Franchises by Alpha

Search Franchises by Name

Games in the "Maru Goukaku" Franchise

Maru Goukaku: Shiraku Sashhu! IT Passport Shiken
2010 - Maru Goukaku: Shiraku Sashhu! IT Passport Shiken
DS
Maru Goukaku: Shiraku Sashhu! IT Passport Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2010.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Gyouseishoshi Shiken
2010 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Gyouseishoshi Shiken
DS
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Gyouseishoshi Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2010.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Financial Planning Ginou Kentei Shiken 2-Kyuu 3-Kyuu
2010 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Financial Planning Ginou Kentei Shiken 2-Kyuu 3-Kyuu
DS
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Financial Planning Ginou Kentei Shiken 2-Kyuu 3-Kyuu is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2010.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Chuushoukigyou Shindanshi Shiken
2010 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Chuushoukigyou Shindanshi Shiken
DS
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Chuushoukigyou Shindanshi Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2010.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Shouken Gaimuin Ni-Shu Shiken
2010 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Shouken Gaimuin Ni-Shu Shiken
DS
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Shouken Gaimuin Ni-Shu Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2010.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Hanbaishi Kentei Shiken 2-Kyuu 3-Kyuu
2010 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Hanbaishi Kentei Shiken 2-Kyuu 3-Kyuu
DS
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Hanbaishi Kentei Shiken 2-Kyuu 3-Kyuu is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2010.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Care Manager Shiken
2010 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Care Manager Shiken
DS
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Care Manager Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2010.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! TAC Koumuin Shiken
2010 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! TAC Koumuin Shiken
DS
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! TAC Koumuin Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2010.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Sharoshi Shiken
2010 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Sharoshi Shiken
DS
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Sharoshi Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2010.
Shin Maru Goukaku: Shikaku Busshu! IT Passport Shiken
2011 - Shin Maru Goukaku: Shikaku Busshu! IT Passport Shiken
DS
Shin Maru Goukaku: Shikaku Busshu! IT Passport Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2011.
Maru Goukaku Shikaku Dasshu! 2011-Nendo-ban Takken Shiken
2011 - Maru Goukaku Shikaku Dasshu! 2011-Nendo-ban Takken Shiken
DS
Maru Goukaku Shikaku Dasshu! 2011-Nendo-ban Takken Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2011.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! 2011-Nendohan - Gyouseishoshi Shiken
2011 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! 2011-Nendohan - Gyouseishoshi Shiken
DS
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! 2011-Nendohan - Gyouseishoshi Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2011.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! 2011-Nendohan Jouhou Security Specialist Shiken - Network Specialist Shiken
2011 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! 2011-Nendohan Jouhou Security Specialist Shiken - Network Specialist Shiken
DS
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! 2011-Nendohan Jouhou Security Specialist Shiken - Network Specialist Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2011.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! 2011-Nendohan Financial Planner Ginou Kentei Shiken 2-Kyuu 3-Kyuu
2011 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! 2011-Nendohan Financial Planner Ginou Kentei Shiken 2-Kyuu 3-Kyuu
DS
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! 2011-Nendohan Financial Planner Ginou Kentei Shiken 2-Kyuu 3-Kyuu is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2011.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Shakaifukushi Samurai Shiken
2011 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Shakaifukushi Samurai Shiken
DS
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Shakaifukushi Samurai Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2011.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Kaigo Fukushisi Shiken
2011 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Kaigo Fukushisi Shiken
DS
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Kaigo Fukushisi Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2011.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! IT Passport Shiken Portable
2011 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! IT Passport Shiken Portable
PSP
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! IT Passport Shiken Portable is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2011.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Ouyou Jouhou Gijutsusha Shiken Portable
2011 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Ouyou Jouhou Gijutsusha Shiken Portable
PSP
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Ouyou Jouhou Gijutsusha Shiken Portable is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2011.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken Portable
2011 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken Portable
PSP
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken Portable is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2011.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! FP Financial Planning Ginou Kentei Shiken 2-Kyuu Portable
