz. Oysa baþtan beri ikisine de ateþ ediyordunuz ve ölmüyordu
deðil mi?.. Ve bir þey daha, öndeki motorcuya ateþ etmeyin, çünkü
ölmeyecek..

Arkadaki motorcu ölünce kalan tek motorcuyu takip edin. Yine bir
istasyon geçip tünele gireceksiniz ve yine saðdan giden bir treni
geçeceksiniz. Tünelden çýkýnca raylar üç ayrý istikamete ayrýlacak ve
motorcu en soldaki raylardan devam edecek. Uzun bir tünel geçeceksiniz
ve sonunda bir tren köprüsüne çýkacaksýnýz. Motorcu hangi taraftan
gidiyorsa siz de o taraftan gidin. Önce saðýnýzdan sonra solunuzdan bir
tren geçecek. Köprünün bitimine doðru motorcu aniden soldaki bir
aralýktan köprünün yan tarafýndaki tahta yola atlayacak. Siz de oraya
geçin. Motorcunun biraz yavaþladýðýný göreceksiniz. Ateþ edip vurmaya
çalýþýn. Ama vuramadýysanýz problem yok. Motorcu merdivenlerden aþaðý
inip saða doðru yönelecek. Artýk onun daha yavaþ gittiðini göreceksiniz.
Takip etmeye devam edin, eninde sonunda vuracaksýnýz.

Niko Ray’i arayacak ve adamlarýn öldüðünü elmaslardan ise iz olmadýðýný
söyleyecek. Görev tamamdýr..

[Ray arayacak ve Talbot Daniels adýnda bir adamýn Florian Cravic’in
yerini bildiðini söyleyecek. Sonra Niko Roman’ý arayacak ve Talbot’a
gitmek için buluþacaklar.]


W e e k e n d a t F l o r i a n s's
Ray Boccino
Aslýnda bu bir görev deðil. Uzun bir ara sahne desek belki daha doðru
olur.

Dört kapýlý bir araba bulun ve Roman’ý Algonquin’deki apartmanýn önünden
alýn. Beraber Triangle meydanýnda takýlan Talbot’a gidin. Bir ara sahne
baþlayacak ve Talbot önce Florian diye birini tanýmadýðýný söyleyecek.
Fakat Roman Talbot’u tanýmaktadýr. Birkaç kez onunla kumar oynamýþtýr.
Niko’ya onun bir yalancý olduðunu ve biraz hýrpalamasýný söyler. Bunun
üzerine Talbot “-tamam tamam öyle bir adam tanýyordum galiba..” diyerek
birþeyler hatýrlamaya baþlar.

Oyun bu noktada size dört kapýlý bir araba bulmanýzý söyleyecek.
Arabanýza binin ve Roman’la Talbot’un da binmesini bekleyin. Þimdi
Talbot bize Florian’ýn evini tarif edecek ve biz de bu tarifle evi
bulmaya çalýþacaðýz. Çünkü evin yeri haritada iþaretlenmeyecek.

Sonunda “Ivy Drive South Caddesi”nde Florian’ýn evini bulacaksýnýz. Sarý
ok iþaretinde durun. Bir ara sahne baþlayacak. Niko silahýný çekip
Roman’la birlikte Florian’ýn daire kapýsýný kýrýp içeri girecek ve fakat
Florian’ý görünce çok þaþýracak. Florian, nasýl desem, biraz yumuþak
olmuþtur. Artýk adý Florian deðil Bernie Crane’dir ve aerobik hocalýðý
yapmaktadýr. Ayrýca belediye baþkaný Bryce Dawkins’le de iliþkisi
vardýr. Niko yanlýþ adamýn (!) peþinde olduðunu anlar. Asýl bulmasý
gereken adam Darko Brevic’tir.

*[Görev tamamlanýnca Bernie Niko’dan yardým isteyecek. Onu haritanýzda
“Bc” iþaretiyle göreceksiniz.]


L a t e C h e c k o u t
Ray Boccino
Ödül: $11000
Ray’in yanýna gittiðinizde telefonda Isaac’la konuþtuðunu ve ona
baðýrdýðýný göreceksiniz. Isaac müzede elmaslarý satýn alacak olan
adamdý ama þimdi Ray’i öldürmekle tehdit ediyor. Ray de Niko’ya Majestic
otele gidip Isaac ve adamlarýný öldürmesini söylüyor.

Ara sahne bitince haritada iþaretli yere gidin. Kýsa bir ara sahneyle
oyun size asansörü gösterecek ve Isaac’ýn en üst katta olduðunu
bildirecek. Asansöre binmeden önce Dwayne’i arayýp iki adamýný
yardýmýnýza göndermesini isteyebilirsiniz.

Asansöre binip oraya çýkarsanýz uzun bir koridor boyunca bir çok adamý
öldürmek zorunda kalacaksýnýz. Sonra Isaac’ýn karýsýyla kaldýðý suite
doðru gittiðinizde de bir sürü bodyguard sizi karþýlayacak. Isaac’ý
öldürdükten sonra da çatýya çýkacaksýnýz ve daha fazla adamla
uðraþacaksýnýz. Herþey bitince de iki yýldýzla aranýyor olacaksýnýz.
Dwayne’i arayýp iki adamýný yardýmýnýza göndermesini isteyebilirsiniz.

Bunun yerine daha güvenli bir yol seçebiliriz. Otele girip kýsa ara
sahneyi seyrettikten sonra asansöre binmek yerine otelden dýþarý çýkýn.
Sola dönün, sonra tekrar sola dönüp otelin arkasýndaki boþ alana gidin.
Orada bir cam temizleme asansörü var. L1’le asansöre binin ve L3’le
yukarý çýkýn. Asansörle çýktýðýnýz yerin karþýsýndaki taraçada üç
silahlý adam sizi karþýlayacak. Onlarý öldürün. Gerekiyorsa taraçadaki
çelik yeleði alýn.

Aþaðýya, suite inen merdivenleri göreceksiniz. Ýlk etapta 5 adam sizi
orada bekliyor. Ýnmeden aþaðýya birkaç bomba sallayýn ve
öldürebildiðiniz kadarýný öldürün. Sonra çömelerek merdivenlerden aþaðý
inin. Sað tarafta bir oda göreceksiniz. Orada iki kiþi var. Kapýyý açýn
ve ikisini de temizleyin.

Sonra bir alt kata yönelin. Biri merdivenin baþýnda, diðer ikisi ise
mutfak kapýsýnýn yanýnda olmak üzere üç adam daha var. Onlarý da
hallettikten sonra mutfaðýn içinde bekleyen yaþlý adamý vurun. Oyun size
otelden kaçmanýzý söyleyecek ve iki yýldýzla aranmaya baþlayacaksýnýz.
Mutfakta saðlýk paketi var. Gerekiyorsa alýn. Oradan çýkarken dikkatli
olun. Oyun tekrar salona iki-üç adam koyabiliyor.

Taraçaya geri dönün fakat eliniz tetikte olsun. Cam silme asansörünün
olduðu tarafta üç adam sizi bekliyor olacak. Onlarý öldürüp cam silme
asansöründen aþaðý inin ve caddeye koþun. Aranýyor olmanýz önemli deðil,
çünkü caddeye çýkýnca oyun otomatik olarak kayýt yapacak ve görev
tamamlanmýþ olacak..

*[Ray mesaj atacak ve Phill Bell’le Normandy’deki depoda buluþmanýzý
isteyecek. Onu haritanýzda “Pb” iþaretiyle göreceksiniz.]

**[Roman arayacak. Mallorie’yle niþanlandýklarýný ve yakýnda düðün
yapacaklarýný söyleyecek.]


A c t i o n s S p e a k L o u d e r T h a n W o r d s
Gerry McReary
Ödül: $9000
Gerry’e gittiðinizde onu viski içerken bulacaksýnýz. Gerry, Don Jimmy
Pegorino’ya bir iyilik yapmak istiyor. Planý, Ancelotti mafya ailesiyle
Arnavut çeteciler arasýnda bir savaþ baþlatmak. Ancelotti ailesinden
Tony Black bir toplantýya katýlacak. Gerry onun arabasýna bomba koyacak
ve herkes bunu Arnavutlarýn yaptýðýný zannedecek.
Þimdi birden Ancelotti ailesi de nereden çýktý diyorsunuz belki de..
Liberty City’i kontrol eden 6 mafya ailesi var. Bunlardan 5’i “komisyon”
adýnda bir birlik kurmuþlar. Altýncýsýný yani Pegorino ailesini
komisyonun içine almýyorlar. Ancelotti ailesi ise, 5 mafya ailesinin en
zayýfý. Bu yüzden Arnavutlardan zaman zaman destek alýyorlar. Týpký
Pegorino’larýn Ýrlanda çetesinden destek aldýðý gibi. (Ayrýntýlý bilgi
için rehberin sonundaki “GTA4’deki Mafyalar ve Çeteler” bölümüne
bakýnýz.)

Ara sahne bitince haritada iþaretli yere yani bombayý alacaðýnýz çöp
kutusunun yanýna gidin. Bombayý aldýktan sonra oyun onu Tony Black’in
arabasýna götürüp koymanýzý isteyecek. Arabanýzla haritada sarý iþaretli
yere gidin ve oraya gelince arabanýzdan inip Tony’nin arabasýnýn
arkasýna geçin. L1’e basýp bombayý koyun. Oyun baþka bir araba bulmamýzý
isteyecek ve bomba koyduðumuz arabanýn karþýsýndaki kaldýrýma sarý bir
ok iþareti çýkacak. Kendi arabanýzla sarý ok iþaretinde durun. Kýsa bir
ara sahne baþlayacak ve Tony arabasýna binip uzaklaþacak. Takip etmeye
baþlayýn fakat çok yaklaþmayýn ki sizi farketmesin.

Sonunda Tony bir depoya gelecek ve kýsa bir ara sahne daha baþlayacak.
Haritada sarý bir nokta çýkacak, oyun size oraya gidip Gerry’i aramanýzý
söyleyecek. Gerry’i arayýn ve “Detonate” seçeneðine basýn. Tony’nin
arabasý havaya uçunca oyun diðer Ancelotti’leri öldürmenizi söyleyecek.
Bulunduðunuz yerden sniper tüfeðinizi çýkarýp hepsini avlayýn. 2
yýldýzla aranmaya baþlayacaksýnýz. Polislerden kurtulunca Niko Gerry’e
durumu bildirecek ve Gerry’de ona planýn 1. aþamasýnýn tamamlandýðýný
söyleyecek. Görev bitmiþtir..


I N e e d Your Clothes, Your Boots, and Your Motorcycle
Gerry McReary
Ödül: $9250
Bu görevin adý Terminatör-2 filminden geliyor. Yine bir “motorla takip
et ve öldür” görevi..

Gerry’e gittiðinizde enteresan birþeyle karþýlaþacaksýnýz. Buzdolabýnýn
kapaðýný açacak ve bir Arnavut’un donmuþ cesedini gösterecek. Gerry
Niko’dan cesedin motorcu kýyafetlerini giyerek Ancelotti mafya
ailesinden Frankie Garone’ye gitmesini ve onu öldürmesini istiyor.
Kendisi dýþarýya çýkamýyor çünkü polisin onu izlediðinden þüpheleniyor.
Bu yüzden de iþi Niko’nun yapmasýný istiyor.

Ara sahne bitince kendinizi sýrtýnda kartal deseni olan bir motorcu
kýyafetiyle bulacaksýnýz. Mavi iþaretli yere gidip motora binin ve
buluþma noktasýna gidin. Kýsa bir ara sahne baþlayacak ve Frankie motora
atlayýp kaçacak..

Týpký “No Way on the Subway” görevinde olduðu gibi Frankie’yi belli bir
yere gelene kadar öldürmek neredeyse imkansýz. Ancak kovalamaca Alderney
adasýna geçince Frankie adeta onu öldürmemiz için sýk sýk yavaþlýyor. O
yüzden yapmanýz gereken þey Frankie’yi gözden kaçýrmadan takip etmek ve
“Booth Tüneli” ni geçtikten sonra ona sýk sýk ateþ etmek. Özellikleri
lastikleri hemen vuruluyor ve Frankie iyice yavaþlýyor. Sonunda motordan
düþüyor ve size onu temizlemek kalýyor.


H a t i n g t h e H a t e r s
Bernie Crane
Ödül: $6000
Bu görevde çok güleceksiniz çünkü hem ara sahneler hem de Bernie’nin
spor yaparken hareketleri ve tavrý oldukça komik..

Bernie parkta spor yaparken onu rahatsýz eden bir adamý halletmemizi
istiyor. Ara sahne bitince Bernie’yle parka gidin. Bernie koþmaya
baþlayacak. Çok yaklaþmayýn, çok da uzaklaþmayýn. 4-5 metre mesafe iyi.
Bernie tünele girecek ve biri ona baseball sopasýyla vuracak. Ara sahne
biter bitmez adam saðdaki merdivenlerden çýkýp scooter tarzý bir motora
biniyor. Siz de hemen arkasýndan koþun ve “kare tuþu”na basarak
merdivenleri hoplayarak çýkýn. M16’yla onu motora binmeden vurun.
Vuramazsanýz orada duran diðer scooter’lardan birine binin ve takip
edin. Park içinde dönüp dolaþacaksýnýz. Sonra da caddeye çýkacaksýnýz.
Her zaman olduðu gibi bir süre sonra adam yavaþlamaya baþlýyor. Sýk sýk
ateþ ederek onu öldürün. Polis iþin içine karýþabilir. Dönüp Bernie’yi
alýn ve Perseus maðazasýna býrakýp görevi bitirin.


