Box Shots

Shichida Shiki Training Unou Tanren Unotan DS: Shun Kan Shoubu! Handanryoku (JP)
JP 11/23/05
The Professor's Brain Trainer: Logic (EU)
EU 02/09/07

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.

Got a Video?

Submit video links to share them with our users.