Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1983
Sharp X1 Ice Block 1983 Japan
FM-7 Ice Block 1983 Japan
Sharp X1 Flappy 1983 Japan
FM-7 Space Capsule 1983 Japan
1984
NEC PC88 Volguard July 1984 Japan
FM-7 Flappy 1984 Japan
Sharp X1 Volguard 1984 Japan
MSX Zexas Kousoku 2,000 Kounen 1984 Japan
MSX Flappy 1984 Japan
FM-7 Volguard 1984 Japan
1985
NES Flappy 06/14/85 Japan
NEC PC88 Laptick October 1985 Japan
NES Volguard II 12/07/85 Japan
NES Zunou Senkan Galg 12/14/85 Japan
Sharp X1 Hyper Olympic '84 Vol.2 1985 Japan
Sharp X1 Hyper Olympic '84 Vol.1 1985 Japan
Sharp X1 King Flappy 1985 Japan
NEC PC88 King Flappy 1985 Japan
MSX Zexas Limited 1985 Japan
MSX Flappy Limited '85 1985 Japan
MSX Volguard 1985 Japan
Sharp X1 Laptick 1985 Japan
1986
NEC PC88 Woody Poco October 1986 Japan
NES Layla 12/20/86 Japan
MSX Cross Blaim 1986 Japan
MSX Laptick 2 1986 Japan
FM-7 Laptick 1986 Japan
NEC PC98 Woody Poco 1986 Japan
1987
NES Woody Poco 06/20/87 Japan
NEC PC98 Produce July 1987 Japan
NEC PC88 Produce July 1987 Japan
NES Tetsudou-Oh 12/12/87 Japan
Sharp X1 Produce 1987 Japan
FM-7 Woody Poco 1987 Japan
MSX Woody Poco 1987 Japan
1988
MSX Strategic Mars 1988 Japan
MSX Konyamo Asama de Powerful Mahjong 2 1988 Japan
1989
Sharp X68000 Konyamo Asama de Powerful Mahjong 2 February 1989 Japan
Sharp X68000 Konyamo Asama de Powerful Mahjong 2: Data Shuu April 1989 Japan
Sharp X68000 Konyamo Asama de Powerful Mahjong 2: Data Shuu - Masako-Chan Gumi 07/25/89 Japan
Sharp X68000 Flappy 2 - The Resurrection Of Blue Star 11/30/89 Japan
MSX Konyamo Asama de Powerful Mahjong 2: Data Shuu - Zen-2-Kan 1989 Japan
NEC PC88 The Story of Melroon 1989 Japan
NEC PC98 The Story of Melroon December 1989 Japan