Credits

 1. Kouta Hukamachi Animation
 2. Takashi Yoshikawa Animation
 3. Rika Kono Background Graphics
 4. Hirotada Miyatake Background Graphics
 5. Yuko Nakadai Background Graphics
 6. Chie Nakayama Background Graphics
 7. Tatsuro Iwamoto Design/Art
 8. Akiko Nishizawa Design/Art
 9. Kazuya Nuri Design/Art
 10. Koujiro Ogiwara Design/Art
 11. Mitsuru Endo Director
 12. Keiji Inafune Exectuive Producer
 13. Tetsuya Enomoto Graphics
 14. Norihide Fujii Graphics
 15. Takenori Kimoto Graphics
 16. Miho Kobayashi Graphics
 17. Shuichi Muramoto Graphics
 18. Tadashi Noyama Graphics
 19. Kiyoko Takeda Graphics
 20. Yusuke Yamamoto Graphics
 21. Toshihiko Horiyama Music Composer
 22. Akemi Kimura Music Composer
 23. Hideki Okugawa Music Composer
 24. Shu Takumi Music Composer
 25. Minae Matsukawa Producer
 26. Kei Hashimoto Programming
 27. Toshihiko Honda Programming
 28. Takashi Nishimura Programming
 29. Naomi Nishiyama Programming
 30. Nobuhito Shimizu Programming
 31. Atsuko Fujitani Sound Effects
 32. Yoshiki Sandou Sound Effects

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.