2011 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! FP Financial Planning Ginou Kentei Shiken 2-Kyuu Portable
PSP
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! FP Financial Planning Ginou Kentei Shiken 2-Kyuu Portable is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2011.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! FP Financial Planning Ginou Kentei Shiken 3-Kyuu Portable
2011 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! FP Financial Planning Ginou Kentei Shiken 3-Kyuu Portable
PSP
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! FP Financial Planning Ginou Kentei Shiken 3-Kyuu Portable is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2011.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Sharoushi Shiken Portable
2011 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Sharoushi Shiken Portable
PSP
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Sharoushi Shiken Portable is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2011.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Sharoushi Shiken - Goukaku Hoshou Han
2011 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Sharoushi Shiken - Goukaku Hoshou Han
DS
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Sharoushi Shiken - Goukaku Hoshou Han is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2011.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Passport Shiken - Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken
2012 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Passport Shiken - Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken
DS
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Passport Shiken - Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken is an Action game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2012.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Chuushoukigyou Shindanshi Shiken 2 Portable
2012 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Chuushoukigyou Shindanshi Shiken 2 Portable
PSP
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Chuushoukigyou Shindanshi Shiken 2 Portable is an Action game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2012.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Chuushoukigyou Shindanshi Shiken 1 Portable
2012 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Chuushoukigyou Shindanshi Shiken 1 Portable
PSP
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Chuushoukigyou Shindanshi Shiken 1 Portable is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2012.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Takken Shiken Portable
2012 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Takken Shiken Portable
PSP
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Takken Shiken Portable is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2012.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! TOEIC Test Portable
2012 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! TOEIC Test Portable
PSP
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! TOEIC Test Portable is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2012.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Shouken Gaimuin Shiken Portable
2012 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Shouken Gaimuin Shiken Portable
PSP
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Shouken Gaimuin Shiken Portable is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2012.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Care Manager Shiken Portable
2012 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Care Manager Shiken Portable
PSP
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Care Manager Shiken Portable is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2012.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Takken Shiken
2012 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Takken Shiken
DS
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Takken Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2012.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Shakai Fukushishi Shiken
2012 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Shakai Fukushishi Shiken
DS
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Shakai Fukushishi Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2012.
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Kaigo Fukushishi Shiken
2012 - Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Kaigo Fukushishi Shiken
DS
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Kaigo Fukushishi Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2012.
Maru Goukaku! Ouyou Jouhou Gijutsusha Shiken
2013 - Maru Goukaku! Ouyou Jouhou Gijutsusha Shiken
3DS
Maru Goukaku! Ouyou Jouhou Gijutsusha Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2013.
Maru Goukaku! Kihonjouhou Gijutsusha Shiken
2013 - Maru Goukaku! Kihonjouhou Gijutsusha Shiken
3DS
Maru Goukaku! Kihonjouhou Gijutsusha Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2013.
Maru Goukaku + NextRev: Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken Portable
2013 - Maru Goukaku + NextRev: Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken Portable
PSP
Maru Goukaku + NextRev: Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken Portable is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2013.
Maru Goukaku + NextRev: Sharoushi Shiken Portable
2013 - Maru Goukaku + NextRev: Sharoushi Shiken Portable
PSP
Maru Goukaku + NextRev: Sharoushi Shiken Portable is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2013.
Maru Goukaku + NextRev: Takken Shikken Portable
2013 - Maru Goukaku + NextRev: Takken Shikken Portable
PSP
Maru Goukaku + NextRev: Takken Shikken Portable is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2013.
Maru Goukaku! Takken Shiken
2013 - Maru Goukaku! Takken Shiken
3DS
Maru Goukaku! Takken Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2013.
Maru Goukaku! Care Manager Shiken
2013 - Maru Goukaku! Care Manager Shiken
3DS
Maru Goukaku! Care Manager Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2013.
