Users who own this game also own:

Asmik-kun World 2
Asmik-kun World 2
Ojarumaru: Mitsunegai Jinja no Ennichi de Ojaru!
Ojarumaru: Mitsunegai Jinja no Ennichi de Ojaru!
Fushigi no Yume no Alice
Fushigi no Yume no Alice
Pokemon Box: Ruby and Sapphire
Pokemon Box: Ruby and Sapphire
Sonic Fishing
Sonic Fishing