Game Box Shots

Aoki Ookami to Shiroki Mejika: Genghis Khan (JP)
JP 1988
Genghis Khan (EU)
EU 1991

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.