Credit Names by Alpha

Search by Name

Listed Games

Wii Naruto Shippuden: Clash of Ninja Revolution III Voice: Shikamaru
PSP Naruto Shippuden: Kizuna Drive English Voice: Shikamaru Nara
PlayStation 2 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 4 Voice of Shikamaru
PSP Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Heroes 3 Voice: Shikamaru
PSP Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Impact English Voice: Shikamaru Nara
PlayStation 3 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 English Voice: Shikamaru Nara
Xbox 360 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 Voice: Shikamaru
PlayStation 3 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 English Voice: Shikamaru Nara
PlayStation 4 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Voice: Shikarmaru Nara
PlayStation 4 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto Expansion Voice: Shikamaru Nara
Xbox 360 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Generations Voice: Shikamaru
PlayStation 3 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution Voice: Shikamaru Nara
GameCube Naruto: Clash of Ninja 2 Voice: Shikamaru Nara
Wii Naruto: Clash of Ninja Revolution Shikamaru Nara-
Wii Naruto: Clash of Ninja Revolution 2 Shikamaru
DS Naruto: Ninja Destiny Voice: Shikamaru Nara
DS Naruto: Path of the Ninja 2 Voice: Shikamaru Nara
Xbox 360 Naruto: The Broken Bond Voice Talent
Xbox 360 Naruto: The Broken Bond Voice: Shikamaru
PlayStation 2 Naruto: Ultimate Ninja Genzou
PlayStation 2 Naruto: Ultimate Ninja Shikamaru Nara
PlayStation 2 Naruto: Ultimate Ninja 3 Voice of Shikamaru
PSP Naruto: Ultimate Ninja Heroes Voice of Shikamaru Nara
PSP Naruto: Ultimate Ninja Heroes 2: The Phantom Fortress Voice: Shikamaru
PlayStation 3 Naruto: Ultimate Ninja Storm Voice: Shikamaru Nara (English)
PlayStation 2 Naruto: Uzumaki Chronicles Genin B/Mantis/Shikamaru Nara
PlayStation 2 Naruto: Uzumaki Chronicles 2 Shikamaru