Box Shots

Phantasy Star (JP)
JP 12/20/87
Phantasy Star (US)
US November 1988
Phantasy Star (EU)
EU 1988
Phantasy Star (KO)
KO 1989
Phantasy Star (SA)
SA 1991
Phantasy Star (Re-release) (SA)
SA 2000
Phantasy Star (US)
US 08/31/09