What do you need help on? Cancel X

BOOKMARK
Jump to:
Would you recommend this Guide? Yes No Hide
Send Skip Hide

FAQ/Walkthrough (Polish) by Gat

Version: 1.2 | Updated: 12/04/02

 ________________________________________
|Contributor : Gat           |
|----------------------------------------|
|Game title  : ICO           |
|Platform   : Playstation 2      |
|Game version : US NTSC         |
|Faq name   : ICO Polish Faq      |
|Faq version : 1.2           |
|Size     : 52 kB          |
|________________________________________|00000000000000000
0/\/\/\/\/\/\/\/0
0/\Spis Treœci/\0
0/\/\/\/\/\/\/\/0
00000000000000000

1. Intro
2. Prawa Autorskie
3. Sterowanie
4. Wajchy i drabinki
5. Ogólne porady
6. Opis przejœcia:
  a.)Ucieczka z Zamku
  b.)Droga do wschodniej wie¿y
  c.)Wschodnia wie¿a
  d.)Droga do zachodniej wie¿y
  e.)Zachodnia wie¿a
  f.)Ku wolnoœci
  g.)Na ratunek!
  h.)Ró¿nice w wersji PAL
7. "You were there"
8. Historia
9. Podziêkowania11111111111
1/\/\/\/\/1
1/\Intro/\1
1/\/\/\/\/1
11111111111
Nie przypisuje tego Faqa sobie, bo pomimo ¿e stworzy³em jego rdzeñ czyli g³ówny
opis to poza tym pomagali mi inny fani Ico z Polski i nie tylko. Mia³em
nadziejê na stworzenie najwiêkszego Polskiego opisu do tej¿e gry, ale przede
wszystkim rzetelnego do niej poradnika dla wszystkich graczy.
Ico jest gr¹ naprawdê wart¹ uwagi gracza. Wielokrotnie nagradzana w kategori
"Najlepsza przygodówka", opowieœæ o przyjaŸni ch³opca o imieniu Ico z
dziewczynk¹ imieniem Yorda. Jeœli chodzi o stronê techniczn¹ gry, to nale¿a³oby
siê przede wszystkim zaj¹æ grafik¹. Pomimo, ¿e gra znajduje siê na p³ytce CD, a
nie wypieraj¹cym ten¿e standard DVD, to grafika mimo wszystko jest jedn¹ z
najlepszych jakie widzia³em w swoim ¿yciu. Wszystko jest takie, jakie byæ
powinno, nie ma pszesycenia barw ani te¿ ich niedosytu. Jest po prostu
idealnie. A gdy zobaczysz efekt promieni s³onecznych wbijaj¹cych siê do
pomieszczenia to gwarantuje szczêkopad :) Je¿eli o muzykê chodzi - takowa tu
praktycznie nie wystêpuje. A ja na to: badzo dobrze! Bo nie wyobra¿am sobie
eksploracji tej piêknej budowli z weso³¹ muzyczk¹ w tle (ból wiêkszoœci gier
RPG). Jedynymi odg³osami s¹ te wydawane przez sam¹ matkê naturê oraz
dzia³aj¹cych tu od wieków urz¹dzeñ. Szum trawy, wody, charakterystyczny dŸwiêk
poruszaj¹cego siê, spróchnia³ego drewna gdy jesteœmy przy wiatraku czy te¿
zgrzyt wielkich metalowych, zardzewia³ych kó³ gdy znajdujemy siê w lokacji,
która przypomina powiêkszony system kó³ m³yñskich. Muzyka wystêpuje tu tylko w
paru momentach gry - kluczowych wydarzeniach - i to zazwyczaj jest uzasadnione.
Jeœli o niej mowa, mo¿na tak¿e wspomnieæ o przepiêknym kawa³ku koñcz¹cym grê, a
mianowicie "You were there".
Mo¿na bez wahania stwierdziæ, ¿e jest to najlepsza gra przygodowa na PS2 a nie
wiem czy znajdziecie grê bardziej Was interesuj¹c¹ na inne platformy (rzecz
gustu).
Btw. Faq jest pisany na wersji amerykañskiej gry, wiêc z góry przepraszam za
niezgodnoœci z gr¹ w wersji europejskiej. Nied³ugo mam zamiar wprowadziæ
poprawki do wersji PAL.

Pamiêtajcie jeszcze o jednym:
NIE KORZYSTAJCIE Z TEGO OPISU, JEŒLI NAPRAWDÊ NIE MUSICIE. Ta gra jest warta
samotnego jej przejœcia, opis ten ma byæ pomocny tylko w momentach gry, w
których naprawdê ju¿ nie wiecie co zrobic. Nie marnujcie wydanych na ni¹
pieniêdzy!222222222222222222222
2/\/\/\/\/\/\/\/\/\/2
2/\Prawa autorskie/\2
2/\/\/\/\/\/\/\/\/\/2
222222222222222222222
Niniejszy Faq jest napisany przez Dawida Jañczaka (g@t.w.pl) aka Gat, który ma
wy³¹czne prawo do korzystania z niego.
Mo¿esz korzystaæ z tego Faqa tylko i wy³¹cznie do celów prywatnych, nie mo¿na
go nigdzie publikowaæ w formie elektronicznej (strony internetowe, grupy
dyskusyjne etc.) ani ¿adnej innej. Jeœli chcesz wykorzystaæ materia³y siê tu
znajduj¹ce, wyœlij mi maila a na pewno odpiszê (tylko b¹dŸcie cierpliwi:).
Jeœli nie uwzglêdni³em kogoœ kto mi pomóg³ w poni¿szym opisie równie¿ proszê o
maila, a odpowiednie mu creditsy dostanie.3333333333333333
3/\/\/\/\/\/\/\3
3/\STEROWANIE/\3
3/\/\/\/\/\/\/\3
3333333333333333
X      - puszczanie siê z pó³ek skalnych, ³añcuchów, drabin itp;
Kwadrat   - uderzenie broni¹;
Trójk¹t   - skok;
        zeskakiwanie z drabin oraz ³añcuchów;
        chwytanie siê czegoœ w czasie gdy jesteœmy w powietrzu;
        wci¹ganie siê wy¿ej gdy wisimy na jakiejœ krawêdzi;
Kó³ko    - ci¹gniêcie za dŸwignie;
        podnoszenie/rzucanie bomb;
        pchanie/ci¹gniêcie skrzyni;
        gdy przytrzymamy kó³ko Ico chodzi zamiast biegaæ;
        gdy przytrzymamy kó³ko wisz¹c na ³añcuchu, Ico go rozbuja;
Lewy analog - poruszanie siê postaci¹;
        wchodzenie po drabinie/³añcuchu;
Prawy analog - rozgl¹danie siê po otoczeniu;
Kierunki   - poruszanie siê postaci¹;
        wchodzenie po drabinie/³añcuchu;
L1      - brak zastosowania;
L2      - brak zastosowania;
L3      - brak zastosowania;
R1      - zawo³anie Yordy;
        trzymanie jej za rêkê;
        puszczenie Yordy (jeœli j¹ trzymamy ofkoz);
        wci¹ganie dziewczyny gdy wisi nad przepaœci¹;
        przytrzymanie R1 gdy Yorda nie jest z nami nakierowuje na ni¹
kamerê;
R2      - brak zastosowania;
R3      - brak zastosowania;
Start    - pauza, w czasie której mo¿emy wejœæ do opcji gry lub z niej
ca³kowicie
        wyjϾ;
Select    - brak zastosowania;44444444444444444444444
4/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/4
4/\Wajchy i drabinki/\4
4/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/4
44444444444444444444444

Opiszê tu zastosowanie znalezionych w grze przedmiotów oraz innych urz¹dzeñ.

