Box Shots

Nakano Kouichi Kanshuu: Keirinou (JP)
JP 11/18/94