Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1989
MSX Yakuudou 1989 Japan
1990
MSX Yakyuudou Deta Book '90 1990 Japan
MSX Yakyuudou II 1990 Japan
1991
MSX Yakyuudou Data Book '91 1991 Japan
1993
NEC PC98 3x3 Eyes: Sanjiyan Henjyo 02/05/93 Japan
FM Towns 3x3 Eyes: Sanjiyan Henjyo 10/06/93 Japan
1994
Turbo CD 3x3 Eyes: Sanjiyan Henjyo 07/08/94 Japan
1995
PlayStation 3x3 Eyes: Kyuusei Koushu 08/11/95 Japan
1996
Super Nintendo Super Yakyuu Dou 01/26/96 Japan
PC 3x3 Eyes: Sanjiyan Henjyo 02/09/96 Japan
Saturn 3X3 Eyes: Kyuusei Koushu S 04/19/96 Japan
Saturn Tryrush Deppy 11/22/96 Japan
1997
Saturn My Dream: On Air ga Matenakute 09/18/97 Japan
PlayStation My Dream: On Air ga Matenakute 09/18/97 Japan
1998
PlayStation 3x3 Eyes: Tenrinou Genmu 08/06/98 Japan
1999
PlayStation Munasawagi no Yokan: Yagami hiroki no Game-Taste 05/20/99 Japan
PC Master Blaze 1999 Japan