Skrzynie - s³u¿¹ przede wszystkim do dostawania siê na wy¿sze poziomy;
      mo¿esz je popychaæ lub ci¹gn¹æ (klawisz "kó³ko");
      skrzynie mo¿na równie¿ ruszaæ gdy s¹ w wodzie;
      Yorda mo¿e na nie wchodziæ;
Drabiny  - mo¿esz po nich chodziæ u¿ywaj¹c lewej ga³ki analogowej b¹dŸ
klawiszy kierunkowych;
      naciskaj¹c "trójk¹t" zeskakujemy z drabinki w ty³;
      naciskaj¹c "X" zeskakujemy na dó³ (uwaga, tak mo¿na zabiæ Ico);
      naciskaj¹c "trójk¹t" spadaj¹c wzd³u¿ drabiny (po uprzednim
naciœniêciu "X") ³apiemy siê jej z powrotem;
      Yorda mo¿e po nich wchodziæ;
£añcuchy - mo¿esz po nich chodziæ u¿ywaj¹c lewej ga³ki analogowej b¹dŸ
klawiszy kierunkowych;
      naciskaj¹c "trójk¹t" zeskakujemy z ³añcucha w ty³;
      naciskaj¹c "X" zeskakujemy na dó³ (uwaga, tak mo¿na zabiæ Ico);
      naciskaj¹c "trójk¹t" spdaj¹c wzd³u¿ drabiny (po uprzednim
naciœniêciu "X") ³apiemy siê jej z powrotem;
      trzymaj¹c wciœniête "kó³ko" gdy jesteœmy na ³añuchu mo¿emy go
rozbujaæ;
      naciskaj¹c "trójk¹t" gdy ³añcuch jest rozbujany zeskakujemy przed
siebie;
      Yorda nie mo¿e na nie wchodziæ;
Patyk   - druga broñ Ico (pierwsz¹ s¹ jego rogi :), znaleziona ju¿ w trzecim
pomieszczeniu gry;
      aby ni¹ uderzyæ nawalamy w "kwadrat";
      mo¿emy zrobiæ pochodniê naciskaj¹c "kó³ko" przy pal¹cym siê zniczu
i podpaliæ coœ tym samym sposobem;
Miecz   - trzecia broñ Ico, znaleziona we wschodniej wie¿y;
      du¿o silniejszy od zwyk³ego patyka, nie mówi¹c o rogach;
      mo¿emy przeci¹æ nim linê naciskaj¹c w jej pobli¿u "kwadrat";
Maczuga  - silniejsza wersja miecza, znaleziona w pomieszczeniu ko³o wodospadu
podczas drogi do zachodniej wie¿y;
      broñ nieobowi¹zkowa (ma takie same w³aœciwoœci co miecz), a nawet
ukryta;
Œwiêty  - ostateczna broñ Ico, stoczymy ni¹ tylko 2 walki;
miecz    jeden cios zabija zwyk³ego potwora;
      s³u¿y do otwierania tych drzwi, które otwiera³a Yorda;
Miecz   - istnieje tylko w wersji PAL;
œwietlny  znajujemy go zamiast maczugi, gdzy przechodzimy grê drugi raz;
       jeœli ktoœ wie o tej broni coœ wiêcej niech da mi znaæ ;)
DŸwignie - s³u¿¹ do uruchamiania mechanizmów;
      aby z nich skorzystaæ wystarczy nacisn¹æ "kó³ko";
Przyciski - przyciski te znajduj¹ siê w ziemi;
ciœnieniowe s³u¿¹ do otwierania drzwi i bram;
      zadzia³aj¹ gdy na nie staniemy ale mo¿emy tak¿e postawic na nich
Yordê b¹dŸ skrzyniê;
Rury   - mo¿esz po nich chodziæ u¿ywaj¹c lewej ga³ki analogowej b¹dŸ
klawiszy kierunkowych;
      naciskaj¹c "trójk¹t" zeskakujemy z rury w ty³;
      naciskaj¹c "X" zeskakujemy na dó³;
      Yorda nie mo¿e po nich wchodziæ;
Krawêdzie - mo¿na po nich chodziæ, znajduj¹ sie zazwyczaj na du¿ych
wysokoœciach;
œcian    naciskaj¹c "X" 2 razy zeskakujemy na ni¿sz¹ krawêdŸ;
      naciskaj¹c "trójk¹t" wskakujemy na wy¿sz¹ krawêdŸ;
Bomby   - podnosimy je "kó³kiem";
      mog¹ s³u¿yæ do wysadzenia czegoœ, gdy postawimy je w odpowiednim
miejscu i podejdziemy do nich z zapalon¹
       pochodni¹;
      rzucamy nimi "kó³kiem";
Windy   - chyba sama nazwa mówi za siebie;
Ko³a   - mo¿emy nimi krêciæ naciskaj¹c przy nich "kó³ko+kierunek";
      jeœli ko³o siê nie krêci, spróbuj krêciæ w drug¹ stronê;
      im bli¿ej krawêdzi ko³a krêcisz tym szybciej mechanizm siê porusza;

5555555555555555555
5/\/\/\/\/\/\/\/\/5
5/\Ogólne porady/\5
5/\/\/\/\/\/\/\/\/5
5555555555555555555

-Zawsze staraj siê trzymaæ Yordê jak najbli¿ej siebie. Nie zostawiaj jej samej
w pomieszczeniu, chyba ¿e napisa³em
 inaczej.
-Dok³adnie rozgl¹daj siê po pomieszczeniu, próbuj poci¹gn¹æ ka¿d¹ wajchê, wejdŸ
na ka¿d¹ drabinkê, poprzesuwaj ka¿d¹
 skrzyniê.
-Pamiêtaj, ¿e nie ma mo¿liwoœci, aby gra siê w czasie wykonywania jakiejœ
zagadki "zaciê³a" tzn ¿e z ka¿dej sytuacji da
 siê wyjœæ z powrotem na dobr¹ drogê.
-Sejwuj grê najczêœciej jak mo¿esz.
-Jedynym sposobem na zobaczenie napisu "Game Over" jest utracenie Yordy, b¹dŸ
te¿ spadniêcie ze zbyt du¿ej wysokoœci.
-Potwory atakuj¹ce Yordê nie mog¹ Ciê zabiæ. Jedynym wyj¹tkiem jes sytuacja,
gdy zostaniesz zepchniêty z jakiejœ
 krawêdzi, dlatego te¿ zawsze staraj siê walczyæ w zamkniêtych pomieszczeniach.
-Rozgl¹daj siê u¿ywaj¹c prawej ga³ki analogowej tak czêsto jak tylko mo¿esz. To
nic nie kosztuje, a mo¿e przynieœæ
 rozwi¹zanie do danej sytuacji.
-Pamiêtaj tak¿e o tym, ¿e gdy Yorda otworzy drzwi swoj¹ moc¹, to œwiat³o siê z
nich wydobywaj¹ce zabija wszystkich wrogów
 w pomieszczeniu.
-Pamiêtaj o specjalnych w³aœciwoœciach broni. Jeœli trzymasz teraz miecz, a
jeœli musisz np coœ podpaliæ - zmieñ broñ na
 kij.
-Jeœli gdzieœ le¿y bomba, znaczy to ¿e na pewno siê ona przyda. Jeœli
znajdziesz w póŸniejszym momencie gry (gdy ju¿ masz
 lepsze bronie) drewniany patyk, to na pewno musisz coœ podpaliæ.


66666666666666666666
6/\/\/\/\/\/\/\/\/\6
6/\OPIS PRZEJŒCIA/\6
6/\/\/\/\/\/\/\/\/\6
66666666666666666666

					===Ucieczka z Zamku===

1.)Krypta (nazwy lokacji nie s¹ podawane w grze, sam je wymyœlam)
Po obejrzeniu klimatycznego intra (zreszt¹ ca³a gra ma olbrzymi¹ klimê;)mo¿emy
pobiegaæ trochê po pomieszczeniu, zaznajomiæ siê z gr¹, a przede wszystkim ze
sterowaniem.
Gdy ju¿ skoñczymy siê bawiæ, podbiegamy na górê po schodach i ci¹gniemy za
wajchê (kó³ko), co powoduje otwarcie drzwi pod nami. Oczywiœcie wychodzimy
przez nie;)

2.)Korytarz nr 1
W nastêpnym pomieszczeniu wskakujemy na górê i stoj¹c pod ³añcuchem
podskakujemy (trójk¹t). Wspinamy siê na górê, a gdy bêdziemy ju¿ na
odpowiedniej wysokoœci zeskakujemy na pó³kê opodal. Robimy to naciskaj¹c
trójk¹t, gdy jesteœmy odwróceni do pó³ki plecami. Potem przez "okno"
przechodzimy dalej.

3.)Spotkanie z Yord¹
Tutaj wchodzimy po drabinie (tej po lewej) i popylamy na górê po schodach. W
pewnym momencie bêdziemy musieli skorzystaæ z ³añcucha, aby wejœæ wy¿ej.
Zobaczymy tam jak¹œ dziewczynê siedz¹c¹ w klatce. Wychodzimy przez okno nad
nami.

4.)Okna, okienka...
Musimy po prostu przejϾ do okna po prawej.

5.)Spotkanie z Yord¹
Zeskakujemy, a nastêpnie ci¹gniemy za wajchê, co powoduje opuszczenie klatki.
Wracamy z powrotem na sam dó³, skracaj¹c sobie drogê przez zeskakiwanie na
ni¿sze poziomy (Ico nie mo¿e od tego zgin¹æ). Na dole wchodzimy po drugiej
drabinie, stajemy na górze w najwy¿szym punkcie naprzeciwko klatki i skaczemy
na ni¹ „trójk¹t+kierunek”. Poznajemy piêkn¹ dziewczynê w bia³ej sukni i mówi¹c¹
w dziwnym jêzyku:) Potem porywa j¹ jakiœ cieñ, a my ³apiemy za pochodniê le¿¹c¹
na ziemi (kó³ko) i idziemy t³uc drania (kwadrat). Z czarnej dziury dziewczynê
wyci¹gamy naciskaj¹c przy niej R1 (UWAGA, jeœli bêdziemy z tym zwlekaæ
dziewczyna zostanie porwana a potem nic tylko game over). Po zabiciu stworka
dziury znikaj¹, a my mamy now¹ kole¿ankê:) Mo¿emy j¹ wo³aæ i ³apaæ za rêkê
przez naciœniêcie R1 (Radzê j¹ zawsze trzymaæ przy sobie i nie zostawiaæ w
poprzednich pomieszczeniach). Podchodzimy nastêpnie do pos¹gów stoj¹cych za
klatk¹ i otwieramy je... W³aœciwie to ona je otwiera:) Przechodzimy dalej,
wskakujemy na wy¿szy podest, wci¹gamy tam dziewczynê (R1 ofkoz;) i wychodzimy
dalej.

6.)Stary most
Widzicie t¹ kanapê? Siadaj¹c na niej wraz z dziewczyn¹ mo¿emy grê zasejwowaæ.
Idziemy dalej, gdzie kawa³ek mostu spada na dó³ (trzeba wtedy trzymaæ R1), ale
to nic - przechodzimy dalej. Staj¹c na kamieniu otwieramy drzwi.

