What do you need help on?

Cancel X

General FAQs

FAQ/Walkthrough 03/26/05 TogeraTwo Final 164K
FAQ/Walkthrough 02/20/04 BNii 2.01 225K
FAQ/Walkthrough 11/26/06 wizardman 0.9 184K
FAQ/Walkthrough 04/13/03 Arcor 0.75 229K
FAQ 10/16/03 JcXtreme 2.0 50K
FAQ 03/22/03 Muni Shinobu 1.00 18K
FAQ 04/04/03 Muni Shinobu 1.00 61K

Character FAQs

Cao Cao 04/16/03 Lord Deng Ai 1.0 15K
Cao Ren 05/03/05 Mythril Wyrm 1.11 23K
Da Qiao 08/05/03 Aeris0wnzYou 1.2 18K
Dian Wei 04/14/03 Lord Deng Ai 1.1 14K
Dong Zhuo 05/03/05 Mythril Wyrm 1.11 12K
Fu Xi 02/11/17 Relle 1.06 11K
Gan Ning 09/07/03 FerretGuy 1.23 20K
Guan Yu 10/27/03 Kaidyn 1.2 16K
Huang Gai 05/21/03 Hydecka 10K
Jiang Wei 05/21/03 Hammerhead6468 1.2 21K
Lu Bu 04/03/03 Harlequin07 12K
Lu Xun 04/01/03 Xereth18 1.00 11K
Lui Bei 04/12/03 acidfreeze30 1.01 14K
Meng Huo 04/19/03 OneWinged-Dragon 9K
Nu Wa 06/23/04 Relle 1.07 10K
Sima Yi 04/29/03 Akumu X 11K
Sun Ce 05/03/05 Mythril Wyrm 1.11 25K
Sun Jian 08/05/03 septmyou 1.2 19K
Sun Shang Xiang 04/16/03 Ryoga8320 0.95 21K
Taishi Ci 04/23/03 Akumu X 9K
Xiahou Dun 04/11/03 Lord Deng Ai 1.1 13K
Xiahou Yuan 06/18/03 Xurreall 0.85 12K
Xiao Qiao 11/08/04 Sanctuary Remix Final 15K
Xu Chu 04/24/03 DTBOM 11K
Xu Huang 04/15/03 Akumu X 1.02 9K
Yuan Shao 03/27/05 TogeraTwo Final 15K
Yue Ying 05/03/05 Mythril Wyrm 1.31 20K
Zhang He 11/08/04 Sanctuary Remix Final 12K
Zhang Jiao 05/21/03 FantasyShadow 12K
Zhang Liao 04/18/03 Lord Deng Ai 1.2 13K
Zhao Tai 04/08/03 acidfreeze30 1.1 15K
Zhao Yu 09/03/04 Sir Spud 1.01 19K
Zhen Ji 04/01/03 talulu21 24K
Zhou Yu 04/08/03 acidfreeze30 2.1 18K
Zhu Rong 05/03/05 Mythril Wyrm 1.21 20K

In-Depth FAQs

Maps and Charts

Want to Write Your Own FAQ?

You can write and submit your own FAQ or guide for this game too! Read the Help Files to find out how.