Filter Game List:

Games by Category: Miscellaneous > Edutainment

Title Guides Cheats Saves Reviews Q&A Images Videos Board
100-Go de Start! Eikaiwa --- --- --- --- --- --- --- Board
250 Mannin no Kanken: Wii de Tokoton Kanji Nou --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Amazing Brain Train!, The --- --- --- Reviews Q&A Images Videos Board
Animal Kingdom: Wildlife Expedition --- --- --- --- Q&A Images Videos Board
Big Brain Academy for Wii --- Cheats --- Reviews Q&A Images Videos Board
Big Brain Academy: Wii Degree --- Cheats --- Reviews Q&A Images Videos Board
Bob Ross Painting --- --- --- --- --- --- --- Board
Brain Challenge --- --- --- Reviews Q&A Images Videos Board
Challenge Me Kids --- --- --- --- --- Images --- Board
Challenge Me: Brain Puzzles 2 --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Clever Kids: Creepy Crawlies --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Clever Kids: Dino Land --- --- --- --- --- --- --- Board
Clever Kids: Farmyard Fun --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Clever Kids: Pet Store --- --- --- --- --- Images --- Board
Clever Kids: Pirates --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Clever Kids: Pony World --- --- --- --- --- --- --- Board
Code De La Route --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Daring Game for Girls, The --- --- --- --- Q&A Images Videos Board
Dora's Big Birthday Adventure --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Doubutsu Kisoutengai! --- --- --- --- Q&A Images Videos Board
Dream Salon --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Harapeko Aomushi no ABC --- --- --- Reviews Q&A Images Videos Board
Imagine Party Babyz --- --- --- Reviews Q&A Images Videos Board
Jakers! Let's Explore --- --- --- --- Q&A Images --- Board
JumpStart: Escape From Adventure Island --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
JumpStart: Pet Rescue --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Kanken Minna de Waiwai Kanji Nou --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Kodomo Kyouiku Telebi Wii: Aiue-Oumuzu --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Kodomo Kyouiku TV Wii: Aiue-O-Chan --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Learning with the PooYoos: Episode 1 --- --- --- Reviews Q&A Images Videos Board
Learning With the PooYoos: Episode 1 --- --- --- Reviews Q&A Images Videos Board
Learning With the PooYoos: Episode 2 --- --- --- Reviews Q&A Images Videos Board
Learning with the PooYoos: Episode 2 --- --- --- Reviews Q&A Images Videos Board
Learning With the PooYoos: Episode 3 --- --- --- Reviews Q&A Images Videos Board
Magic Destiny --- --- --- --- Q&A Images Videos Board
Magic Destiny: Astrological Games --- --- --- --- Q&A Images Videos Board
My First Songs --- --- --- --- Q&A Images --- Board
My French Coach --- --- --- --- Q&A Images --- Board
My Planetarium --- --- --- Reviews Q&A Images Videos Board
My Spanish Coach --- --- --- --- Q&A Images --- Board
My Starry Night --- --- --- Reviews Q&A Images Videos Board
My Word Coach --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
National Geographic Challenge! --- --- --- Reviews Q&A Images Videos Board
National Geographic: Africa --- --- --- --- --- --- --- Board
New Unou Kids Wii --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Ni Hao, Kai-Lan: Super Game Day --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Nickelodeon Dora the Explorer: Dora Saves the Crystal Kingdom --- --- --- Reviews Q&A Images Videos Board
Once Upon a Time --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Oyako de Asobo: Miffy no Omocha Bako --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Peppa Pig: Fun and Games --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Peppa Pig: The Game --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Planetarium --- --- --- Reviews Q&A Images Videos Board
Puyo to Asobo: Episode 1 --- --- --- Reviews Q&A Images Videos Board
Reader Rabbit: 1st Grade --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Reader Rabbit: 2nd Grade --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Reader Rabbit: Kindergarten --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Reader Rabbit: Preschool --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Safar'Wii --- --- --- --- Q&A Images Videos Board
Science Papa --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Sesame Street: Cookie's Counting Carnival --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Sesame Street: Elmo's A-to-Zoo Adventure --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Sesame Street: Elmo's Musical Monsterpiece --- --- --- --- Q&A Images Videos Board
Sesame Street: Ready, Set, Grover! --- --- --- --- Q&A Images Videos Board
Shikakui Atama o Maru Kusuru: Kanzen Seiha Wii --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Shikakui Atama o Maru Kusuru: Mai Minna de Challenge Hen --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Storybook Workshop --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Successfully Learning English: Year 2 --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Successfully Learning English: Year 3 --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Successfully Learning English: Year 4 --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Successfully Learning English: Year 5 --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Successfully Learning German: Year 2 --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Successfully Learning German: Year 3 --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Successfully Learning German: Year 4 --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Successfully Learning German: Year 5 --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Successfully Learning Mathematics: Year 2 --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Successfully Learning Mathematics: Year 3 --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Successfully Learning Mathematics: Year 4 --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Successfully Learning Mathematics: Year 5 --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Tele-Shibai Wii --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Unou Kids: Okigaru Unou Training --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Very Hungry Caterpillar's ABCs, The --- --- --- Reviews Q&A Images Videos Board
Where's Wally? Fantastic Journey 1 --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Where's Wally? Fantastic Journey 3 --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Wii de Yawaraka Atama Juku --- Cheats --- Reviews Q&A Images Videos Board
Wii lo Dahamgge! Mallangmallang Dunoegyosil --- Cheats --- Reviews Q&A Images Videos Board
Wild Earth: African Safari --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Wizardology --- --- --- --- --- Images --- Board
Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kounin: Kanken Wii Kanji Ou Ketteisen --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Cancelled game | New or updated content | Not yet released game