Box Shots

Yu-Gi-Oh! Power of Chaos: Joey the Passion (US)
US 07/02/04
Yu-Gi-Oh! Power of Chaos: Joey the Passion (EU)
EU 09/24/04