Box Shots

Hikari Shinwa: Palutena no Kagami (JP)
JP 12/19/86
Hikari Shinwa: Palutena no Kagami (JP)
JP 01/23/07
Hikari Shinwa: Palutena no Kagami (JP)
JP 08/14/13