Game Box Shots

Disney's The Lion King (EU)
EU 12/08/94
The Lion King (US)
US April 1995
Disney's Der Konig Der Lowen (Disney's Classic Video Games) (EU)
EU 1997

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.