Box Shots

Yu-Gi-Oh GX: Spirit Summoner (JP)
JP 11/30/06
Yu-Gi-Oh! GX: Spirit Caller (US)
US 01/02/07
Yu-Gi-Oh! GX: Spirit Caller (EU)
EU 03/23/07
Yu-Gi-Oh! GX: Spirit Caller (AU)
AU 04/13/07
Yu-Gi-Oh GX: Spirit Summoner (Konami the Best) (JP)
JP 03/13/08