Box Shots

Baku Baku Animal: Sekai Shiikugakari Senshuken (JP)
JP 11/10/95
Baku Baku (US)
US 08/31/96
Baku Baku Animal: Sekai Shiikugakari Senshuken (Saturn Collection) (JP)
JP 04/25/97
Baku Baku (EU)
EU 1998