Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
Baby Mummy's Curse
Baby Mummy's Curse
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Final Fantasy IV
Final Fantasy IV
Elebits: The Adventures of Kai and Zero
Elebits: The Adventures of Kai and Zero