U n i o n D r i v e
Bernie Crane
Ödül: $6250
Göreve baþlamadan önce hýzlý bir araba bulun. Bernie ve belediye baþkaný
Bryce Dawkins’e aralarýndaki iliþki yüzünden bir takým adamlar
tarafýndan þantaj yapýlmaktadýr. Bernie þantajcýlarla buluþmaya
gidecektir ama onlarý tanýmamaktadýr.

Ara sahne bitince Bernie’yle birlikte arabanýza ya da evin önüne park
edilmiþ Comet’e atlayýn ve buluþma yerine gidin. Þantajcýlarýn Dimitri
Rascolov’un adamlarý olduðunu öðreneceksiniz. Niko Dimitri’nin adýný
duyunca çok kýzacak ve kaçmaya baþlayan adamlarýn peþine düþecek.

2-3 dakikalýk bir takip boyunca þantajcýlar trafiði altüst edecekler.
Ateþ etmeye uðraþmayýn çünkü sonunda Castle Garden City’de bir parkta
durup inecekler. Adamlarý orada temizleyin ve Bernie’yi evine býrakýp
görevi tamamlayýn.

*[Bernie mesaj atacak ve Niko’ya Pier 45’de buluþalým diyecek.]
**[Dimitri arayacak. Niko’ya beraber çalýþmayý teklif edecek. Niko kabul
etmeyecek.]


B o u y s A h o y
Bernie
Ödül: $6500
Bernie, buluþmaya gelirken giyinip kuþanmýþ ve koluna bir sepet
takmýþtýr. Evet sepet!.. Niko’yu çaðýrmasýnýn sebebi motorla gezinmek ve
biraz güneþlenmektir. Niko bunu duyunca çok kýzar ve gitmek ister. Fakat
Bernie onunla gelmesi için ýsrarcý olur.

Ara sahne bitince bota atlayýp Bernie’yi güneþleneceði yere götürün.
Kýsa bir ara sahne daha baþlayacak ve Dimitri’nin adamlarý botla gelip
ateþ edecek. Takip etmeye baþlayýn. Sonunda adamlar karaya çýkacak.
Mezarlýðýn içinde saklanýp sizi bekleyecekler. Hepsini öldürün ve
Bernie’nin yanýna dönüp görevi bitirin.

*[Bernie arayacak ve Niko’ya bir Infernus hediye edecek. Onu haritanýzda
“Bc” iþaretli yerde bulabilirsiniz.]
Bölüm 4


S m a c k d o w n
Derrick McReary
Ödül: $6500
Derrick McReary’e gittiðimizde onu bir parkta sýzmýþ halde bulacaðýz.
Derrick 51 yaþýndadýr ve gençken Provisional Irish Republican Army
(sonradan adý IRA oldu) için savaþmýþtýr. Fakat iki eski arkadaþý Bucky
Sligo ve Aiden O'Malle onun polis için çalýþan bir muhbir olduðuna
inanmaktadýr ki gerçekten öyledir. Bu sebeple iki eski arkadaþý
Derrick’i öldürmekle tehdit etmektedirler. Derrick çareyi Libert City’e
kaçmakta bulmuþtur. Aiden O'Malle daha sonra yakalanmýþtýr ve polis
gözetimi altýndadýr. Derrick ise ihaneti yüzünden alkolik ve uyuþturucu
müptelasý olmuþtur.

Derrick Niko’dan Bucky Sligo’yu bulmasýný ister. Fakat yerini bulmak
için polis kayýtlarýna girmek lazýmdýr. Ara sahne bitince bir polis
arabasý bulun ve bilgisayarýna girin. 'Search Police Records' a basýn,
sonra 'Search by Name' e basýn ve BUCKY SLIGO yazarak arayýn. Bilgisayar
onu bulunca X’e basarak yerini iþaretleyin.

Niko otomatik olarak Derric’i arayacak ve Derrick onu ve yanýnda kim
varsa öldürmesini söyleyecek. Buck’ýn takýldýðý Burger Shot’a gidin.
Buck kamyonetle kaçmaya baþlayacak. Takip edin. Sonunda bir evin önünde
duracak ve evin önündeki adamlar size ateþ etmeye baþlayacak. 9 kiþi
aþaðýda, asýl hedefimiz Buck ise üst katta. Siz onlarla çatýþma
baþlayýnca polisler alarma geçecek ve onlara deðil size ateþ edecekler.
Þansýnýza hiçbir polis gelmese de, herkesi öldürdükten sonra otomatik
olarak 2 yýldýzla aranmaya baþlanacaksýnýz. Ýzinizi kaybettirin ve
görevi tamamlayýn.

Kolay yol: Evin önüne gelince arabadan inip ateþ etmeyin ve durmayýn.
Evin sol çaprazýnda karþý kaldýrýmda bir aralýk var. Oraya girin. 911’i
arayýn ve polis çaðýrýn. Polisler gelince çeteye ateþ etmeleri için
gerekiyorsa arabayla evin önünden þöyle bir geçin ama siz sakýn ateþ
etmeyin. Çete size ateþ etmeye baþlayacak ve polisler de onlara ateþ
edecek. Gerekiyorsa birkaç kez 911’i arayýp polis çaðýrýn. Böylece ön
verandadaki adamlarý ve evden çýkanlarý polisler temizlemiþ olacaklar.

Polislerin gitmesini bekleyin ya da bir tur atýp gelin. Arabanýzý yakýna
park edip evin arka tarafýndaki bahçeye girin. Evin arka kapýsýný
göreceksiniz ama içeri girmeyin. Tekrar 911’i arayýp polis çaðýrýn ve
bir köþede durup bekleyin. Eðer gerekiyorsa kapýyý kýsa bir an açýp
tekrar çýkýn ki adamlar size ateþ etsin, bu da gelen polisleri onlara
karþý harekete geçirsin.

Sonunda içeride ya sadece Buck kalacak, ya da Buck dahil bir-iki kiþi.
Hepsini öldürün. Þimdi otomatik olarak 2 yýldýzla aranmaya
baþlanacaksýnýz. Kiki’yi arayýp yýldýzlarýnýzý silmesini isteyin. Ýþe
yaramýyorsa arabanýza koþun ve polisleri atlatýp görevi tamamlayýn.

*[Görev tamamlanýnca Ray arayacak size Alderney adasýnda bir ev
kiraladýðýný söyleyecek. Böylece yeni bir save house’unuz daha oldu.]

**[Brucie arayacak ve Stevie diye bir arkadaþý için araba çalýp
çalamayacaðýnýzý soracak.]

***[Stevie mesaj atacak ve istediði arabanýn fotoðrafýný ve adýný
gönderecek. Bunun gibi 30 araba bulup Stevie’ye getireceksiniz.]


B a b y s i t t i n g
Derrick McReary
Ödül: $7000
“Dm”iþaretine gittiðinizde Derrick bir sürat teknesiyle gelecek ve Niko
otomatik olarak tekneye binecek. Derric’in Kim adýnda Koreli bir
arkadaþý var. Liberty City’e sahte dolarlar getirmiþ. Bunlarýn
taþýnmasýnda ona eskortluk edeceðiz.

Haritada iþaretli mavi noktaya gidin. Kýsa bir ara sahne baþlayacak ve
Kim Niko’yla tanýþacak. Ara sahneden sonra tekneyi takibe baþlayýn ve
mutlaka saðýndan gidin. Birkaç saniye sonra saðdan botlar çýkacak ve
Kim’in teknesine ateþe baþlayacaklar. Derrick de onlara ateþ etmeye
baþlayacak. Sizin göreviniz hem sürat teknesini sürmek hem de Kim’i
korumak. Fakat iþin çoðunu Derrick yapýyor zaten. Kim’in ölmemesi için
botlarýn Kim’in teknesine çok fazla yaklaþmasýna izin vermeyin ve
botlarý patlatmaya deðil botun içinde ateþ edenleri, yada botlarýn
motorlarýný vurmaya çalýþýn.

East Borough köprüsüne geldiðinizde oyun sizden “üçgen”e basýp
kalkmanýzý ve RPG’yi (roket atar) almanýzý isteyecek. Bu sýrada havada
bir helikopter göreceksiniz. Önce sürat teknenizi durdurun ve sonra
ayaða kalkýn. Aksi halde denize düþebilirsiniz. Silahlarýnýzdan RPG’yi
seçin ve önce helikoptere deðil botlara ateþ edin. Hepsini patlatýnca
dönüp helikopteri vurun.

Zor gibi görünen bir görev ama yaptýðýnýz zaman hiç de zor olmadýðýný
göreceksiniz. Ýþin püf noktasý RPG’yi alana kadar Kim’in teknesine yakýn
durmak. O ana kadar doðru dürüst bot vuramamýþ olsanýz da, RPG elinize
geçince herþey sizin lehinize dönüyor. Daha sonra Kim’in teknesine
limana kadar eþlik edin. Ara sahneyi seyredin ve görevi tamamlayýn.

[Görevi tamamlarsanýz silah dükkanýna RPG gelecek.]


T u n n e l o f D e a t h
Derrick McReary
Ödül: $7500
Derrick’i yine parkta bulacaðýz. Niko’ya Aiden O'Malle (Derrick’in
yakalanmýþ olan eski arkadaþý) hakkýnda endiþelerini anlatacak. Derrick,
Aiden’ýn onun aleyhine tanýklýk etmesinden korkmaktadýr. Aiden, polis
kormasýnda saklandýðý et fabrikasýndan Alderney eyalet hapishanesine
götürülecektir. Niko meseleyi halledeceðini söyler. Daha sonra Packie
telefon eder ve durumu açýklýða kavuþturur; Niko kamyonla Booth
tünelinde yolu kapatacak ve Aiden’ý götüren polis konvoyuna baskýn
yapacaklardýr.

Ara sahne bitince haritada iþaretli yere gidip kamyonu alýn. Niko
Packie’yi arayacak. Packie ona bunun Aiden’ý öldürmek için yapýlmýþ bir
baskýn gibi görünmemesi gerektiðini, aksi halde Aiden’ýn hemen
öteceðini, ama onun kaçmasýný saðlamak için yapýlýyormuþ gibi olursa
Aiden’ýn buna kanacaðýný anlatýr.

Ara sahne bitince kamyonu tunele götürüp iki ok iþaretinin arasýna park
edin. Kýsa bir ara sahne baþlayacak ve konvoy tünele girecek. Yolun
kapalý olduðunu görünce duracaklar. Packie kamyonun arkasýna bir RPG
býrakmýþ. Onunla polisleri öldürün. Ama dikkat edin Aiden ölmesin. RPG
yerine baþka bir silah da kullanabilirsiniz. Bütün polisler ölünce
Aiden’in içinde olduðu zýrhlý araca binin ve Packie’nin de binmesini
bekleyin. Packie bindiði anda 3 yýldýzla aranmaya baþlayacaksýnýz ve
tünel polislerle dolacak. Hýzlý bir þekilde tünelden çýkýn. Sonra
oyundan çýkýp haritanýzý açýn ve kendinize aranma halkasýnýn dýþýnda bir
rota belirleyin. Tekrar oyuna dönüp rotanýza doðru son sürat gidin.

Yýldýzlardan kurtulunca oyun size zýrhlý aracý tenha bir yerde
býrakmanýzý söyleyecek. harita sarý iþaretli yere gidin. Kýsa bir ara
sahne baþlayacak ve Packie ve Niko Aiden’ý zýrhlý araçtan çýkarýp bir
arabaya bindirecekler. Oyun size Aiden’ý deniz kýyýsýndaki yamaca
götürmenizi söyleyecek. Haritada iþaretli yere gidin, Aiden’ý öldürün ve
görevi tamamlayýn.

Kolay yol: Göreve baþlamadan önce Kiki’yi Komedi Kulübüne götürün.
Ýliþki seviyeniz %100 bile olsa bunu yapýn. Tünelde 3 yýldýzla aranmaya
baþlandýðýnýzda Kiki’ye telefon edin ve yýldýzlarýnýzý silmesini
isteyin. Eðer Kiki’nin telefonu cevap vermezse, 5-10 saniye sonra tekrar
arayýn ve yýldýzlardan kurtulun.

*[Francis arayacak ve onunla buluþmanýzý isteyecek. Onu haritanýzda “Fm”
iþaretiyle göreceksiniz.]


B l o o d B r o t h e r s
Francis McReary
Francis buluþma yerine arabasýyla gelir. Niko’ya Derrick’le takýldýðý
için kýzgýndýr. Onu hiçbir zaman sevmemiþtir ve söylediðine göre Derrick
sadece muhbir olduðundan deðil, mafyanýn parasýný çaldýðý için de
Liberty City’e kaçmýþtýr. Ve þimdi Derrick’in para için gazetelere
konuþup onuda yakacaðýný düþünmektedir. Böyle bir þey olursa Francis’in
hayatý kararacak, polis müdürü olamayacak ve muhtemelen hapse
girecektir. Kýsacasý Niko’dan onu öldürmesini ister.

