Games by Category: Puzzle

Title FAQs Cheats Reviews Answers Images Videos Board
Baku Baku FAQs Cheats Reviews Answers Images Videos Board
Baku Baku Animal: Sekai Shiiku Gakari Senshuken FAQs Cheats Reviews Answers Images Videos Board
Bust-A-Move FAQs Cheats Reviews Answers Images Videos Board
Columns FAQs Cheats Reviews Answers Images Videos Board
Crazy Faces FAQs Cheats --- --- Images Videos Board
Dr. Robotnik's Mean Bean Machine FAQs Cheats Reviews Answers Images Videos Board
Gear Works FAQs Cheats --- Answers Images Videos Board
Hyokkori Hyoutan Jima --- Cheats --- Answers Images Videos Board
Hyokkori Hyoutan Jima: Hyoutan Jima no Daibouken --- Cheats --- Answers Images Videos Board
Junction --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Kinetic Connection --- --- --- Answers Images --- Board
Klax FAQs Cheats --- Answers Images Videos Board
Krusty's Fun House FAQs Cheats Reviews Answers Images Videos Board
Lemmings FAQs Cheats Reviews Answers Images Videos Board
Lemmings 2: The Tribes FAQs --- --- --- --- Videos Board
Magical Puzzle Popils --- Cheats Reviews Answers Images Videos Board
Marble Madness --- Cheats Reviews Answers Images Videos Board
Mickey's Ultimate Challenge FAQs --- --- Answers Images Videos Board
Nazo Puyo --- Cheats --- Answers Images --- Board
Nazo Puyo 2 --- --- --- Answers Images --- Board
Nazo Puyo: Arle no Roux --- Cheats --- Answers Images --- Board
Ninku Gaiden: Hiroyuki Daikatsugeki --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Pac-Attack --- Cheats Reviews Answers Images Videos Board
Popils --- Cheats Reviews Answers Images Videos Board
Popils: The Blockbusting Challenge --- Cheats Reviews Answers Images Videos Board
Puyo Puyo FAQs --- --- Answers Images --- Board
Puyo Puyo Tsuu FAQs Cheats --- Answers Images Videos Board
Puzzle Bobble FAQs Cheats Reviews Answers Images Videos Board
Shanghai II --- --- --- Answers Images Videos Board
Shapes and Columns FAQs Cheats Reviews Answers Images Videos Board
Shikinjou --- Cheats --- Answers Images --- Board
Skweek --- Cheats --- Answers Images Videos Board
Slider --- Cheats --- Answers Images Videos Board
Soukoban --- Cheats --- Answers Images Videos Board
Super Columns --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Tesserae --- --- --- Answers Images Videos Board
WildSnake --- --- --- --- Images Videos Board
Zoop FAQs --- --- Answers Images Videos Board
Cancelled game | New or updated content | Not yet released game