Users who own this game also own:

Final Fantasy Legend III
Final Fantasy Legend III
Megami Tensei Gaiden: Last Bible II
Megami Tensei Gaiden: Last Bible II
Final Fantasy Legend II
Final Fantasy Legend II
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Final Fantasy Adventure
Final Fantasy Adventure

Users who love this game also love:

Final Fantasy V
Final Fantasy V
Black Robinia
Black Robinia
Sugoro Quest: Dice no Senshi Tachi
Sugoro Quest: Dice no Senshi Tachi
Paper Mario
Paper Mario
Monster Maker: Yami no Ryuukishi
Monster Maker: Yami no Ryuukishi