Ara sahne bitince Francis’in Derrick’le buluþacaðý parka doðru yola
çýkýn. Derrick arayacak ve Francis’i öldürmenizi isteyecek. Parka
yaklaþýnca Niko otomatik olarak Francis’i arayacak ve Francis ona cam
temizleme asansörüyle çatýya çýkmasýný ve oradan Derrick’i öldürmesini
isteyecek.

Binanýn önündeki tahtalara týrmanýp soldaki platforma çýkýn ve asansörü
kullanarak çatýya ulaþýn. Sarý ok iþaretinde durunca kýsa bir ara sahne
baþlayacak. Artýk hangisini öldüreceðinize karar vermelisiniz. Derrick’i
öldürüseniz Francis daha sonra size polislerden kurtulmanýzda yardýmcý
olacak (kiki gibi). Ayrýca size para da verecek. Francis’i öldürmeye
karar verdiyseniz çatýdayken ona telefon edin. Size ödeyeceði parayý
20.000 dolara çýkaracak. Ama eðer Francis’i öldürürseniz hiçbir þey
olmayacak.

Ýþinizi bitirdikten sonra oyun size bölgeyi terk etmenizi söyleyecek.
Asansörle tekrar aþaðýya inin. Polis tarafýndan aranabilirsiniz. Polis
gelmediyse birkaç sokak koþun. Görev tamamdýr..

*[Oyun saatiyle bir-iki saat sonra Packie arayacak ve sizi cenazeye
çaðýracak. Cenazeye gelirken takým elbise giymenizi isteyecek. Ayrýca
Gerry’nin tutuklandýðýný ve Alderney eyalet hapishanesine konulduðunu
söyleyecek.]

**[Kate arayacak ve cenazeye gelip gelmeyeceðinizi soracak. Konuþma
bitince oyun size takým elbise giymenizi ya da gidip Perseus’dan
almanýzý söyleyecek.]


U n d e r t a k e r
Packie
Takým elbise, kýravat ve siyah ayakkabýlarýnýzý giyip haritada sarý
noktayla iþaretli kiliseye gidin. Ara sahne baþlayacak ve cenaze alayý
tam kiliseden ayrýlacakken Arnavut çeteciler cenazeyi basacaklar.

Ara sahne biter bitmez oyun size Packie’ye yardým etmenizi söyleyecek.
Ýlk gelen arabadan dört kiþi inecek. Onlarý temizledikten sonra ikinci
bir arabayla bir dört kiþi daha gelecek. Sonra sað taraftan üçüncü bir
araba daha gelecek. Arabalarý RPG’yle halledin. Arabalarý hallettikten
sonra sokak arasýndan 3-4 arnavutun daha çýktýðýný göreceksiniz. Onlarý
da öldürün. Kýsa bir ara sahne baþlayacak ve cenazedeki diðer arabalar
gidecek. Ara sahne biter bitmez 2 yýldýzla aranacaksýnýz. Þimdi
Packie’yle birlikte cenaze arabasýna binip tabutu mezarlýða götürmek
için yola çýkýn.

Ancak yolda Arnavutlar tek arabayla yine saldýracaklar. Packie onlara
ateþ ederken siz bir an önce köprüye ulaþmaya çalýþýn. Arnavutlarýn
amacý tabutu yere düþürmek. Arabayý çok çarparsanýz tabut düþer ve görev
iptal olur. Köprünün baþýna geldiðinizde Arnavutlar peþinizi býrakacak.
Eðer polis peþinizdeyse onlarý da atlatýn ve tabutu mezarlýða götürüp
görevi tamamlayýn.

*[Gerry McReary arayacak. Alderney eyalet hapishanesine gelmenizi
isteyecek.]


I' l l T a k e H e r ...
Gerry McReary
Ödül: $9500
Hapishaneye gittiðinizde Gerry etraftaki gardiyanlar yüzünden rahat
konuþamayacak ve Packie’nin aramasýný beklemenizi söyleyecek. Ara sahne
bitince Packie arayacak. Planlarý þu; Ancelotti mafya ailesinin patronu
Giovanni Ancelotti’nin kýzý Gracie Ancelotti’yi kaçýrýp fidye
isteyecekler. Gracie internette arabasýný satýþa çýkarmýþ. Niko alýcý
kýlýðýnda gidip kýzý kaçýracak.

Telefon konuþmasý bitince internet kafeye gidip online olun ve ana
sayfadaki “AutoErotica.com” reklamýna týklayýn. Açýlan sayfanýn üst
menüsünden "View Cars"a basýn ve yeni açýlan sayfanýn altýna doðru inip
“pink 2003 Feltzer” ilanýna basýn. Gracie’nin numarasý telefonunuza
otomatik olarak eklenecek ve “Mob Daughter” olarak gözükecek. “Auto
Save” açýksa oyun burada kayýt yapacak.

Sabah 8’le akþam 9 arasý onu arayýn. Kýz Niko’yu eve çaðýracak. Haritada
iþaretli yere gittiðinizde kýsa bir ara sahne baþlayacak ve Niko test
sürüþü yapmak için kýzla arabaya binecek. Oyun, test sürüþü için sahile
gitmenizi söyleyecek. Yolda giderken arabayý saða sola çarpýn. Gracie
kaçýrýldýðýný anlayýp huysuzlaþacak, Niko’ya saldýrýp arabayý
kullanmasýna engel olmaya uðraþacak. Oyun kýzý safe house’a götürmenizi
isteyecek. Sonunda Niko kýza iki tokat patlatýp bayýltacak. Arabayý
haritada sarý nokta olarak görülen safe house’a götürün ve bir kaç metre
ötedeki sarý ok iþaretinde durun. Kýsa ara sahneyi seyredin ve görevi
tamamlayýn.

*[Önemli !!!--- Packie arayacak ve Ancelotti’nin, kýzýnýn kaçýrýldýðýna
inanmadýðýný bu yüzden gidip kýzýn fotoðrafýný çekmeniz gerektiðini
söyleyecek. Eðer kýzý býraktýðýnýz yerden uzaktaysanýz haritanýzý açýn,
kollarýný havaya kaldýrmýþ bir insan iþareti göreceksiniz. Orasý
Gracie’nin tutulduðu ev. Ýþarete gidin, üst kata çýkýn ve kýzýn
fotoðrafýný çekip Packie’ye gönderin. “Auto Save” açýksa fotoðrafý
çektikten sonra oyun kayýt yapacak.]

**[Ray Boccino arayacak. Ancelotti’nin Tony Prince adýnda bir
arkadaþýnýn elmaslarý ele geçirdiðini söyleyecek.]


S h e's a K e e p e r
Gerry McReary
Ödül: $9750
Packie oyunun saatiyle bir kaç saat sonra arayacak ve Gerry’le buluþmaya
gitmenizi söyleyecek. Haritanýzda Gm iþareti tekrar çýkacak. Hapishaneye
gidin. Gerry yine gardiyanlar yüzünden açýk açýk konuþamýyor.
Ancelotti’nin adamlarý Gracie’nin tutulduðu yeri öðrenmiþler. Niko’nun
kýzý alýp baþka bir eve götürmesi lazým. Ara sahne bitince kýzýn
tutulduðu eve gidin. Kýzý arabanýn bagajýna koyacaklar. Tekrar bir ara
sahne baþlayýp bitecek. Ancelotti’nin adamlarý arabalarla gelip ateþ
etmeye baþlayacaklar. Araba çok hasar görürse kýz ölür. Gaza basýn ve
arabayý sarý noktaya götürüp görevi tamamlayýn.


D i a m o n d s A r e a G i r l's B e s t F r i e n d
Gerry McReary
Gerry Niko’ya Ancelotti’lerin fidye ödemeyi kabul ettiðini ve
ayrýntýlarý Packie’den öðrenebileceðini söyler. Ara sahneden sonra
Packie Niko’yu arayacak ve Gracie’nin sevgilisinin elmaslarla
geleceðini, Charge Adasý’ndaki su arýtma tesisinde deðiþ-tokuþun
yapýlacaðýný anlatacak.

Ara sahne bitince Packie’yle buluþmaya gidin ve arabaya binip kýzý ve
onu su arýtma tesisine götürün. Oraya varýnca yine bir ara sahne
baþlayacak. Tam deðiþ-tokuþ yapýlýrken Bulgarian gelecek ve elmaslarýn
ona ait olduðunu söyleyecek ve ortalýk karýþacak. Bulgarian’ý “Russian
Revolution” görevinden hatýrlýyorsunuz. Niko’nun Avrupa’da ki eski
patronu. Ara sahne bitince kendinizi Packie’yle birlikte arabanýn
arkasýnda siper almýþ halde bulacaksýnýz.
Su deposunun her tarafýnda Bulgarian’ýn adamlarý var. Hepsini tek tek
öldürün. Packie’de bu iþde size yardýmcý olacak. Sonra Packie’yi takip
edip metal konstrüksiyonlara çýkýn. Konstrüksiyon etrafýnda dolaþtýkça
sürekli yeni adamlar çýkacak. Çatýþmaya devam ederek Packie’yi izleyin.
Herkes ölünce bu sefer aþaðýya üç araba daha gelecek. Size ateþ
açacaklar. Bombalarýnýzla ya da varsa RPG’yle arabalarý halledin.
Sonra kýsa bir ara sahne daha baþlayacak ve adamlardan biri elmaslarý o
sýrada aþaðýda yoldan geçmekte olan bir kamyonun kasasýna atacak. Artýk
elmaslar gitmiþtir. Kalan son bir-iki adamý da temizleyin ve Packie’yi
eve býrakýp görevi bitirin.

*[Niko Ray’i arayacak ve elmaslarýn peþinde sadece onun deðil
Bulgarian’ýn da olduðunu söyleyecek.]

**[Dimitri arayacak. Niko’nun su arýtma tesisindeki çatýþmada ölmemesine
üzüldüðünü söyleyecek. Dimitri þimdi Niko’yu sadece Bulgarian’ýn
parasýný çalmakla deðil, elmaslarý çalmakla da suçlamaktadýr.]


T r u c k H u s t l e
Phil Bell
Ödül: $11000
Phil Bell’e gittiðinizde bir ara sahne baþlayacak ve Niko içeri yanýnda
Ray Boccino’yla girecek. Phil’le “No Way on the Subway” görevinde
tanýþmýþtýk. Phil, Jimmy Pegorino’nun inþaatlarýný ve Honkers Kulübünü
yönetiyor.

Phil Ray’den bir iþ için yardým ister. Ama Ray benim iþim çok diyerek
onu refüze eder ve Niko’yu önerir. Phil bunun üzerine Niko’dan Çinli
Triadlarýn uyuþturucu dolu kamyonunu çalmasýný ister.

Ara sahne bitince arabanýza atlayýn ve kamyonun geleceði sokak arasýna
gidin. Kýsa bir ara sahne baþlayacak ve Triadlar birkaç araba ve
uyuþturucu dolu kamyonla sokak arasýna gelecekler. Ara sahne bitince
oyun kamyonu çalmanýzý söyleyecek. Fakat önce bütün triadlarý öldürün.
Bunun en kolay yolu onlara bomba atmak ya da RPG kullanmak. Sonra bir
kamyonetle birkaç triad daha gelecek. Onlarýda temizleyin. Bu arada
içlerinden birinin kamyona bindiðini ama henüz hareket etmediðini
göreceksiniz.

Siz kamyona yaklaþýnca kamyon birden hareket alacak ve oyun kamyonu
yakalamanýzý isteyecek. Kamyonun arkasýnda sarý bir ok iþareti
göreceksiniz. Kamyonun arkasýndan koþun. Okun alanýna girdiðiniz anda
Niko otomatik olarak kamyona asýlacak. Þimdi “X” tuþuna üst üste basarak
Niko’nun kamyon kasasýnýn üstüne çýkmasýný saðlayýn. Fakat kamyon saða
sola döndükçe Niko’nun da savrulduðunu göreceksiniz. “X” tuþunu ve L3’ü
kullanarak Niko’yu kamyonun üzerinde tutmaya çalýþýn ve L3’le kamyonun
önüne doðru gidin.

Niko kamyonun ön tarafýna yaklaþýnca otomatik olarak camý kýrýp içeri
girecek ve kamyon þoförünü halledecek. Kamyonun kontrolü artýk sizde.
Niko Phil’i arayýp ne yapacaðýný soracak. Phil ona kamyonu yeðeni
Frankie’ye götürmesini bunun bir düðün hediyesi olduðunu söyleyecek.
Kamyonu haritada sarý iþaretli yere götürün. Phil’in yeðeni Frankie sizi
karþýlayacak ve görev tamamlanmýþ olacak.

*[Niko Phil’le üst üste iki konuþma yapacak. Ýlkinde Phil Niko’ya bir
adamýn tetikçi aradýðýný ve ondan iþ alabileceðini söyleyecek. Bu adamý
(Fixer) haritanýzda “hedef iþareti” þeklinde göreceksiniz ve görevleri
telefon kulübesinden alacaksýnýz. Ýkinci konuþmada Phil Niko’yu Jimmy
Pegorino’ya yani mafyanýn patronuna tavsiye ettiðini anlatacak. Jimmy’i
haritanýzda “J” iþaretiyle göreceksiniz.]

