Users who own this game also own:

Super Mario 64
Super Mario 64
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble
Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Users who love this game also love:

Dragon Warrior IV
Dragon Warrior IV
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Super Mario Land
Super Mario Land
Shin Nekketsu Kouha: Kunio Tachi no Banka
Shin Nekketsu Kouha: Kunio Tachi no Banka
Bio-Miracle Bokutte Upa
Bio-Miracle Bokutte Upa