Box Shots

Predator 2 (US)
US 1992
Predator 2 (EU)
EU 1992