**[Phil mesaj atacak ve Jimmy Pegorino’yla görüþmeye gitmeden önce takým
elbise, kravat ve düzgün bir ayakkabý giymesini tavsiye edecek.]


P e g o r i n o's P r i d e
Jimmy Pegorino
Ödül: $10500
Göreve baþlamadan önce çelik yelek giyin ve iyice silahlanýn.
Görev Jimmy Pegorino'nun villasýnda baþlýyor. Ara sahne baþlayýnca
Jimmy’nin karýsý Niko’ya kapýyý açar. Kadýn kocasýnýn iþlerinden ve
etrafýndaki adamlarýndan þikayetçidir. Biraz sonra Jimmy’nin özel
korumasý Anthony gelip Niko’yu Jimmy’nin odasýna götürür. Ýhanet,
sadakat vb. üzerine uzun bir konuþmadan nihayet Jimmy iþi anlatmaya
baþlar.

Hatýrlayacaðýnýz gibi Liberty City’deki 5 büyük mafya ailesinin
“komisyon” adý altýnda bir birlik oluþturduðunu ama Pegorino’larý bu
birliðe almadýklarýný söylemiþtik. Jimmy, Pavano mafya ailesiyle bir
anlaþma yapmýþtýr. Bu anlaþmaya göre onlara bir miktar para ödeyecek ve
onlar da Pegorino’larýn komisyona girmesine destek olacaklardýr.

Ýþte þimdi Jimmy yanýnda iki adamýyla birlikte Pavano’larla buluþmaya
gidecektir. Ancak Pavano’lara fazla güvenmemektedir ve Niko’dan koruma
olarak yanlarýnda gelmesini ister. Ara sahnenin sonuna doðru Ray Boccino
gelir ve Niko’yu orada görünce þaþýrýr. Jimmy’e bir hediye verip gider
ve ara sahne biter.

Ara sahne bitince kendinizi Jimmy arabasýnýn yanýnda duran iki adamýyla
(Marco ve Pete) beraber bulacaksýnýz. Arabaya binin. Çantayla Jimmy
gelecek ve arabaya binecek. O binince arabayý haritada iþaretli yere
götürün. Burasý Acter Industrial Park bölgesinde bir rafineri. Kýsa bir
ara sahne baþlayacak ve Niko’ya bir sniper tüfeði verecekler. Jimmy
Niko’ya Pavano’lar saldýrmadan ateþ etmemesini tembih edecek. Ara sahne
bitince önünüzdeki kýrýk kapýdan içeri girin ve merdivenleri týrmanarak
sarý noktaya gidin.

Yine kýsa bir ara sahne baþlayacak ve Pegorino’lar buluþma noktasýna
yürürken Pavano’lar bir arabayla gelecek. Arabadan üç kiþi inecek. Biri
tam Jimmy’nin karþýsýnda duracak. Diðer ikisi saða ve sola geçecekler.
Kýsa sahne hemen bitecek ve oyun size “Pegorino’yu korumanýzý”
söyleyecek. Hemen dürbün görüntüsüne geçerek görüþmeyi izlemeye
baþlayýn.Bir kaç saniye sonra Pegorino’larýn arkasýndan 2 silahlý adam
çýkacak ve o anda oyun size Jimmy Pegorino’yu Pavanolardan korumanýzý
söyleyecek.

Önce Jimmy’nin tam önünde duran adamý vurun. Jimmy bu arada saða doðru
kaçacak ve Pavanolarýn arabasýnýn arkasýna saklanacak. Siz de hemen o
tarafa dönün ve Jimmy’nin baþýna toplanan 3 adamý indirmeye baþlayýn.
Özellikle tam saðda kalan ve Jimmy’nin tam karþýsýna geçip arabayý siper
alan adamý öldürün çünkü Jimmy’e en fazla zararý o adam veriyor. Sonra
sola dönün ve kalan tek kiþiyi vurun. Eðer elinizi çabuk tutmazsanýz
Jimmy ölecek ve görev iptal olacak.

Bütün adamlar ölünce Pegorino’nun yaralý bir halde deponun kapýsýna
yürüdüðünü göreceksiniz. Bu noktada oyun size Pegorino’yu kurtarmanýzý
söyleyecek. Hemen geriye dönün ve merdivenleri inmekle zaman kaybetmeyip
aþaðý atlayýn. Biraz çelik yeleðinizden gidecek ama olsun.
Silahlarýnýzdan M16’yý seçip kapýdan çýkýn. Pegorino haritanýzda mavi
nokta olarak görünecek. Kapýdan çýkýnca sol üst taraftan üç kiþi ateþ
açacak. Onlarý temizleyin ve beton merdivenlerden yukarý koþun.
Karþýnýza bir adam çýkacak. Onu da vurun ve rafinerinin duvarýný takip
ederek ilerlemeye devam edin. Sol tarafa döndüðünüzde Pegorino’yu ilerde
kapý dibinde oturmuþ halde göreceksiniz.

Kapýya doðru ilerlemeyin. Ýçeride iki kiþi var. Onlar size ateþ
edebilir. Ama hemen saða doðru geçip onlarýn ateþ alanýndan çýkarsanýz
ve Jimmy’e doðru yürürseniz ara sahne baþlayacak ve bu sayede durup o
adamlarla uðraþmak zorunda kalmayacaksýnýz. Ara sahnede Niko Jimmy’i
arabaya kadar taþýyacak. Fakat tam bu sýrada Pavano’lar bir arabayla
yanýnýzdan geçip kaçmaya baþlayacaklar. Jimmy’nin getirdiði para
çantasýný almýþlar ve þimdi arabayý durdurup para çantasýný geri almamýz
lazým.

Arabayý takibe baþlayýn. Takip sýrasýnda saðda solda konuþlanmýþ
Pavanolar size ateþ edebilir. Hýzla yanlarýndan geçtiðiniz sürece sorun
yok. Durup onlarla çatýþmayýn. Takip ettiðiniz araba rafineri alaný
içerisinde dönüp dolaþacak ve sonunda bir yere çarpýp duracak. Þimdi
buraya dikkat!.. Arabayý takip ederken çok ateþ edip patlatýrsanýz
Jimmy’nin paralarý da zarar görür ve görev iptal olur. O yüzden takip
ettiðiniz arabayý patlatmaya çalýþmayýn.

Araba durunca içinden dört kiþi çýkýp size ateþ etmeye baþlayacak.
Onlardan biraz uzakta ve bir duvar dibinde arabanýzý durdurun ki Jimmy’e
bir zarar gelmesin. Arabadan inin ve adamlarý temizlemeye baþlayýn.
Sonunda içlerinden biri fabrikanýn içine kaçacak. Adamlarýn arabasýnýn
durduðu yere gidip beton merdivenlerden çýkýn ve ilerdeki sarý
merdivenlere yönelin. Üst katlara çýkýn, adamý takip edip öldürün ve
para çantasýný alýp Jimmy’nin yanýna dönün. Arabaya binip onu evine
býrakýn ve görevi tamamlayýn.

*[Jimmy mesaj atacak ve Niko’yla daha fazla iþ yapmak istediðini
söyleyecek.]

**[Ray Boccino arayacak. Niko’nun Jimmy’le çalýþmasýna bozulmuþtur.
Jimmy en üstteki patrondur ve bu durumda Niko için Ray’in önemi
azalmýþtýr.]


P a y b a c k
Jimmy Pegorino
Bu görevi oyun saatine göre akþam 9’dan sonra yapýn..
Jimmy, Pavanolarýn Pegorino ailesine yamuk yapmasýna ve mafyadan
saymamasýna çok sinirlenmiþtir. Onlara iyi bir ders vermek istemektedir.
Pavanolarýn adamlarý o gün Alderney adasýndandaki at yarýþý
bahislerinden kazandýklarý paralarý toplayacaklardýr. Jimmy Niko’dan
onlarý takip edip hepsini gebertmesini ister.

Ara sahne bitince arabaya atlayýn ve haritada iþaretli yere gidin.
Yalnýz ok iþaretine geldiðinizde arabanýzýn burnunu kuzey-doðuya doðru
yani geldiðiniz istikamete doðru parkedin. Çünkü Pavanolarýn adamlarý
sizi fark edecek ve sizin geldiðiniz istikamette kaçmaya baþlayacaklar.

Ara sahne bitince takibe baþlayýn. Pavanolarýn altýnda bir Turismo var
ve oldukça hýzlýlar. Ancak bizim onlarý yakalamamýz gerekmiyor. Aksine
onlarý gözden kaçýrmayacak kadar uzak bir mesafeden takip edin. Çünkü
çok yaklaþýrsanýz ateþ etmeye baþlýyorlar ve trafiði de birbirine
kattýklarýndan iþiniz zorlaþýyor. Pavanolarýn adamlarý ara yollardan
geçerek Leftwood’daki Autoeroticar araba galerisine kadar gidecekler.

Oraya vardýðýnýzda oyun size “wipe them all out” diyecek. Yani hepsini
yok etmenizi söyleyecek. Araba galerisinin birkaç metre uzaðýnda durup
arabanýzdan inin ve arabanýzý siper alarak ateþe baþlayýn. Adamlar 4-5
kiþiler. Mesele onlarý öldürmek deðil. Mesele polislerin dikkatini fazla
çekmeden bu iþi bitirmek.

1-Bu yüzden bu görevi akþam 9’dan sonra yapmanýzda fayda var. Gündüz
yaparsanýz mutlaka etrafta polisler oluyor ve siz daha adamlarý
öldürmeden 2 yýldýzla aranmaya baþlýyorsunuz.
2-Adamlara bomba atmayýn ya da RPG kullanmayýn. Bu da polisleri hemen
harekete geçiriyor.

Yapmanýz gereken tek þey arabanýzý siper alarak tek tek hepsini
temizlemek. Son bir adam kalýyor ve galerinin içinde bir arabanýn
arkasýna saklanýp kafasýný bile çýkarmýyor. Ýþte bu adamý öldürmek için
araba galerisine doðru yaklaþýn. Muhtemelen bu sýralarda, ya da adamý
öldürdüðünüz anda 1 veya 2 yýldýzla aranacaksýnýz. Arabanýza atlayýn ve
polis çemberinden çýkýp görevi tamamlayýn.

Alternatif yol: Araba galerisine 10-15 metre kala durun. Yani oyun size
“wipe them all out” emrini veremeyeceði bir mesafede kalýn. Þimdi
Dwayne’i arayýp iki adamýný göndermesini isteyin. Onlar gelince araba
galerisine doðru yaklaþýn ve Dwayne’in adamlarýyla beraber
galeridekileri temizlemeye baþlayýn. Çatýþma sýrasýnda siz yavaþ yavaþ
galeriye yaklaþýn ve kalan o son kiþiyi temizleyin. Polis sizi aramaya
baþladýðýnda da Kiki’yi ya da öldürmediyseniz Francis’i arayýp
yýldýzlarýnýzý sildirin.

*[Bu görevden sonra Phil Bell haritanýzda tekrar “Pb” iþaretiyle
çýkacak.]

**[U.L Paper’daki müdür arayacak. Niko’yu Gambetti mafya ailesinin baþý
olan Jon Gravelli’ye tavsiye etmiþ. Onu haritanýzda “G” iþaretiyle
göreceksiniz.]

***[Kate arayacak ve Roman’ýn onu düðününe davet ettiðini söyleyecek.]


C a t c h t h e W a v e
Phil Bell
Ödül: $7500
Phil Bell’le Honkers Club’de buluþun. Ara sahnede Niko ve Phil Ray’in
mafya içindeki köstebek olduðunu konuþacaklar. Bu sýrada kulübü iþleten
Tommy yanlarýna gelecek ve Jimmy’nin aradýðýný ve acil bir durum
olduðunu söyleyecek. Acil durum þu; Ancelotti’ler Ruslarla büyük bir
parti uyuþturucu getirmeleri için anlaþmýþlar. Uyuþturucular
Ancelottilerin eline geçmeden onlarý çalmak gerekiyor.

Ara sahne bitince Phil’in arabasýyla önce kamyonun olduðu yere gidin.
Phil’le beraber kamyona binin ve Charge adasýndaki çekek yerine
(botlarýn karaya çekildiði yer) doðru yola çýkýn. Yolda Phil planý
anlatacak. Plana göre, bindiðiniz kamyonu Phil’in adamlarý daha önceden
Ancelottilerden çalmýþlar.Ruslarla buluþmaya gittiðinizde sizi
Ancelottilerin adamlarý zannedecekler ve malý kamyona yükleyecekler. Bu
planý Jimmy yapmýþ ve Niko planýn iþlemeyeceðini düþünüyor. Ne varki
Phil “-biz emir kuluyuz..” babýndan laflar ederek mecburen bu plana
uyacaklarýný anlatýyor.

Charge adasýndaki buluþma yerine varýnca bir ara sahne baþlayacak. Oyun
size uyuþturucularýn sürat motorlarýyla Vice City’den getirildiðini,
çekek yerinin (botlarýn karaya çekildiði yer) bir sürü silahlý adamla
korunduðunu ve her türlü sürpriz duruma hazýrlýklý olmanýz gerektiðini
anlatacak.

