Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1984
FM-7 Choplifter! 1984 Japan
Sharp X1 Lode Runner 1984 Japan
Sharp X1 Choplifter! 1984 Japan
1985
NEC PC88 Drol August 1985 Japan
NES Karateka 12/05/85 Japan
Sharp X1 Spare Change 1985 Japan
MSX Exciting Pack 1985 Japan
MSX Visigoth 1985 Japan
MSX Rabbian 1985 Japan
MSX River Chase 1985 Japan
FM-7 Spare Change 1985 Japan
1986
NEC PC98 Dam Busters January 1986 Japan
NES Circus Charlie 03/04/86 Japan
Famicom Disk System Breeder 12/15/86 Japan
NEC PC98 Drol 1986 Japan
1987
Famicom Disk System Pulsar no Hikari 10/02/87 Japan
1988
Famicom Disk System 19: Neunzehn 03/04/88 Japan
Famicom Disk System Bakutoushi Patton-Kun 08/05/88 Japan
1989
Famicom Disk System Fairytale 04/28/89 Japan