Box Shots

Bishin Densetsu Zoku: The Legend of Bishin Zoku (JP)
JP 12/25/93