Box Shots

Pokemon Fushigi no Dungeon: Yami no Tankentai (JP)
JP 09/13/07
Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of Darkness (US)
US 04/20/08
Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of Darkness (AU)
AU 06/19/08
Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of Darkness (EU)
EU 07/04/08
Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of Darkness (KO)
KO 12/11/08

Screenshots