Box Shots

Hiryu No Ken Twin (JP)
JP 12/18/97
Flying Dragon (US)
US 07/31/98
Flying Dragon (EU)
EU 07/25/99