Box Shots

Ryu ga Gotoku 3 (JP)
JP 02/26/09
Ryu ga Gotoku 3 (Nobori Ryuu Pack) (JP)
JP 02/26/09
Ryu ga Gotoku 3 (AS)
AS 02/26/09
Ryu ga Gotoku 3 (KO)
KO 02/27/09
Ryu ga Gotoku 3 (PlayStation 3 the Best) (AS)
AS 11/30/09
Ryu ga Gotoku 3 (PlayStation 3 the Best) (JP)
JP 12/03/09
Ryu ga Gotoku 3 (BigHit Series) (KO)
KO 12/11/09
Yakuza 3 (US)
US 03/09/10
Yakuza 3 (AS)
AS 03/09/10
Yakuza 3 (AU)
AU 03/11/10
Yakuza 3 (EU)
EU 03/12/10
Ryu ga Gotoku 3 (PlayStation 3 the Best Reprint) (JP)
JP 12/01/11

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.