Box Shots

Thunder Fox (JP)
JP 06/26/91
Thunder Fox (US)
US 1991