What do you need help on? Cancel X

General FAQs

FAQ 01/15/09 japanaman2 1.2 45K

Character FAQs

Cao Ren 11/18/08 Rydain 1.2 28K
Da Ji (X360) 10/17/08 Magpie 1.02 19K
Guan Yu 11/18/08 GuanYuber 1.00 60K
Himiko 01/17/09 Kaikuro 1.03 16K
Kunoichi (X360) 10/17/08 Magpie 1.06 20K
Lu Meng 11/21/08 Rydain 1.0 20K
Nu Wa (X360) 12/24/08 TheGrandViz 22K
Orochi 12/17/08 Mythril Wyrm 1.01 18K
Pang De 11/20/08 The Dark Paladin 1.07 26K
Sun Wukong 12/02/08 The Dark Paladin 1.80 33K
Toshiie Maeda 04/22/09 zodiark11 1.1 15K
Xiahou Dun 01/17/09 Falconer 1.21 45K

In-Depth FAQs

Want to Write Your Own FAQ?

You can write and submit your own FAQ or guide for this game too! Read the Help Files to find out how.