Box Shots

Sega Saturn (JP)
JP 11/22/94
Sega Saturn (V-Saturn) (JP)
JP 11/22/94
Sega Saturn (AS)
AS 1994
Sega Saturn (Hi-Saturn) (JP)
JP 04/01/95
Sega Saturn (w/Virtua Fighter) (US)
US 05/11/95
Sega Saturn (UK) (EU)
EU 07/08/95
Sega Saturn (GameNavi Hi-Saturn) (JP)
JP 12/06/95
Sega Saturn (US)
US 1995
Sega Saturn (w/Video Game Sampler) (US)
US 1995
Sega Saturn (w/Video Game Sampler) (US)
US 1995