Game Box Shots

Tantei Kibukawa Ryosuke Jiken Tan: Kamen Genei Satsujinjiken (JP)
JP 03/24/05
Tantei Kibukawa Ryosuke Jiken Tan: Kamen Genei Satsujinjiken (Genki the Best) (JP)
JP 10/25/07

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.