Game Box Shots

Bujingai (JP)
JP 12/25/03
Bujingai: The Forsaken City (US)
US 07/25/04
Bujingai: Swordmaster (EU)
EU 02/18/05

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.