Game Box Shots

Tootuff (EU)
EU 06/15/01
Titeuf (EU)
EU 2001

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.