Users who own this game also own:

Disney/Pixar Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue
Disney/Pixar Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue
SD Ultra Battle: Seven Densetsu
SD Ultra Battle: Seven Densetsu
Sougou Kakutougi: Astral Bout 2 - The Total Fighters
Sougou Kakutougi: Astral Bout 2 - The Total Fighters
Juuouki
Juuouki
Warm Up
Warm Up