7.)Schodami do nieba bram
W nastêpnym pomieszczeniu zeskakujemy do dziury i przesuwamy skrzyniê (kó³ko),
co uaktywnia schody... Ale niestety tak¿e potworki siê pojawiaj¹. Mamy tu nowy
rodzaj wroga - paj¹ki, które gin¹ wprawdzie od jednego uderzenia, ale za to s¹
bardzo zwinne i chodz¹ po œcianach (nie mog¹ jednak¿e porwaæ dziewczyny). Po
zrobieniu, co trzeba wchodzimy na górê po schodach (drzwi prowadz¹ do zarwanego
mostu, wiêc nie ma tam, po co iœæ).

8.)Przejœcie nr 1
Po prostu przejdŸ dalej, ¿adna filozofia;)

9.)Gondola
Tutaj zostawiaj¹c dziewczynê na górze, zeskakujemy na dó³, gdzie ci¹gniemy za
wajchê otwieraj¹c tym samym drzwi. Nastêpnie wchodzimy po ³añcuchu na górê i...
Z powrotem na dó³, aby wybiæ to i owo. Spokojnie wracamy na górê i zrzucamy
skrzyniê na dó³. Stoj¹c na krawêdzi wo³amy dziewczynê i wci¹gamy j¹ na górê.
Wchodzimy po schodach na sam¹ górê i wybijamy stworki (uwa¿aj ¿eby nie spaœæ!).
Mamy tu nowy rodzaj wroga - lataj¹ce paskudztwa mog¹ porwaæ dziewczynê a wtedy
musimy po prostu na nie czekaæ przy czarnej dziurze. Po zasejwowaniu mo¿emy
sobie wejœæ na wie¿yczkê i porozgl¹daæ siê po okolicy (R2 to zoom, a praw¹
ga³k¹ rozgl¹damy siê), widok zapiera dech w piersiach;) Schodzimy na dó³ po
schodach i po rozwaleniu dwóch stworków schodzimy po drabinie. Wo³amy
dziewczynê, a nastêpnie idziemy po torach w prawo. Wskakujemy na kolejkê i
jedziemy ni¹ do koñca "kó³ko+kierunek", wchodzimy na górê i sejwujemy grê.
Przeskakujemy poprzez przepaœæ, a nastêpnie wo³amy dziewczynê. Podskakujemy i
trzymaj¹c siê rury przechodzimy w prawo. Ci¹gniemy za wajchê i wracamy do
dziewczyny. Wskakujemy na skrzyniê, wo³amy dziewczynê i wracamy do wajchy.
Ci¹gniemy znowu wajchê i idziemy tym razem w prawo. Wskakuj¹c na kolejna
drewniane pó³ki wchodzimy wreszcie na sam¹ górê i przechodz¹c po ramieniu
mechanizmu (Ostro¿nie! Trzymaj¹c kó³ko Ico idzie) i schodzimy po ³añcuchu na
dó³. Przeskakujemy na drug¹ stronê i wo³amy dziewczynê (bêdzie nam potrzebna do
sejwu;). Wchodzimy w drzwi obok.

10.)Du¿y Hol
Od wejœcia idziemy w prawo i ca³y czas wzd³u¿ œciany, a¿ do drabiny prowadz¹cej
wy¿ej. Wchodzimy poprzez wskakiwanie na kolejne okna obok niej, a nastêpnie po
ma³ej drabince na strop. Dochodzimy nad ¿yrandol i zeskakujemy na niego (gdy
Ico zawiœnie nad nim naciskamy "X"). ¯yrandol spada, przez co powa¿nie narusza
siê konstrukcja drewnianego mostku. Wo³amy dziewczynê i wychodzimy z powrotem
na zewn¹trz.

11.)Gondola
Schodzimy na dó³ po schodach, zabieraj¹c po drodze bombê.

12.)Du¿y Hol
Stawiamy bombê ko³o drewnianego s³upa, jednak¿e abyœmy j¹ widzieli. Dziewczynê
nale¿y zostawiæ przy drzwiach. Podchodzimy do czêœci ¿yrandola i odpalamy
pochodniê (kó³ko), a nastêpnie zapalamy od niej bombê. Uciekamy potem do
dziewczyny i podziwiamy skutki eksplozji. Wychodzimy z tego pomieszczenia.

13.)Gondola
Wchodzimy z powrotem do drzwi ko³o save pointu.

14.)Du¿y Hol
Nie przejmuj¹c siê stworkami schodzimy na dó³ i otwieramy drzwi. U¿ycie przez
dziewczynê swych mocy powoduje unicestwienie wszystkich potworów w
pomieszczeniu. Przechodzimy dalej.

15.)Stracona nadzieja
Tu wybijamy stworki i przechodzimy do drzwi naprzeciw (nie musimy oczywiœcie
zabijaæ potworów, wystarczy otworzyæ drzwi.

16.)G³ówna brama
Po obejrzeniu scenki i poznaniu mamusi naszej przyjació³ki bierzemy Yordê (tak
ma na imiê:) za rêkê i sejwujemy grê. Nastêpnie puszczamy j¹ a my musimy
przesuwaæ kolumny dok³adnie w takiej kolejnoœci, w jakiej Yorda do nich
podchodzi. Gdy to zrobimy poprawnie znicze zapal¹ siê a my wracamy do
poprzedniej lokacji.					===Droga do wschodniej wie¿y===

17.)Stracona nadzieja
Wchodzimy po schodach na górê i przy wyjœciu zostawiamy Yordê. Sami natomiast
bierzemy jedn¹ bombê le¿¹c¹ po lewej stronie i idziemy z ni¹ w prawo do
przejœcia zabitego dechami. Zostawiamy j¹ tam a sami idziemy odpaliæ kijka od
znicza. Wysadzamy przejœcie i idziemy dalej.

18.)Cmentarzysko
Mamy tu do dyspozycji ca³kiem du¿y teren, a ju¿ po zejœciu po schodach
do³¹czaj¹ do tego te czarne stworki wredne:) Po rozwaleniu ich sejwujemy (b¹dŸ
odwrotnie) i schodzimy na dó³. Zostawiamy dziewczynê i wsuwamy skrzyniê le¿¹c¹
pod œcian¹ na jedno z zag³êbieñ, a na drugim stawiamy Yordê (po prostu tam z
ni¹ wchodzimy a po otworzeniu siê drzwi zostawiamy j¹). Przechodzimy do
nastêpnego pomieszczenia bez niej.

19.)Korytarz nr 2
W³azimy na górê po drabinie, a nastêpnie skaczemy na wisz¹cy ³añcuch. W³azimy
na górê i wychodzimy na dwór (musimy to robiæ w miarê szybko).

20.)Cmentarzysko
Tutaj zrzucamy szybko skrzyniê i idziemy pomóc porwanej Yordzie (szybko!!! Aby
siê zorientowaæ gdzie aktualnie jest wo³amy j¹), po czym stawiamy zrzucony
kamieñ na miejscu, gdzie wczeœniej sta³a. Idziemy dalej (ju¿ z dziewczyn¹:).

21.)Korytarz nr 2
Idziemy znan¹ drog¹ do poprzedniej lokacji (drabinka, ³añcuch, wyjœcie:).

22.)Cmentarzysko
Tym razem idziemy w lewo do wyjœcia.

23.)Korytarz nr 2
Znajdujemy siê w tym pomieszczeniu, co Yorda jednak w innej jego czêœci.
Idziemy wzd³u¿ balkoniku a nastêpnie wskakujemy na pó³kê. Przechodzimy po niej
do momentu, gdy zobaczymy drabinê. Wskakujemy na ni¹ i, bêd¹c w najwy¿szym jej
punkcie, naciskamy trójk¹t. Wisz¹c wci¹¿ na ³añcuchu twarz¹ do drzwi musimy
rozbujaæ go (kó³ko) i zeskoczyæ na wy¿sz¹ pó³kê (trójk¹t), po czym NATYCHMIAST
wo³amy Yordê. Jeœli nam siê uda idziemy otworzyæ drzwi i tym samym zabijamy
stworki. Jeœli nie, to musimy je wyt³uc rêcznie:/ Wychodzimy z pomieszczenia.

24.)Wiatrak
Znajdujemy siê ko³o olbrzymiego wiatraka, na który musimy siê dostaæ:)
Zostawiamy Yordê (niech se pobiega za ptaszkami;) a sami wchodzimy na ma³e
schodki przy wiatraku. Wskakujemy na pó³kê skaln¹, idziemy w prawo i wskakujemy
na nastêpne. Uwa¿aj tu, ¿eby nie spaœæ, obejdŸ wiatrak i stañ twarz¹ w twarz z
jego ramionami. Musisz teraz dobrze wyczuæ moment, w którym wskoczysz na jedno
ze skrzyde³. Jeœli Ci siê nie uda, to spadasz do wody i zaczynasz wszystko od
nowa. Im ramiê, na którym aktualnie wisisz bêdzie wy¿ej tym bardziej przesuwaj
siê w prawo, a¿ bêdziesz wisia³ na jego bocznej czêœci (nie mo¿esz tego jednak
zrobiæ za szybko, bo te¿ spadniesz). Gdy bêdziesz ju¿ na samej górze naciœnij
trójk¹t, a Ico zeskoczy³a wiatrak. IdŸ ca³y czas w lewo a¿ dojdziesz do wajchy,
któr¹ oczywiœcie ci¹gniesz. Zeskakujesz na drewniany mostek i wo³asz do siebie
Yordê. Pamiêtasz jak mija³eœ save point? Teraz mo¿esz z niego skorzystaæ.
Otwieraj drzwi i pruj dalej.

