Games by Category: Miscellaneous (Europe)

Title FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
1-Nichi-10-Pun de E ga Jouzu ni Kakeru DS --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
100 Classic Book Collection FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
100 Classic Books FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
100 Classic Games --- --- --- --- Answers Images Videos Board
1000 Cooking Recipes from Elle a Table --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
101-in-1 Explosive Megamix --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
101-in-1 Sports Megamix --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
18 Card Games --- --- --- --- Answers Images --- Board
1950s Lawn Mower Kids --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
1st Class Poker & BlackJack --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
2-in-1 Solitaire --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
21: Blackjack --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
24/7 Solitaire --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
3 in 1: Solitaire, Mahjong & Tangram --- --- --- --- Answers Images Videos Board
3D Mahjong --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
4 Travellers: Play French --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
4 Travellers: Play Spanish --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
42 All-Time Classics FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
5 in 1 Mahjong --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
5 in 1 Solitaire --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
50 Classic Games --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Academy: Checkers --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Academy: Chess Puzzles FAQs --- --- Reviews Answers Images --- Board
Academy: Tic-Tac-Toe --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Academy: Tic-Tac-Toe Noughts & Crosses --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Active Health with Carol Vorderman --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Adventure in Vegas: Slot Machine --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Adventures of Pinocchio --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Akachan wa Doko Kara Kuru no? FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
Akiyama Jin Kyouju Kanshuu: Zennou JinJin --- --- Saves Reviews Answers Images Videos Board
Akiyama Jin Kyouju Kanshuu: Zennou JinJin 2 --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
America's Next Top Model --- --- --- --- Answers Images --- Board
Anata no Rakuraku Drum Machine --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Anata no Rakuraku Electric Guitar --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Anata no Rakuraku Electronic Keyboard --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Angel Cat Sugar --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Animal Crossing Calculator FAQs Cheats --- Reviews Answers Images --- Board
Animal Crossing Clock FAQs --- --- Reviews Answers Images --- Board
Anne's Doll Studio: Antique Collection --- --- --- --- Answers Images --- Board
Anne's Doll Studio: Lolita Collection --- --- --- --- Answers Images --- Board
Anne's Doll Studio: Princess Collection --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
ARC Style: Rytmix --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Arcade Classics: Volume 1 --- --- --- --- --- --- --- Board
Archime DS --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Are You Smarter than a 10 Year Old? FAQs --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Are You Smarter than a 5th Grader? FAQs --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Art Academy --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Art Academy: First Semester --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Art Academy: Second Semester --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Art Style Series: HACOLIFE --- Cheats --- Reviews Answers Images --- Board
Art Style: BOXLIFE --- Cheats --- Reviews Answers Images --- Board
Arthur and the Invisibles 2 --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Arthur and the Revenge of Maltazard --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Aruite Wakaru: Seikatsu Rhythm DS --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Asoberu Ehon: Mind Ten --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Asterix at the Olympic Games --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Asterix Brain Trainer --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Asterix: These Romans Are Crazy! --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Astrology --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Astrology DS: The Stars In Your Hands --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Atamago --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Atamago Monsters --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Atari Greatest Hits: Volume 1 FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Atarimix Happy 10 Games FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Atelier Deco la Doll Antique --- --- --- --- Answers Images --- Board
Atelier Deco la Doll Lolita --- --- --- --- Answers Images --- Board
Atelier Deco la Doll Princess --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Ato Nannichi? Kazoeru Nintendo DSi Calendar --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
ATV Thunder Ridge Riders / Monster Trucks Mayhem --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Bakushow --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Barbie Fashion Show: Eye for Style --- --- --- --- Answers Images --- Board
Barbie: Jet, Set & Style! --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Battle & Get! Pokemon Typing DS --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Battle vs Chess --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Battle vs. Chess --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Beat the Intro --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Ben 10 Triple Pack --- Cheats --- --- Answers Images --- Board
Benjamin the Elephant: A Day at the Zoo --- --- --- --- Answers Images --- Board
Berlitz English Dictionary --- --- --- --- Answers Images --- Board
Best of Board Games DS --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Best of Card Games DS --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Best of Tests DS --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Bienvenue chez les Ch'tis --- --- --- --- Answers Images --- Board
Big Brain Academy FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Big Deal, The --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Biorhythm --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Boku to Sim no Machi Camera --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Brain Age 2: More Training in Minutes a Day FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
Brain Age Express: Arts & Letters FAQs Cheats --- Reviews Answers Images --- Board
Brain Age Express: Math FAQs Cheats --- Reviews Answers Images --- Board
Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day! FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
Brain Assist --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Brain Boost: Beta Wave --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Brain Challenge --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Bridge --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Bridge Training --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Bubble Guppies --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Calculator --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Camera mo Tsukaeru: Nichi-Ei-Futsu-Doku-Sei-I Matomete Tango Honyaku Jiten --- --- --- --- Answers Images --- Board
Carcassonne --- --- --- --- Answers --- Videos Board
Cancelled game | New or updated content | Not yet released game
  • Page of 7
  • Next