Users who own this game also own:

Super Mario World
Super Mario World
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Chrono Trigger
Chrono Trigger

Users who love this game also love:

Monster Hunter Frontier G5
Monster Hunter Frontier G5
Okamiden
Okamiden
Seisou no Amazones
Seisou no Amazones
Puchi Novel: Zouyo no Nigatsu
Puchi Novel: Zouyo no Nigatsu
Tensai Bit-Kun: Gramon Battle
Tensai Bit-Kun: Gramon Battle