25.)£¹ka, zielona ³¹ka
Wskakuj na ³añcuch i... Z powrotem (wredoty jedne...). Po uporaniu siê z
problemami w³aŸ wreszcie na ten ³añcuch:) ZejdŸ po schodach i wskocz do dziury
pomiêdzy kratownicami. Stañ na prawym przycisku i zawo³aj Yordê. Potem postaw
j¹ na lewym, a sam wyjdŸ przez drzwi. WejdŸ po rurze na górê i przeskocz na
drug¹ stronê. Stañ nad dziur¹, do której wczeœniej zeskoczy³eœ i zawo³aj Yordê.
Wci¹gnij j¹ na górê, wejdŸ po schodach i otwórz drzwi.

26.)Wschodnia œciana zamku
W³aŸ z Yord¹ do windy i jedŸ na górê. Zostaw j¹ tam a sam zeskocz na drug¹
pó³kê od góry ('X'). IdŸ w lewo, wskocz na wy¿sz¹ i zeskocz z powrotem na
ni¿sz¹. Potem trochê w lewo i dwa stopnie ni¿ej. IdŸ w lewo, potem wy¿ej na
pó³ki i na prawo do wyjœcia na sam¹ górê. Zrzuæ skrzyniê na dó³ i rozwal
stworki. Przesuñ skrzyniê pod widoczn¹ po prawej stronie dŸwigniê i poci¹gnij
za ni¹. Przesuñ skrzyniê na jej poprzednie miejsce, wejdŸ na górê z Yord¹ i
zasejwuj grê. Nastêpnie zostaw Yordê na drewnianej p³ycie a sam podejdŸ do
œciany i wskocz na wy¿szy gzyms. PrzejdŸ po nim na drug¹ stronê i zeskocz. Nie
przejmuj siê na razie stworkami - podejdŸ do drewnianej konstrukcji po prawej
stronie i ostro¿nie przejdŸ po niej do koñca. ZjedŸ po ³añcuchu na dó³ a¿
zobaczysz okno przed sob¹. Rozbujaj ³añcuch i wskocz przez okno. Wybij, co
trzeba i wskocz do okna powy¿ej. Wypchnij skrzyniê i idŸ dalej.

27.)£¹ka, zielona ³¹ka
Przesuñ skrzyniê najpierw na lewo do schodów a potem dalej w lewo, prawie do
koñca. Wskocz wy¿ej i idŸ a¿ zobaczysz ³añcuch. WejdŸ po nim na górê, po
schodach i na zewn¹trz.

28.)Wschodnia œciana zamku
IdŸ na lewo i wejdŸ na górê po drabince. Zatrzymaj siê na chwilê i spojrzyj
praw¹ ga³k¹ na lewo i na dó³. Jeœli zobaczysz, ¿e Yorda:
a)stoi na drewnianej p³ycie to OK, idŸ dalej.
b)zesz³a z drewnianej p³yty to niestety musisz siê wróciæ i w pomieszczeniu
poprzednim wyjϾ przez drzwi do windy. Potem
 pójdŸ do Yordy i "postaw j¹" z powrotem na p³ycie.
Popylaj przed siebie a¿ zobaczysz ³añcuch - wskocz na niego, rozbujaj i
przeskocz dalej. Poci¹gnij za wajchê i z³aŸ po ³añcuchu na dó³, byle szybko:)
Uratuj Yordê, jeœli musisz i otwórz drzwi.
IdŸ dalej.

29.)Stracona nadzieja
Rozejrzyj siê - znajome pomieszczenie nie? IdŸ przed siebie do wyjœcia.

30.)Most wschodniowierz¹cy :)
Bierz Yordê i idŸ wzd³u¿ mostu do wyjœcia.					===Wschodnia wie¿a===

31.)Wschodnia arena
W³aŸ po drabinie i wybij, co trzeba. Po lewej masz save point.... Oraz drzwi,
przez które wyjdŸ:)

32.)Wschodnie schody
ZejdŸ na dó³ po drabinie, a potem wejdŸ na podest i wci¹gnij tam Yordê. Zajmij
siê klientami a nastêpnie wejdŸ po schodach na górê i poci¹gnij za wajchê.
Odpal kijka i zapal znicze wewn¹trz kó³ek. WejdŸ na górê i wyjdŸ z Yord¹ na
zewn¹trz.

33.)Wschodni reflektor
Po prawej masz save point, a po lewej drabinkê. W³aŸ na górê i wyjdŸ przez
drzwi.

34.)Wschodnie schody
Poci¹gnij za wajchê na koñcu przejœcia, odpal kijka i zeskocz szybko na prawo,
po czym zapal znicze. Wo³aj Yordê i wyjdŸ przez drzwi.

35.)Wschodnia arena
Podnieœ miecz i od razu bêdziesz mia³ okazjê do przetestowania go. Widzisz te
liny po prawej i lewej stronie? Musisz wskoczyæ na podesty i je przeci¹æ,
spowoduje to opadniêcie klatki. Nastêpnie wejdŸ po schodach po lewej stronie i
przetnij nastêpn¹ linê (mo¿esz najpierw podskoczyæ i dopiero w powietrzu ci¹æ).
WyjdŸ przez drzwi poni¿ej.

36.)Wschodni wodospad
Zostaw Yordê i rozejrzyj siê trochê. Tak w³aœnie, tam musisz dojœæ:) Wskakuj na
pó³kê po prawej, po niej w prawo i pó³kê wy¿ej. Skacz jeszcze na nastêpn¹,
trochê w lewo i wy¿ej o dwa piêterka. Teraz w prawo i wy¿ej, potem w prawo i na
dó³ o jeden schodek. Piêtro ni¿ej przejdŸ maksymalnie w prawo i zejdŸ jeszcze
ni¿ej. Teraz w prawo i dwa razy do góry. Teraz w prawo i do góry. Teraz do
koñca w prawo i zeskocz ni¿ej. WyjdŸ na balkon i przejdŸ przez drzwi.

37.)Wschodnie schody
Przeskocz nad rozstêpem, potem po schodach na sam¹ górê i przez drzwi.

38.)Wschodni wodospad
Tu poci¹gnij za wajchê, zeskocz na dó³ i zawo³aj Yordê. IdŸ do drzwi na
balkonie.

39.)Wschodnie schody
Zostaw Yordê na dole, a sam wejdŸ wy¿ej. W dwóch miejscach znajdziesz zwisaj¹ce
z góry liny. Przetnij je i wróæ do dziewczyny. WeŸ j¹ za rêkê i przejdŸ po
mostku dalej.

40.)Wschodnia arena
Tutaj podejdŸ do krawêdzi, co uaktywni magiczne podesty. PrzejdŸ nowym mostkiem
do drzwi. Otwórz je i poci¹gnij wajchê po lewej. Po prawej masz windê, któr¹
zjedŸ na dó³. Zostaw Yordê a sam weŸ zostawiony tu wczeœniej patyk. Podpal go i
odpal nowo otwarte znicze... I podziwiaj:) Nastêpnie wyjdŸ z lokacji (na most).

41.)Most wschodniowierz¹cy
Przebiegnij z Yord¹ do koñca mostu i dopiero tam wybij stworki. Po walce zostaw
dziewczynê a sam wejdŸ po drabinie do nastêpnego pomieszczenia.

42.)Stracona nadzieja
Tutaj musisz tylko poci¹gn¹æ za wajchê, jednak¿e musisz to zrobiæ szybko i
natychmiast wracaæ do Yordy.

43.)Most wschodniowierz¹cy
Aby szybciej znaleŸæ siê na dole mo¿esz schodziæ normalnie, ale mo¿esz te¿ od
czasu do czasu u¿yæ klawisza "x", aby Ico zeskoczy³ z drabiny i potem
"trójk¹t”, aby z powrotem siê niej chwyci³. Na dole zrób porz¹dek i przechodŸ
przez drzwi.					===Droga do zachodniej wie¿y===

44.)Stracona nadzieja
PrzejdŸ przez opuszczony niedawno most na drug¹ stronê i idŸ maksymalnie w
lewo. Zostaw Yordê i ³ap siê za skrzyniê. Przesuñ j¹ pod kolumnê po prawej,
wskocz na ni¹, potem na wy¿szy gzyms i przeskocz mechanizm. ZejdŸ na kolumnê
poni¿ej i przetnij linê. £ap Yordê i wyjdŸ przez drzwi po prawej.

45.)Du¿y Hol
I znowu znane pomieszczenie:) ObejdŸ je dooko³a i zejdŸ po moœcie na dó³ (po
drodze bêdziesz musia³ wyeliminowaæ parê stworków). WyjdŸ przez drzwi.

46.)Stracona nadzieja
ZejdŸ po schodach, idŸ w prawo, znowu na dó³ po schodach i znowu w prawo:)
Znajdziesz tam wisz¹c¹ linê, za któr¹ siê z³ap. Podci¹gnij siê wy¿ej, rozbujaj
siê i wskocz do okna (tego wy¿ej). Tu idŸ w prawo i zrzuæ skrzyniê na dó³.
ZejdŸ po drabinie, przesuñ skrzyniê w lewo, potem znów w lewo i wyrzuæ j¹ przez
okno. Zostañ na górze i zawo³aj Yordê. Wci¹gnij j¹ na górê, wejdŸcie po
schodach i do nastêpnej lokacji.

