Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

2009
iOS (iPhone/iPad) Shuukaku no Juunigatsu 07/13/09 North America
iOS (iPhone/iPad) Kyouiki no Ichigatsu 08/28/09 North America
iOS (iPhone/iPad) Zouyo no Nigatsu 09/10/09 North America
iOS (iPhone/iPad) Koikoi no Sangatsu 09/26/09 North America
iOS (iPhone/iPad) Seiran no Shigatsu 10/08/09 North America
iOS (iPhone/iPad) Tatageki no Gogatsu 10/17/09 North America
iOS (iPhone/iPad) Kongi no Rokugatsu 11/03/09 North America
iOS (iPhone/iPad) Shingaku no Shichigatsu 11/28/09 North America
iOS (iPhone/iPad) Kamiwaza Sougeki Carnival / Carnival Day 12/23/09 North America
iOS (iPhone/iPad) Shukusai no Hachigatsu 12/29/09 North America
2010
iOS (iPhone/iPad) Shikyuu no Kugatsu 01/23/10 North America
iOS (iPhone/iPad) Hadan no Juugatsu 02/08/10 North America
iOS (iPhone/iPad) Betsuri no Juuichigatsu 02/25/10 North America
iOS (iPhone/iPad) Kamiwaza Sougeki Carnival / Carnival Eve 07/31/10 North America
2013
3DS Petit Novel Series: Harvest December 12/18/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Shuuen no Juunigatsu Vol. 1 12/19/13 North America
2014
3DS Puchi Novel: Kyouiki no Ichigatsu 01/29/14 Japan
3DS Puchi Novel: Zouyo no Nigatsu 02/26/14 Japan
3DS Puchi Novel: Renren no Sangatsu 03/19/14 Japan
3DS Puchi Novel: Seiran no Shigatsu 04/23/14 Japan
3DS Puchi Novel: Tatageki no Gogatsu 05/21/14 Japan
3DS Puchi Novel: Kongi no Rokugatsu 06/25/14 Japan
3DS Puchi Novel: Shingaku no Shichigatsu 07/16/14 Japan
3DS Puchi Novel: Shukusai no Hachigatsu 08/27/14 Japan
3DS Puchi Novel: Shikyuu no Kugatsu 09/24/14 Japan
3DS Puchi Novel: Hadan no Juugatsu 10/22/14 Japan
3DS Puchi Novel: Betsuri no Juuichigatsu 11/19/14 Japan
3DS Puchi Novel: Shuuren no Juunigatsu 12/24/14 Japan