Maru Goukaku! Gyousei Shoshi Shiken
2013 - Maru Goukaku! Gyousei Shoshi Shiken
3DS
Maru Goukaku! Gyousei Shoshi Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2013.
Maru Goukaku! Hisho Kentei
2013 - Maru Goukaku! Hisho Kentei
3DS
Maru Goukaku! Hisho Kentei is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2013.
Maru Goukaku! Chihoukoumuin Joukyuu Kyouyou Shiken: 2015 Nendo-Han
2014 - Maru Goukaku! Chihoukoumuin Joukyuu Kyouyou Shiken: 2015 Nendo-Han
3DS
Maru Goukaku! Chihoukoumuin Joukyuu Kyouyou Shiken: 2015 Nendo-Han is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2014.
Maru Goukaku! Chihoukoumuin Joukyuu Senmon Shiken: 2015 Nendo-Han
2014 - Maru Goukaku! Chihoukoumuin Joukyuu Senmon Shiken: 2015 Nendo-Han
3DS
Maru Goukaku! Chihoukoumuin Joukyuu Senmon Shiken: 2015 Nendo-Han is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2014.
Maru Goukaku! Kihonjouhou Gijutsusha Shiken Heisei 26 Nendo-ban
2014 - Maru Goukaku! Kihonjouhou Gijutsusha Shiken Heisei 26 Nendo-ban
3DS
Maru Goukaku! Kihonjouhou Gijutsusha Shiken Heisei 26 Nendo-ban is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2014.
Maru Goukaku! Ouyoujouhou Gijutsusha Shiken Heisei 26 Nendo-ban
2014 - Maru Goukaku! Ouyoujouhou Gijutsusha Shiken Heisei 26 Nendo-ban
3DS
Maru Goukaku! Ouyoujouhou Gijutsusha Shiken Heisei 26 Nendo-ban is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2014.
Maru Goukaku! IT Passport Shiken Heisei 26 Nendo-ban
2014 - Maru Goukaku! IT Passport Shiken Heisei 26 Nendo-ban
3DS
Maru Goukaku! IT Passport Shiken Heisei 26 Nendo-ban is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2014.
Maru Goukaku! Takken Shiken - Heisei 26 Nendohan
2014 - Maru Goukaku! Takken Shiken - Heisei 26 Nendohan
3DS
Maru Goukaku! Takken Shiken - Heisei 26 Nendohan is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2014.
Maru Goukaku! Care Manager Shiken - Heisei 26 Nendohan
2014 - Maru Goukaku! Care Manager Shiken - Heisei 26 Nendohan
3DS
Maru Goukaku! Care Manager Shiken - Heisei 26 Nendohan is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2014.
Maru Goukaku! Kaigofukushishi Shiken - Heisei 26 Nendohan
2014 - Maru Goukaku! Kaigofukushishi Shiken - Heisei 26 Nendohan
3DS
Maru Goukaku! Kaigofukushishi Shiken - Heisei 26 Nendohan is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2014.
Maru Goukaku! Gyousei Shoshi Shiken - Heisei 26 Nendohan
2014 - Maru Goukaku! Gyousei Shoshi Shiken - Heisei 26 Nendohan
3DS
Maru Goukaku! Gyousei Shoshi Shiken - Heisei 26 Nendohan is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2014.
Maru Goukaku! Shakaifukushishi Shiken - Heisei 26 Nendohan
2014 - Maru Goukaku! Shakaifukushishi Shiken - Heisei 26 Nendohan
3DS
Maru Goukaku! Shakaifukushishi Shiken - Heisei 26 Nendohan is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2014.
Maru Goukaku! FP3-Kyuu Heisei 26-27 Nendo-Han
2014 - Maru Goukaku! FP3-Kyuu Heisei 26-27 Nendo-Han
3DS
Maru Goukaku! FP3-Kyuu Heisei 26-27 Nendo-Han is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2014.
