Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

2009
Xbox 360 myFishtank 05/28/09 North America
Xbox 360 Avatar Rockets 11/08/09 North America
2010
Xbox 360 Avatar Cannon 03/19/10 North America
2011
Xbox 360 Trigger Finger 06/15/11 North America
2012
Xbox 360 Avatar Onslaught 2 01/31/12 North America
Xbox 360 Avatar Deathmatch 03/12/12 North America
Xbox 360 Shark Attack Deathmatch 11/09/12 North America
2013
Xbox 360 Avatar Deathmatch CITY 10/10/13 North America
2015
PC Shark Attack Deathmatch 2 05/28/15 North America
2017
PC Comedy Night 08/24/17 North America
Macintosh Comedy Night 09/12/17 North America
Linux Comedy Night 10/23/17 North America