Box Shots

Iggy's Reckin' Balls (US)
US 07/31/98
Iggy's Reckin' Balls (EU)
EU 08/01/98
Iggy-kun no Bura Bura Poyon (JP)
JP 08/28/98