Maru Goukaku! FP2-Kyuu Heisei 26-27 Nendo-Han
2014 - Maru Goukaku! FP2-Kyuu Heisei 26-27 Nendo-Han
3DS
Maru Goukaku! FP2-Kyuu Heisei 26-27 Nendo-Han is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2014.
Maru Goukaku! Boki 3-Kyuu Shiwake Drill
2014 - Maru Goukaku! Boki 3-Kyuu Shiwake Drill
3DS
Maru Goukaku! Boki 3-Kyuu Shiwake Drill is an Action game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2014.
Maru Goukaku! Boki 2-Kyuu Shiwake Drill: Shougyou Boki - Kougyou Boki
2015 - Maru Goukaku! Boki 2-Kyuu Shiwake Drill: Shougyou Boki - Kougyou Boki
3DS
Maru Goukaku! Boki 2-Kyuu Shiwake Drill: Shougyou Boki - Kougyou Boki is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2015.
Maru Goukaku! Iryou Jimu - Shinryouhoushuu Seikyuu Jimu Nouryoku Nintei Shiken (Ika)
2015 - Maru Goukaku! Iryou Jimu - Shinryouhoushuu Seikyuu Jimu Nouryoku Nintei Shiken (Ika)
3DS
Maru Goukaku! Iryou Jimu - Shinryouhoushuu Seikyuu Jimu Nouryoku Nintei Shiken (Ika) is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2015.
Maru Goukaku! Takken Shiken - Heisei 27 Nendohan
2015 - Maru Goukaku! Takken Shiken - Heisei 27 Nendohan
3DS, PlayStation Vita
Maru Goukaku! Takken Shiken - Heisei 27 Nendohan is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2015.
Maru Goukaku! Sharoshi Shiken - Heisei 27 Nendohan
2015 - Maru Goukaku! Sharoshi Shiken - Heisei 27 Nendohan
3DS
Maru Goukaku! Sharoshi Shiken - Heisei 27 Nendohan is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2015.
Maru Goukaku! Care Manager Shiken: Heisei 27 Nendohan
2015 - Maru Goukaku! Care Manager Shiken: Heisei 27 Nendohan
3DS
Maru Goukaku! Care Manager Shiken: Heisei 27 Nendohan is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2015.
Maru Goukaku! Kaigofukushishi Shiken - Heisei 27 Nendohan
2015 - Maru Goukaku! Kaigofukushishi Shiken - Heisei 27 Nendohan
3DS
Maru Goukaku! Kaigofukushishi Shiken - Heisei 27 Nendohan is an Action game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2015.
Maru Goukaku! IT Passport Shiken Heisei 27 Nendo-ban
2015 - Maru Goukaku! IT Passport Shiken Heisei 27 Nendo-ban
3DS
Maru Goukaku! IT Passport Shiken Heisei 27 Nendo-ban is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2015.
Maru Goukaku! Kihonjouhou Gijutsusha Shiken Heisei 28 Nendo-ban
2016 - Maru Goukaku! Kihonjouhou Gijutsusha Shiken Heisei 28 Nendo-ban
3DS
Maru Goukaku! Kihonjouhou Gijutsusha Shiken Heisei 28 Nendo-ban is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2016.
Maru Goukaku! Gyousei Shoshi Shiken: Heisei 28 Nendo-ban
2016 - Maru Goukaku! Gyousei Shoshi Shiken: Heisei 28 Nendo-ban
3DS
Maru Goukaku! Gyousei Shoshi Shiken: Heisei 28 Nendo-ban is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2016.
Maru Goukaku! Ouyoujouhou Gijutsusha Shiken: Heisei 28 Nendo-ban
2016 - Maru Goukaku! Ouyoujouhou Gijutsusha Shiken: Heisei 28 Nendo-ban
3DS
Maru Goukaku! Ouyoujouhou Gijutsusha Shiken: Heisei 28 Nendo-ban is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2016.