47.)Wodospad
PrzejdŸ po moœcie, zostaw Yordê i idŸ w lewo na dó³ po ³añcuchu. WejdŸ po
schodach po lewej i przejdŸ po drewnianym mostku na zewn¹trz. WjedŸ na górê
wind¹ po lewej i otwórz drzwi wajch¹ po prawej:) WejdŸ z powrotem do
pomieszczenia gdzie siê znajduje Yorda i idŸ w prawo po drabinie. Wskocz na
pó³kê wy¿ej i zeskocz na balkonik. Chwyæ siê ³añcucha, rozbujaj go i przeskocz
na drug¹ stronê. Po lewej masz drabinê, któr¹ zejdŸ na dó³. Na dole po lewej
znajdziesz skrzyniê, któr¹ zrzuæ ni¿ej. Ty równie¿ zeskocz na dó³, wskocz po
wysokich schodkach do pomieszczenia z wodospadem i znan¹ drog¹ (schody na dó³,
³añcuch na górê:) wróæ do Yordy. Z³ap j¹ i razem zjedŸcie wind¹ na dó³. Jeœli
chcesz, mo¿esz teraz iœæ z Yord¹ do save pointu (co bardzo polecam:), lub od
razu wejœæ po skrzyni dalej. W koñcu i tak znajdziecie siê na zielonej polance
i wejdziecie drabin¹ na górê. Potem drabin¹ po prawej znowu na górê i do
nastêpnego pomieszczenia.

48.)U Ÿróde³
Tutaj przejdŸ do pomieszczenia, zejdŸ po schodach na dó³ i wejdŸ po drabinie,
zostawiaj¹c Yordê na dole.
Podskocz i chwyæ siê stalowej rury po lewej. PrzejdŸ po niej na lewo. Zeskocz
na podest i chwyæ siê nastêpnej rury. PrzejdŸ dalej i powtórz operacjê (to ju¿
ostatnia:).
 (W wersji PAL rozwi¹zanie tej zagadki jest inne - czyt. sekcja ró¿nice w
wersji PAL)
WyjdŸ na zewn¹trz i zejdŸ po drabince na dó³. Masz przed sob¹ strumieñ, który
musisz przeskoczyæ. Mo¿e to byæ trochê trudne, dlatego lepiej jest najpierw
przesun¹æ skrzyniê i z niej skoczyæ. Potem idŸ w stronê Ÿród³a rzeki i wejdŸ po
schodach wy¿ej. Stañ przy jednym z ramion i krêæ nim w stronê przeciwn¹ do
ruchu wskazówek zegara. Spowoduje to zamkniêcie drewnianej grodzi. Zeskocz na
dó³ i zrzuæ skrzyniê le¿¹c¹ na brzegu do koryta. Po lewej stronie schodów masz
dŸwigniê, która otwiera drzwi do Yordy.
!!!SEKRET!!!
Widzisz to drzewo po lewej? Uderzaj a nie mieczem a¿ coœ z niego spadnie. WeŸ
to okr¹g³e coœ i zanieœ do pomieszczenia z Yord¹. Miêdzy schodami jest miejsce,
gdzie œciana ma inny kolor ni¿ pozosta³e. Po³ó¿ kulê i popchnij œcianê z prawej
strony. Otworzy to drzwi, w które wejdŸ (weŸ kulê i Yordê:). WejdŸ z Yord¹ na
œwiec¹cy siê kamieñ. Teraz gramy w kosza;) Musisz trafiæ kul¹ do powsta³ego
kosza. Najlepiej jest stan¹æ pod œcian¹ z prawej lub lewej strony otworu,
odwróciæ siê w jego stronê, zrobiæ parê kroczków i stamt¹d rzucaæ. Mo¿e Ciê to
bardzo zirytowaæ, ale wierz mi - op³aca siê:) Gdy Ci siê uda przez okno wleci
nowa ukryta broñ - maczuga, która ma takie same w³aœciwoœci, co miecz, z tym¿e
jest duuu¿o silniejsza.
 (W wersji PAL istnieje tu dodatkowy sekrecik - czyt. sekcja ró¿nice w wersji
PAL)
!!!KONIEC SEKRETU!!!
Oka, ³ap Yordê i wskocz do wyschniêtego kana³y rzeki. Przepchnij skrzyniê w
stronê by³ego wodospadu i zrzuæ j¹ na dó³. Zawo³aj Yordê i skaczcie za
skrzyni¹.

49.)Wodospad
Tu znowu zepchnij skrzyniê ni¿ej, tyle, ¿e tym razem nie polecam za ni¹
skakaæ;) W zamian tego zejdŸ schodami po lewej, przejdŸ przez barierkê i po
mostku na drug¹ stronê. Tu mo¿esz zasejwowaæ grê. ZejdŸ z Yord¹ na dó³ po
schodach i jeszcze raz na dó³ do skrzyni. Rozwal badziewie (pierwsza walka z
maczug¹ - 3 ciosy i po sprawie:) i przesuñ skrzyniê do œciany. WejdŸ na górê,
wci¹gnij Yordê i wyjdŸcie przez drzwi.

50.)Drewniane mosty
ZejdŸ po schodach po lewej i potem wzd³u¿ rzeki i po drabince na górê. Tu idŸ z
Yord¹ po moœcie i uwa¿aj, bo w pewnym momencie jest dziura, przez któr¹ musisz
przeskoczyæ i zawo³aæ dziewczynê. Jak jej nie zauwa¿ysz to mo¿e siê to Ÿle
skoñczyæ. Potem idŸ dalej do wyjœcia.

51.)Kolejka wysokogórska
IdŸ w lewo a¿ dojdziesz do windy, któr¹ zjedziesz na dó³. Tu masz save point do
wykorzystania. IdŸ w prawo i potem po rurze na górê. IdŸ w lewo po torach,
zajdŸ to coœ na kó³kach z drugiej strony i popchnij to do koñca w prawo. W³aŸ
na górê po drabinie, przeskocz w prawo i poci¹gnij wajchê. Wracaj na dó³ i
wybij stworki. PrzejdŸ po moœcie i wejdŸ po schodach na górê. PrzejdŸ dalej.

52.)Przejœcie nr 2
Po prostu idŸ przed siebie a¿ do wyjœcia.

53.)Winda nieautomatyczna
IdŸ w prawo, a potem po schodach na górê. Wjedziesz na windê, któr¹ obs³ugujesz
tak jak ko³owrotek przy wodospadzie (z³ap ramiê przy zewnêtrznej jego stronie,
aby krêciæ szybciej - fizyka siê k³ania:).

54.)Silos wodny
Jeszcze trochê do góry i wyjdŸ z windy. W g³êbi masz save point. Aby przejœæ
dalej musimy przeskoczyæ nad przepaœci¹ i zawo³aæ Yordê ofkoz. Oki-doki, po
drugiej stronie zostawiamy Yordê a sami schodzimy na dó³ po drewnianych
belkach. Na dole chwytamy siê rury i przechodzimy po niej na drug¹ stronê,
gdzie przechodzimy w lewo i wskakujemy po gzymsach na górê. Wchodzimy na
drewniany most, idziemy do koñca i w lewo do pomieszczenia, w którym zamieniamy
maczugê na kijek i bierzemy ze sob¹ bombê. Z ni¹ wracamy do miejsca, gdzie pali
siê znicz. OK, teraz stawiamy bombê po lewej stronie mostu i praw¹ ga³k¹
analogow¹ patrzymy w lewo. Widzisz t¹ wie¿ê? Teraz musisz podpaliæ bombê i
dorzuciæ j¹ w³aœnie tam. Wracamy po maczugê i idziemy po moœcie w stronê Yordy.
Na wysokoœci nowo powsta³ego mostu znajduje siê drabinka na dó³, z której
korzystamy. Schodzimy jeden, dwa stopnie ni¿ej i naciskamy "trójk¹t" - Ico
zeskoczy na platformê. Teraz musimy wejœæ po drewnianych belkach na górê i
przeskoczyæ nad zarwan¹ czêœci¹. Nastêpnie korzystamy z ³añcucha - zje¿d¿amy na
dó³, tylko uwa¿ajcie by nie zjechaæ za nisko, bo zlecicie na mostek, a nie o to
chodzi. Gdy ju¿ bêdziemy maksymalnie nisko odwracamy siê w stronê Yordy, bujamy
³añcuchem i naciskamy "trójk¹t", co powoduje opadniêcie mostu. Wo³amy Yordê i
przechodzimy z ni¹ przez nowo powsta³y mostek. Tam zostawiamy dziewczynê a sami
wchodzimy po ³añcuchu na górê. Tam idziemy najpierw w prawo, potem w lewo i
spychamy skrzyniê na dó³. Teraz wracamy z powrotem i wybieramy drogê na wprost.
Potem na dó³ po drabinie i jak spotkamy skrzyniê to pchamy j¹ przed siebie a¿
pod œcianê. Nastêpnie wchodzimy po niej na górê i ci¹gniemy za dŸwigniê po
lewej stronie. Wracamy do miejsca sk¹d spychaliœmy skrzyniê, jednak teraz nie
idziemy w lewo tylko na wprost w stronê ³añcucha. Wskakujemy na niego i z
najwy¿szego jego punktu skaczemy na drug¹ stronê. Znaleziony tam ko³owrotek
krêcimy w stronê przeciwn¹ do ruchu wskazówek zegara, jak zwykle zreszt¹, co
powoduje wysuniêcie siê du¿ej skrzyni. Wracamy do Yordy, wskakujemy na w/w
skrzyniê i wo³amy j¹... Wracamy, bo ktoœ sobie o nas przypomnia³... Dopiero
teraz mo¿emy wreszcie przejœæ na drug¹ stronê i w koñcu opuœciæ t¹ lokacjê.

55.)Stracona nadzieja
Znowu znajome miejsce, tyle, ¿e z drugiej strony. Po prostu przechodzimy przez
drzwi.