Tabi ki Jimmy’nin planý iþlemeyecek ve Ruslar Phil’in konuþmalarýndan
þüphelenip kamyondan inmesini söyleyecekler. Ýþte bu noktada ara sahne
bitecek ve onlar hala konuþurken oyun kamerasý otomatik olarak üst
açýdan kamyonu görecek. Bu sizin hemen kamyondan inip arkasýna geçmeniz
ve siper almanýz gerektiðini anlamýna geliyor.

Kamyonu siper alarak ruslarý öldürmeye baþlayýn. Oyun çatýþma baþlayýnca
size Phil Bell’le birlikte çekek yerinin içine doðru, yani tam
karþýnýzdaki deniz tarafýna doðru gitmenizi söyleyecek. Fakat oraya
gidene kadar bir sürü adamý öldürmek zorundasýnýz. Çekek yerinin üst
katlarý da dahil her yeri adam dolu. Eðer Phil ölürse görev iptal olur.
Bu yüzden hem bir yandan adamlarý öldürün hem de Phil’den çok
uzaklaþmayýn. Sonunda Phil karaya çekilmiþ sürat motorunun yanýna
varacak ve size sol tarafý kollamanýzý söyleyecek. Ýskele tarafýnda
duran adamlarý haklamaya baþlayýn. Oyun uyuþturucu dolu bota binmenizi
söyleyecek. Hemen üzerinde mavi ok iþareti olan bota doðru koþun. Çünkü
Phil çoktan kendi botuna bindi ve sizi bekliyor.

Þimdi Phil’in botunu takip etmeye baþlayýn. Phil’in botunun solundan
gidin. Sol tarafýnýzda duran üç uzun mavna göreceksiniz. Üçüncünün
burnuna geldiðinizde saklanmýþ olan iki düþman botu çýkacak ve size ateþ
etmeye baþlayacak. Geride kalýn ve Phil’i bu botlarýn ateþinden koruyun.
Botlarý patlatmaya deðil, ateþ eden adamlarý vurmaya çalýþýn. Botlarý
halledince oyun saldýrganlarýn halledildiðini ve Phil Bell’i malý
indireceðiniz yere kadar takip etmenizi söyleyecek. Takip edin ve sarý
ok’a çýkýp ara sahneyi seyrederek görevi tamamlayýn.

Alternatif yol: Charge adasýndaki buluþma yerine geldiðinizde kamyonu
hemen sarý ok’a park etmeyin. Geride durup Dwayne’i arayýn ve adam
göndermesini isteyin. Adamlar gelince sarý ok’a girin ve ara sahneyi
seyredip çatýþmaya baþlayýn. Çatýþma baþladýðýnda Dwayne’in adamlarýnýn
çok yardýmcý olduklarýný göreceksiniz. Phil’i botla takip ederken çýkan
iki düþman botunu halletmek için önce botunuzu durdurun ve hemen
RPG’nizi seçin. Oyun size bota geri dönün diyecek ama önemli deðil.
Botun içinde ayakta durup arkada kalan ilk düþman botunu patlatýn.
Diðeri bu sýrada yanýnýzdan geçip gidecek. Hemen tekrar botunuzu
kullanmaya geçip diðer düþman botunun peþine düþerek ateþ edin.


T r e s p a s s
Phil Bell
Ödül: $10500
Göreve baþlamadan önce yanýnýzda yoksa bir RPG alýn ve çelik yelek
takýn..

Phil’e gittiðinizde aceleyle bürodan çýkacak ve Niko’ya hemen Sprunk
fabrikasýna gitmeleri gerektiðini söyleyecek. Beraber arabaya binin ve
fabrikaya doðru yola çýkýn. Phil yolda durumu anlatmaya baþlayacak.
Ancelotti mafya ailesinden Chubbie Charlie diye bir adam, Pegorinolarýn
Ruslarýn uyuþturucusunu çaldýklarýný öðrenmiþ. Bu bilgiyi gidip 5
büyüklerin kurduðu komisyona anlatýrsa iþler karýþacak. Adam
helikopterle fabrikadan ayrýlmak üzere. Hemen gidip onu susturmak
gerekiyor.

Fabrikaya gelince kýsa bir ara sahne baþlayacak. Phil size içeriye iki
giriþ yolu olduðunu söyleyecek ve oyun da bu giriþleri size gösterecek.
Ara sahne bitince Phil çekip gidecek. Niko þimdi tek baþýna fabrikaya
girmek zorunda. Chubbie Charlie’yi radarda kýrmýzý nokta olarak
göreceksiniz. ancak fabrikanýn içindeki diðer adamlar gözükmeyecek.

Fabrikaya ilk giriþ ön kapýdan, ikinci giriþ ise aþaðýdaki bir tünelden.
Hangisinden girerseniz girin çok bir þey farketmiyor. Sorun fabrikanýn
yýkýntý halinde olmasý ve bu durumun içeride saklanan bir sürü adama
siper alacak iyi yerler saðlamasýnda. Bu yüzden ön giriþi kullanýn ve
tünelde boþu boþuna zaman kaybetmeyin.

Ön kapýdan fabrikaya girmeden önce Dwayne’i arayýp iki adam yollamasýný
isteyin. Adamlar gelince kapýya doðru yürüyün ama açmayýn. Orada park
etmiþ iki araç göreceksiniz. Soldaki aracý siper alýn ve kapýya ateþ
edin. Kapý açýlacak ve arkada size sürpriz yapmayý bekleyen üç tipi
içeri girmeden halledebileceksiniz.

Ýçeri girince saðdaki merdivenlere yönelin ama çok dikkatli olun. Bu
katta üç adam daha sizi bekliyor. Gerekiyorsa geride kalýp Dwayne’in
adamlarýnýn öne fýrlamasýný bekleyin. Bu katta bir çelik yelek var
gerekiyorsa kullanýn.

Þimdi sað taraftaki beton yýkýntýsýndan ikinci kata yönelin. Yine çok
dikkatli olun çünkü duruma göre burada sizi bekleyen 4 veya 5 kiþi var.
Yine sað taraftaki merdivenlere yönelin ve 3. kata çýkmaya baþlayýn.
Hemen karþýnýzda sizi bekleyen biri olacak. Onu halledin ve geniþ
kapýnýn solunda siper alýn. Önünüzde arka arkaya duran üç sütun,
sütunlarýn arkasýndada kubbeli bir kapý göreceksiniz. Hem bu sütunlarýn
arkasýnda hem de kapýnýn orada adamlar sizi bekliyor. Ayrýca yine duruma
göre sol tarafýnýzda da burnunuzu çýkartmanýzý bekleyen biri olabilir.
Burada bomba kullanmanýzda fayda var. Herkesi temizledikten sonra
kubbeli kapýdan içeri girin ve solunuza dikkat edin. Yine duruma göre 2
veya 3 adam da burada bekliyor.

Adamlarý temizleyin. Sað tarafýnýzda kubbeli pencereleri göreceksiniz.
Ortadakinden aþaðýya atlayýn ve tekrar soldan gelecek bir sürü adama
dikkat edin. Havalandýrma fanýný siper alarak ateþ edin. Karþýnýzda
tahtadan bir geçit göreceksiniz. Oradan girin ve yine solunuzdan ve sol
üst taraftaki binanýn tepesinden gelecek ateþe dikkat edin.

Yine solunuzda ikinci bir tahta geçit göreceksiniz. Oradan geçin ve
karþýnýza çýkan metal merdivenlerden yukarý týrmanýn. Burada bekleyen 2
kiþi var. Onlarý halledin ve çatýnýn kenarýndan koþup sola dönün. Bu kez
daha kýsa bir metal merdiven göreceksiniz. Merdivene týrmanmadan önce
RPG’nizi çýkarýn ve sonra merdiveni týrmanýn.

Kýsa bir ara sahne baþlayacak. Bir helikopter Charlie’yi almaya gelecek.
Ara sahne bitince RPG’nizle helikoptere niþan alýp patlatýn ve görevi
tamamlayýn..


T o L i v e a n d  D i e i n A l d e r n e y
Phil Bell
Ödül: $12000
Niko Phil’in ofisine gittiðinde onu Jimmy’nin karýsýyla konuþurken
bulur. Kadýn’ýn orada bulunmasý Niko için süpriz olur. Acaba Jimmy’nin
arkasýndan bir iþ mi çevirmektedirler?..

Kadýn hemen mekaný terk ederken Phil Niko’dan bu konuda sessiz kalmasýný
ister. Niko bunu bir fýrsat sayar ve Phil’e bir adamý aradýðýný (Darko
Brevic) söyler ve onu bulmasý için yardým etmesini ister. Phil buna çok
sinirlenir çünkü Niko’nun ona þantaj yaptýðýný düþünmektedir. Ama
sinirleri çabuk yatýþýr ve yardým edeceðini söyler. Fakat daha önce
yapmalarý gereken baþka bir iþ vardýr. Beraber dýþarý çýkarlarken ara
sahne biter.

Dýþarý çýkýnca Phil’le arabaya binin. Haritada iþaretli yere giderken
Phil durumu Niko’ya anlatacak. “Truck Hustle” görevinde çaldýðýmýz ve
Phil’in yeðenine götürdüðümüz uyuþturucularý Phil þimdi birilerine
satacaktýr. Uyuþturucular hala Phil’in yeðeni Frankie de durmaktadýr.
Oraya gittiðinizde kýsa bir ara sahne baþlayacak. Frankie uyuþturucularý
bir arabanýn bagajýna koymuþtur. Tam uyuþturucularý alýp yola
çýkacaklarken FBI ve polis mekaný basar.

Ara sahne bitince Phil bir arabaya atlayacak ve sizinde Frankie’yle
birlikte onu takip etmenizi söyleyecek. Phil’in arabasýný takip etmeye
baþlayýn. Tabi bütün FBI ve polis arabalarý da sizin peþinizde olacak.
Yapmanýz gereken tek þey Phil’den çok uzaklaþmadan takip etmek. Bu
sýrada Frankie polislere ateþ edecek. Sonunda Phil bir ara sokaða
girecek ve telefon edip sizi de orada beklediðini söyleyecek. Haritadaki
mavi noktaya gidin ve Phil’le buluþup kýsa ara sahneyi seyredin. Ara
sahne bitince bulunduðunuz sokak arasýnýn giriþi polislerce sarýlacak.
Burada RPG’nizi kullanarak polis arabasýný havaya uçurun. Sonra sokaðýn
öbür ucuna gidin ve gelen diðer polis arabalarýný havaya uçurun. Bu
sýrada Phil size tepenizde uçan helikopteri de vurmanýzý söyleyecek ama
vurmasanýz da olur. Ancak þunu da unutmayýn; helikopteri vurursanýz daha
sonra polislerden kaçarken izinizi çabuk kaybettirirsiniz.

Bütün polisler ölünce Phil ve Frankie baþka bir aralýða koþacaklar.
Orada bir minibüs sizi bekliyor. Minibüse binin ve Phil’le Frankie’nin
de binmesini bekleyin. Þimdi iki veya üç yýldýzla aranýyorsunuz ve
izinizi kaybettirmeniz lazým. En yakýn PayNspray’i haritanýzda
iþaretleyip gaza basýn. Ya da Kiki’yi arayýp yýldýzlarýnýzý sildirin.
Arama çemberinden çýkýnca Phil ve Frankie’yi Tenmile caddesindeki
restauranta býrakýp görevi tamamlayýn.

Not: Minibüsle kaçarken Frankie vurulur ve uyuþturucu düþürse durmayýn.
Önce polis çemberinden kurtulun ve sonra gidip uyuþturucuyu düþürdüðünüz
yerden alýn. Uyuþturucuyu haritada yeþil bir nokta olarak göreceksiniz.


F l a t l i n e
Jimmy Pegorino
Ödül: $13000
Jimmy oldukça sinirlidir. Oðlu gibi sevdiði korumasý Anthony (onu
“Pegorino's Pride” görevinde tanýmýþtýk) polis çýkmýþ, üstelik üzerine
taktýðý gizli mikrofonla herþeyi kaydetmiþtir. Jimmy bunu öðrenince onu
telefonla aramýþ ve salak adam korkusundan kalp krizi geçirmiþtir. Ancak
hala yaþamakta ve hastahenede polis korumasý altýnda yatmaktadýr. Jimmy
Niko’dan hastahaneye gidip Anthony’i öldürmesini ister.

Arabanýza atlayýp oraya gidin ve içeri girmeden önce silahýnýzý sakýn
çýkarmayýn. Ýçerisi polis ve FBI ajanlarýyla dolu. Anthony, ER
(emergency room) bölümünde yatýyor ve radarda kýrmýzý nokta olarak
görünüyor. Hastahaneye girince hemen saða dönün ve koridora girmeden
yine saða dönüp doktorlarýn dolaplarýnýn olduðu odaya girin. Sarý ok
iþaretinde durup elbiselerinizi doktor kýyafetiyle deðiþtirin.

Odadan çýkýp saðýnýzda kalan koridorun sonuna kadar yürüyün ve sola
dönün. Anthony yoðun bakýmda yatýyor. Odadaki polis sizi görünce dýþarý
çýkacak. O çýkýnca Anthony’nin saðýnda duran yaþam ünütesini L1’e basýp
kapatýn ve koþarak hastahaneden çýkýn. Þimdi 2 yýldýzla aranýyorsunuz.
Yýldýzlarýnýzdan kurtulup görevi tamamlayýn ve cillop gibi doktor
elbisesi de sizde kalsýn..

