Box Shots

Supreme Warrior (US)
US 1994
Supreme Warrior (EU)
EU 1994