Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Final Fantasy Legend III
Final Fantasy Legend III
The Final Fantasy Legend
The Final Fantasy Legend
Final Fantasy Legend II
Final Fantasy Legend II
Super Mario Land
Super Mario Land

Users who love this game also love:

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Disgaea DS
Disgaea DS
Wizardry V: Heart of the Maelstrom
Wizardry V: Heart of the Maelstrom
Lufia & the Fortress of Doom
Lufia & the Fortress of Doom
Lufia II: Rise of the Sinistrals
Lufia II: Rise of the Sinistrals