Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1986
NEC PC88 100 Yen Disk 1986 Japan
1987
NEC PC88 100 Yen Disk 2 1987 Japan
1988
NEC PC88 The Scheme 08/09/88 Japan
NEC PC88 100 Yen Disk 3 1988 Japan
NEC PC88 100 Yen Disk 4 1988 Japan
1989
NEC PC88 100 Yen Disk 5 1989 Japan
NEC PC88 100 Yen Disk 6 Q4 1989 Japan
1990
NEC PC88 100 Yen Disk 7 Final August 1990 Japan