[Ray’den mesaj gelecek. Jimmy Pegorino’nun evinde bir toplantý
yapacaðýný Niko’yu da orada beklediðini söyleyecek.]


P e s t C o n t r o l
Jimmy Pegorino
Ödül: $14500
Jimmy’nin evine gittiðinizde Phil, Ray ve Jimmy’nin toplantý
yaptýklarýný göreceksiniz. Jimmy aralarýnda bir ispiyoncu olduðundan
þüphelenmektedir. Phil ve Ray birbirlerini suçlarlar. Phil izin alýp
ayrýlýnca Ray arkasýndan dedikodu yapar ve Jimmy’e, Phil’i birkaç kez
Angie’yle (Jimmy’nin karýsý) konuþurken gördüðünü söyler. Jimmy “-artýk
gitsen iyi olur..” diyerek Ray’i adeta kovar. Ýkisi de gidince Jimmy
Niko’ya Phil’den fazla þüphelenmediðini, Ray’e ise pek güvenmediðini
söyler. Fakat kafasý karýþýktýr. Niko’ya þimdi gitmesini, karar verince
onu arayacaðýný söyler.

Ara sahne bitince Jimmy’nin villasýnýn önünde biraz bekleyin. Jimmy
arayacak ve kararýný verdiðini söyleyecek. Ray’in ölmesini istiyor.
Haritada sarý iþaretli yere gidin. Kýsa bir ara sahne baþlayacak. Ray ve
korumalarýnýn iki arabayla ayrýldýklarýný göreceksiniz. Boabo’da bir
araba hurdalýðýna gidiyorlar. Niko Jimmy’le telefonda konuþacak. Jimmy
onlarýn Terroil benzincisinde duracaklarýný ve belki orada iþlerini
bitirmenin iyi olacaðýný söyleyecek.

Ara sahne bitince arabalarý takip etmeye baþlayýn. Benzinci “San Juan
yolu” üzerinde. Arabalar önce saða, sonra sola ve sonra tekrar sola
dönecekler ve benzincide zaten bu yol üstünde. Onlardan önce benzinciye
gidin ve biraz uzak bir köþede inip RPG’nizi çýkarýn. Arabalar
benzinciye girip durunca ikisini de patlatýn ve herkesin öldüðüne emin
olun. Görev tamamlanmýþtýr.Bölüm 5

E n t o u r a g e
Jon Gravelli
Ödül: $12000
Gambetti mafya ailesinin baþý olan Jon Gravelli’yi hastahanede ziyarete
gittiðinizde oldukça yaþlý ve hasta olduðunu göreceksiniz. Gravelli’nin
arasý siyasetçiler ve bürokratlarla çok iyidir. Ne var ki son günlerde
Rus mafyasý canýný sýkmaktadýr. Gambetti’ler neredeyse 50 senedir Libert
City’nin haracýný yemektedirler ve þimdi Rus mafyasý onlarýn iþine göz
koymuþtur. Gravelli Niko’dan yardým ister. Bunun karþýlýðýnda, Niko’nun
polisteki dosyasýný sümen altý ettirecek, hem de aradýðý Darko Brevic’i
bulmasýnda yardýmcý olacaktýr. Niko tamam der ve Gravelli ona ilk
görevini anlatýr; Belediye baþkan yardýmcýsý olan arkadaþý Bobby
Jefferson Rus mafyasýnýn þehirdeki suç faaliyetleri üzerine belediye
binasýnda bir konuþma yapacaktýr. Gravelli Niko’dan Jefferson belediye
binasýna gidene kadar korumalýðýný yapmasýný ister.

Ara sahne bitince haritadaki mavi noktaya gidin. Baþkan yardýmcýsýnýn
korumalarý üç arabayla otelin önünde bekliyorlar. Üzerinde mavi ok olan
korumayla konuþun. Sonra ortadaki arabaya binin. Baþkan yardýmcýsý
gelecek ve sizin kullandýðýnýz arabaya binecek. Konvoyun baþý olan
öndeki arabayý takip etmeye baþlayýn ve onu geçmeyin.

Bir süre gittikten sonra yolun kapatýldýðýný göreceksiniz. Konvoy
duracak ve kýsa bir ara sahne baþlayacak. Öndeki arabadan bir koruma
inip yolun niye kapatýldýðýný sormak için oradaki iþçinin yanýna
gidecek. Tabi ki bu bir tuzak ve iþçi görünümündeki adam korumayý
vuracak. Niko, baþkan yardýmcýsýnýn arabadan çýkarýp bir sokak arasýna
sokarken, çatýlardan atýlan bir RPG’yle baþkan yardýmcýsýnýn arabasý
havaya uçacak.

Ara sahne bitince kendinizi baþkan yardýmcýsýyla birlikte bir aralýkta
bulacaksýnýz. Sokakta ve çatýlarýn üzerinde adamlar var. Onlarý radarda
kýrmýzý nokta olarak görebileceksiniz. Bulunduðunuz aralýktan çýkmayýn
ve köþeleri siper alarak hepsini temizleyin. Aralýkta bir saðlýk paketi
var. Gerekiyorsa kullanýn.

Bütün adamlar ölünce oyun size Jefferson’u güvenli yere götürmenizi
isteyecek ve haritanýzda sarý bir nokta çýkacak. Jefferson’la konvoyun
saðlam kalan tek arabasýna binin ve hareket alýn. Daha ilk saðdan döner
dönmez haritanýzdaki sarý nokta kaybolacak ve dört kýrmýzý nokta
çýkacak. Bunlar size doðru gelen diðer pusucularýn arabalarý. Haritanýzý
açýp uzun ve düz bir caddeyi iþaretleyin ve gaza basýn. Durup
pusucularla çatýþmaya girmeyin. Bir süre sonra pusucular sizi
kaybedecekler. Baþkan yardýmcýsýný belediye binasýna götürüp görevi
tamamlayýn.

Alternatif yol: Bütün adamlarý temizleyince belediye baþkanýný alýp
arabaya binmeyin. Bunun yerine bariyerle kapatýlmýþ olan sokaktan saða
dönün. Böylece pusucularýn arabalarýný harekete geçirmiþ olacaksýnýz.
Tekrar daha önce saklandýðýnýz aralýða koþun ve burada durup gelen
arabalarý ve adamlarý temizleyin. Ayrýca Dwayne’ni arayýp adam
göndermesini de isteyebilirsiniz.


D i n i n g O u t
Jon Gravelli
Ödül: $13250
Hayat oyunlarda bile bir garip.. Bu görevde, daha önce “Babysitting”
görevinde Liberty City’e sahte dolar sokmasý için yardým ettiðimiz
Koreli Kim Young’u öldürmemiz gerekiyor. Gravelli’ye gittiðinizde size
bir arkadaþýnýn (U.L Paper’daki müdür) Darko Brevic’in Bükreþte
görüldüðünü ve pek yakýnda Liberty’e geleceðini söylediðini haber
verecek. Sonra da ülkeye sahte para sokan Kim Young’u öldürmemizi
isteyecek.

Ara sahne bitince, Kim Young’ýn yemek yediði Mr.Fuk's Rice Box
restoranýna gidin. Ýçeri girdiðinizde Niko oradaki adama Kim’le görüþmek
istediðini söyleyecek ama adam buna izin vermeyecek. Hemen o adamý
öldürün ve saða dönüp restoranýn içine yönelin. Ýçeride sizi bir sürü
silahlý adam bekliyor. Hem bulunduðunuz katta hem de merdivenin üst
tarafýndan ateþ yiyeceksiniz. Ayrýca saðýnýzdaki paravanýn arkasýnda
bekleyen adama da dikkat edin. Üst kata çýkýnca yine elinizi tetikte
olsun çünkü oyun buraya tekrar yeni adamlar koyabiliyor. Herkesi
temizleyince haritadaki mavi noktaya yani müdürün odasýna yürüyün ve ona
Kim’in nerede olduðunu sorun. Mutfaða kaçtýðýný söyleyecek. Müdürü
öldürün, masanýn üstündeki çelik yeleði giyin. Odadan çýkarken dikkatli
olun çünkü dýþarýsý yine adamlarla dolu.

Adamlarý öldürüp mutfaða yönelin ve içeride kapýnýn saðýnda bekleyen
adama dikkat edin. Bu arada Kim yangýn merdiveninden kaçacak. Hemen
peþine düþün ve merdivenlerden inip oradaki motora ya da bir arabaya
binin. Kim’in arabasý sanki onu öldürelim diye çok yavaþ gidiyor. Hemen
yakalayacaksýnýz. Kim’i öldürün ve görevi tamamlayýn.

Alternatif yol: Restorana girmeden önce arka tarafýna dolanýn ve
otoparktaki arabalarý kullanýlmaz hale getirin. Böylece Kim Young yayan
olarak kaçmak zorunda kalacak. Hemen yakalayýp iþini bitirin.


L i q u i d i z e t h e A s s e t s
Jon Gravelli
Ödül: $14500
Göreve baþlamadan önce çelik yelek, RPG ve el bombasý alýn..
Gravelli’ye gittiðinizde U.L Paper’ýn müdürüyle konuþurken bulacaksýnýz.
Ýkisinin sizden son bir isteði var. Ancelotti’ler kokainin daðýtýmý için
Ruslarla anlaþmýþlardýr. Mueri caddesindeki bir sebze deposunu paravan
olarak kullanmaktadýrlar ve burada bekleyen 5 minibüsle malý bütün
ülkeye daðýtacaklardýr. Bu daðýtým olmadan minibüslerin içindeki
kokainle birlikte imha edilmesi lazýmdýr. U.L Paper’ýn müdürü Niko’ya,
eðer bu iþi yaparsa Darko Brevic’i Budapeþte’de yakalatýp Liberty City’e
getirteceðini söyler.

Ara sahne bitince haritada iþaretli sebze deposuna gidin. Yine kýsa bir
ara sahne baþlayacak oyun size sebze deposunun içindeki ve çevre
damlardaki silahlý adamlarý gösterecek. Daha sonra da içeri girmenin bir
yolunu bulup minibüsleri patlatmanýzý isteyecek.

Kýsa ara sahneden sonra radarda 5 kýrmýzý nokta göreceksiniz. Bunlar
patlatýlacak minibüsler. Fakat düþmanlar radarda iþaretli deðil. Görevin
püf noktasý minibüslerin bulunduðu meydana hemen çýkmamak ve içeri ana
tel örgülü kapýdan girmemekte.

Eðer ana kapýdan girerseniz yoðun bir ateþ altýnda kalacaksýnýz. Ayrýca
minibüslerden biri kaçmaya çalýþacak. Üstüne üstlük polis de iþe
karýþabilir.

Bu yüzden ana kapýnýn hemen sað tarafýndaki paslý metal panellerin
üstünden atlayarak avluya geçin. Saðdan dümdüz ilerleyin ve sað
taraftaki duvara monte demir merdivenlerden çatýya çýkýn. Sonra
saðýnýzdaki beyaz duvarýn kenarýndan yürüyün. Karþýnýzda duvara monte
edilmiþ üç havalandýrma kanalý göreceksiniz. Bu kanallardan zýplayarak
bitiþik çatýya çýkýn.

Burada karþýnýza binaya bitiþik daha yüksek bir baþka bina çýkacak.
Oraya týrmanmak için duvara monte edilmiþ demir merdivenleri kullanýn.
En yüksek çatýya çýkýnca sol tarafýnýzda aþaðýyý gözleyen silahlý bir
adam göreceksiniz. Yanýnda da bir sniper tüfeði duruyor. Herifi hemen
vurun. Artýk bu çatýdan diðer çatýlardaki ve aþaðýdaki bütün adamlarý
görebileceksiniz. Hepsi size ateþ etmeye baþlayacak. Birkaç saniye
bekleyin ve çatýnýn kenarýna gitmeyip siper alýn. Birazdan, apartmanýn
içinden dama çýkan merdivenlerden bir adam gelecek. Onu da öldürdükten
sonra sniper tüfeðinizle diðer damlardaki adamlarý temizlemeye baþlayýn.
Ama dikkatli olun ve arkanýzý kollayýn çünkü dama çýkan apartman
merdivenlerinden bir adam daha gelecek.

Damlardaki niþancýlarý vurduktan sonra damýn kenarýna gidip siper alarak
aþaðýdakileri temizlemeye baþlayýn. Damda bir çelik yelek var.
Gerekiyorsa kullanýn. Ýlk minibüs bulunduðunuz damýn hemen altýnda.
Oraya bir bomba sallayarak minibüsü patlatýn, ya da dama çýkan apartman
merdivenlerinden aþaðýya inin. Kýrmýzý bir kapý göreceksiniz. Minibüs
bunun hemen arkasýnda. Ancak o kapýdan çýkýnca oyun arkanýza yeniden
birkaç adam daha koyacak. Minibüsü patlatmadan önce bu adamlarý öldürün.

2. ve 3. minibüs saðýnýzdaki garajlarda. 4. minibüs ise sol tarafta
karþýnýzda. RPG’nizi ya da el bombalarýný kullarak onlarý da havaya
uçurun. Ancak dikkatli olun oyun yine bir kaç adam koyacak ve üzerinize
ateþ açýlacak. Sola dönünce 5. minibüsü göreceksiniz. Yine bir veya iki
adam orada sizi bekliyor olabilir. Adamlarý halledin ve 5. minibüsü de
patlatýp görevi tamamlayýn.