56.)Most zachodniowierz¹cy
Po moœcie do koñca i przez drzwi.					===Zachodnia wie¿a===

57.)Zachodnia arena
Wchodzimy po drabince na górê, potem po schodach po prawej i na górze obcinamy
linê. Na dole czekaj¹ na nas stworki. Potem robimy replay'a ze schodami i lin¹
po lewej stronie. Wchodzimy w drzwi po lewej stronie.

58.)Zachodnie schody
Mamy tu save point. Wymieniamy nasz¹ broñ na kijek i wchodzimy po drabinie na
górê. Ci¹gniemy za wajchê, odpalamy kijka i zeskakujemy na dó³, by odpaliæ
znicze. Teraz schodzimy na dó³ z Yord¹ i wchodzimy razem na œwiec¹cy siê
podest. Nastêpnie zaprowadzamy Yordê z powrotem na górê i zostawiamy j¹ ko³o
save'u, a sami w³azimy po schodach, ci¹gniemy za wajchê, odpalamy kijka i
zapalamy znicze. Teraz szybkensem wracamy do dziewczyny i bierzemy maczugê. Po
walce wychodzimy na zewn¹trz.

59.)Zachodni reflektor
Tutaj wskakujemy na podest z lustrem i zmieniamy jego kierunek tak, aby
zwierciad³o by³o skierowane w stronê budowli. Wchodzimy po drabinie i
przechodzimy do poprzedniego pomieszczenia.

60.)Zachodnie schody
Zostawiamy Yordê a sami wskakujemy na ³añcuch. Po nim na górê i schodami
jeszcze wy¿ej, a¿ do drzwi.

61.)Zachodni wodospad
Tutaj ci¹gniemy za wajchê i wracamy z powrotem.

62.)Zachodnie schody
Schodzimy coraz ni¿ej przecinaj¹c liny. Po drodze wymieniamy maczugê na kijka.
Potem przechodzimy przez nowy mostek do drugiego pomieszczenia.

63.)Zachodnia arena
Zabieramy bombê i wracamy z powrotem.

64.)Zachodnie schody
Stawiamy bombê ko³o drzwi zabitych deskami, odpalamy kijka i podpalamy bombê.
Po niema³ym BOOM wracamy po nasz¹ broñ. Schodzimy po ³añcuchu do dziewczyny i
razem z ni¹ zeskakujemy ni¿ej. Wracamy teraz do g³ównego pomieszczenia.

65.)Zachodnia arena
Tym razem wchodzimy w drugie drzwi.

66.)Zachodni wodospad
Tutaj wchodzimy na górê i przechodzimy przez wczeœniej wysadzone drzwi.

67.)Zachodnie schody
Przechodzimy z dziewczyn¹ przez drewniany most i do nastêpnego pomieszczenia.

68.)Zachodnia arena
Tutaj przechodzimy po pojawiaj¹cym siê mostku i przez drzwi na balkonik.
Ci¹gniemy za wajchê po prawej stronie, a potem zje¿d¿amy wind¹ po lewej. Na
dole bierzemy kijek i podpalamy znicze. Po wykonanym zadaniu bierzemy maczugê,
schodzimy na dó³ i wychodzimy na most.

69.)Most zachodniowierz¹cy
Po moœcie na drug¹ stronê, zostawiamy Yordê i wchodzimy na górê po drabinie.

70.)Stracona nadzieja
Ci¹gniemy za wajchê i szybko wracamy do dziewczyny.

71.)Most zachodniowierz¹cy
Po drabince na dó³ i ratujemy ksiê¿niczkê z opresji. Potem wychodzimy przez
drzwi.					===Ku wolnoœci===

72.)Stracona nadzieja
Po moœcie na drug¹ stronê i przez drzwi.

73.)Du¿y Hol
Znan¹ drog¹ schodzimy na dó³ i wychodzimy na zewn¹trz.

74.)Stracona nadzieja
Równie¿ znan¹ drog¹ równie¿ wychodzimy na zewn¹trz:)

75.)G³ówna brama
Sejwujemy grê i podchodzimy do wrót. Po scence przechodzimy przez most.
Najlepiej jest dos³ownie iœæ, gdy¿ Yorda jest zmêczona i jeœli bêdziemy biegli
to ona co chwilê bêdzie upada³a. W po³owie drogi nastêpuje scenka, po której
musimy szybko przeskoczyæ na drug¹ stronê. Potem kolejna scenka i...					===Na ratunek!===

76.)Klatki ku niebiosom podwieszane
Uwaga! Ten moment w grze jest bardzo d³ugi, nie ma tu save pointów, ale tak¿e
nie ma przeciwników do rozwalania. Same zagadki i zrêcznoœciówki. To
zdecydowanie najtrudniejszy moment gry. Zarezerwuj sobie na niego du¿o czasu i
cierpliwoœci.
Oka, znajdujemy siê na jakiejœ metalowej klatce i musimy przeskakiwaæ na
kolejne takie klatki, aby przejœæ dalej. Najpierw skaczemy na t¹ na wprost
(oczywiœcie wszystkie skoki z rozbiegu:), potem jedna w lewym-górnym rogu
(tutaj prawdopodobnie chwycisz siê za doln¹ czêœæ klatki, wystarczy siê
podci¹gn¹æ i wskoczyæ wy¿ej, takich momentów mo¿e byæ wiêcej), potem znowu na
wprost i jeszcze raz (ten skok jest chyba najtrudniejszy), potem w
prawym-dolnym rogu i ostatnia na lewo. Z niej zeskakujemy na l¹d. Idziemy w
lewo, a potem w prawo do nastêpnej lokacji.

77.)Ko³o, ko³o i jeszcze jedno tam
Tutaj najpierw ci¹gniemy za wajchê, potem ³apiemy siê za skrzyniê i zrzucamy j¹
do wody. Wskakujemy za ni¹ i ci¹gniemy j¹ w lewo do drabiny. Potem wchodzimy na
skrzyniê a potem z niej skaczemy na w/w drabinê. Na górze ci¹gniemy za wajchê i
z powrotem do wody. Ci¹gniemy skrzyniê pod otwart¹ bram¹ a¿ pod opuszczony
³añcuch. Wchodzimy na skrzyniê, potem na ³añcuch i nim na górê. Popychamy
stoj¹c¹ tam kolejkê i po uruchomieniu mechanizmu zeskakujemy z podestu na lew¹
stronê do wody. Tam wychodzimy na brzeg i chwytamy siê jednego z bolców
wystaj¹cych z ko³owrotka. Na górze zeskakujemy "x" z niego i idziemy w lewo.
Wskakujemy na gzyms i chwytamy siê rury. Po niej w prawo, spadamy na nastêpn¹
rurê, na której koñcu zeskakujemy na dó³. Idziemy w prawo, potem przechodzimy
po rurze (ostro¿nie...) i chwytamy siê kolejnej rury. Po niej w prawo, potem na
drug¹ rurê po prawej (pionow¹) i z niej zeskakujemy na ³añcuch "trójk¹t", gdy
ju¿ bêdziemy na samej górze. Teraz wejdŸ mniej wiêcej do po³owy tego ³añcucha i
rozbujaj siê porz¹dnie w kierunku drugiego widocznego ³añcucha i skocz na
niego. Ten tak¿e rozbujaj w kierunku platformy i zeskocz na ni¹. PrzejdŸ przez
dziurê w œcianie i chwyæ siê bolca od nastêpnego ko³owrotka. Na górze z niego
zeskocz i idŸ po moœcie. Na jego koñcu zobaczysz krêc¹ce siê ko³o, na które
wskocz. Potem na nastêpne (pamiêtaj o tym, ¿e ko³a s¹ w ci¹g³ym ruchu!), a
potem na krêc¹cy siê wa³ek. Nastêpnie w lewo i do wyjœcia z tej ohydnej
lokacji.

78.)Lêk wysokoœci
IdŸ w lewo, potem znowu w lewo. Trzymaj siê ca³y czas œcie¿ki. W pewnym
momencie kamera bêdzie pokazywaæ Ico z góry. Zatrzymaj siê na chwilê - widzisz
budowlê po lewej stronie? To jest cel Twojej wêdrówki, tam jest Yorda, tak¿e
tam zosta³eœ zostawiony przez ludzi na pocz¹tku gry. Zastanawiasz siê jak siê
tam dostaæ? Widzisz te rury? No, to ju¿ znasz odpowiedŸ:) Wracaj¹c do gry, w
pewnym momencie bêdziesz musia³ przeskoczyæ nad przepaœci¹, potem wskoczyæ na
wy¿sz¹ pó³kê i po niej przejœæ dalej. Gdy siê skoñczy, zeskocz na pó³kê poni¿ej
i po niej dalej. Gdy i ta siê skoñczy zeskocz na najni¿sz¹ pó³kê i z niej na
drug¹ stronê. Potem wzd³u¿ pod³u¿nej pó³ki i zeskocz na rury. IdŸ wzd³u¿ nich
do nastêpnej lokacji.

