Game Box Shots

Shichida Shiki Training Unou Tanren Unotan DS: Shun Kan Shoubu! Kiokuryoku (JP)
JP 11/23/05
Brain Boost: Beta Wave (US)
US 11/17/06
The Professor's Brain Trainer: Memory (EU)
EU 02/09/07

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.