*[U.L Paper’daki müdür arayacak. Darko Brevic’in ülkeye getirildiðini ve
eðer Niko isterse adamlarýnýn onu havaalanýndaki kargo bölümüne
býrakacaðýný bildirecek.]

**[Niko Roman’ý arayacak ve intikam vaktinin geldiðini söyleyecek. Roman
Niko’dan havaalanýna gitmeden önce onu da almasýný isteyecek.]


T h a t S p e c i a l S o m e o n e

Evet, nihayet Niko’yu Avrupa’dan Liberty City’e kadar getiren ihanet
olayýnýn sonuna geldik. Bu bir görev deðil. Bir karar verme sekansý.
Roman’ýn alýp havalaanýna gidin ve elleri arkadan baðlý halde önünüze
atýlan Darko Brevic’i öldürüp öldürmemeye karar verin. Kararýnýz ne
olursa olsun oyunun hikayesini etkilemeyecek.

*[Jimmy arayacak. Ýþlerin boka sardýðýný, Niko’yu Honkers kulüpde
beklediðini söyleyecek.]


O n e L a s t T h i n g
Jimmy Pegorino
Jimmy Pegorino ailesinin iþlerinin kötü gittiðini ve bu yüzden Rus
mafyasýyla anlaþma yapmak istediðini söyler. “Truck Hustle” görevinde
çaldýðýmýz uyuþturucuyu satacak birilerini bulmuþtur. Fakat bunun için
Dimitri’yle çalýþmasý gerekmektedir. Niko Dimitri’yle asla
çalýþmayacaðýný söyler. Fakat Pegorino mantýklý davranmasýný ve bu iþi
yaparsa kazanacaðý büyük parayý düþünmesini ister.

Niko onun yanýndan ayrýlýnca fikir almak için hem Roman’ý hem de Kate’i
arar. Roman, Dimitri’yle çalýþmasýný ve parayý almasýný söyler, Kate ise
tam tersini..

Bu noktadan sonra haritanýzda iki ayrý iþaret çýkacak; Biri kýrmýzý
renkli bir hançer. Yani intikam. Diðeri ise yeþil renki dolar iþareti.
Yani Dimitri’yle anlaþma..

Karar sizin...

Dikkat !.. Seçiminizi yapmadan önce, oyuna iki ayrý kayýt dosyasý
yaparsanýz iyi olur. Çünkü yapacaðýnýz seçimler oyunun finalini farklý
biçimde etkileyecek. Her iki finali de oynayabilmek için “One Last
Thing” bölümünden iki ayrý kayýt dosyasý yapýn.-- ANLAÞMA --

I f T h e P r i c e I s R i g h t
Ödül: $250.000
Göreve baþlamadan önce çelik yelek ve bol bol cephane alýn..
Dolar iþaretine gidip Phil’le buluþun ve oradaki arabaya binip limandaki
antrepoya doðru yola çýkýn. Yolda Phil anlaþmanýn nasýl yapýldýðýný
anlatacak. Buna göre oraya gittiklerinde Dimitri uyuþturucuyu alýcýya
satmýþ ve parayla bekliyor olacak. Niko ve Phil gelecek ve parayý alýp
gidecekler.

Antreponun giriþine gidin. Kýsa bir ara sahne baþlayacak ve kapýdaki
adam sizi ikinci bir noktaya yönlendirecek. O noktaya varýnca Dimitri’yi
Niko’yu arayacak. Dimitri alçaðý yine yapacaðýný yapmýþtýr. Alýcýlara
uyuþturucularý satmak yerine bazýlarýný öldürüp uyuþturucularla
kaçmýþtýr. Artýk bunlarý daha yüksek bir fiyata baþka bir alýcýya
satacaktýr. Tabi bu durum Jimmy Pegorino’nun da iþine gelmektedir. Yani
Jimmy ve Dimitri daha fazla para için Phil ve Niko’yu satmýþlardýr.
Þimdi Niko ve Phil’in hiç deðilse parayý almalarý için gidip adamlara
çatýþmaya girmeleri gerekmektedir.

Telefon konuþmasýndan sonra Phil antrepoya girmek için bir yol bildiðini
ve Niko’ya onu takip etmesini söyleyecek. Phil’i takip edip çatýya
çýkýn. Phil çatýdaki bir cam paneli kýrarak içeriye atlayacak. Siz de
atlayýn ve sýký bir çatýþmaya hazýr olun. Bütün antrepoyu çevreleyen
metal bir balkondasýnýz. Saðýnýz, solunuz ve aþaðý katlar, her yer
silahlý adamlarla dolu. Radarýnýzda sarý bir nokta göreceksiniz. Burasý
antreponun ofisi ve para da ofiste. Ancak oraya ulaþmanýz için önce
zemin kata kadar inmeli ve sonra ofise giden merdivenlere ulaþmalýsýnýz.

Phil için endiþelenmeyin, kendinizi korumaya bakýn. Adamlarý öldüre
öldüre zemin kata kadar gidin. Antreponun ortasýnda arka arkaya duran
iki yat göreceksiniz. Ýkinci yatýn oradaki merdivenlere ulaþmalý ve
yukarý çýkmalýsýnýz. Oraya varýnca sarý nokta kaybolacak ve Phil üst
kata, ofise yönelecek. Onu mavi nokta olarak göreceksiniz.

Phil’i takip edin ve karþýnýza çýkanlarý öldürün. Ofisin kapýsýna
varýnca kýsa bir ara sahne baþlayacak ve adamlardan biri para çantasýyla
fabrikadan kaçýp bir kamyona binecek. Merdivenlerden inip dýþarý çýkýn
ve orada duran kamyonete atlayýn. Phil’de binince kamyonun arkasýndan
gidin.

Kamyon giderken kasasýndaki varilleri üzerinize düþürecek ve antrepo
sahasý içinde bir çok þeye çarpýp yolunuzu kesmeye çalýþacak. Siz
kamyoneti kullanmaya bakýn ve ateþ etmek için uðraþmayýn. O iþi Phil
yapýyor. Kamyon caddeye çýkýnca hýzlanýp soluna yanaþýn. Phil ateþ
ettikçe kamyon duracak ve adam inecek. Adamý ezin, inip para çantasýný
alýn ve gazlayýn. Çünkü birazdan kamyon patlayacak. Bu sýrada bir veya
iki yýldýzla aranmaya baþlayacaksýnýz. Sadece radardaki sarý noktaya
ulaþmaya bakýn. Oraya varýnca ara sahne baþlayacak ve polisler otomatik
olarak yok olacaklar. Geçmiþ olsun..


M r. an d M r s. B e l l i c

Roman arayacak ve saat 10’da kilisedeki nikaha çaðýracak. Kate arayacak
ve parayý tercih ettiðiniz için artýk sizinle görüþmek istemediðini
söyleyecek.

Perseus’dan alýnmýþ takým elbisenizi ve siyah ayakkabýnýzý giyip
kiliseye gidin. Bir ara sahne baþlayacak. Roman ve Malorie evlenecekler.
Little Jacob, Badman, Brucie ve Bernie’de oradalar. Kalabalýk kilisenin
dýþýna çýkýnca bir adam Niko’nun yanýna yaklaþacak ve “-Dimitri’den bir
hediye..” diyerek Niko’ya ateþ etmek isteyecek. Niko adamla boðuþurken
bir kurþun kuzeni Roman’ý bulacak ve Roman ölecek.

Ara sahne bitince Bohan’daki evinizde, Liberty City’e ilk geldiðiniz
zamanki elbiselerinizle uyanacaksýnýz. Roman ölmüþtür ve artýk Niko için
intikam vaktidir..


A R e v e n g e r's T r a g e d y

Göreve baþlamadan önce çelik yelek, bol bol silah ve cephane alýn..
Little Jacob arayacak ve Pegorino’nun birkaç adamýný takip ettiðini, bu
sayede Jimmy Pegorino’nun yerini bulabileceklerini söyleyecek. Jimmy
Pegorino’nun yerini bulmak Dimitri’yi de bulmak demek olduðundan
Niko’nun eline intikam için bir fýrsat geçmiþ olacak.

Haritadaki mavi noktaya gidip Lt.Jacob’la buluþun. Kýsa bir ara sahne
baþlayacak ve Pegorino’nun adamlarý sizi fark edip kaçmaya
baþlayacaklar. Takibe baþlayýn. Gerçek zamanla 3-4 dakika süren bir
takip olacak bu. Adamlarý vurmayýn çünkü sizi Jimmy’nin saklandýðý yere
götürecekler. Sadece gözden kaybetmeden takip edin. Çok hýzlý gidiyorlar
ve otobanýn ters yönüne dalýyorlar. Siz saðdan takip edin ve otoyol
doðuya dönmeden önceki aralýktan sola geçin.

Yol boyunca Lt. Jacob ve Niko Jimmy’le Dimitri’nin Niko’ya ihanetini
konuþacaklar. Jimmy Pegorino daha fazla para ve güç için Niko’yu
kandýrmýþtýr. Dimitri ise Niko’nun eninde sonunda peþine düþeceðini
bildiðinden, nikaha bir adamýný gönderip Niko’yu öldürtmeye çalýþmýþ ama
baþarýlý olamamýþtýr.

Pegorinonun adamlarý uzun bir yolculuktan sonra Beaverhead’deki eski
casinoya varacaklar. Burada kýsa bir ara sahne baþlayacak ve Lt.Jacob
bir kaçýþ planý yapmak için Niko’yu tek baþýna býrakýp gidecek.

Kýsa ara sahne bitince kendinizi arabanýn arkasýnda siper almýþ halde
bulacaksýnýz. Sað taraftaki damdan ve ön tarafýnýzdaki arabalarýn
arkasýndan üzerinize ateþ açýlacak. Arabanýn arkasýndan çýkmayýp hepsini
tek tek temizleyin. Sol tarafýnýzda yarýsý yýkýk bir duvar göreceksiniz.
O duvara doðru koþun ve orada siper alarak arabanýn arkasýnda kalan
diðer adamlarý da öldürün. Ortalýkta kimse kalmayýnca casinonun kapýsýna
doðru yürüyün ama içeri girmeyin. Lt. Jacob bir mesaj atacak ve “Kaçýþ
için bir planým var. Gözün havada olsun..” diyecek. Yani ilerleyen
dakikalarda bir helikopterle gelecek.

Kapýnýn saðýnda siper alýn. Ýçeride duruma göre altý veya yedi kiþi var.
En yakýndaki adam sol tarafýnýzdaki tahta merdivende. Diðerleri karþý
tarafta ama çok iyi siper almýþ haldeler. Kapýyý siper alarak hepsini
öldürün. Ýçeri girip sol taraftaki prefabrik kulübeleri geçin ama
dikkatli olun yedinci adam soldan çýkabilir. Onu da öldürüp devam edin.
Eðer saðlýk durumunuz kötüyse önünden geçtiðiniz prefabrik odalardan
birinin duvarýnda saðlýk paketi var.

Casinonun içinde soldaki bölüme yürüyünce kýsa bir ara sahne baþlayacak
ve Dimitri, Jimmy Pegorino’yu öldürüp kaçacak. Peþine düþün.. Metal
merdivenlerden sürekli sola dönerek mavi kapýya ulaþýn ve dama çýkýn.
Sol tarafýnýzda bir, önünüzde bir, sað tarafýnýzdaki metal çatýda ise üç
adam size ateþ açacak. Adamlarý vurun ve saðýnýzdaki metal çatýya
zýplayýp koþun.

Kýsa bir ara sahne baþlayacak. Dimitri helikopterine binecek, Niko’da
atlayýp tutunacak ama sonunda suya düþücek.

Þimdi bir botun (Squalo) yanýndasýnýz. Üçgen butonuna birkaç saniye
basýlý tutup çekin. Niko bota binecek. Tekrar üçgene basýn ve botun
kontrolünü alýn. Siz daha bota binmeye uðraþýrken Dimitri’nin
helikopterinden birkaç roket gelecek. Muhtemelen isabet
ettiremeyecekler. Helikopteri takip etmeye baþlayýn. Onu radarýnýzda
kýrmýzý nokta olarak göreceksiniz. Takip sýrasýnda üzerinize birkaç
roket daha atýlacak. Ýsabet ettiremiyorlar ama isterseniz manevralarla
bunlardan kurtulun. Gazý hiç kesmeden helikopteri takip edin. Köprüye
yaklaþtýðýnýzda sað tarafýnýzdan Lt.Jacob Annihilator helikopteriyle
çýkacak ve altýnda sarý bir ok görünecek. Sarý ok’u yakaladýðýnýz anda
Niko otomatik olarak helikoptere atlayacak. Ýçeri girip kontrolü almasý
için “X”e üst üste birkaç kez basmanýz gerekiyor. Bunun dýþýnda baþka
bir butona basmayýn.

Þimdi görevi baþaramamanýza sebep olacak birkaç noktaya dikkatinizi
çekmek istiyorum.

A-Bota (Squalo) binince:

Göreve ne kadar güneþli ve güzel bir günde baþlarsanýz baþlayýn, bota
binince oyun otomatik olarak havayý bozuyor, saðnak yaðmur ve fýrtýna
baþlýyor. Öncelikle dalgalý bir denizde botu kullanmak zorundasýnýz. Bu
yüzden;

1-Yavaþlamayýn. Gazý hiçbir zaman kesmeyin.

