Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1984
MSX Astron Belt 1984 Japan
MSX MysteryDisc: Many Roads to Murder 1984 Japan
MSX Strike Mission 1984 Japan
MSX MysteryDisc: Satsujin Haikaga? 1984 Japan
1985
MSX Rolling Blaster 1985 Japan
MSX Nihonkai Daikaisen: Umi Yukaba 1985 Japan
MSX StarFighters 1985 Japan
MSX Esh's Aurunmilla 1985 Japan
MSX Cosmos Circuit 1985 Japan
MSX Inter Stellar 1985 Japan
1986
MSX Uchuu Kara Kenta Chikyuu 1986 Japan