Maru Goukaku! Takken Samurai Shiken - Heisei 28 Nendohan
2016 - Maru Goukaku! Takken Samurai Shiken - Heisei 28 Nendohan
3DS
Maru Goukaku! Takken Samurai Shiken - Heisei 28 Nendohan is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2016.
Maru Goukaku! Care Manager Shiken: Heisei 28 Nendohan
2016 - Maru Goukaku! Care Manager Shiken: Heisei 28 Nendohan
3DS
Maru Goukaku! Care Manager Shiken: Heisei 28 Nendohan is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2016.
Maru Goukaku! Shakaifukushi Samurai Shiken - Heisei 28 Nendohan
2016 - Maru Goukaku! Shakaifukushi Samurai Shiken - Heisei 28 Nendohan
3DS
Maru Goukaku! Shakaifukushi Samurai Shiken - Heisei 28 Nendohan is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2016.
Maru Goukaku! Kaigofukushishi Shiken - Heisei 28 Nendo-Han
2016 - Maru Goukaku! Kaigofukushishi Shiken - Heisei 28 Nendo-Han
3DS
Maru Goukaku! Kaigofukushishi Shiken - Heisei 28 Nendo-Han is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2016.
Maru Goukaku! Takken Samurai Shiken - Heisei 29 Nendohan
2017 - Maru Goukaku! Takken Samurai Shiken - Heisei 29 Nendohan
3DS
Maru Goukaku! Takken Samurai Shiken - Heisei 29 Nendohan is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2017.
Maru Goukaku! Kaigofukushishi Shiken - Heisei 29 Nendohan
2017 - Maru Goukaku! Kaigofukushishi Shiken - Heisei 29 Nendohan
3DS
Maru Goukaku! Kaigofukushishi Shiken - Heisei 29 Nendohan is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2017.
Maru Goukaku! Shakaifukushi Samurai Shiken - Heisei 29 Nendo Han
2017 - Maru Goukaku! Shakaifukushi Samurai Shiken - Heisei 29 Nendo Han
3DS
Maru Goukaku! Shakaifukushi Samurai Shiken - Heisei 29 Nendo Han is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2017.
Maru Goukaku! Care Manager Shiken - Heisei 29 Nendo Han
2017 - Maru Goukaku! Care Manager Shiken - Heisei 29 Nendo Han
3DS
Maru Goukaku! Care Manager Shiken - Heisei 29 Nendo Han is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2017.
Maru Goukaku! Gyouseishoshi Shiken - Heisei 29 Nendohan
2017 - Maru Goukaku! Gyouseishoshi Shiken - Heisei 29 Nendohan
3DS
Maru Goukaku! Gyouseishoshi Shiken - Heisei 29 Nendohan is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was released in Japan in 2017.
Maru Goukaku + NextRev: Kanrigyoumu Shuninsha Shiken
Canceled - Maru Goukaku + NextRev: Kanrigyoumu Shuninsha Shiken
PSP
Maru Goukaku + NextRev: Kanrigyoumu Shuninsha Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was cancelled before it was released.
Maru Goukaku + NextRev: IT Passport Shiken
Canceled - Maru Goukaku + NextRev: IT Passport Shiken
PSP
Maru Goukaku + NextRev: IT Passport Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was cancelled before it was released.
Maru Goukaku + NextRev: Ouyou Jouhou Gijutsumono Shiken
Canceled - Maru Goukaku + NextRev: Ouyou Jouhou Gijutsumono Shiken
PSP
Maru Goukaku + NextRev: Ouyou Jouhou Gijutsumono Shiken is a Miscellaneous game, developed and published by Media5, which was cancelled before it was released.

Contributions

Data for this franchise was contributed by Bass_X0, Doraemon9999999, Django191, and ZeoKnight.