2-Lt. Jacob’un helikopterinin altýndaki sarý ok oldukça ufak. En
önemlisi, ama en önemlisi, bu ok’la ayný hizada olmalýsýnýz. Sarý ok’un
içine tamamen giremiyorsunuz. Hep arada belli bir mesafe kalýyor.
Buradaki olay sarý ok’un bölgesinin içine girmekte ve bu bölge açý
olarak çok dar. Saða sola doðru giderseniz deniz dalgalý olduðundan sarý
ok’a giremezsiniz. Ama ayný hizada ve mümkün olduðu kadar yakýn
durursanýz baþarýrýsýnýz.

B- Helikoptere (Annhilator) binince:

1-Sadece “X” tuþuna üst üste birkaç kez basýn ve baþka bir tuþa
basmayýn.

2- Helikopterin kontrolünü alýnca oyun size iki talimat verecek;
Birincisi, kare tuþuna basýp Annhilator’ün makineli tüfeðiyle
Dimitri’nin helikopterine ateþ etmenizi söyleyecek. Bunu yapmanýza hiç
gerek yok, çünkü oyun burada önceden yazýlmýþ bir senaryoya göre hareket
ediyor. Helikopteri zaten vurarak düþüremeyeceksiniz. Ayrýca ateþ etmeye
uðraþýrsanýz, helikopteri kullanmakta zorluk çekersiniz.

3-Oyunun ikinci talimatý, Dimitri’nin helikopteriyle ayný yükseklikte
kalmanýz ve onu yakýndan takip etmeniz. Ýþte sizin asýl dikkat etmeniz
gereken talimat bu.

Ateþ etmeyin ve Dimitri’nin helikopterini yakýndan takip edin. Yüzde yüz
ayný hizada olmanýz gerekmiyor. Fakat binalara çarpmayayým diye çok
yükselirseniz Dimitri’nin helikopterini kaçýrýrsýnýz.

Göreceksiniz ki size habire roket atýyorlar ama vuramýyorlar. Nihayet
Fishmarket üzerine geldiðinizde Lt.Jacob Dimitri’nin helikopterini
vuracak. Ama birkaç saniye sonra da sizin helikopteriniz isabet alacak
ve her iki helikopterde Happiness adasýna mecburi iniþ yapacak.

Ýner inmez Dimitri’nin peþine düþün. Radarda kýrmýzý nokta olarak
görünecek. Happiness anýtýna doðru koþuyor. Saðdan gidin ve sol
tarafýnýzdaki aðaçlardan uzak kalarak koþun. Soldakiaðaçlardan
Dimitri’nin birkaç adamý ateþ edecek. Durup çatýþmaya girmeyin çünkü bu
sefer adadaki polisler de iþe karýþýyor. Sadece Dimitri’nin arkasýndan
koþun ve onu yakalayýp ateþ edin. Dimitri vurulacak ve yere düþecek.

Önce ara sahne baþlayacak, ardýndan son jenerik. Doya doya seyredin..
Tebrikler!.. GTA 4’ü bitirdiniz!..
-- ÝNTÝKAM --

A D i s h S e r v e d C o l d

Göreve baþlamadan önce çelik yelek, bol bol silah ve cephane alýn..
Haritadaki kýrmýzý hançer iþaretine gidin. Burasý Niko’yu Liberty City’e
getiren geminin baðlý olduðu liman.

Kýsa bir ara sahne baþlayacak. Ruslar uyuþturucularý bir kamyondan
gemiye taþýyor. Dimitri’de baþlarýnda. Onu öldürebilmek için kargo
bölümüne inmeniz lazým. Kargo bölümüne inmek için de kargo kapaklarýndan
birini açmanýz gerekiyor. Kargo kapaklarý ise sadece kaptan köþkünden
açýlýyor.

Artýk yazmama ne kadar gerek var bilmiyorum ama, geminin her yeri
silahlý adamlarla dolu. Oyunun size ilk talimatý “köprüye gitmeniz”
olacak. Köprü kaptan köþkünün bulunduðu yer.

Ara sahne bitince yapmanýz gereken ilk þey, önünüzdeki yüksek vince
týrmanmak ve buradan sniper tüfeðiyle geminin güvertesindekileri
öldürmek. Ancak bunun için oradaki kamyonun etrafýnda bekleyen üç adamý
öldürmeniz lazým. Sonra vince çýkýn ve sniper tüfeðinizle güvertedeki
adamlarý öldürün.

Vinçten inip geminin güvertesine çýkýn ve köprüye doðru ilerleyin.
Köprünün güverteyle ayný seviyede olan katý mutfak, bir üst kat
kamaralar ve en üst katta kaptan köþkü var. Önce mutfaðýn içindeki
adamlarý temizleyin. Sonra mutfaðýn içinden üst kata çýkan metal
merdivenlere yönelin. Burada da sizi bekleyen birkaç adam duruyor.
Saðdaki ikinci kamarada çelik yelek var. Gerekiyorsa alýn. Kamaralarý
geçince sola dönün ve kapýdan çýkýn. Tekrar sola dönüp ilerleyin. yukarý
çýkan merdivenleri göreceksiniz. Ama merdiven dibinde sizi bekleyen en
az iki kiþi, merdivenlerin üst tarafýnda da bir kiþi var.


Bunlarý da hallettikten sonra yukarý çýkýn. Saða dönüp ilerleyin. Kaptan
köþküne giden biri uzun, biri kýsa iki merdiven göreceksiniz. Fakat yine
çok dikkatli olun. Burada da bekleyen iki kiþi var. Kaptan köþkünün
kapýsýný siper alýn, içeride bekleyen muhafýzý öldürün. Ýçeri girin,
sarý ok’a ilerleyin ve L1’e basarak kargo bölümünün kapaðýný açýn.
Arkanýzdaki masada çelik yelek var. Gerekiyorsa alýn.

Þimdi radarýnýzda Dimitri’yi kýrmýzý nokta olarak göreceksiniz.
Geldiðiniz yolu takip ederek aþaðýya inmeye baþlayýn. Fakat unutmayýn
oyun yolunuz üzerine ve güverteye tekrar adamlar koydu. Eðer sürekli
merdiven inmek istemiyorsanýz aþaða atlayýn. Güverteye geldiðinizde
geminin baþ tarafýndaki kargo bölümüne gidin ve açýk kapaktan tekrar
aþaða atlayýn.

Aþaðýda kutularýn arkasýna saklanmýþ üç adam var. Bunlarý temizleyin ve
kýrmýzý noktaya ilerleyin. Kýsa bir ara sahne baþlayacak ve Niko’yla
Dimitri siper aldýklarý kutularýn arkasýndan sözlü olarak atýþacaklar.
Ara sahne biterken Dimitri’nin yanýna üç adam gelecek.

Adamlardan biri sol tarafýnýza, diðeri sað tarafýnýza geçecek, üçüncüsü
Dimitri’ye yakýn duracak. Dimitri’nin kafasýnda kýrmýzý ok iþareti var.
Adamlarla uðraþmak yerine sürekli Dimitri’ye ateþ edin ya da bulunduðu
yere bir bomba sallayýn.

Sonunda tekrar bir ara sahne baþlayacak. Ara sahne bitince oyun size
Dimitri’yi infaz etmenizi söyleyecek. Eðer tabanca kullanýrsanýz özel
infaz sahnesini seyredebilirsiniz.

Haritanýzda çýkan sarý noktaya giderek gemiden çýkýn. Dava kapanmýþtýr..

*[Phil arayacak. Niko’nun kararýna saygý duyduðunu ve Pegorino’larýn
artýk bittiðini söyleyecek. Bir daha görüþmeyelim diyerek telefonu
kapatacak.]

**[Roman arayacak ve yarýn saat 10’da kilisedeki nikaha çaðýracak.]


M r. a n d M r s. B e l l i c

Önce Perseus’dan alýnmýþ takým elbisenizi ve siyah ayakkabýnýzý giyin.
Niko Kate’i arayacak ve nikaha gelip gelemeyeceðini soracak. Kate onu
annesinin evinde beklediðini söyleyecek. Gidip Kate’i alýn ve kiliseye
doðru yola çýkýn.

Bir ara sahne baþlayacak. Roman ve Malorie evlenecekler. Little Jacob,
Badman, Brucie ve Bernie’de oradalar. Kalabalýk kilisenin dýþýna çýkýnca
Jiimy Pegorino bir arabayla gelecek. Niko Dimitri’yle anlaþmadýðý için
artýk o beþ parasýz, güçsüz, bitmiþ bir adamdýr. Camdam bir AK47 çýkarýp
Niko’ya ateþ edecek. Fakat kurþunlar Kate’i bulacak ve Kate ölecek.

Ara sahne bitince Bohan’daki evinizde, Liberty City’e ilk geldiðiniz
zamanki elbiselerinizle uyanacaksýnýz. Kate ölmüþtür ve artýk Niko için
intikam vaktidir..


O u t o f C o m m i s s i o n

Göreve baþlamadan önce çelik yelek, bol bol silah ve cephane alýn..
Little Jacob arayacak ve Roman’la birlikte Pegorino’nun birkaç adamýný
takip ettiklerini, bu sayede Jimmy Pegorino’nun yerini bulabileceklerini
söyleyecek.

Bundan sonra herþey “A Revenger's Tragedy” görevinde Dimitri’nin Jimmy’i
vurduðu sahneye kadar olan bölümle birebir aynen geliþecek. Ama bu
görevde tabi ki Dimitri olmayacak.

Casinonun içindeki herkes ölünce kýsa bir ara sahne baþlayacak ve Jimmy
Pegorino dama kaçacak. Peþine düþün ve damdaki adamlarý halledin. Jimmy
damýn kenarýndaki merdivenlerden aþaðý inecek. Takip edin ve yolunuza
çýkan herkesi öldürün. Köþeyi dönünce bir araba gelecek. RPG’yle arabayý
vurun. Acele etmenize gerek yok. Çünkü siz iskele merdivenlerine gelene
kadar Jimmy orada duracak.

Ýskelenin merdivenlerine gelince Jimmy'nin botla kaçtýðýný göreceksiniz.
Burada durup bota RPG falan atmayýn. Vursanýz da oyun Jimmy’i
öldürmeyecek. Merdivenlerden inip sað tarafýnýzda duran motosiklete
(Sanchez) atlayýn ve sola dönüp kýyýdan botu takip etmeye baþlayýn. Son
sürat gitmenize gerek yok ama Jimmy’yi de gözden kaçýrmayýn.

Bir süre sonra sað tarafýnýzdan Lt.Jacob ve Roman Annihilator
helikopteriyle çýkacak. Gazý kesmeden devam edin. Birkaç saniye sonra
oyun size “Accelerate off the jetty to jump” talimatýný verecek.

O anda biraz ilerinizde sarý kocaman bir ok göreceksiniz. Ok bir atlama
rampasýnýn üzerinde. Hýzlanýp rampaya gidin ve sarý oktan geçin. Niko
otomatik olarak helikoptere doðru uçacak ve tutunacak. Ýçeri girip
kontrolü almasý için “X”e üst üste birkaç kez basmanýz gerekiyor. Bunun
dýþýnda baþka bir butona basmayýn.

Helikopterin kontrolünü alýnca oyun size iki talimat verecek;
Birincisi, kare tuþuna basýp Annhilator’ün makineli tüfeðiyle bota ateþ
etmenizi söyleyecek. Bunu yapmanýza hiç gerek yok, çünkü oyun burada
aynen “A Revenger's Tragedy” görevindeki gibi önceden yazýlmýþ bir
senaryoya göre hareket ediyor ve botu aslýnda Lt. Jacob vuruyor.

Oyunun ikinci talimatý, “alçaktan uçun ve Pegorino’ya yakýn durun”
olacak. Sizin asýl dikkat etmeniz gereken talimat bu.

Ateþ etmeyin ve alçaktan uçarak botu yakýndan takip edin. Çok alçaktan
uçmanýza gerek yok çünkü aksi halde ya denize çakýlýrsýnýz, ya da
Pegorino’nun adamlarýnýn attýðý RPG’ler sizi vurur. Nihayet Happiness
adasý üzerine geldiðinizde Lt.Jacob botu vuracak. Ama birkaç saniye
sonra da sizin helikopteriniz RPG’yle vurulup düþmeye baþlayacak. Kýsa
sahnede Jimmy yanan botla Happiness adasýna çýkarken, siz de mecburi
iniþ yapacaksýnýz.

Ýner inmez Jimmy’nin peþine düþün. Sol tarafa kaçacak ve radarda kýrmýzý
nokta olarak görünecek. Yol üstünde Jimmy’nin birkaç adamý ateþ edecek.
Durup çatýþmaya girmeyin çünkü polisler de iþe karýþýyor. Sadece
Jimmy’nin arkasýndan koþun ve onu yakalayýp ateþ edin. Dimitri vurulacak
ve yere düþecek.

Ve yine önce ara sahne baþlayacak, ardýndan son jenerik. Doya doya
seyredin..

Tebrikler!.. GTA 4’ü bitirdiniz!..

|Yazan: OyuncuIstanbul
|Versiyon: 1.0.1
|Bitiþ tarihi: 23.7.2008View in: