Credits

 1. Koji Kondo "Mario" Theme Music and Sound Support
 2. Keisuke Kadota Artwork
 3. Keiko Uetani Artwork
 4. Tomomi Sano Assistant Producer
 5. Jun Iwasaki Battle Design
 6. Yasuhiro Ohtsuka Battle Design
 7. Hirokazu Kato Battle Program
 8. Makoto Takei Battle Program
 9. Yoshikazu Yananose Battle Program
 10. Mitsuhiro Ono BG Data Design
 11. Masayuki Yamada BG Data Design
 12. Haruka Yasuda BG Data Design
 13. Kota Iida BG Graphics
 14. Reo Nakamura BG Graphics
 15. Osamu Ohguchi BG Graphics
 16. Masumi Shiga BG Graphics
 17. Yoko Tashiro BG Graphics
 18. Kouichi Fukazawa BG Graphics Lead UI Design
 19. Nami Funashima Character Voices
 20. Kenny James Character Voices
 21. Samantha Kelly Character Voices
 22. Charles Martinet Character Voices
 23. Hiroyuki Kubota Director Scenario
 24. Akira Noguchi Event Character Design
 25. Satoru Iwata Executive Producer
 26. Tetsuo Mizuno Executive Producer
 27. Hiroyuki Yotsuji Field Character Graphics
 28. Chihiro Fujioka Field Design
 29. Daisuke Goto Field Design
 30. Shunsuke Kobayashi Field Design
 31. Tamami Okamura Field Effect Design
 32. Naoko Nakaue Illustration
 33. Ryusuke Yoshida Illustration
 34. Yoshihiro Matsuyama Koopa Graphics
 35. Tomomi Sano Koopa Graphics
 36. Susumu Tomizawa Koopa Graphics
 37. Makoto Aioi Main Program
 38. Natsuko Kemi Mario & Luigi Graphics
 39. Hiroko Onose Menu Graphics
 40. Naoya Hashimoto Menu Program
 41. Shuji Kamohara Monster Graphics
 42. Hitoshi Sakaki Monster Graphics
 43. Tetsuya Ohi Monster Graphics Lead Battle Effect Design
 44. Toshiharu Izuno Producer
 45. Akira Otani Producer
 46. Takuro Hanamoto Promotion
 47. Shigeru Miyamoto Senior Producer
 48. Takashi Tezuka Senior Producer
 49. Morikazu Aoki Sound Engineering
 50. Masami Sato Technical Support
 51. Ryunosuke Sugiyama Technical Support

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.