79.)Wewnêtrzna wie¿a
Tutaj ca³y czas wzd³u¿ rur a¿ dojdziesz do ³añcucha, po którym zjedziesz ni¿ej.
Rozejrzyj siê trochê po pomieszczeniu. Musisz dojœæ na sam dó³. Niech Ciê nie
zmyli to, ¿e na dole jest woda. Nie radzê skakaæ, gdy¿ jest ona bardzo p³ytka i
Ico siê zabije, gdy zeskoczysz. Anyway rozbujaj siê w kierunku okr¹g³ej budowli
i wskocz tam. IdŸ w prawo, potem po moœcie na zewnêtrzn¹ czêœæ pomieszczenia.
Tam w lewo, przeskocz nad rozpadlin¹ i wskocz na mostek wy¿ej. Tam przeskocz
nad wózkiem i popchnij go z drugiej strony. Potem wróæ siê z powrotem na pó³kê
skaln¹, wejdŸ pod mostek i wskocz na ³añcuch. ZjedŸ maksymalnie na dó³ i
rozbujaj siê w stronê pó³ki po prawej. IdŸ w lewo, przeskocz nad dwoma
rozpadlinami i zejdŸ po drabince do jej koñca. Gdy tam bêdziesz naciœnij
"trójk¹t" a znajdziesz siê w wewnêtrznej czêœci budowli. Po prawej masz
drabinkê, z której skorzystaj. Gdy bêdziesz w wodzie idŸ w prawo i wejdŸ na
mostek. WyjdŸ drzwiami po prawej.

80.)Przystañ
IdŸ w prawo, potem wzd³u¿ brzegu i weŸ Œwiêty miecz (or sth like that). Wracaj
z nim do poprzedniego pomieszczenia.

81.)Wewnêtrzna wie¿a - Krypta
Otwórz drzwi po drugiej stronie i wejdŸ do windy. Uruchom j¹ ci¹gn¹c za wajchê.
WyjdŸ z windy i wejdŸ do bardzo dobrze znanego Ci pomieszczenia. IdŸ przed
siebie, potem schodami na górê i idŸ w stronê stworków. Zastanawiasz siê, po co
one tam stoj¹? Heh, idŸ i sam zobacz... Przy piêknej muzyce rozwal wszystkie
stworki. Walka bêdzie bardzo d³uga z uwagi n ich iloœæ. Mo¿na tu zauwa¿yæ
ciekaw¹ w³aœciwoœæ uzyskanego miecza - 1 cios i po sprawie:) Po walce ruszaj w
stronê Yordy. Niestety wygl¹da na skamienia³¹. No nic, idziemy przez drzwi
powy¿ej.

82.)Sala tronowa
Pierwsze, co powinieneœ tu zrobiæ to podejœæ do kamiennych figur i przepchn¹æ
je maksymalnie w stronê schodów (na wprost). Potem podejdŸ do tronu i wracaj z
powrotem... Proszê proszê, kogo my tu mamy... Nastêpuje rozmowa, z której
dowiadujemy siê, ¿e cia³o Yordy ma byæ poœwiêcone dla Królowej. Z czym siê nasz
dzielny Ico oczywiœcie nie mo¿e pogodziæ. Nastêpuje walka. Jej zasady s¹
banalne:
-najpierw podnosimy miecz - chroni on nas przed fal¹ uderzeniow¹, któr¹ Królowa
wysy³a co parê sekund,
-podchodzimy do Królowej, czekamy a¿ wyœle falê i natychmiast po tym zadajemy
cios mieczem w jej os³onkê,
-od razu po tym chowamy siê za przesuniêt¹ wczeœniej kolumnê i praw¹ ga³k¹
analogow¹ rozgl¹damy siê po pomieszczeniu szukaj¹c miecza,
-pamiêtaj o tym, ¿e kolumny mo¿na przesuwaæ,
-gdy ju¿ j¹ przesuniemy w pobli¿e miecza to czekamy na falê i natychmiast po
niej biegniemy po broñ,
-przesuwamy kolumnê blisko Królowej (niekoniecznie, ale tak bêdzie du¿o
³atwiej),
-powtarzamy proces.
Po piêciu uderzeniach os³ona znika, a nasz miecz zostaje wyrzucony daleko w
ty³. Przesuwamy kolumnê jak najdalej i po zabraniu miecza zadajemy ostateczne
uderzenie...
Pozostaje nam tylko ogl¹daæ OUTRO.

Gratuluje, skoñczy³eœ jedn¹ z najlepszych gier na PS2:)					===Ró¿nice w wersji PAL===

Z góry ostrzegam , ¿e sam nie gra³em w wersjê PALowsk¹ a dane pochodz¹ z FAQa
Gonçalo Lopesa pt ICO plot. Z góry wiêc przepraszam za mo¿liwe nieœcis³oœci.

48.)W pomieszczeniu tym zamiast przejœæ po rurach do koñca musimy dostaæ siê na
platformê, gdzie znajdujemy dŸwigniê. Gdy z niej skorzystamy aktywuje ona coœ
podobnego do t³oka, za pomoc¹ którego zostajemy wyrzuceni w górê (musimy na
niego wejœæ ofkoz). Problem tkwi w tym, ¿e musimy dok³adnie wyczuæ moment, w
którym mamy nacisn¹æ "trójk¹t". Rozwi¹zanie nie le¿y w samej platformie, lecz w
dziwnym urz¹dzeniu j¹ kontroluj¹cym. Jeœli rozejrzysz siê praw¹ ga³k¹ i
przybli¿ysz widok za pomoc¹ R2 to zobaczysz mniejsz¹ wersjê t³oka. W momencie
kiedy idzie on w górê zaczekaj a¿ osi¹gnie szczyt i naciœnij "trójk¹t" w
odpowiednim momencie a wtedy dosiêgniesz platformê.

48.)Druga ró¿nica równie¿ znajduje siê w tej lokacji, jednak¿e dotyczy ona
sub-questu z maczug¹. Otó¿ za drugim przejœciem zamiast maczugi otrzymujemy
inn¹ broñ - coœ a'la miecz z "Gwiezdnych Wojen" :D Wiêcej o nim w sekcji
"Wajchy i drabinki".

Jeœli przejdziesz grê i zasejwujesz, to za drugim razem mo¿esz podpi¹æ drugiego
pada i graæ z koleg¹/kole¿ank¹! Steruje on(a) Yord¹.

Gdy pod koniec gry na pla¿y podniesiesz le¿¹cego tam arbuza to zobaczysz
scenkê, w której nasz parka je go przed w³aœciwym "Fin".

Ta opcja tak¿e staje siê aktywna po przejœciu gry, a polega ona na tym, ¿e w
dowolnym momencie podczas drugiego przejœcia po wejœciu do opcji mo¿esz ustawiæ
ró¿ne rzeczy zmieniaj¹ce wygl¹d graficzny gry.

=Jeœli ktoœ wie coœ wiêcej na temat powy¿szych sekretów b¹dŸ zna inne proszê o
maila=7777777777777777777777
7/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\7
7/\"You were there"/\7
7/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\7
7777777777777777777777

"You were there" to tytu³ piosenki koñcz¹cej grê, ws³uchuemy siê w ni¹
ogl¹daj¹c koniec przygody Ico i Yordy oraz zatoniêcie zamku. S³owa s¹ po
angielsku i mam nadziejê, ¿e œpiewanie pioenki podczas zakoñczenia sprawi Wam
przynajmniej tak du¿¹ przyjemnoœæ jak¹ sprawi³o to mi ;)

"You were there"
The island bathes in the sun's bright rays
Distant hills wear a shroud of grey
A lonely breeze whispers in the trees
Sole witness to history

Fleeting memories rise
From the shadows of my mind
Sing "nonomori" - endless corridors
Say "nonomori" - hopeless warriors
You were there
You were there

Am I forever dreaming
How to define the way I'm feeling

You were there
Countless visions they haunt me in my sleep
You were there
Though forgotten all promises we keep

Slaves to our destiny
I recall a melody
Sing "nonomori" - seasons lit with gold
Say "nonomori" - legends yet untold
You were there
You were there

Happiness follows sorrow
Only believing in tomorrow

You were there
Countless visions they haunt me in my sleep
You were there
Though forgotten all promises we keep

The island bathes in the sun's bright rays
Distant hills wear a shroud of grey
A lonely breeze whispers in the trees
Sole key to this mystery88888888888888
8/\/\/\/\/\/\8
8/\Historia/\8
8/\/\/\/\/\/\8
88888888888888
Dzia³ ten zawiera dialogi zawarte w grze ale równie¿ opis wa¿niejszych
wydarzeñ. Jeœli macie jak¹œ ciekawostkê dot. fabu³y to czekam na maile.

Na pocz¹tku gry widzimy paru ludzi zbli¿aj¹cych siê na koniach do ogromnego
zamczyska. Nios¹ oni ze sob¹ ma³ego ch³opca. Jednak ch³opiec ten nie wygl¹da
normalnie - ma na g³owie rogi. Jak siê optem dowiadujemy wszyscy ch³opcy,
którzy s¹ urodzeni z rogami s¹ potem zostawiani w zamku, zamkniêci w krypcie.
Uwa¿a siê ich bowiem za z³y znak. Wracaj¹c do intra, po wybraniu opcji "new
game" pojawia siê dalsza jego czêœæ, w której widzimy, ¿e ludzie wraz z Ico
(imiê g³ównego bohatera) podp³ywaj¹ ³ódk¹ do zamku. Po wyl¹dowaniu na brzegu
jeden z ludzi zwraca siê do drugiego:
-IdŸ po miecz.
Po przyniesieniu miecza mo¿liwe staje siê otwarcie dziwnych drzwi prowadz¹cych
do ewn¹trz zamku. Mo¿emy równie¿ zauwa¿yæ, ¿e sam miecz równie¿ normalnie nie
wygl¹da. Po dostaniu siê do górnej czêœci wie¿y ludzi wprowadzaj¹ Ico do
dziwnej sali wype³nionej ró¿nymi sarkofagami przypominaj¹cymi pomniki, gdzie
zostawiaj¹ Ico:
-Nie z³oœæ siê na nas. To dla dobra wioski.
Potem odchodz¹, zostawiaj¹c Ico w œrodku. Jednak¿e nie wszystko idzie po ich
myœli. Pod sarkofagiem bowiem by³a ma³a wyrwa, dziêki której spad³ on na
ziemiê.


