Game Box Shots

MaBoShi: The Three Shape Arcade (EU)
EU 08/29/08
Katachi no Game: Marubou Shikaku (JP)
JP 10/07/08
Maboshi's Arcade (US)
US 12/29/08

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.