Users who own this game also own:

Ephemeral Fantasia
Ephemeral Fantasia
Tenchu: Wrath of Heaven
Tenchu: Wrath of Heaven
Legaia 2: Duel Saga
Legaia 2: Duel Saga
Onimusha 3: Demon Siege
Onimusha 3: Demon Siege
Red Ninja: End of Honor
Red Ninja: End of Honor