==Ucieczka z zamku==

3.) Spotkanie z Yord¹
Po przejœciu dwa pomieszczenia dalej Ico spotyka dziewczyn¹ uwiêzion¹ w klatce
zawieszonej pod sufitem.
Ico:
 -Jest tam kto? Kim jesteœ?
 Co tu robisz?
 Zaczekaj. Œci¹gnê Ciê na dó³.
Po czym opuszcza klatkê na ziemiê i biegnie na dó³ na spotkanie z dziewczyn¹.

5.) Spotkanie z Yord¹
Yorda:
 -Kim jesteœ? Jak siê tu dosta³eœ?
Ico:
 -Oni... próbowali mnie poœwiêciæ, poniewa¿ mam rogi.
 Dzieci z rogami s¹ tu przynoszone.
 Czy Ciebie równie¿ próbowali poœwiêciæ?
Potem Yorda zostaje porwana przez dziwne stworzenie, ale dzielny Ico ratuje j¹.
Ico:
 -Co to za potwór próbowa³ Ciê porwaæ?
 Tu jest dla nas zbyt niebezpiecznie!
 Musimy siê st¹d wydostaæ.
Ico próbuje potem zbadaæ drzwi, podobne do tych, które przedtem otwiera³ jeden
z ludzi. Nagle Yorda u¿ywaj¹c dziwnej si³y otwiera je.
Ico:
 -Jak to zrobi³aœ?
Po tych wydarzeniach Ico postanawia, ¿e za wszelk¹ cenê wydostanie dziewczynê z
zamku.

16.) G³ówna brama
Po przejœciu przez szereg komnat i wybiciu mnóstwa potworów czyhaj¹cyh na Yordê
nasi bohaterowie dostaj¹ siê do g³ównej bramy zamku.
Ico:
 -Spójrz, brama jest otwarta! Teraz mo¿emy siê st¹d wydostaæ!
Ale nagle brama zaczyna siê sama zamykaæ.
Ico:
 -ChodŸmy!
Razem biegn¹ w kierunku bramu, gdy nagle Yorda upada a za ni¹ materializuje siê
ogromny cieñ. Poznajcie g³ówny z³y charakter tej opowieœci.
Królowa:
 -Wróæ, Yorda.
 Wiêc to ty jesteœ tym, który oprowadza za r¹czkê po zamku moj¹ Yordê.
 Czy wiesz kim jest ta dziewczyna?
 Dziewczyna, z któr¹ w³aœnie jesteœ to moja jedyn i ukochana córka
 Przestañ traciæ na ni¹ czas.
 Ona ¿yje w innym œwiecie ni¿ jakiœ ch³opak z rogami!
 Teraz, znaj drogê i opuœæ to miejsce.
Królowa potem znika a Ico podbiega do Yordy.
Ico:
 -Wszystko w porz¹dku?
Yorda:
 -Rozz³oœci³am j¹...
Kiedy Ico podnosi Yordê i razem udaj¹ siê z powrotem s³ysz¹ ponownie g³os
Królowej:
Królowa:
 -Yorda, czemu nie potrafisz tego poj¹æ?
 Nie prze¿yjesz w zewnêtrznym œwiecie.
Po wys³uchaniu mamusi nasz parka udaje siê w podró¿ po zamku w nadziei na
ponowne otwarcie wrot.


==Ku wolnoœci==

75.) G³owna brama
Po przebyciu d³ugiej drogi maj¹cej na celu uaktywnienie reflektorów niezbêdnych
do otwarcia g³ówmej bramy, nasi bohaterowie stj¹ przed bram¹ ponownie. Po
podejœciu do niej Yorda otwiera je za pomoc¹ w³asnej energii, co strasznie j¹
wykañcza fizycznie. Ico podbiega by jej pomóc:
Ico:
 -Wszystko w porz¹dku?
Yorda:
 -Jeszcze tylko kawa³ek.
Jednak¿e w po³owie drogi przez most kule skupiaj¹ce poprzednio energiê
potrzebn¹ do otwarcia bramy znowu siê aktywuj¹ i pora¿aj¹ Yordê jasnym
promieniem, po czym dziewczyna upada na ziemiê, a most zaczyna siê rozstêpowaæ.
Ico skacze na drug¹ stronê do dziewczyny, upuszczaj¹c sw¹ broñ. Jednak¿e nie
udaje mu siê z³apaæ krawêdzi. Na szczêœcie Yorda ³apie go za rêkê, po czym
próbuje go wci¹gn¹æ na górê. Niestety - Królowa na to nie powoli. Pojawia siê
za dziewczyn¹ i ogarnia j¹ cieniem. Yorda jest zmuszona puœciæ Ico.
Yorda:
 -Dziêkujê...


==Na ratunek!==

81.) Wewnêtrzna wie¿a - krypta
Po dostaniu siê do pomieszczenia, w którym Ico zaczyna³ swoj¹ przygodê w zamku
znajduje on dziewczynê, nad któr¹ zbieraj¹ siê demony zamczyska. Po pokonaniu
ich Ico dostaje siê do sali tronowej Królowej. Mo¿na tu zauwa¿yæ, ¿e demony to
prawdopodobnie nic innego jak inni ch³opcy uwiêzieni tu i nie maj¹cy tyle
szczêœcia co Ico... smutne lecz prawdziwe.

82.) Sala tronowa
Po dostaniu siê do œrodka Ico zastaje pust¹ salê, wiêc kieruje siê z powrotem
do wyjœcia. Nagle s³yszy g³os:
Królowa:
 -Zaczekaj.
Ico:
 -Co jej zrobi³aœ?
Królowa:
 -Milcz ch³opcze. SpóŸni³eœ siê.
 Moje cia³o staje siê stare i nie wytrwa d³ugo.
 Ale Yorda zagwarantuje mi si³y by byæ wskrzeszon¹.
 Bycie moim duchowym okrêtem jest jej przeznaczeniem.
 Kiedy jej cia³o obudzi siê nastêpnym razem, Yordy ju¿ nie bêdzie.
 A teraz od³ó¿ miecz i wyjdŸ.
 Ona by tego pragnê³a.
Jednak Ioc ani myœli zostawiæ Yordê na pastwê losu, wiêc próbuje zaatakowaæ
Królow¹, która tworzy wokó³ siebie barierê ochronn¹.
Królowa:
 -Jesteœ uparty ch³opcze. Czy tak bardzo pragniesz œmierci?
W czasie walki Ico najpierw neutralizuje pole a potem wbija miecz w serce
Królowej.
Królowa:
 -Yorda nigdy nie ucieknie z tego zamku...
 Nawet jeœli odbierzesz mi ¿ycie...


OUTRO
 Szczerze mówi¹c móg³bym je tak¿e opisaæ, ale czy jest sens? Jest bardzo proste
so zrozumienia, wiêc raczej go nie ma ;) A jeœli ktoœ nie gra³, a po prostu
czyta sobie ten tekst (jest tam kto taki?) to niech se za³atwi grê i sam
zobaczy dalsze wydarzenia :)9999999999999999999
9/\/\/\/\/\/\/\/\/9
9/\Podziêkowania/\9
9/\/\/\/\/\/\/\/\/9
9999999999999999999

___Za pomoc przy tworzeniu tego Faqa:___
 BoredGamer (Blublublublu1129@cs.com)
 Gonçalo Lopes (himura_kenshin@netcabo.pt)
 Wielkie dziex ch³opaki - gdyby nie Wy, ten Faq nie by³by tym czym jest :)

___Za pomoc przy publikacji tego Faqa:___
 Dario (D@rio.w.pl)

___Inne pozdrowienia:___
 kochana rodzinka :>

 klasa 3"e" (85') II L.O. w Legnicy, a szczególnie qmplom takim jak Kacper,
Piotrek i Marcin oraz paru nauczycieli za to,
 ¿e szko³a nie jest a¿ taka nudna na ich lekcjach ;)

 ca³y kana³ ircowy #ttx, a w szczególnoœci
 Abece  (oddawaj karty! :P)
 Bar   (pozdroof Hala 2 ;)
 Dario  (bo jest moim szefem a dzieñ bez wazeliny dniem straconym ;P)
 Derwi  (za to piwo co przegra³em :P )
 Fasol  (za cnego wieœniaka i baty w Tekkena)
 Schilla, Venice & Viki (wolê to napisaæ, bo bêdê mia³ w budzie prze***** :P a
tak na serio to za to, ¿e muszê je znosiæ
             w dwóch formach - rzeczywistej i elektronicznej :PPP)
 i inni naprawdê wspaniali ludzie :)
 kana³ ircowy #jrpg, a w szczególnoœci
 Bernat (siema stary, p³ytki siem kupujom ;P )
 drzewo (za 3manie tego kana³u jako tako w kupie)

 dla Kasii, za to ¿e zawali³a sprawê ;P

 dla najlepszego i najstarszego qmpla i jednoczeœnie brata konsolowego -
Patryka (breŸ or sth;)

 dla goœcia co siê zowie Scot Peeples za najlepsze Remixy
(remix.overclocked.org)

 dla pana J.R.R Tolkiena, chyba wiadomo za co ;)

Dla Sony za PS2 i Ico
Dla Squaresoftu za Finale i inne wspania³e RPG


...Dla wszystkich których tu pomin¹³em i o których zapomnia³em :/ Jestem tylko
cz³owiekiem ;)


					#########
					#/\/\/\/#
					#/\END/\#
					#/\/\/\/#
					#########

View in: